This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

Data protection

Varstvo zasebnosti podatkov 

Za izpolnjevanje svojih dolžnosti do evropskih državljanov lahko zbiramo osebne informacije („osebne podatke“), ki se zbirajo in obdelujejo ob popolnem upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1725 (v nadaljevanju: Uredba).

Katera je ustrezna zakonodaja?

Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena 21. novembra 2018, veljati pa je začela 11. decembra 2018.

Sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 17. junija 2019 o sprejetju izvedbenih pravil v zvezi z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES.

Kaj pomenijo osebni podatki?

„Osebni podatki“ pomenijo vse informacije v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom („posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki“). Določljiva oseba je oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti z uporabo identifikatorjev, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali eden ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto te osebe.

Ali beležimo vaše osebne podatke?

Spletna mesta Evropskega parlamenta zbirajo več vrst osebnih podatkov. Nekateri so obvezni zaradi tehnologij, na katerih temelji internet, nekateri so potrebni za ustrezno delovanje spletnih mest, nekatere pa sami posredujete prostovoljno prek naše pasice o privolitvi ali namenskih obrazcev. Osebni podatki se zahtevajo samo na nekaterih straneh zaradi zagotavljanja posebnih storitev ali da bi odgovorili na nekatera vprašanja. V teh primerih se vas s posebno izjavo o varstvu osebnih podatkov med drugim obvesti o namenu obdelave vaših osebnih podatkov, pravni podlagi, kategorijah zbranih podatkov, predvsem pa o vaših pravicah in o tem, na koga se lahko obrnete, če jih želite uveljavljati. Na strani Oddelka za poizvedbe državljanov (Ask EP) je na primer vključen kontaktni zavihek, s klikom na katerega se odpre spletni obrazec. Na tem obrazcu je treba (v obvezna polja) vnesti vsaj priimek, ime, državo prebivališča in elektronsko pošto ter v nekaterih primerih spol, naslov, starost, poklic in državljanstvo. Potem ko obrazec oddate, se po elektronski pošti pošlje pristojni službi, da bi ta čim bolje obravnavala vašo poizvedbo.

Evropski parlament zagotavlja, da se zbrani podatki obdelujejo zgolj za načrtovane in jasno navedene namene in niso ponovno uporabljeni za noben drug namen.

Osebni podatki se hranijo le za obdobje, potrebno za njihovo obdelavo. Podrobne informacije o obdobju hrambe bodo vedno vključene v politiko varstva osebnih podatkov v zvezi z zadevno dejavnostjo obdelave. Brez poseganja v druge določbe uredbe se lahko nekateri podatki hranijo dlje iz zgodovinskih, statističnih ali varnostnih razlogov.

Ali vaše osebne podatke posredujemo drugim?

Osebne podatke posredujemo tretjim osebam samo, kadar je to nujno potrebno za konkretne namene, in to samo navedenim kategorijam prejemnikov. Za namene neposrednega trženja teh podatkov ne razkrivamo in se zavezujemo, da bomo izvajali ustrezne varnostne ukrepe za njihovo varovanje pred zlorabo s strani tretjih oseb.

Spletna mesta Evropskega parlamenta lahko vključujejo povezave do drugih spletnih mest. Ker Evropski parlament teh spletnih mest ne nadzoruje, predlagamo, da preverite njihovo politiko glede varstva osebnih podatkov.

Katere so vaše pravice?

Vsi državljani imajo pravico pridobiti dostop do osebnih podatkov, ki jih Evropski parlament hrani o njih, in zahtevati njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ali imajo, kjer je to mogoče, pravico do ugovora glede obdelave ali pravico do prenosljivosti podatkov. Kadar obdelava temelji na njihovi privolitvi ali izrecni privolitvi, lahko to privolitev kadar koli prekličejo, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Za vsako prošnjo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov vas vabimo, da se obrnete na odgovornega upravljavca (kot je opredeljen v politiki varstva osebnih podatkov v zvezi s specifično dejavnostjo obdelave) ali na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v Evropskem parlamentu.

Prav tako imate pravico, da vložite pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov (ENVP), ki je organ za varstvo podatkov za vse institucije, organe in agencije Evropske unije. Ena izmed njegovih nalog je obravnavanje pritožb in izvajanje poizvedb. 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Evropskem parlamentu

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v Evropskem parlamentu je odgovorna za nadzor nad izvajanjem Uredbe v tej instituciji.

Ta uredba se nanaša na vse storitve Evropskega parlamenta, ki uporabljajo informacije, ki opredeljujejo posameznike, te pa morajo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov obvestiti o vsakem postopku obdelave podatkov (zbiranje, vpogled, prenos, organiziranje itn.).

Ti postopki so opisani v namenskih evidencah, ki so shranjene v registru evidenc o postopkih obdelave podatkov v Evropskem parlamentu, ki je javno dostopen na spletu. Vsak državljan lahko dostopa do teh evidenc in si jih ogleda v jeziku, v katerem so bile informacije vnesene. Vsak posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, lahko uveljavlja pravice, ki jih ta uredba priznava, na podlagi informacij iz teh evidenc.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Evropski nadzornik za varstvo podatkov je organ za varstvo podatkov za vse institucije, organe in agencije Evropske unije.

Ena izmed njegovih nalog je obravnavanje pritožb in izvajanje poizvedb. Nadzornik za varstvo podatkov bo sprejel in obravnaval vašo pritožbo.

Contact: