This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

Data protection

Zaštita osobnih podataka 

Kako bi mogao obavljati svoju dužnost prema europskim građanima, Europski parlament može prikupljati osobne informacije („osobni podaci”), koje se prikupljaju i obrađuju u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 („Uredba”).

Koji su relevantni zakoni?

Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka objavljena je u Službenom listu Europske unije 21. studenoga 2018. te je stupila na snagu 11. prosinca 2018.

Odluka Predsjedništva Europskog parlamenta od 17. lipnja 2019. o donošenju Provedbenih pravila koja se odnose na Uredbu (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ

Što se podrazumijeva pod osobnim podacima?

Osobni podaci su sve informacije koje se odnose na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („osoba čiji se podaci obrađuju”). Osoba čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet.

Prikupljaju li se vaši osobni podaci?

Na internetskim stranicama Europskog parlamenta prikuplja se određena količina osobnih podataka. Neki su obvezni zbog tehnologija na temelju kojih radi internet, neki su nužni za pravilno funkcioniranje naših internetskih stranica, a neke od njih možete dobrovoljno podijeliti preko polja za suglasnost ili posebnih obrazaca. Tek se na nekoliko stranica od vas traži da unesete osobne podatke radi pružanja određenih usluga ili ispunjavanja posebnih zahtjeva. U takvim vas se slučajevima u posebnoj izjavi o zaštiti osobnih podataka uvijek obavješćuje, među ostalim, o svrsi obrade vaših osobnih podataka, pravnoj osnovi, kategorijama prikupljenih podataka, a prije svega o vašim pravima i o tome kome se obratiti ako ih želite ostvariti. Na primjer, na stranici Odjela za upite građana („Ask EP”) moguće je pristupiti internetskom obrascu za slanje upita. Neke je podatke u tom obrascu obavezno navesti (prezime, ime, zemlju prebivališta i adresu e-pošte), dok su ostali neobavezni (spol, adresa, dob, struka i državljanstvo). Nakon što pošaljete obrazac, on se elektroničkom poštom prosljeđuje nadležnoj službi koja na najbolji način može odgovoriti na vaš upit.

Europski parlament brine se za to da se prikupljeni podaci obrađuju isključivo u određenu i jasno navedenu svrhu te da se ponovno ne upotrebljavaju za bilo koju drugu namjenu.

Osobni podaci čuvaju se samo onoliko dugo koliko je potrebno za obradu podataka. Iscrpne informacije o trajanju pohrane informacija uvijek će biti uključene u politiku zaštite privatnosti koja se odnosi na konkretnu aktivnost obrade podataka. Neki se podaci mogu čuvati duže iz povijesnih, statističkih ili sigurnosnih razloga, ne dovodeći u pitanje bilo koju drugu odredbu Uredbe.

Dijelimo li vaše osobne podatke?

Vaše podatke otkrivamo trećim stranama samo ako je to potrebno u utvrđene svrhe i samo utvrđenoj kategoriji primatelja. Osobne podatke ne otkrivamo u svrhu izravnog marketinga i obvezujemo se poduzeti odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi se ti podaci zaštitili od zlouporabe trećih strana.

Na internetskim stranicama Europskog parlamenta mogu se nalaziti poveznice na druge internetske stranice. Budući da Europski parlament nema kontrolu nad tim stranicama, savjetujemo vam da provjerite njihovu politiku zaštite privatnosti.

Koja su vaša prava?

Svi građani imaju pravo na pristup svojim osobnim podacima koje posjeduje Europski parlament i pravo na njihov ispravak, brisanje, ograničavanje obrade ili, ako je primjenjivo, pravo na prigovor na obradu i pravo na prenosivost podataka. Ako se obrada temelji na pristanku ili izričitom pristanku, građani u svakom trenutku mogu povući svoj pristanak, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na pristanku prije nego što je on povučen.

Za sve zahtjeve koji se odnose na obradu vaših osobnih podataka, obratite se nadležnom voditelju obrade (kako je utvrđeno u politici zaštite privatnosti koja se odnosi na određenu aktivnost obrade podataka) ili službeniku za zaštitu podataka Europskog parlamenta.

Također imate pravo podnijeti pritužbu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka, tijelu za zaštitu podataka za sve institucije, tijela i agencije Europske unije. Jedna od njegovih zadaća je rješavanje pritužbi i provođenje istraga. 

Službenik Europskog parlamenta za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu podataka u Europskom parlamentu odgovoran je za praćenje primjene Uredbe unutar institucije.

Sve službe Europskog parlamenta koje koriste podatke kojima je moguće identificirati pojedine osobe podliježu toj uredbi te o svakom postupku koji uključuje osobne podatke (prikupljanje, pregled, prijenos, organizacija itd.) moraju obavijestiti službenika za zaštitu podataka.

Ti su postupci opisani u zato namijenjenim dokumentima pohranjenima u evidenciji postupaka obrade podataka u Europskom parlamentu – Registru zaštite podataka, koji je javno dostupan na internetu. Svaki građanin može pristupiti toj evidenciji i pregledati je na jeziku na kojem su podaci uneseni. Sve zainteresirane osobe mogu iskoristiti svoja prava priznata Uredbom ovisno o informacijama sadržanima u tim dokumentima.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

Europski nadzornik za zaštitu podataka tijelo je za zaštitu podataka za sve institucije, tijela i agencije Europske unije.

Jedna od njegovih zadaća je rješavanje pritužbi i provođenje istraga. Nadzornik za zaštitu podataka zaprimit će i obraditi vašu pritužbu.

Contact: