This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

Data protection

Isikuandmete kaitse 

Oma kohustuste täitmiseks Euroopa kodanike ees võib Euroopa Parlament koguda isikuandmeid (edaspidi „isikuandmed“), mida kogutakse ja töödeldakse täielikus kooskõlas määrusega (EL) 2018/1725 (edaspidi „määrus“).

Millised on asjakohased õigusaktid?

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, avaldati Euroopa Liidu Teatajas 21. novembril 2018 ja jõustus 11. detsembril 2018.

Euroopa Parlamendi juhatuse 17. juuni 2019. aasta otsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1725 (mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ) rakenduseeskirja kohta.

Mida mõistetakse isikuandmete all?

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Tuvastatav isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige mõne identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator, või tema ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Kas me kogume teie isikuandmeid?

Euroopa Parlamendi veebisaidid koguvad mõningaid isikuandmeid. Mõned neist on internetti toetava tehnoloogia tõttu kohustuslikud, mõned on vajalikud meie veebisaitide ladusaks toimimiseks. Osa isikuandmeid jagate vabatahtlikult selleks nõusolekut andes või spetsiaalsete vormide kaudu. Isikuandmeid palutakse sisestada vaid mõnel lehel konkreetsete teenuste osutamiseks või päringutele vastamiseks. Sellisel juhul teavitatakse teid isikuandmete kaitse põhimõtetest, muu hulgas teie isikuandmete töötlemise eesmärgist, õiguslikust alusest, kogutud andmete kategooriatest ning eelkõige teie õigustest ja sellest, kellega võtta ühendust, kui soovite neid õigusi kasutada. Näiteks on lehel „Kodanike teabenõuded (Ask EP)“ nupp „Võtke meiega ühendust“, millel klõpsates avaneb veebivorm. Vormi täitmisel palutakse teil märkida vähemalt perekonnanimi, eesnimi, elukohariik ja e-posti aadress (kohustuslikud väljad) ning soovi korral sugu, aadress, vanus, tegevusala ja rahvus. Saadetud vorm edastatakse e-posti teel pädevale teenistusele, kes saab selle põhjal teid paremini teenindada.

Euroopa Parlament tagab, et kogutud andmeid töödeldakse üksnes ettenähtud ja selgelt kindlaks määratud eesmärkidel ning neid ei taaskasutata ühelgi muul eesmärgil.

Isikuandmeid säilitatakse ainult nii kaua, kui on vajalik andmete töötlemiseks. Üksikasjalik teave andmete säilitamise aja kohta lisatakse alati vastava töötlemistoiminguga seotud privaatsuseeskirjadesse. Teatavaid andmeid võib säilitada pikema aja jooksul ajaloolistel, statistilistel või turvalisusega seotud põhjustel, ilma et see piiraks määruse muude sätete kohaldamist.

Kas me jagame teie isikuandmeid?

Euroopa Parlament avaldab teavet kolmandatele isikutele üksnes juhul, kui see on vajalik konkreetse eesmärgi saavutamiseks, ja ainult tuvastatud vastuvõtjate kategooriatele. Euroopa Parlament ei avalda isikuandmeid otseturustajatele ja kohustub võtma asjakohaseid turvameetmeid, et takistada andmete kuritarvitamist kolmandate isikute poolt.

Euroopa Parlamendi veebisaitidel on mõnikord linke ka muudele internetisaitidele. Kuna Euroopa Parlamendil puudub kontroll nende üle, soovitame teil tutvuda ka nende saitide andmekaitsepõhimõtetega.

Millised on teie õigused?

Kõigil kodanikel on õigus tutvuda oma isikuandmetega, mis on Euroopa Parlamendi valduses, neid parandada või kustutada, ning õigus nende töötlemist piirata või vajaduse korral esitada nende töötlemise suhtes vastuväiteid, samuti õigus lasta oma andmed üle kanda. Kui isikuandmete töötlemine põhineb andmesubjekti nõusolekul või selgesõnalisel nõusolekul, siis on kodanikel ka õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

Isikuandmete töötlemist puudutavate küsimustega palume pöörduda vastutava töötleja (nagu on kindlaks määratud konkreetse töötlemistoiminguga seotud privaatsuspoliitikas) või Euroopa Parlamendi andmekaitseametniku poole.

Teil on ka õigus esitada kaebus Euroopa andmekaitseinspektorile, kes on kõigi Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja asutuste andmekaitseasutus. Üks tema ülesandeid on käsitleda kaebusi ja viia läbi uurimisi. 

Euroopa Parlamendi andmekaitseametnik

Euroopa Parlamendi andmekaitseametnik vastutab määruse (EL) 2018/1725 kohaldamise järelevalve eest parlamendis.

Kõik Euroopa Parlamendi teenistused, kes kasutavad isikute tuvastamist võimaldavaid andmeid, on kohustatud määrust järgima ning teavitama andmekaitseametnikku kõikidest isikuandmetega seotud toimingutest (andmete kogumine, lugemine, edastamine, korrastamine jms).

Neid toiminguid kirjeldatakse spetsiaalsetes salvestustes, mida säilitatakse Euroopa Parlamendi andmetöötlustoimingute andmeregistris, mis on internetis avalikult kättesaadav. Kõik kodanikud pääsevad salvestustele juurde ja saavad nendega tutvuda selles keeles, milles teave sisestati. Iga asjaomane isik võib salvestustes sisalduva teabe alusel teostada määrusest tulenevaid õigusi.

Euroopa Andmekaitseinspektor

Euroopa Andmekaitseinspektor on kõigi Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja asutuste andmekaitseasutus.

Üks tema ülesandeid on käsitleda kaebusi ja viia läbi uurimisi. Andmekaitseinspektor võtab teie kaebuse vastu ja tegeleb sellega.

Contact: