This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

Data protection

Skydd av personuppgifter 

För att fullgöra sitt uppdrag gentemot EU-medborgarna får Europaparlamentet samla in personuppgifter. Insamlingen och behandlingen av dessa måste till fullo följa bestämmelserna i förordning (EU) 2018/1725 (nedan kallad förordningen).

Vad är det för lagstiftning som gäller?

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 21 november 2018 och trädde i kraft den 11 december 2018.

Beslutet av Europaparlamentets presidium av den 17 juni 2019 om genomförandebestämmelser avseende Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (den registrerade). En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, i synnerhet genom hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en onlineidentifikator eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Samlar vi in dina personuppgifter?

På Europaparlamentets webbsidor samlas ett antal personuppgifter in. Vissa är obligatoriska på grund av den teknik som ligger bakom internet, andra är nödvändiga för att våra webbsidor ska fungera korrekt, och några lämnas frivilligt av dig via vår samtyckesbanderoll eller via särskilda formulär. Bara på några få sidor blir du ombedd att ange dina personuppgifter för att vi ska kunna utföra vissa tjänster eller besvara särskilda förfrågningar. I de fallen får du alltid information i ett särskilt meddelande om dataskydd, bland annat om syftet med behandlingen av dina personuppgifter, den rättsliga grunden, vilken typ av uppgifter som samlas in, och framför allt dina rättigheter och vem du kan kontakta om du vill utöva dessa rättigheter. Till exempel finns det på sidan Medborgarnas förfrågningar (Ask EP) en ”Kontakta oss”-knapp som aktiverar ett onlineformulär. I formuläret blir du ombedd att allra minst uppge (obligatoriska fält) efternamn, förnamn, hemvistland och e-postadress samt eventuellt kön, adress, ålder, yrke och nationalitet. När du har skickat formuläret mejlas det vidare till den behöriga avdelningen så att den kan hjälpa dig på bästa sätt.

Europaparlamentet ser till att de insamlade uppgifterna uteslutande behandlas för avsedda och tydligt angivna syften, och inte återanvänds för något annat syfte.

Personuppgifter sparas endast under den tid som behövs för att behandla dem. Detaljerad information om lagringstiden ingår alltid i integritetspolicyn för den aktuella behandlingen. Av historiska, statistiska eller säkerhetsrelaterade skäl kan vissa uppgifter komma att lagras längre – förutsatt att detta inte strider mot förordningen.

Lämnar vi ut dina personuppgifter?

Europaparlamentet lämnar ut uppgifter till tredje part endast när det är nödvändigt för det särskilda syftet och endast till angivna kategorier av mottagare. Vi lämnar inte ut några personuppgifter i direkta marknadsföringssyften och förbinder oss att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att tredje part inte ska kunna utnyttja uppgifterna på felaktigt sätt.

Europaparlamentets webbsidor kan innehålla länkar till externa webbplatser. Eftersom Europaparlamentet inte kontrollerar sådana webbplatser bör du ta reda på vad de tillämpar för integritetspolicy.

Vilka rättigheter har du?

Alla personer har rätt att få tillgång till de personuppgifter som Europaparlamentet har samlat in om dem och att begära rättelse eller radering av dem, eller begränsning av behandlingen eller, i tillämpliga fall, rätt att invända mot behandling eller rätt till dataportabilitet. Om behandlingen grundar sig på deras samtycke eller uttryckliga samtycke har de också rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten i den behandling som utfördes på grundval av samtycke innan samtycket återkallades.

För alla frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till den registeransvarige (som anges i integritetspolicyn för den specifika behandlingen) eller till Europaparlamentets dataskyddsombud.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen, som är dataskyddsmyndighet för alla EU:s institutioner, organ och byråer. En av dess uppgifter är att handlägga klagomål och göra utredningar. 

Europaparlamentets dataskyddsombud

Europaparlamentets dataskyddsombud vakar över att förordningen följs inom institutionen.

Varje avdelning inom Europaparlamentet som använder information som identifierar enskilda personer omfattas av förordningen och måste till dataskyddsombudet meddela alla åtgärder där personuppgifter behandlas (insamling, åtkomst, överföring, organisering m.m.).

Dessa åtgärder beskrivs i särskilda meddelanden som lagras i dataskyddsregistret över behandling av personuppgifter i Europaparlamentet, som finns tillgängligt på internet. Alla personer kan få tillgång till och ta del av dessa meddelanden på det språk som informationen infördes på. Alla registrerade personer kan utöva de rättigheter som är knutna till förordningen på grundval av den information som finns i dessa meddelanden.

Europeiska datatillsynsmannen

Europeiska datatillsynsmannen är dataskyddsmyndighet för alla EU:s institutioner, organ och byråer.

En av dess uppgifter är att handlägga klagomål och göra utredningar. Datatillsynsmannen tar emot och handlägger ditt klagomål.

Contact: