This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

Data protection

Ochrana osobních údajů 

Abychom mohli plnit své povinnosti vůči evropským občanům, můžeme sbírat osobní údaje, které jsou shromažďovány a zpracovávány v plném souladu s nařízením (EU) 2018/1725 (dále jen „nařízení“).

Jaké právní předpisy se na tuto oblast vztahují?

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 21. listopadu 2018 a nabylo účinnosti dne 11. prosince 2018.

Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 17. června 2019 o přijetí prováděcích pravidel týkajících se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES.

Jak jsou definovány osobní údaje?

„Osobními údaji“ se rozumějí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjektu údajů“). Identifikovatelnou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor, nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity.

Shromažďujeme vaše osobní údaje?

Webové stránky Evropského parlamentu shromažďují některé osobní údaje. Některé jsou nezbytně nutné kvůli technologiím, na nichž je internet založen, jiné jsou nezbytné pro řádné fungování našich webových stránek a další s námi sdílíte dobrovolně prostřednictvím našeho banneru pro souhlas s cookies nebo zvláštních formulářů. Pouze několik málo stránek vyžaduje zadání osobních údajů, které následně umožňují poskytovat konkrétní služby nebo reagovat na zvláštní požadavky. V takových případech vás zvláštní prohlášení o ochraně soukromí vždy informuje mimo jiné o účelu zpracování vašich osobních údajů, právním základě, kategoriích shromažďovaných údajů a především o vašich právech a o tom, koho můžete kontaktovat v případě, že se rozhodnete tato práva uplatnit. Například na stránce oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP) se nachází tlačítko „Obraťte se na nás“, které aktivuje on-line formulář. V tomto formuláři musíte uvést (jako povinné údaje) alespoň vaše příjmení, jméno, zemi trvalého pobytu a e-mailovou adresu, a případně také pohlaví, adresu, věk, povolání a státní příslušnost. Po odeslání je tento formulář zaslán elektronickou poštou příslušnému oddělení, aby vám mohlo co nejlépe vyhovět.

Evropský parlament zajišťuje, aby získané údaje byly zpracovávány výhradně pro zamýšlené a jasně uvedené účely a nebyly opětovně použity za jakýmkoli jiným cílem.

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou ke zpracování údajů. Podrobné informace o době uchovávání jsou vždy uvedeny v příslušném prohlášení o ochraně soukromí vztahujícím se na konkrétní zpracovatelský úkon. Některé údaje mohou být uchovávány déle z historických, statistických nebo bezpečnostních důvodů, aniž jsou dotčena jakákoli jiná ustanovení nařízení.

Sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme třetím stranám pouze tehdy, je-li to nezbytné k dosažení vymezených cílů, a to pouze identifikovaným kategoriím příjemců. Nepředáváme žádné osobní údaje pro účely přímého marketingu a zavazujeme se přijmout vhodná bezpečnostní opatření k zajištění ochrany těchto údajů před zneužitím třetí stranou.

Webové stránky Evropského parlamentu někdy uvádějí odkazy na jiné internetové stránky. Evropský parlament nemá nad těmito stránkami kontrolu, proto vám doporučujeme, abyste se seznámili s jejich zásadami ochrany soukromí.

Jakými právy disponujete?

Všichni občané mají právo na přístup k osobním údajům, které o nich Evropský parlament uchovává, právo požádat o jejich opravu či výmaz nebo o omezení jejich zpracování či případně vznést námitku proti jejich zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Pokud je zpracování založeno na jejich souhlasu nebo výslovném souhlasu, mají také právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Pokud máte dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete kontaktovat buď odpovědného správce (uvedeného v prohlášení o ochraně soukromí vztahujícím se na konkrétní zpracovatelský úkon), nebo na pověřence Evropského parlamentu pro ochranu údajů.

Máte také právo podat stížnost k evropskému inspektorovi ochrany údajů, což je společný orgán pro ochranu údajů pro všechny orgány, instituce a jiné subjekty Evropské unie. Jedním z jeho úkolů je vyřizování stížností a provádění šetření.

Pověřenec Evropského parlamentu pro ochranu údajů

Pověřenec Evropského parlamentu pro ochranu údajů je odpovědný za dohled nad uplatňováním nařízení v Evropském parlamentu.

Toto nařízení se týká všech oddělení Evropského parlamentu, která využívají informace umožňující identifikaci osob. Každé takové oddělení má povinnost informovat pověřence pro ochranu údajů o veškerých úkonech zahrnujících osobní údaje (shromažďování, konzultace, předávání, uspořádání atd.).

Tyto úkony jsou popsány ve specializovaných záznamech uložených v „rejstříku pro ochranu údajů obsahujícím zpracovatelské úkony v Evropském parlamentu“, který je veřejně dostupný na internetu. Každý občan má k těmto záznamům přístup a může do nich nahlížet v jazyce, v němž byly informace zadány. Každá dotčená osoba může na základě informací obsažených v těchto záznamech uplatňovat práva přiznaná příslušným nařízením.

Evropský inspektor ochrany údajů

Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ) představuje společný orgán pro ochranu údajů pro všechny orgány, instituce a jiné subjekty Evropské unie.

Jedním z jeho úkolů je vyřizování stížností a provádění šetření. Evropský inspektor ochrany údajů vaši žádost přijme a zpracuje.

Contact: