This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

Data protection

Поверителност на личните данни 

За целите на изпълнението на своите задължения към европейските граждани Европейският парламент може да събира лична информация („лични данни“), която се събира и третира при пълно спазване на изискванията по Регламент (ЕС) 2018/1725, наричан по-долу „Регламентът“.

Кое е приложимото законодателство?

Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз на 21 ноември 2018 г. и влезе в сила на 11 декември 2018 г.

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 17 юни 2019 г. относно правила за прилагане, свързани с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО.

Какво означава „лични данни“?

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице („субект на данни“). „Идентифицируемо физическо лице“ е лице, чиято самоличност може да бъде установена пряко или косвено, по-специално чрез идентификационен признак като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за неговата физическа, физиологическа, генетична, психическа, икономическа, културна или социална идентичност.

Събираме ли Ваши лични данни?

На уебсайтовете на Европейския парламент се събират няколко лични данни. Някои от тях са задължителни поради технологиите, които стоят зад интернет, а други са необходими за правилното функциониране на нашите уебсайтове, някои се споделят доброволно от Вас чрез нашия банер за съгласие или специални формуляри. Само ограничен брой страници ще Ви приканят да въведете лични данни с цел предоставяне на конкретни услуги или за получаване на отговор на определени заявки. В такива случаи специалната декларация за поверителност винаги Ви информира наред с друго за целта на обработката на Вашите лични данни, правното основание, категориите събирани данни и преди всичко за правата Ви и към кого да се обърнете, в случай че желаете да упражните тези права. Така например на страницата Citizens' Enquiries Unit (Ask EP) има бутон „Свържете се с нас“, чрез който се активира онлайн формуляр. В този формуляр трябва да посочите поне (задължителни полета) своите фамилия, име, държава по местожителство и адрес на електронна поща, както и евентуално Вашия пол, адрес, възраст, професия и националност. След като бъде изпратен, формулярът се предава по електронната поща на съответната служба, за да може тя да Ви отговори по най-подходящия начин.

Европейският парламент гарантира, че събраните данни се обработват единствено за предвидените и ясно обявени цели, както и че не се използват повторно за никаква друга цел.

Лична информация се съхранява само за времето, необходимо за обработката на данните. Подробна информация относно срока на съхраняване винаги ще бъде включена в политиката за защита на личните данни по отношение на въпросната обработка. Някои данни може да бъдат съхранявани за по-дълъг период по исторически причини, от статистически съображения или от съображения за сигурност, без да се засягат други разпоредби на Регламента.

Разкриваме ли Ваши лични данни пред трети лица?

Европейският парламент разкрива лична информация пред трети лица единствено когато това е необходимо за постигане на посочените цели и единствено пред определени категории получатели на данни. Ние не разкриваме каквито и да било лични данни за целите на директния маркетинг и ние предприемаме необходимите мерки за сигурност, за да опазим тези данни от злоупотреба от страна на трети лица.

Уебсайтовете на Европейския парламент може да предоставят връзки към други сайтове. Тъй като Европейският парламент не упражнява контрол над тези сайтове, Ви препоръчваме да се запознаете с техните политики за поверителност на личните данни.

Какви права имате?

Всички граждани имат право да получат достъп до отнасящите се до тях лични данни, съхранявани от Европейския парламент, и да поискат тяхното коригиране, заличаване или ограничаване на обработването им или, когато е приложимо, имат право да възразят срещу обработването на данните, и също така имат право на преносимост на данните. Когато обработването се извършва въз основа на тяхното съгласие или изрично съгласие, те разполагат също така с правото да оттеглят своето съгласие по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

За всяко искане, отнасящо се до обработката на Вашите лични данни, Ви приканваме да се свържете с отговорния администратор на лични данни (както е посочено в политиката за поверителност на личните данни, прилагана за конкретната операция по обработване), или с длъжностното лице по защита на данните на Европейския парламент.

Вие също така имате право да подадете жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД), който е органът за защита на данните при и по повод дейността на всички институции, органи и агенции на Европейския съюз. Една от задачите му е да разглежда жалби и да извършва проверки. 

Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) на Европейския парламент

Длъжностното лице по защита на данните на Европейския парламент носи отговорност за наблюдението върху прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1725 в рамките на институцията.

Регламентът се отнася до всяка служба на Европейския парламент, която използва информация, разкриваща самоличността на лицата, попадащи в приложното поле на този регламент, и въпросната служба е длъжна да уведоми длъжностното лице по защита на данните на Европейския парламент за всяка операция по обработване на лични данни (събиране, справки, предаване, организиране и т.н.).

Тези операции се описват в специална документация, съхранявана в „Регистър на записите на операциите по обработване на данни в Европейския парламент“, който е публично достъпен в интернет. Всеки гражданин може да има достъп и да прави справки в тези записи на езика, на който е била въведена информацията. Всяко засегнато лице може да упражнява предоставените с Регламента права въз основа на информацията, съдържаща се в тези записи.

Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) е органът по защита на данните във връзка с дейността на всички институции, органи и агенции на Европейския съюз.

Една от задачите му е да разглежда жалби и да извършва проверки. Органът по защита на данните ще приеме и разгледа Вашата жалба.

Contact: