This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

Data protection

Databeskyttelse 

For at varetage vores opgaver over for de europæiske borgere kan vi indsamle personoplysninger, der indsamles og behandles i fuld overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725 ("forordningen").

Hvad er den relevante lovgivning?

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 21. november 2018 og trådte i kraft den 11. december 2018.

Europa-Parlamentets Præsidiums afgørelse af 17. juni 2019 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF.

Hvad betyder personoplysninger?

Ved "personoplysninger" forstås enhver form for oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person ("den registrerede"). Ved "identificerbar person" forstås en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Indsamler vi dine personoplysninger?

Europa-Parlamentets websteder indsamler nogle få personoplysninger. Nogle er obligatoriske på grund af de teknologier, der ligger til grund for internettet, nogle er nødvendige for, at vores websteder kan fungere ordentligt, nogle deles frivilligt af brugerne via vores samtykkebanner eller særlige formularer. Der er kun på ganske få sider, man bliver opfordret til at indtaste personoplysninger for at kunne få specifikke tjenester eller svar på særlige anmodninger. I sådanne tilfælde informerer en særlig databeskyttelseserklæring altid om bl.a. formålet med behandlingen af ens personoplysninger, retsgrundlaget, de kategorier af oplysninger, der indsamles, og frem for alt om ens rettigheder, og hvem der skal kontaktes, i tilfælde af at man ønsker at udøve disse rettigheder. Et eksempel på dette er websiden Forespørgsler fra Borgerne (Ask EP), hvor man ved at klikke på "Kontakt os" aktiverer en onlineformular. På denne formular bliver man bedt om som minimum at oplyse efternavn, fornavn, bopælsland og e-mailadresse (felter, der skal udfyldes) og derudover eventuelt køn, adresse, alder, erhverv og nationalitet. Når denne formular er sendt afsted, bliver den videresendt pr. e-mail til den kompetente afdeling, så den kan hjælpe en så godt som muligt.

Europa-Parlamentet sikrer, at de indsamlede oplysninger udelukkende behandles til de tilsigtede og klart angivne formål og ikke genanvendes til andre formål.

Personoplysninger opbevares kun i den periode, der er nødvendig for at behandle oplysningerne. Detaljerede oplysninger om opbevaringsperioden vil altid indgå i databeskyttelsespolitikken i forbindelse med den pågældende behandlingsaktivitet. Visse oplysninger kan blive opbevaret i længere tid af historiske, statistiske eller sikkerhedsmæssige grunde, så længe det ikke strider mod andre bestemmelser i forordningen.

Deler vi dine personoplysninger?

Vi videregiver kun personoplysninger til tredjemand, hvis det er nødvendigt for at opfylde de fastsatte formål, og kun til de nævnte kategorier af modtagere. Vi videregiver ikke personoplysninger til direkte markedsføring og forpligter os til at træffe passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte disse oplysninger mod misbrug fra tredjemands side.

Europa-Parlamentets websteder kan indeholde links til andre websteder. Eftersom Europa-Parlamentet ikke kontrollerer de pågældende websteder, anbefales det at tjekke deres egne databeskyttelsespolitikker.

Hvilke rettigheder har du?

Alle borgere har ret til at få indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen eller i givet fald ret til at gøre indsigelse mod behandling eller retten til dataportabilitet. Når behandlingen er baseret på deres samtykke eller udtrykkelige samtykke, har de også ret til at trække deres samtykke tilbage på ethvert tidspunkt, uden at dette berører lovligheden af behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækning heraf.

Ved enhver anmodning vedrørende behandlingen af dine personoplysninger opfordrer vi dig til at kontakte enten den registeransvarlige (som fastsat i databeskyttelsespolitikken vedrørende den specifikke behandlingsaktivitet) eller Europa-Parlamentets databeskyttelsesansvarlige.

Du har også ret til at indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS), som er databeskyttelsesmyndigheden for alle EU-institutioner, -organer og -agenturer. En af dens opgaver er at behandle klager og foretage undersøgelser. 

Europa-Parlamentets databeskyttelsesansvarlige

Europa-Parlamentets databeskyttelsesansvarlige er ansvarlig for at overvåge anvendelsen af forordningen i Europa-Parlamentet.

Hver eneste tjeneste i Europa-Parlamentet, som benytter oplysninger, der identificerer enkeltpersoner, er omfattet af denne forordning og er forpligtet til at indberette enhver behandling af personoplysninger (indsamling, konsultering, videregivelse, organisering osv.) til Europa-Parlamentets databeskyttelsesansvarlige.

Disse operationer er beskrevet i særlige registre, der er lagret i "databeskyttelsesregistret over databehandlinger i Europa-Parlamentet", som er offentligt tilgængeligt på internettet. Enhver borger kan få adgang til og slå op i disse registre på det sprog, som oplysningerne blev registreret på. Enhver registreret person kan udøve de rettigheder, der er forankrede i forordningen, på grundlag af de oplysninger, der findes i disse registre.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) er databeskyttelsesmyndighed for alle EU-institutioner, -organer og -agenturer.

En af dens opgaver er at behandle klager og foretage undersøgelser. EDPS tager imod og behandler din klage.

Contact: