This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

Data protection

Protecția datelor cu caracter personal 

Pentru a ne îndeplini responsabilitățile față de cetățenii europeni, putem colecta informații personale („date cu caracter personal”), pe care le adunăm și le prelucrăm respectând pe deplin Regulamentul (UE) 2018/1725, denumit în continuare „regulamentul”.

Care este legislația aplicabilă?

Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 21 noiembrie 2018 și a intrat în vigoare la 11 decembrie 2018.

Decizia Biroului Parlamentului European din 17 iunie 2019 referitoare la adoptarea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE.

Ce înseamnă date cu caracter personal?

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Colectăm datele dvs. cu caracter personal?

Site-urile Parlamentului European colectează un număr redus de date cu caracter personal. Unele sunt obligatorii, deoarece sunt cerute de tehnologiile din spatele internetului, unele sunt necesare bunei funcționări a site-urilor noastre, iar altele sunt furnizate voluntar de dvs. prin bannerul de consimțământ sau formulare speciale. Doar câteva pagini vă invită să introduceți date cu caracter personal pentru a vă putea furniza servicii specifice sau a răspunde unor solicitări precise. În astfel de cazuri, o declarație specială de confidențialitate vă informează întotdeauna, printre altele, despre scopul prelucrării datelor cu caracter personal, temeiul juridic, categoriile de date colectate și, mai ales, despre drepturile dvs. și persoanele cărora vă puteți adresa în cazul în care doriți să vi le exercitați. De exemplu, pe pagina Unitatea pentru întrebările adresate de cetățeni (Ask EP) există un buton „Contact” care activează un formular online. În acest formular, vi se cere să indicați cel puțin numele de familie, prenumele, țara de reședință și adresa electronică (câmpuri obligatorii) și, eventual, sexul, adresa, vârsta, profesia și naționalitatea. Odată trimis, formularul este transmis prin poșta electronică serviciului competent, care va putea astfel să răspundă în mod optim întrebărilor dvs.

Parlamentul European se asigură că datele colectate sunt prelucrate exclusiv în scopurile prevăzute și specificate clar și nu sunt reutilizate în alte scopuri.

Informațiile cu caracter personal sunt păstrate numai pe perioada necesară prelucrării datelor. Politica de confidențialitate aferentă activității de prelucrare respective va cuprinde întotdeauna informații detaliate despre perioada de păstrare. Unele date pot fi păstrate pe termen mai lung, din motive istorice, statistice sau de securitate, fără a aduce atingere niciunei alte dispoziții a regulamentului.

Transmitem datele dvs. cu caracter personal terților?

Divulgăm informații către terți doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru atingerea scopurilor indicate și doar categoriilor de destinatari identificate. Nu divulgăm date cu caracter personal în scopuri de marketing direct și ne angajăm să adoptăm măsuri de securitate adecvate pentru a proteja aceste date de o utilizare improprie de către terți.

Site-urile Parlamentului European pot oferi linkuri către alte site-uri. Deoarece Parlamentul European nu exercită niciun control asupra acestora, vă sugerăm să citiți politica lor de confidențialitate.

Ce drepturi aveți?

Toți cetățenii au dreptul de a obține acces la datele lor cu caracter personal deținute de Parlamentul European și de a solicita rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării sau, după caz, dreptul de a se opune prelucrării datelor sau dreptul la portabilitatea acestora. Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul sau consimțământul lor explicit, cetățenii au dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Pentru orice cerere privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă invităm să contactați fie operatorul responsabil (așa cum este indicat în politica de confidențialitate aferentă activității specifice de prelucrare), fie responsabilul cu protecția datelor din cadrul Parlamentului European.

Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, care este autoritatea de protecție a datelor pentru toate instituțiile, organismele și agențiile Uniunii Europene. Una dintre responsabilitățile sale constă în tratarea reclamațiilor și în realizarea de anchete. 

Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Parlamentului European

Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Parlamentului European este autoritatea responsabilă cu monitorizarea aplicării regulamentului în cadrul instituției.

Acest regulament vizează toate serviciile Parlamentului European care utilizează informații de identificare a persoanelor; serviciile respective sunt obligate să notifice responsabilului cu protecția datelor orice operațiune în cadrul căreia sunt prelucrate date cu caracter personal (colectare, consultare, transmitere, organizare etc.).

Aceste operațiuni sunt descrise în evidențe specifice stocate în „Registrul de protecție a datelor - Evidențele operațiunilor de prelucrare a datelor desfășurate în Parlamentul European”, care este disponibil public pe internet. Orice cetățean poate avea acces la aceste evidențe și le poate consulta în limba în care au fost elaborate. Orice persoană vizată își poate exercita drepturile recunoscute de regulament pe baza informațiilor conținute în aceste evidențe.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor este autoritatea însărcinată cu protecția datelor pentru toate instituțiile, organismele și agențiile Uniunii Europene.

Una dintre responsabilitățile sale constă în tratarea reclamațiilor și în realizarea de anchete. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor va primi și va trata plângerea dvs.

Contact: