This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

Data protection

Paziņojums par datu aizsardzību 

Lai pildītu savus pienākumus pret Eiropas iedzīvotājiem, mēs drīkstam apkopot personas informāciju (“personas datus”), kas tiek vākta un apstrādāta, pilnībā ievērojot Regulu (ES) 2018/1725 (“Regula”).

Kādi ir attiecīgie tiesību akti?

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2018. gada 21. novembrī, stājusies spēkā 2018. gada 11. decembrī)

Eiropas Parlamenta Prezidija 2019. gada 17. jūnija lēmums, ar ko pieņem īstenošanas noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK

Ko nozīmē “personas dati”?

“Personas dati” ir jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjektu”). identificējama persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās fiziskās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Vai mēs vācam jūsu personas datus?

Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnēs tiek vākti noteikti personas dati. Daži no tiem ar internetu saistītu tehnoloģiju dēļ ir obligāti, daži ir nepieciešami mūsu tīmekļa vietņu pienācīgai darbībai, savukārt citus jūs sniedzat brīvprātīgi, izmantojot mūsu piekrišanas reklāmkarogu vai īpašas veidlapas. Tikai dažās lapās ir aicinājums norādīt personas datus, lai saņemtu specifiskus pakalpojumus vai iesniegtu konkrētus pieprasījumus. Šādos gadījumos īpašā paziņojumā par privātumu jūs vienmēr informē, inter alia, par jūsu personas datu apstrādes mērķi, juridisko pamatu, savākto datu kategorijām un galvenokārt par jūsu tiesībām un par to, ar ko sazināties, ja vēlaties īstenot šīs tiesības. Piemēram, lapā “Pilsoņu uzziņas (Ask EP)” ir paredzēta saziņas iespēja — noklikšķinot uz saites “Sazinieties ar mums!”, tiek aktivizēts tiešsaistes formulārs. Šajā formulārā apmeklētājiem tiek prasīts aizpildīt vismaz obligātos laukus, proti, norādīt vārdu, uzvārdu, pastāvīgās dzīvesvietas valsti un elektroniskā pasta adresi, un ir iespējams norādīt arī dzimumu, adresi, profesiju un valstspiederību. Iesniegtais formulārs pa elektronisko pastu tiek nosūtīts kompetentajam dienestam, lai tas varētu optimāli sniegt prasīto atbildi vai pakalpojumu.

Eiropas Parlaments nodrošina, ka savāktos datus apstrādā tikai un vienīgi iepriekš paredzētos un precīzi noteiktos nolūkos, un neizmanto nekādiem citiem mērķiem.

Informācija par personām tiek glabāta tikai tik ilgi, cik nepieciešams datu apstrādei. Sīkāka informācija par glabāšanas periodu vienmēr tiks iekļauta privātuma politikā, kas attiecas uz attiecīgo apstrādes darbību. Dažus datus, neskarot citus regulas noteikumus, var glabāt ilgāku laiku vēstures izpētes, statistikas apkopošanas nolūkos vai drošības apsvērumu dēļ.

Vai mēs izpaužam jūsu personas datus?

Mēs izpaužam personisku informāciju trešām personām tikai tad, ja tas ir vajadzīgs norādīto mērķu sasniegšanai, un vienīgi minēto adresātu kategorijām. Mēs neatklājam personas datus tiešas tirgvedības nolūkos un apņemamies veikt atbilstošus drošības pasākumus, kas nepieciešami šo datu aizsardzībai pret to nelikumīgu izmantošanu no trešo personu puses.

Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnēs var būt saites uz citām tīmekļa vietnēm. Ņemot vērā, ka Eiropas Parlaments nekontrolē minētās tīmekļa vietnes, aicinām pārliecināties, kāda ir to politika attiecībā uz privātuma respektēšanu.

Kādas tiesības jums ir?

Visiem pilsoņiem ir tiesības piekļūt Eiropas Parlamenta rīcībā esošajiem personas datiem un prasīt tos labot vai dzēst vai ierobežot to apstrādi, vai attiecīgā gadījumā iebilst pret datu apstrādi, kā arī viņiem ir tiesības uz datu pārnesamību. Ja apstrāde notiek, pamatojoties uz viņu piekrišanu vai nepārprotamu piekrišanu, viņiem ir arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Attiecībā uz pieprasījumiem par jūsu personas datu apstrādi lūdzam sazināties vai nu ar atbildīgo datu pārzini (kā noteikts privātuma politikā saistībā ar konkrēto apstrādes darbību), vai ar Eiropas Parlamenta datu aizsardzības speciālistu (DAS).

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam (EDAU), kas ir visu Eiropas Savienības iestāžu, struktūru un aģentūru datu aizsardzības iestāde. Viens no šīs iestādes pienākumiem ir izskatīt sūdzības un veikt izmeklēšanu. 

Eiropas Parlamenta datu aizsardzības speciālists (DAS)

Eiropas Parlamenta datu aizsardzības speciālista pienākums ir uzraudzīt Regulas piemērošanu Eiropas Parlamentā.

Regula attiecas uz ikvienu Eiropas Parlamenta dienestu, kas izmanto informāciju, kura ļauj identificēt personas, un šiem dienestiem ir jāziņo datu aizsardzības speciālistam par visām darbībām saistībā ar personas datiem (par šādu datu vākšanu, izmantošanu informācijas iegūšanai, pārsūtīšanu, organizēšanu u. tml.).

Šīs darbības ir aprakstītas īpašos reģistros, kas glabājas “Eiropas Parlamenta datu apstrādes darbību reģistru datu aizsardzības reģistrā”, kurš ir publiski pieejams internetā. Ikviens pilsonis var piekļūt šiem ierakstiem un aplūkot tos valodā, kurā informācija tika ievadīta. Ikviena attiecīgā persona var īstenot Regulā atzītās tiesības, pamatojoties uz šajos reģistros ievadīto informāciju.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs ir amatpersona, kas atbildīga par datu aizsardzību visās Eiropas Savienības iestādēs, struktūrās un aģentūrās.

Viens no šīs iestādes pienākumiem ir izskatīt sūdzības un veikt izmeklēšanu. Datu aizsardzības uzraudzītājs pieņems un izskatīs jūsu sūdzību

Contact: