This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

VÝBEROVÉ KONANIE PE/AD/301/2024  ADMINISTRÁTORI HOLANDSKEJ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI (AD 6)

Koniec zverejnenia na externom webovom sídle : 12/04/2024 12:00
Útvar : 00-Európsky parlament
Ref. : COMPETITION PE/AD/301/2024 (AD 6)
Príručka pre uchádzačov :

VÝBEROVÉ KONANIE PE/AD/301/2024 

Administrátori holandskej štátnej príslušnosti (AD 6)  

 

Skôr ako sa prihlásite, prečítajte si pozorne príručku pre uchádzačov, ktorá je pripojená k tomuto oznámeniu o výberovom konaní. Táto príručka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou oznámenia o výberovom konaní, vám umožní pochopiť pravidlá výberových konaní a podmienky prihlasovania.

 

OBSAH

 

A.               PRACOVNÁ NÁPLŇ A PODMIENKY ÚČASTI 

B.               POSTUP

C.               PRIHLÁŠKY

PRÍLOHA:   PRÍRUČKA PRE UCHÁDZAČOV ZÚČASTŇUJÚCICH SA NA (VEREJNÝCH) VÝBEROVÝCH KONANIACH, KTORÉ ORGANIZUJE EURÓPSKY PARLAMENT

                         

 

A. PRACOVNÁ NÁPLŇ A PODMIENKY ÚČASTI

 

1.       Všeobecné informácie

Európsky parlament rozhodol, že usporiada verejné výberové konanie (platová trieda AD 6) s cieľom zostaviť zoznam vhodných uchádzačov, z ktorého by mohol prijímať do zamestnania štátnych príslušníkov Holandského kráľovstva.

Požadovaný profil je administrátor na generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu, pričom cieľový počet je 90 vhodných uchádzačov.

Toto výberové konanie sa organizuje na základe článku 29 ods. 1 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie (ďalej len „služobný poriadok“) a na základe rozhodnutia Predsedníctva Európskeho parlamentu z 21. novembra 2022, ktorým sa vykonáva článok 27 služobného poriadku prijatím všeobecných vykonávacích ustanovení (ďalej len „rozhodnutie Predsedníctva“), k dispozícii na adrese https://circabc.europa.eu/ui/group/47001db4-d61c-4677-af45-0b5ce0d388fc/library/55a654c7-f358-44cb-b527-a2baa4dd5e71/details).

 

 Ako je stanovené v článku 27 služobného poriadku, „cieľom prijímania do služobného pomeru je zabezpečiť pre inštitúciu služby úradníkov s najvyššou úrovňou spôsobilosti, výkonnosti a bezúhonnosti, prijatých na čo najširšom možnom geografickom základe spomedzi štátnych príslušníkov členských štátov Únie. Žiadne pracovné miesta sa nevyhradia pre štátnych príslušníkov určitého členského štátu.“ Európsky parlament nepretržite dbá o to, aby prijímal svojich zamestnancov na čo najširšom geografickom základe, a tak zaručil, že verejná služba EÚ sa bude opierať o bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť. Pluralistický charakter Parlamentu je dôležitou súčasťou jeho obrazu a poslania. Vďaka geografickej rovnováhe v radoch zamestnancov môže Parlament v plnej miere čerpať z rozmanitosti Európskej únie.

No zloženie úradníkov na generálnom sekretariáte Parlamentu je z hľadiska ich štátnej príslušnosti značne nevyvážené, čo nie je nijako odôvodnené objektívnymi kritériami. V snahe odstrániť túto nerovnováhu Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) a ostatné inštitúcie EÚ, ako aj orgány členských štátov preskúmali rôzne komunikačné a propagačné stratégie. Tieto iniciatívy, žiaľ, nepriniesli očakávané výsledky, najmä prilákanie väčšieho počtu uchádzačov z nedostatočne zastúpených členských štátov.

V súlade s článkom 27 služobného poriadku zásada rovnosti občanov Únie umožňuje každej inštitúcii prijímať vhodné opatrenia na základe konštatovania výraznej nerovnováhy medzi štátnymi príslušnosťami úradníkov, ktorá nie je odôvodnená objektívnymi kritériami.

Odkedy Predsedníctvo Parlamentu 21. novembra 2022 prijalo všeobecné vykonávacie ustanovenia, ktorými sa vykonáva článok 27 služobného poriadku, môže Parlament prijímať vhodné opatrenia na riešenie akejkoľvek výraznej nerovnováhy medzi štátnymi príslušnosťami svojich úradníkov. Ak Predsedníctvo zistí výraznú nerovnováhu v zložení úradníkov jednej alebo viacerých štátnych príslušností, podľa uvedených ustanovení môže generálny tajomník vyhlásiť výberové konania vyhradené len pre uchádzačov týchto nedostatočne zastúpených štátnych príslušností. Tým sa má zvýšiť rezerva vhodných uchádzačov z daných krajín a Parlamentu poskytnúť možnosť prijímať zamestnancov na čo najširšom geograficky vyváženom základe.

Holandské kráľovstvo je jedným z tých členských štátov, ktorých štátni príslušníci sú medzi úradníkmi na generálnom sekretariáte Parlamentu najmenej zastúpení. Okrem toho možno vzhľadom na vekovú štruktúru zamestnancov holandskej štátnej príslušnosti predpokladať, že v nadchádzajúcich rokoch ich značný počet odíde do dôchodku, čím sa ešte zhorší miera nedostatočného zastúpenia.

Treba poznamenať, že Parlament prísne dodržiava zásadu, podľa ktorej sa zamestnanci prijímajú na základe svojich kvalít. Žiadne pracovné miesta nie sú vyhradené len pre štátnych príslušníkov určitého členského štátu a zoznam vhodných uchádzačov zostavený na základe tohto výberového konania bude rovnocenný so všetkými ostatnými zoznamami vhodných uchádzačov, ktoré zostavujú Parlament a úrad EPSO.

 

Značná väčšina pracovných miest Európskeho parlamentu sa nachádza v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu (hlavné pracoviská Parlamentu) v súlade s potrebami útvarov Parlamentu. Súčasťou pracovnej náplne sú cesty medzi jednotlivými pracoviskami Parlamentu. 

Úspešní uchádzači a uchádzačky sa budú prijímať na pracovné miesto v triede AD 6, prvý stupeň, so základným mesačným platom 6 231,42 EUR. Tento plat podlieha dani Únie a iným zrážkam stanoveným v služobnom poriadku. Je oslobodený od akejkoľvek vnútroštátnej dane. Stupeň, na ktorý budú vhodní uchádzači prijatí, sa bude môcť upraviť v závislosti od ich pracovných skúseností. Okrem toho môže byť základný plat za určitých podmienok zvýšený o určité príspevky.

Európsky parlament uplatňuje politiku rovnakých príležitostí a prijíma prihlášky bez akejkoľvek diskriminácie na základe rodu, etnickej príslušnosti, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského alebo rodinného stavu.

 

2.       Pracovná náplň

Administrátori na generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu pracujú v celom rade oblastí. Vykonávajú úlohy v oblasti riadenia, plánovania a výskumu, čo môže v závislosti od sekcie generálneho sekretariátu, na ktorú je daný vhodný uchádzač pridelený, zahŕňať jednu alebo viaceré nasledujúce činnosti:

(a)        Poskytovanie poradenstva a podpory poslancom Európskeho parlamentu (EP) a parlamentným orgánom:

            vypracúvanie krátkodobých, strednodobých a dlhodobých prognóz práce pre parlamentné orgány a riadenie tejto práce;

            vybavovanie záležitostí v rámci parlamentného orgánu a prispievanie k navrhovaniu a stanovovaniu pozícií Európskeho parlamentu, a to prostredníctvom správ, analýz a špecializovaných rešerší;

            vytváranie sietí kontaktov, najmä medzi poslancami EP a inými inštitúciami alebo orgánmi EÚ a hospodárskou a sociálnou sférou v členských štátoch;

            pomoc pri organizovaní externých podujatí (konferencií, seminárov a pod.) a vystupovanie na verejnosti.

(b)        Riadenie zdrojov:

            pomoc pri riadení zamestnancov Parlamentu, a to aj pri posudzovaní personálnych potrieb, vypracúvanie opisov pracovných náplní, navrhovanie, riadenie a monitorovanie programov školení, uplatňovanie a presadzovanie služobného poriadku, dohľad nad konkrétnymi projektmi alebo ich koordinácia a kontakty so zapojenými útvarmi alebo s obdobnými útvarmi na medziinštitucionálnej úrovni;

            pomoc pri riadení finančných zdrojov Parlamentu, napríklad účasťou na vypracúvaní rozpočtových prognóz, monitorovaním, koordinovaním a kontrolovaním hospodárenia s rozpočtom a riadenia zmlúv, zavádzaním a vykonávaním interných finančných kontrol, ako aj zabezpečovanie súladu finančných kanálov a postupov s nariadením EÚ o rozpočtových pravidlách a príslušnými vykonávacími pravidlami. 

(c)        Právna oblasť: 

            sledovanie vývoja judikatúry súdov Európskej únie a informovanie útvarov generálneho sekretariátu;

            sledovanie významných politických záležitostí z hľadiska ich právnych dôsledkov;

            vypracúvanie štúdií, poznámok a súhrnov;

            analýza, zostavovanie a vypracúvanie návrhov pravidiel v príslušnej oblasti pôsobnosti a v súvislosti so všetkými témami, ktoré sú spojené s riadením útvaru, na žiadosť vyšších riadiacich pracovníkov;

            skúmanie a monitorovanie predpisov a judikatúry, poskytovanie informácií a poradenstva riadiacim pracovníkom a útvarom v súvislosti s regulačnými zmenami a určitými konkrétnymi prípadmi;

            zabezpečovanie kvality aktov vo fáze návrhov z právneho hľadiska. 

(d)        Informačná a komunikačná politika:

            príprava, vypracúvanie a uverejňovanie informácií o činnostiach Európskeho parlamentu a ich poskytovanie médiám a verejnosti, okrem iného vypracúvanie návrhov tlačových správ, poskytovanie pomoci a stručných informácií zástupcom médií a pomoc poslancom pri komunikácii s tlačou (pri tlačových konferenciách atď.);

            organizovanie a vedenie seminárov na európske témy určených mienkotvorcom;

            príprava komunikačných činností a dohľad nad ich realizáciou vrátane koncepcie a organizácie podujatí na zvyšovanie povedomia a/alebo účasti na nich, organizovanie a riadenie návštev (skupín alebo jednotlivcov), vystupovanie, navrhovanie a úprava komunikačného materiálu atď.

(e)        IT oblasť, IT bezpečnosť a bezpečnosť:

            pomoc pri vymedzovaní IT noriem, vykonávanie technologického dohľadu a poskytovanie technickej pomoci v tejto oblasti;

            navrhovanie, definovanie, prispôsobovanie, vykonávanie procesov riadenia IT služieb a dohľad nad nimi, ako aj nepretržité zdokonaľovanie týchto procesov;

            tvorba bezpečnostných noriem a politík v oblasti IT, ako aj usmernení k ich vykonávaniu, pokiaľ ide o osoby, majetok a informácie;

            analýza všetkých bezpečnostných hrozieb a rizík spojených so záujmami a činnosťami inštitúcií;

            vykonávanie posúdení hrozieb a analýz rizík v spojení s technickými špecifikáciami alebo organizačnými/operačnými postupmi pri komplexných systémoch vrátane IT systémov;

            koordinácia služieb operačnej bezpečnosti, napríklad služieb v oblasti prevencie a stráženia, služieb dohľadu nad bezpečnostnými službami a služieb osobnej ochrany VIP, a dohľad nad koordináciou týchto služieb.

(f)         Riadenie projektov:

            koordinácia konkrétnych projektov a dohľad nad nimi;

            príprava a pomoc pri rozhodovaní riadiacich pracovníkov navrhovaním inovatívnych riešení;

            vypracúvanie analýz, správ, poznámok, listov, štatistík a rôznych iných typov dokumentov vrátane návrhov pravidiel;

            pomoc pri zostavovaní výziev na predkladanie ponúk a následných úkonoch;

            sprevádzanie vyšších riadiacich pracovníkov alebo zastupovanie vedenia na schôdzach a v interných a externých pracovných skupinách, účasť na schôdzach administratívy alebo vedenie jej schôdzí.

Uvedené úlohy si vyžadujú schopnosť nájsť primerané riešenia rôznorodých a často komplexných problémov, rýchlo reagovať na meniace sa okolnosti a účinne komunikovať. Uchádzači musia preukázať iniciatívnosť, kreativitu a vysokú mieru motivácie. Musia sa vyznačovať schopnosťou ovplyvňovať iných, intenzívne pracovať, a to samostatne, ako aj v tíme, a budovať siete v multikultúrnom pracovnom prostredí. Uchádzačom by malo záležať aj na ďalšom vzdelávaní a nepretržitom rozvoji počas celej kariéry.

 

3.       Podmienky účasti 

V čase uzávierky podávania prihlášok musíte spĺňať tieto všeobecné a osobitné podmienky:

a) Všeobecné kritériá

V súlade s článkom 28 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a v súlade s článkom 1 ods. 1 písm. i) prílohy III k služobnému poriadku a so zreteľom na rozhodnutie Predsedníctva musíte:

– byť štátnym príslušníkom Holandského kráľovstva;

– požívať svoje občianske práva,

– spĺňať všetky povinnosti, ktoré ukladajú zákony týkajúce sa vojenskej služby,

– poskytnúť záruky o tom, že spĺňate morálne požiadavky potrebné na výkon predpokladaných funkcií.

POZN.: V tejto súvislosti musíte čestne vyhlásiť, že máte štátnu príslušnosť Holandského kráľovstva, a to tak, že si ako krajinu prípustného občianstva zvolíte Holandsko. Musíte tiež zakliknúť políčko na Apply4EP, čím vyhlasujete, že ste „štátnym príslušníkom/štátnou príslušníčkou jedného z členských štátov“.

Neskôr počas konania budete musieť predložiť kópiu svojho holandského cestovného pasu alebo holandského národného preukazu totožnosti.

b) Osobitné kritériá

i) Požadovaná kvalifikácia

Musíte mať úroveň vzdelania, ktorá zodpovedá dokončenému vysokoškolskému štúdiu v trvaní aspoň tri roky, osvedčenú diplomom oficiálne uznávaným v jednom z členských štátov Európskej únie.

Diplomy vydané v členskom štáte alebo v krajine mimo EÚ musia byť uznané úradným orgánom členského štátu EÚ, napríklad ministerstvom školstva.

Uchádzači, ktorí sú držiteľmi diplomov vydaných v krajine mimo Únie, musia k svojej žiadosti pripojiť doklad o rovnocennosti svojich diplomov s diplomami na úrovni EÚ. Ďalšie informácie o uznávaní kvalifikácií z krajín mimo EÚ sa nachádzajú na sieťach ENIC-NARIC. Na webové sídlo sa dostanete prostredníctvom tohto odkazu: https://www.enic-naric.net. Výberová komisia zohľadní rozdiely medzi vzdelávacími systémami. Príklady minimálnej úrovne požadovaných diplomov sú uvedené v tabuľke v Príručke pre uchádzačov. Uchádzači, ktorí nepredložia doklad o rovnocennosti svojich diplomov s diplomami na úrovni EÚ, a/alebo uchádzači, ktorých diplomy neuznáva niektorý z úradných orgánov členského štátu EÚ, nebudú pripustení do výberového konania.

ii)      Požadovaná odborná prax

Uchádzači musia mať okrem kvalifikácie, ktorá umožňuje účasť na výberovom konaní (pozri bod i)), aspoň dva roky odbornej praxe súvisiacej s činnosťami uvedenými v pracovnej náplni (t. j. v pracovných oblastiach: poskytovanie poradenstva a podpory poslancom Európskeho parlamentu a parlamentným orgánom, riadenie zdrojov, právo, informačná a komunikačná politika, IT, IT bezpečnosť a všeobecná bezpečnosť, riadenie projektov). Zatiaľ čo v opise pracovnej náplne v časti A.2 sú uvedené všeobecné úlohy, ktoré sú špecifické pre pracovnú náplň administrátora na generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu, výberová komisia bude posudzovať aj relevantnosť pracovných skúseností nadobudnutých mimo Európskeho parlamentu a inštitúcií EÚ.

iii)     Jazykové znalosti

Musíte mať dôkladnú znalosť (minimálne na úrovni C1) holandského jazyka (jazyk 1

a

dostatočnú znalosť (minimálne na úrovni B2) jedného z ďalších úradných jazykov Európskej únie (jazyk 2): anglického, bulharského, českého, dánskeho, estónskeho, fínskeho, francúzskeho, gréckeho, chorvátskeho, írskeho, litovského, lotyšského, maďarského, maltského, nemeckého, poľského, portugalského, rumunského, slovenského, slovinského, španielskeho, švédskeho alebo talianskeho jazyka, 

Upozorňujeme, že uvedené požadované minimálne úrovne sa týkajú každej oblasti jazykovej spôsobilosti (hovorenie, písanie, čítanie, počúvanie) uvedenej v prihláške. Ide o schopnosti uvedené v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky (https://europa.eu/europass/sk/common-european-framework-reference-language-skills).

Upozorňujeme, že podľa tohto referenčného rámca je C2 najvyššia a A1 najnižšia úroveň.

 

B. POSTUP

Menovací orgán zostaví zoznam uchádzačov, ktorí podľa vlastného vyhlásenia spĺňajú kritériá stanovené v časti A.3 a) oznámenia a ktorí podali prihlášku v súlade s postupom a v lehote stanovenými v časti C. oznámenia. Tento zoznam sa pošle predsedajúcemu výberovej komisie. 

Výberové konanie je založené na testoch. Má dve fázy:

1.     Predbežný výber (test s výberom odpovedí) a kontrola splnenia podmienok účasti

a)     Predbežný výber (test s výberom odpovedí)

b)     Kontrola splnenia podmienok účasti

2.     Testy

a)     Vypracovanie písomnej úlohy

b)     Pohovor

 

1.     Predbežný výber (test s výberom odpovedí) a kontrola splnenia podmienok účasti

a) Predbežný výber (test s výberom odpovedí)

Uchádzači, ktorých menovací orgán zaradí do svojho zoznamu, budú pozvaní do fázy predbežného výberu, ktorý bude prebiehať ako test pozostávajúci z otázok s výberom odpovede a bude sa absolvovať na počítači. 

Test pozostávajúci z otázok s výberom odpovede bude v holandčine (jazyk 1).  

Tento test bude tvoriť najviac 40 otázok, na základe ktorých sa majú posúdiť znalosti uchádzačov v týchto štyroch oblastiach: znalosti o Európskej únii, znalosti o Európskom parlamente, verbálne uvažovanie a numerické uvažovanie. Uchádzačom sa v dostatočnom predstihu pred dátumom konania testu zašlú vzorové otázky.

Test bude trvať maximálne 60 minút a bude sa konať online. Uchádzači dostanú pokyny k testom v dostatočnom predstihu. Testy sa budú konať v konkrétny deň o konkrétnej hodine. Uchádzači sa o tom, ako dlho budú trvať testy, dozvedia v tom istom čase, ako dostanú pozvánku a pokyny.  

b) Kontrola splnenia osobitných podmienok účasti

Výberová komisia overí, či uchádzači, ktorí získali najviac bodov v teste s výberom odpovedí, spĺňajú osobitné podmienky účasti. Bude ich overovať v zostupnom poradí a začne spismi uchádzačov, ktorí získali najviac bodov. Výberová komisia ukončí kontrolu splnenia podmienok účasti, keď počet vyhovujúcich uchádzačov dosiahne štvornásobok cieľového počtu vhodných uchádzačov. Ak sa na poslednom dostupnom mieste umiestnia s rovnakým počtom bodov z testu s výberom odpovedí viacerí uchádzači, výberová komisia ich všetkých pripustí do ďalšej fázy.

Výberová komisia zostaví zoznam uchádzačov, ktorí spĺňajú osobitné podmienky účasti stanovené v časti A.3 b) tohto oznámenia. Uchádzači uvedení v tomto zozname sú pripustení do výberového konania. Výberová komisia prijme rozhodnutie o spôsobilosti uchádzača na základe porovnania a) jeho vyhlásení, ktoré sú súčasťou prihlášky, a b) dokumentov, ktoré nahral do svojej prihlášky na platforme Apply4EP na doloženie uvedených vyhlásení. 

Výberová komisia bude pri rozhodovaní vychádzať výlučne z informácií uvedených v prihláške a doložených príslušnými sprievodnými dokumentmi. (bližšie informácie sú uvedené v príručke pre uchádzačov.)

 

2.         Testy

Všetci uchádzači pripustení do výberového konania budú pozvaní na vypracovanie písomnej úlohy. Výberová komisia v tejto fáze vyzve uchádzačov, aby predložili doklady o svojej holandskej štátnej príslušnosti. Uchádzači, ktorí nepredložia požadovaný doklad, budú vylúčení z výberového konania.

a)         Vypracovanie písomnej úlohy v holadskom jazyku (jazyk 1) na základe súboru dokumentov, ktorým sa má otestovať schopnosť uchádzačov analyzovať a zhrnúť informácie, ako aj ich schopnosť vypracúvať texty. V prípade písomného testu nebude možnosť zvoliť si tému.  

Maximálna dĺžka testu: 120 minút

Hodnotenie: 0 až 50 bodov

Požadované minimum: 25 bodov. 

Tento test sa bude konať online na počítači.

Uchádzači, ktorí získali najvyšší počet bodov v písomnom teste, budú pozvaní na pohovor, pokiaľ dosiahli v písomnom teste požadované minimum. Na pohovor sa pozve najviac dvojnásobok cieľového počtu vhodných uchádzačov. Ak sa na poslednom dostupnom mieste umiestnia viacerí uchádzači s rovnakým počtom bodov, výberová komisia ich všetkých pozve do ďalšej fázy. 

b)         Pohovor s výberovou komisiou bude v holandskom jazyku (jazyk 1) a jeho cieľom bude overiť, nakoľko zodpovedajú schopnosti uchádzačov kľúčovým schopnostiam, ktoré požaduje Parlament: nepretržité zdokonaľovanie, flexibilita, tímový duch a schopnosť spolupracovať, zameranie na výsledky a spoľahlivosť. Výberová komisia bude testovať aj znalosti jazyka 2, ktorý uchádzač uviedol v prihláške. 

Maximálna dĺžka testu: 60 minút

Hodnotenie: 0 až 50 bodov

Požadované minimum: 25 bodov. 

            Tento test sa bude konať osobne.

Uchádzači dostanú pokyny k testom v dostatočnom predstihu. Testy sa budú konať v konkrétny deň o konkrétnej hodine. Ak uchádzač neodpovie na pozvánku na test, nebude zastihnuteľný elektronickou poštou alebo sa nedostaví na test, s výnimkou prípadov vyššej moci môže byť vylúčený z výberového konania. Uchádzači sa musia presne riadiť pokynmi. Nedodržanie pokynov alebo postup v rozpore s pokynmi povedie k okamžitému vylúčeniu.

  

3.       Zoznam vhodných uchádzačov

Výberová komisia zostaví zoznam vhodných uchádzačov, na ktorom budú mená 90 vyhovujúcich uchádzačov s najvyšším počtom bodov za testy, ako je stanovené v časti A.1 Všeobecné informácie. Celkové hodnotenie je celkový počet bodov získaných v písomnom teste a za pohovor s výberovou komisiou, ako je stanovené v častiach B.2 a) a B.2 b), pokiaľ uchádzač dosiahol v oboch uvedených fázach požadované minimum. Do zoznamu môžu byť zaradení všetci uchádzači, ktorí získali rovnaký počet bodov, ktorým sa umiestnili na poslednom dostupnom mieste. Mená vhodných uchádzačov budú na zozname uvedené v abecednom poradí.

Zoznam vhodných uchádzačov bude platný do 31. decembra 2027. Jeho platnosť sa môže predĺžiť rozhodnutím menovacieho orgánu. Ak sa predĺži, uchádzači uvedení na zozname budú o predĺžení včas informovaní.

Úspešní uchádzači budú individuálne informovaní o svojich výsledkoch a zoznam vhodných uchádzačov bude zverejnený na oficiálnom webovom sídle Európskeho parlamentu.

Ak vám bude ponúknuté pracovné miesto, budete požiadaný/-á, aby ste na účely overenia predložili originály všetkých požadovaných dokumentov vrátane diplomov a potvrdení o zamestnaní.

Zo zaradenia do zoznamu vhodných uchádzačov nevyplýva nárok na prijatie ani záruka prijatia do zamestnania.

Treba upozorniť, že v článku 3 rozhodnutia Predsedníctva (Prijatie do služobného pomeru) sa uvádza, že S cieľom zabezpečiť dodržanie požiadavky, že žiadne pracovné miesta sa nesmú vyhradiť pre štátnych príslušníkov určitého členského štátu, ako sa stanovuje v článku 27 služobného poriadku, a bez toho, aby boli dotknuté výberové konania organizované v súlade s článkom 29 ods. 3 služobného poriadku, úspešní uchádzači výberových konaní zorganizovaných na základe článku 2 týchto ustanovení majú rovnaké postavenie ako úspešní uchádzači z iných výberových konaní organizovaných Európskym parlamentom alebo úradom EPSO.

 

 

C. PRIHLÁŠKY

Ako podať prihlášku:

Do výberového konania sa musíte prihlásiť prostredníctvom platformy Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sk_SK

Pred vyplnením prihlášky a poskytnutím príslušných sprievodných dokumentov si musíte pozorne prečítať Príručku pre uchádzačov zúčastňujúcich sa na výberových konaniach, ktoré organizuje Európsky parlament.

Uzávierka podávania prihlášok:

Uzávierka prihlášok je stanovená na

 

12. apríla 2024 o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času.

 

 

Po potvrdení prihlášky vám bude automaticky zaslané potvrdenie o doručení.

Akákoľvek komunikácia musí prebiehať len cez váš účet na Apply4EP. Žiadame vás, aby ste NETELEFONOVALI v súvislosti s týmto výberovým konaním. 

Pravidelná kontrola doručenej pošty v schránke na e-mailovej adrese, ktorú ste uviedli na svojom účte na Apply4EP, je výlučne vo vašej zodpovednosti.