This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

Data protection

Tietosuoja ja yksityisyys 

Täyttääksemme velvollisuutemme EU:n kansalaisia kohtaan voimme kerätä henkilötietoja. Niitä kerätään ja käsitellään asetusta (EU) 2018/1725 täysin noudattaen.

Mitä lainsäädäntöä asiassa sovelletaan?

Asiassa sovelletaan luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 23. lokakuuta 2018 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725, joka julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 21. marraskuuta 2018 ja tuli voimaan 11. joulukuuta 2018.

Lisäksi sovelletaan 17. kesäkuuta 2019 tehtyä Euroopan parlamentin puhemiehistön päätöstä luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2018/1725 liittyvistä täytäntöönpanosäännöistä.

Mitä henkilötiedoilla tarkoitetaan?

’Henkilötiedoilla’ tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön eli ’rekisteröityyn’ liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon tai verkkotunnistetietojen, taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

Keräämmekö henkilötietojasi?

Euroopan parlamentin verkkosivustoilla kerätään tiettyjä henkilötietoja. Jotkut niistä ovat pakollisia internetin taustalla vaikuttavan teknologian vuoksi. Toisia tarvitaan omien verkkosivustojemme asianmukaiseen toimintaan. On myös tietoja, joiden käytön voit sallia vapaaehtoisesti antamalla hyväksynnän joko evästepalkissa tai asiaa koskevalla lomakkeella. Niillä harvoilla sivuilla, joilla sinulta pyydetään henkilötietoja, tämä liittyy konkreettisiin palveluihin tai pyyntöihin. Tällaisissa tapauksissa sivulla on aina oma tietosuojaselosteensa, jossa annetaan tietoa muun muassa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta ja oikeusperustasta, kerättävien tietojen luokista ja ennen kaikkea oikeuksistasi sekä siitä, keneen voit ottaa yhteyttä, jos haluat käyttää näitä oikeuksia. Esimerkiksi verkkosivulla Kansalaisten tiedusteluihin vastaava yksikkö (Ask EP) on linkki ”Ota yhteyttä”, josta pääsee sähköiseen lomakkeeseen. Lomakkeessa pyydettävät pakolliset henkilötiedot ovat käyttäjän suku- ja etunimi, asuinmaa ja sähköpostiosoite. Vapaaehtoisesti annettavia tietoja ovat sukupuoli, osoite, ikä, ammatti ja kansalaisuus. Kun lomake on lähetetty, se välitetään sähköpostitse asiasta vastaavalle yksikölle, jotta tämä voi palvella sinua mahdollisimman hyvin.

Euroopan parlamentti varmistaa, että kerättyjä tietoja käsitellään yksinomaan ennalta määritettyjä, selvästi ilmoitettuja tarkoituksia varten ja ettei niitä käytetä uudelleen mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin tietojen käsittelemiseksi on tarpeen. Käsittelytoimea koskevassa tietosuojaselosteessa mainitaan aina tietojen säilytysaika. Joitakin tietoja voidaan säilyttää pidempään historiantutkimukseen liittyvistä, tilastollisista tai turvallisuussyistä. Tämä ei kuitenkaan rajoita asetuksen (EU) 2018/1725 muiden säännösten soveltamista.

Jaammeko henkilötietojasi?

Luovutamme henkilötietoja kolmansille osapuolille vain, jos se on välttämätöntä ilmoitettuja tarkoituksia varten, ja luovutamme ne ainoastaan erikseen mainituille vastaanottajaryhmille. Emme luovuta henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin ja sitoudumme varmistamaan asianmukaisin suojatoimin, etteivät kolmannet osapuolet käytä kyseisiä tietoja väärin.

Euroopan parlamentin verkkosivustoilla voi olla linkkejä muille internetsivustoille. Koska nämä sivustot eivät ole Euroopan parlamentin valvonnassa, suosittelemme tutustumista niiden tietosuojakäytäntöihin.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Jokaisella on oikeus saada pääsy itseään koskeviin, Euroopan parlamentin hallussa oleviin henkilötietoihin ja pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai tarvittaessa oikeus vastustaa käsittelyä tai oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Jos käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai nimenomaiseen suostumukseen, hänellä on myös oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Jos sinulla on itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyä koskeva pyyntö, voit ottaa yhteyttä joko rekisterinpitäjään (joka on mainittu kyseiseen käsittelytoimeen liittyvässä tietosuojaselosteessa) tai Euroopan parlamentin tietosuojavastaavaan.

Sinulla on myös oikeus tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle (EDPS), joka on kaikkien Euroopan unionin toimielinten, virastojen ja muiden elinten tietosuojaviranomainen. Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on esimerkiksi käsitellä kanteluja ja suorittaa tutkimuksia.

Euroopan parlamentin tietosuojavastaava

Euroopan parlamentin tietosuojavastaavan tehtävänä on valvoa asetuksen (EU) 2018/1725 soveltamista parlamentissa.

Asetus koskee kaikkia Euroopan parlamentin yksiköitä, jotka käyttävät henkilöitä yksilöiviä tietoja. Niillä on velvollisuus ilmoittaa Euroopan parlamentin tietosuojavastaavalle kaikista henkilötietoja koskevista käsittelytoimista (tietojen kerääminen, kysely, siirto, järjestäminen jne.).

Nämä käsittelytoimet on kuvattu erillisissä selosteissa, jotka tallennetaan internetissä kaikkien saatavilla olevaan Euroopan parlamentin selosteiden tietosuojarekisteriin. Kuka tahansa voi tutustua näihin selosteisiin sillä kielellä, jolla tiedot on kirjattu rekisteriin. Jokainen rekisteröity voi käyttää hänelle asetuksen (EU) 2018/1725 mukaan kuuluvia oikeuksia selosteisiin sisältyvien tietojen perusteella.

Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS)

Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS) on kaikkien Euroopan unionin toimielinten, virastojen ja muiden elinten tietosuojaviranomainen.

Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on esimerkiksi käsitellä kanteluja ja suorittaa tutkimuksia. Tietosuojavaltuutettu ottaa vastaan ja käsittelee kantelusi.

Contact: