This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

Data protection

Asmens duomenų apsauga 

Tam, kad galėtume vykdyti savo pareigas Europos piliečiams, mes renkame asmeninę informaciją (toliau – asmens duomenys). Ši informacija renkama ir tvarkoma visapusiškai laikantis Reglamento (ES) 2018/1725 (toliau – Reglamentas) nuostatų.

Kokie teisės aktai taikomi?

2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje buvo paskelbtas 2018 m. lapkričio 21 d. ir įsigaliojo 2018 m. gruodžio 11 d.

2019 m. birželio 17 d. Europos Parlamento Biuro sprendimas, kuriuo priimamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB, įgyvendinimo taisyklės

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys – informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti nustatyta (duomenų subjektas). Asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai ar netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma, pagal identifikatorių, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis jo fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Ar mes renkame jūsų asmens duomenis?

Europos Parlamento interneto svetainėse renkama nedaug asmens duomenų. Kai kurių duomenų mums tikrai reikia dėl interneto technologijų, kiti duomenys reikalingi tam, kad interneto svetainės galėtų tinkamai veikti, dar kitus duomenis savo noru pateikiate per sutikimo naudoti slapukus reklamjuostę arba specialias formas. Asmens duomenis prašoma nurodyti tik keliuose puslapiuose, kai norima suteikti konkrečią paslaugą ar atsakyti į tam tikrus klausimus. Tokiais atvejais specialiame pareiškime apie privatumo apsaugą visada pranešama, inter alia, apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslą, teisinį pagrindą, renkamų duomenų kategorijas ir, svarbiausia, apie Jūsų teises ir į ką kreiptis, jei norėtumėte šiomis teisėmis pasinaudoti. Štai, pavyzdžiui, Piliečių informavimo skyriaus („Ask EP“) tinklalapyje yra nuoroda „Susisiekti“, kurią spustelėjus atsidaro internetu pildoma forma. Šioje formoje prašoma pateikti bent jau šią informaciją (laukeliai, kuriuos privaloma užpildyti): vardą ir pavardę, šalį, kurioje gyvenate, ir e. pašto adresą, taip pat gali būti prašoma nurodyti lytį, adresą, amžių, profesiją ir pilietybę. Kai šią formą išsiunčiate, ji elektroniniu paštu perduodama atsakingai tarnybai, kad ji savo ruožtu galėtų Jums kuo geriau pasitarnauti.

Europos Parlamentas užtikrina, kad surinkti duomenys būtų tvarkomi tik numatytais ir aiškiai nustatytais tikslais ir nebūtų pakartotinai naudojami jokiems kitiems tikslams.

Asmens duomenys saugomi tik tiek laiko, kiek reikia duomenims tvarkyti. Išsami informacija apie saugojimo laiką visada įtraukiama į privatumo politiką, susijusią su atitinkama duomenų tvarkymo veikla. Kai kurie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką dėl istorinių, statistinių ar saugumo priežasčių, nepažeidžiant kitų Reglamento nuostatų.

Ar mes dalijamės jūsų asmens duomenimis?

Mes atskleidžiame asmens duomenis trečiosioms šalims tik tada, kai to reikia nurodytoms užduotims atlikti, ir tik nustatytų kategorijų gavėjams. Mes neatskleidžiame jokių asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais ir įsipareigojame imtis atitinkamų saugumo priemonių, kad apsaugotume šiuos duomenis nuo trečiųjų šalių piktnaudžiavimo jais.

Europos Parlamento interneto svetainėse pateikiama nuorodų į kitas interneto svetaines. Kadangi Europos Parlamentas tų svetainių nekontroliuoja, siūlome susipažinti su jų privatumo politika.

Kokios yra Jūsų teisės?

Visi piliečiai turi teisę susipažinti su Europos Parlamento turimais jų asmens duomenimis ir prašyti juos ištaisyti ar ištrinti, apriboti jų tvarkymą, o tam tikrais atvejais – teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, arba teisę į duomenų perkeliamumą. Kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba aiškiu sutikimu, jie taip pat turi teisę bet kada atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Dėl prašymų, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis į atsakingą duomenų valdytoją (nurodytą su konkrečia duomenų tvarkymo veikla susijusioje privatumo politikoje) arba Europos Parlamento duomenų apsaugos pareigūną.

Taip pat turite teisę pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui (EDAPP) – duomenų apsaugos visose Europos Sąjungos institucijose, įstaigose ir agentūrose tarnybai. Viena šios tarnybos užduočių – nagrinėti skundus ir atlikti tyrimus. 

Europos Parlamento duomenų apsaugos pareigūnas

Europos Parlamento duomenų apsaugos pareigūnas yra atsakingas už Reglamento taikymo stebėseną Europos Parlamente.

Reglamentas taikomas visoms Europos Parlamento tarnyboms, kurios naudojasi informacija, kuria remiantis galima identifikuoti asmenis. Jos turi informuoti duomenų apsaugos pareigūną apie visas asmens duomenų tvarkymo operacijas (rinkimas, prieiga, perdavimas, tvarkymas ir pan.)

Šios operacijos aprašytos specialiuose įrašuose, saugomuose Europos Parlamento duomenų tvarkymo operacijų duomenų apsaugos registre, kuris viešai skelbiamas internete. Visi piliečiai gali susipažinti su šiais įrašais kalba, kuria informacija buvo įvesta. Kiekvienas suinteresuotas asmuo gali pasinaudoti Reglamente numatytomis teisėmis, remdamasis įrašuose pateikiama informacija.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP)

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP) – tai duomenų apsaugos visose Europos Sąjungos institucijose, įstaigose ir agentūrose tarnyba.

Viena šios tarnybos užduočių – nagrinėti skundus ir atlikti tyrimus. Duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas priims ir tvarkys jūsų skundą.

Contact: