This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

Data protection

A személyes adatok védelme 

Az európai polgárok iránti kötelességeinek teljesítése érdekében személyes információkat („személyes adatok”) gyűjthetünk, amelyeket az (EU) 2018/1725 rendelettel (a továbbiakban: a rendelet) teljes összhangban gyűjtünk és kezelünk.

Melyek a vonatkozó jogszabályok?

A természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet, amely 2018. november 21-én jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és 2018. december 11-én lépett hatályba.

Az Európai Parlament Elnökségének 2019. június 17-i határozata a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel kapcsolatos végrehajtási szabályok elfogadásáról.

Mi számít személyes adatnak?

„Személyes adat” a valamely azonosított vagy azonosítható természetes személyre („az érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Gyűjtünk-e Önről személyes adatokat?

Az Európai Parlament honlapjai gyűjtenek bizonyos személyes adatokat. Ezek közül egyesek az internet alapjául szolgáló technológiák miatt kötelezőek, másokra weboldalaink megfelelő működéséhez van szükség, megint más adatokat pedig Ön oszt meg velünk önkéntes alapon a sütitájékoztató csík vagy az erre a célra szolgáló űrlapok révén. Csak néhány oldal kéri személyes adatok bevitelét, hogy konkrét szolgáltatásokat nyújthasson, vagy célzott kérésekre válaszolhasson. Ilyen esetekben a külön adatvédelmi nyilatkozat mindig tájékoztatja Önt többek között személyes adatai feldolgozásának céljáról, jogalapjáról, a gyűjtött adatok kategóriáiról, és mindenekelőtt az Ön jogairól, valamint arról, hogy kihez fordulhat, ha élni kíván ezekkel a jogokkal. Ilyen például az Állampolgári Tájékoztatáskérések Osztálya (Ask EP) oldalán a „Kapcsolatfelvétel” hivatkozás, amely egy online űrlapot nyit meg. Ezen az űrlapon a kötelezően kitöltendő mezőkben fel kell tüntetni legalább a családnevet, az utónevet, a lakóhely szerinti országot és az e-mail-címet, valamint adott esetben a nemet, a lakcímet, az életkort, a foglalkozást és az állampolgárságot. A kitöltést követően az űrlapot e-mailben továbbítják az illetékes szervezeti egységnek, hogy az a legmegfelelőbb módon tudja az Ön igényét kielégíteni.

Az Európai Parlament biztosítja, hogy az összegyűjtött adatok kezelése kizárólag rendeltetésszerűen és egyértelműen meghatározott céllal történjen, és azokat semmilyen más célra ne használják fel újra.

A személyes adatokat csak az adatok feldolgozásához szükséges ideig őrizzük meg. A megőrzési időszakra vonatkozó részletes információk mindig fel vannak tüntetve a szóban forgó adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos adatvédelmi szabályzatban. Egyes adatok történelmi, statisztikai vagy biztonsági okokból hosszabb ideig is tárolhatók, a rendelet egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül.

Megosztjuk-e az Ön személyes adatait?

Csak akkor adunk át személyes adatokat harmadik felek – kizárólag konkrétan megnevezett címzett-kategóriák – számára, ha ez a meghatározott célok eléréséhez szükséges. Nem hozunk nyilvánosságra személyes adatokat közvetlen üzletszerzés céljából, és vállaljuk, hogy megtesszük a megfelelő biztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy megvédjük ezeket az adatokat a harmadik felek általi visszaélésektől.

Az Európai Parlament weboldalai olykor más webhelyekre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak. Mivel az Európai Parlament ezeket a weboldalakat nem ellenőrzi, kérjük, előzetesen tájékozódjon ezen oldalak adatvédelmi szabályzatáról.

Milyen jogok illetik meg Önt?

Minden polgárnak joga van hozzáférni az Európai Parlament birtokában lévő, rá vonatkozó személyes adatokhoz, és kérni azok helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását, vagy adott esetben joga van az adatkezelés elleni tiltakozáshoz vagy az adathordozhatósághoz. Amennyiben az adatkezelés alapja az érintett hozzájárulása vagy kifejezett hozzájárulása, az érintettnek joga van hozzájárulásának bármikori visszavonásához a visszavonást megelőző hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségének sérelme nélkül.

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a felelős adatkezelővel (az adott adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint) vagy az Európai Parlament adatvédelmi tisztviselőjével.

Jogában áll továbbá panaszt tenni az európai adatvédelmi biztosnál, aki az Európai Unió valamennyi intézményének, szervének és ügynökségének adatvédelmi hatósága. Feladatai között szerepel a panaszok kezelése és vizsgálatok lefolytatása. 

Az Európai Parlament adatvédelmi tisztviselője (DPO)

Az Európai Parlament adatvédelmi tisztviselője felel a rendelet intézményen belüli alkalmazásának nyomon követéséért.

A rendelet az Európai Parlament minden olyan szervezeti egységére vonatkozik, amely magánszemélyek azonosítására alkalmas adatokat használ, és ezek a szervezeti egységek kötelesek értesíteni az adatvédelmi tisztviselőt a személyes adatokkal kapcsolatos valamennyi műveletről (adatgyűjtés, adatokhoz való hozzáférés, adatok átadása, szervezése stb.).

E műveletek leírása „Az Európai Parlament adatkezelési műveleteiről vezetett nyilvántartások adatvédelmi nyilvántartásában” tárolt külön nyilvántartásokban található, amely az interneten nyilvánosan elérhető. Bármely polgár hozzáférhet ezekhez a nyilvántartásokhoz, és azokba betekinthet azon a nyelven, amelyen az információt bevitték. Minden érintett személy élhet a rendelet által biztosított jogaival az ezen nyilvántartásokban szereplő információk alapján.

Európai adatvédelmi biztos

Az európai adatvédelmi biztos (EDPS) az Európai Unió valamennyi intézményének, szervének és ügynökségének adatvédelmi hatósága.

Feladatai között szerepel a panaszok kezelése és vizsgálatok lefolytatása. Az adatvédelmi biztos fogadja és kezeli az Ön panaszát.

Contact: