This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

Data protection

Politika ochrany súkromia 

Európsky parlament môže na účely plnenia svojich povinností voči európskym občanom zbierať osobné informácie („osobné údaje“), ktoré sa zhromažďujú a spracúvajú v úplnom súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725, ďalej len „nariadenie“.

Príslušné právne predpisy

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie 21. novembra 2018 a účinnosť nadobudlo 11. decembra 2018.

Rozhodnutie Predsedníctva Európskeho parlamentu zo 17. júna 2019 o vykonávacích predpisoch týkajúcich sa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES

Čo možno rozumieť pod osobnými údajmi?

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutej osoby“). Identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Zbiera Európsky parlament vaše osobné údaje?

Webové sídla Európskeho parlamentu zhromažďujú určité osobné údaje. Niektoré z nich sú nevyhnutné vzhľadom na technológie, ktoré využíva internet, niektoré si vyžaduje riadne fungovanie našich webových sídel, ďalšie nám poskytujete dobrovoľne prostredníctvom bannera na potvrdenie súhlasu alebo osobitných formulárov. Iba niekoľko stránok vyžaduje osobné údaje, ktoré následne umožňujú poskytovať konkrétne služby alebo reagovať na špecifické žiadosti. V takých prípadoch vždy nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov informácie o účele spracovávania osobných údajov, právnom základe, kategóriách zbieraných údajov a najmä o svojich právach a o tom, koho kontaktovať, ak budete chcieť tieto práva uplatniť. Napríklad na stránke oddelenia pre žiadosti občanov (Ask EP) existuje tlačidlo Obráťte sa na nás, ktoré aktivuje online formulár. V tomto formulári sa od vás požaduje, aby ste uviedli (ako povinné údaje) prinajmenšom: svoje priezvisko, meno, krajinu pobytu a elektronickú adresu, prípadne svoje pohlavie, adresu, vek, zamestnanie a štátnu príslušnosť. Po odoslaní sa formulár elektronickou poštou postúpi príslušnému oddeleniu, aby mohlo čo najlepšie odpovedať na vašu otázku.

Európsky parlament zabezpečuje, aby sa získané údaje spracúvali výlučne na určené a jasne vymedzené účely a nepoužili sa už na žiadny iný účel.

Osobné údaje sa uchovávajú iba na obdobie potrebné na ich spracovanie. Presné informácie o období uchovávania budú vždy uvedené v politike ochrany súkromia spojenej s danou spracovateľskou činnosťou. Niektoré údaje sa môžu uchovávať dlhodobejšie z historických, štatistických alebo bezpečnostných dôvodov bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek iné ustanovenie nariadenia.

Poskytuje Európsky parlament vaše osobné údaje tretím stranám?

Európsky parlament môže poskytnúť vaše údaje tretím stranám len vtedy, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie určených cieľov, a len v prípade identifikovaných kategórií príjemcov. Európsky parlament nezverejňuje žiadne osobné údaje na účely priameho marketingu a zaväzuje sa prijať vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu týchto údajov pred zneužitím tretími stranami.

Webové sídla Európskeho parlamentu poskytujú v niektorých prípadoch odkazy na iné internetové sídla. Keďže Európsky parlament tieto iné sídla nekontroluje, odporúčame, aby ste si overili ich politiky ochrany súkromia.

Vaše práva

Každý občan má právo získať prístup k osobným údajom, ktoré uchováva Európsky parlament, týkajúcim sa jeho osoby a požadovať ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a v náležitých prípadoch má právo namietať proti spracúvaniu alebo má právo na prenosnosť údajov. Ak je základom spracúvania súhlas alebo výslovný súhlas, má tiež právo ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov vám odporúčame kontaktovať zodpovedného prevádzkovateľa (ako sa uvádza v politike ochrany súkromia týkajúcej sa konkrétnej činnosti spracovania) alebo zodpovednú osobu Európskeho parlamentu pre ochranu údajov (DPO).

Tiež máte právo doručiť sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov (EDPS), ktorý je orgánom pre ochranu osobných údajov pre všetky inštitúcie, orgány a agentúry EÚ. Medzi jeho úlohy patrí vybavovanie sťažností a vedenie vyšetrovaní. 

Zodpovedná osoba Európskeho parlamentu (DPO)

Zodpovedná osoba Európskeho parlamentu nesie zodpovednosť za monitorovanie uplatňovania nariadenia v rámci inštitúcie.

Každý útvar Európskeho parlamentu, ktorý využíva informácie umožňujúce identifikáciu osôb, patrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a je povinný oznámiť zodpovednej osobe každú operáciu, ktorá sa týka spracúvania osobných údajov (získavanie, konzultovanie, postupovanie, organizovanie atď.).

Tieto operácie sú opísané vo vyhradených záznamoch uložených v registri záznamov na ochranu údajov pri operáciách spojených so spracúvaním údajov v Európskom parlamente, ktorý je verejne dostupný online. Každá osoba má k týmto záznamom prístup a môže ich prehliadať v jazyku, v ktorom boli dané informácie zadané (v anglickom alebo vo francúzskom jazyku). Každá dotknutá osoba si na základe informácií obsiahnutých v týchto záznamoch môže uplatniť práva uznané v nariadení.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) je orgánom pre ochranu osobných údajov pre všetky inštitúcie, orgány a agentúry EÚ.

Medzi jeho úlohy patrí vybavovanie sťažností a vedenie vyšetrovaní. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vašu sťažnosť prijme a spracuje.

Contact: