This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

Data protection

Polityka dotycząca ochrony danych osobowych 

Aby wywiązywać się ze swoich obowiązków wobec obywateli europejskich, możemy zbierać informacje osobowe („dane osobowe”), które są gromadzone i przetwarzane z pełnym poszanowaniem rozporządzenia (UE) 2018/1725 („rozporządzenie”).

Jakie przepisy mają zastosowanie?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 21 listopada 2018 r. i zaczęło obowiązywać z dniem 11 grudnia 2018 r.

Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. ustanawiająca przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE

Czym są dane osobowe?

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”). Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

Czy gromadzimy twoje dane osobowe?

Na stronach internetowych Parlamentu Europejskiego gromadzimy dane osobowe jedynie w niewielkim zakresie. Niektóre z nich są obowiązkowe ze względu na technologie wykorzystywane w internecie, inne są niezbędne do właściwego funkcjonowania naszych stron internetowych, a jeszcze inne udostępniasz dobrowolnie za pośrednictwem naszego bannera zgody lub specjalnych formularzy. Jedynie na kilku stronach musisz podać swoje dane osobowe, aby mieć dostęp do konkretnych usług lub uzyskać odpowiedzi na konkretne wnioski. W takich przypadkach w specjalnym oświadczeniu o ochronie prywatności zawsze informujemy m.in. o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej, kategoriach gromadzonych danych, a przede wszystkim o przysługujących prawach oraz o tym, z kim należy się skontaktować w przypadku chęci skorzystania z tych praw. Na przykład na stronie Działu ds. Zapytań Obywateli (Ask EP) znajduje się zakładka „Skontaktuj się z nami”, która odsyła do formularza online. W formularzu tym należy podać przynajmniej (w polach obowiązkowych) nazwisko, imię, kraj zamieszkania i adres e-mail, a także ewentualnie płeć, adres, wiek, zawód i obywatelstwo. Wysłany formularz jest przekazywany drogą elektroniczną właściwemu działowi, tak by mógł on odpowiedzieć jak najlepiej na twoje zapytanie.

Parlament Europejski gwarantuje, że gromadzone dane są przetwarzane wyłącznie w przewidzianych i wyraźnie określonych celach.

Dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres konieczny do ich przetworzenia. Szczegółowe informacje na temat okresu przechowywania będą zawsze zawarte w polityce ochrony prywatności związanej z daną czynnością przetwarzania. Niektóre dane mogą być przechowywane dłużej z powodów historycznych, statystycznych lub związanych z bezpieczeństwem, bez szkody dla pozostałych przepisów rozporządzenia.

Czy udostępniamy twoje dane osobowe?

Udostępniamy dane osobowe osobom trzecim wyłącznie wówczas, gdy jest to konieczne dla osiągnięcia wskazanego celu, a takimi osobami trzecimi są tylko określone kategorie adresatów. Nie ujawniamy żadnych danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego i zobowiązujemy się do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony tych danych przed nadużyciami ze strony osób trzecich.

Strony Parlamentu Europejskiego mogą zawierać linki do innych stron internetowych. Jednak Parlament Europejski nie sprawuje nad nimi kontroli, dlatego zalecamy sprawdzenie obowiązującej na nich polityki dotyczącej poszanowania prywatności.

Jakie prawa ci przysługują?

Wszyscy obywatele mają prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez Parlament Europejski oraz do żądania ich poprawienia lub usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania lub, w stosownych przypadkach, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie ich zgody lub wyraźnej zgody, mają oni również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

W przypadku jakichkolwiek wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z właściwym administratorem danych (określonym w polityce ochrony prywatności związanej z konkretną czynnością przetwarzania) lub z inspektorem ochrony danych osobowych w Parlamencie Europejskim.

Masz również prawo do złożenia skargi do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD), który jest organem odpowiedzialnym za ochronę danych w odniesieniu do wszystkich instytucji, organów i agencji Unii Europejskiej. Jednym z jego zadań jest rozpatrywanie skarg i prowadzenie dochodzeń. 

Inspektor ochrony danych w Parlamencie Europejskim

Inspektor ochrony danych w Parlamencie Europejskim odpowiada za monitorowanie stosowania przepisów rozporządzenia w naszej instytucji.

Rozporządzenie dotyczy wszystkich służb Parlamentu Europejskiego korzystających z informacji identyfikujących poszczególnych obywateli, a służby te są zobowiązane do powiadomienia inspektora ochrony danych w Parlamencie Europejskim o wszystkich operacjach, w których przetwarzane są dane osobowe (gromadzenie, konsultacja, przekazywanie, organizowanie itp.).

Operacje te opisano w specjalnych rejestrach przechowywanych w „Rejestrze operacji przetwarzania danych w Parlamencie Europejskim na potrzeby ochrony danych osobowych”, który jest publicznie dostępny w internecie. Każdy obywatel może uzyskać dostęp do tych rejestrów i zapoznać się z nimi w języku, w którym dane informacje zostały wprowadzone. Na podstawie informacji zawartych w tych rejestrach każda osoba, której dane dotyczą, może korzystać z praw przewidzianych w rozporządzeniu.

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) jest organem odpowiedzialnym za ochronę danych w odniesieniu do wszystkich instytucji, organów i agencji Unii Europejskiej.

Jednym z jego zadań jest rozpatrywanie skarg i prowadzenie dochodzeń. Inspektor Ochrony Danych osobowych przyjmie i rozpatrzy twoją skargę.

Contact: