This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

CONCURS PE/AD/299/2023/TRAD - SPECIALIST(Ă) ÎN DOMENIUL INTERCULTURAL ȘI LINGVISTIC (AD 5)

Locul : Luxemburg
Publication end on external website : 12/01/2024 17:00
Serviciu : 09-Direction générale de la traduction
Ref. : PE/AD/299/2023/TRAD
Ghid pentru candidați :
Evaluarea talentului (Talent Screener) :

Înainte de a candida, vă rugăm să citiți cu atenție ghidul anexat la prezentul anunț de concurs. Ghidul, care face parte integrantă din anunțul de concurs, vă ajută să înțelegeți regulile aferente procedurilor și modalitățile de înscriere.

  

CUPRINS

 A. NATURA ATRIBUȚIILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE

 B.               DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

 C.               DEPUNEREA CANDIDATURILOR

 ANEXE:           GHIDUL CANDIDAȚILOR ȘI CANDIDATELOR LA CONCURSURILE ORGANIZATE DE PARLAMENTUL EUROPEAN

                          EVALUAREA TALENTULUI

 

A. NATURA ATRIBUȚIILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE

 1.      Generalități

 Parlamentul European a decis să deschidă, în temeiul articolului 29 alineatul (1) din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, un concurs general - (AD 5) pentru recrutarea de funcționari în Direcția Generală Traduceri (DG TRAD).

 Se caută profilul de specialist(ă) în domeniul intercultural și lingvistic pentru următoarele limbi:

 

 1. Germană                 (12 laureați/laureate)

2. Croată                     (12 laureați/laureate)              

3. Lituaniană               (12 laureați/laureate)

4. Maghiară                 (12 laureați/laureate)

5. Slovenă                   (12 laureați/laureate)

  

Prezentul anunț de concurs se referă așadar la cinci limbi. Vă puteți înscrie doar la una dintre ele. Alegerea limbii trebuie făcută în momentul înscrierii online. Nu veți mai putea modifica alegerea după ce ați validat formularul de candidatură online. 

Recrutarea se va face la gradul AD 5, prima treaptă, salariul de bază fiind de 5 453,02 EUR pe lună. Acest salariu face obiectul impozitului stabilit în beneficiul Uniunii și celorlalte rețineri prevăzute de Statutul funcționarilor Uniunii Europene și este scutit de impozitul național. Treapta la care vor fi recrutați laureații și laureatele va putea fi însă adaptată în funcție de experiența lor profesională. În plus, la salariul de bază se adaugă, în anumite condiții, indemnizații.

Parlamentul European aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidaturile fără discriminare, fiind interzisă discriminarea bazată pe gen, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală, stare civilă sau situație familială.

 

2.      Natura atribuțiilor

Direcția Generală Traduceri (DG TRAD) oferă servicii de traducere Parlamentului European ce asigură comunicarea în toate formatele, atât pe hârtie cât și electronic, în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

DG TRAD are următoarele misiuni:

·        să pună la dispoziție în toate limbile oficiale sau de lucru toate documentele referitoare la rolul Parlamentului de colegiuitor și de autoritate bugetară, pentru a asigura legitimitatea și transparența procesului legislativ și bugetar al Uniunii Europene;

·        să dea Parlamentului European posibilitatea să își respecte angajamentele privind politica în domeniul multilingvismului, care urmărește să asigure tratamentul egal al limbilor oficiale și să le permită tuturor cetățenilor și cetățenelor Uniunii Europene să comunice cu instituțiile și să consulte documentele acestora în propria lor limbă;

·        să folosească un limbaj clar pentru a face textele mai simple și mai inteligibile, astfel încât Parlamentul să devină mai accesibil pentru cetățeni și cetățene, inclusiv prin folosirea unor formate noi, care vor reprezenta viitoarele modalități de „lectură”;

·        să garanteze că toate aceste servicii sunt oferite cu maximă eficiență.

DG TRAD are menirea de a construi punți între limbi și culturi diferite și de a promova multilingvismul sustenabil, ceea ce reprezintă o componentă esențială a idealului democratic european.

Specialiștii și specialistele în domeniul intercultural și lingvistic își desfășoară activitatea în Luxemburg și înlesnesc comunicarea în limba lor maternă între Parlamentul European și publicul larg. Trebuie să folosească un limbaj clar în toate aspectele activității lor, ținând cont de contextul cultural al țării sau țărilor vizate. Traduc și localizează conținuturi care urmează să fie publicate sub formă scrisă, audio și video, revizuiesc lucrările colegilor/colegelor și ajută autorii documentelor nelegislative la elaborarea și editarea acestora. De asemenea, adaptează conținuturi în limba lor maternă. Specialiștii și specialistele în domeniul intercultural și lingvistic trebuie să dea dovadă de spirit de echipă și să aibă abilități interpersonale foarte bune, deoarece lucrează în strânsă colaborare cu colegii sau colegele din alte unități ale DG TRAD și, ocazional, interacționează cu serviciile solicitante.

Specialiștii și specialistele în domeniul intercultural și lingvistic îndeplinesc următoarele sarcini:

·        înlesnesc comunicarea cu cetățenii și cetățenele într-un limbaj clar, în limba lor maternă;

·        traduc, adaptează, „transcreează” și revizuiesc toate tipurile de conținuturi în limba lor maternă;

·        lucrează din cel puțin alte două limbi oficiale ale Uniunii în medierea lingvistică și interculturală (de exemplu, subtitrare, adaptarea lingvistică a conținuturilor audiovizuale, podcasturilor sau site-urilor web);

·        ajută la elaborarea documentelor nelegislative;

·        contribuie la activitățile de formare, la lucrările de terminologie și la dezvoltarea de instrumente informatice și de comunicare;

·        mențin contacte regulate cu serviciile solicitante;

·        contribuie la procesul de asigurare și control al calității și la respectarea bunelor practici, pentru a garanta o calitate excelentă a conținuturilor produse de DG TRAD.

Temele tratate, adesea complexe, sunt în general de natură politică, juridică, economică, financiară, științifică sau tehnică și acoperă toate domeniile de activitate ale Uniunii Europene. 

În îndeplinirea acestor sarcini, se folosesc intens instrumente informatice specifice și instrumente conexe. Această activitate implică și medierea lingvistică și interculturală prin traducerea de conținuturi audiovizuale și subtitrare.

Profilul de specialist(ă) în domeniul intercultural și lingvistic presupune o capacitate deosebită de adaptare, capacitatea de a înțelege probleme de natură diferită și deseori complexe, de a reacționa rapid la situații noi și de a comunica eficient. Persoanele care candidează trebuie să aibă capacitatea de a lucra regulat într-un ritm intens, independent, dar și în echipă, într-un mediu multicultural. Vor trebui să se perfecționeze profesional pe toată durata carierei.

 

3.      Condiții de admitere 

Până la data-limită de depunere a candidaturilor, trebuie să îndepliniți următoarele condiții generale și specifice:

(a)     Condiții generale

În conformitate cu articolul 28 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, trebuie:

–          să fiți resortisanți sau resortisante ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

–          să vă bucurați de drepturile cetățenești;

–          să vă fi îndeplinit obligațiile care vă revin în temeiul legislației aplicabile privind serviciul militar;

–          să prezentați garanțiile morale necesare îndeplinirii atribuțiilor care vă revin.

 

(b)     Condiții specifice

(i)      Calificări și diplome necesare

Trebuie să aveți un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare atestat printr-o diplomă recunoscută oficial într-unul din statele membre ale Uniunii, în cazul în care durata normală a acestor studii este de cel puțin trei ani.

Diplomele, indiferent dacă sunt eliberate într-un stat membru sau într-o țară din afara UE, trebuie să fie recunoscute de un organism oficial al unui stat membru al UE, cum ar fi Ministerul educației dintr-un stat membru.

Candidații și candidatele care dețin diplome eliberate într-un stat care nu este membru al Uniunii trebuie să anexeze la dosarul de candidatură diplomele lor echivalate la nivelul UE. Puteți găsi informații suplimentare despre recunoașterea calificărilor obținute în afara UE în rețelele ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/). Comisia de evaluare va ține cont în această privință de diferitele structuri de învățământ. În Ghidul candidaților și candidatelor poate fi consultat un tabel cu exemple de cerințe minime referitoare la diplome.

Puteți consulta anexa I la Ghidul candidaților și candidatelor la concursurile organizate de Parlamentul European.

 

(ii)     Cunoștințe lingvistice

  Trebuie să stăpâniți cel puțin trei limbi oficiale ale Uniunii Europene. În prezentul anunț de concurs, regimul limbilor este următorul:

          limba 1: limba principală aleasă dintre cele cinci limbi ale concursului (germană, croată, lituaniană, maghiară, slovenă), cunoaștere excelentă (nivel de vorbitor nativ);

          limba 2: engleză sau franceză, cunoaștere aprofundată (nivel minim C1);

          limba 3: una dintre cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, cunoaștere aprofundată (nivel minim B2). Limba 3 trebuie să fie diferită de limbile 1 și 2.

Limbile alese în prezentul concurs au fost stabilite în funcție de interesul serviciului. Postul de specialist(ă) în domeniul intercultural și lingvistic presupune calificări speciale, având în vedere natura atribuțiilor descrise la secțiunea A.2 din prezentul anunț de concurs. 

Prin urmare, pentru a-și îndeplini atribuțiile și a asigura buna funcționare a serviciului DG TRAD, persoanele recrutate trebuie să poată lucra și comunica eficient în trei limbi. 

Mai exact, franceza și engleza sunt limbile cel mai des folosite în comunicarea internă a DG TRAD, precum și în comunicarea cu celelalte direcții generale și cu organele politice ale Parlamentului European. Prin urmare, pentru a-și îndeplini atribuțiile și a asigura buna funcționare a serviciului, persoanele recrutate trebuie să poată lucra și comunica eficient în cel puțin una dintre aceste două limbi.

În plus, engleza și franceza sunt principalele limbi-sursă ale documentelor de tradus: circa 80 % din documentele originale sunt în engleză, 10 % în franceză și 10 % în toate celelalte limbi.

 

(iii)   Experiența profesională necesară

Nu este necesară experiență profesională. Totuși, orice experiență profesională dobândită exclusiv spre limba 1, în domeniul vizat de prezentul concurs (a se vedea lista sarcinilor profesionale ale specialiștilor și specialistelor în domeniul intercultural și lingvistic descrise la secțiunea „Natura atribuțiilor”) constituie un avantaj.

 

B. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

Concursul se desfășoară în 2 etape

1. Etapa de preselecție:

(a)   test cu variante multiple de răspuns;

(b)   evaluarea talentului („talent screener”).

2. Etapa probelor

 

1.      Etapa de preselecție

(a) test cu variante multiple de răspuns (test-grilă)

Veți fi invitat(ă) la un test de preselecție (test-grilă) dacă v-ați depus dosarul de candidatură:

- potrivit modalităților cerute la secțiunea C; și

- până la termenul-limită menționat la secțiunea C.

Testul-grilă se va desfășura în limba 2 (engleză sau franceză). 

Testul-grilă va conține maximum 40 de întrebări și va evalua capacitatea de a identifica informații despre valorile Uniunii Europene și rolul Parlamentului European. Înainte de data testului, veți primi în timp util exemple de întrebări.

Testul va avea o durată maximă de 80 de minute și se va organiza online, pe calculator.

În cazul în care numărul de candidați candidate înscriși pentru fiecare limbă de concurs nu depășește numărul maxim de candidați și candidate admiși în etapa de evaluare a talentelor (a se vedea secțiunea B.1(b) de mai jos), testul cu variante multiple de răspuns (test-grilă) nu va fi organizat pentru limba (limbile) de concurs respectivă (respective). Comisia de evaluare va evalua în mod direct răspunsurile tuturor candidaților și candidatelor vizați la secțiunea „Evaluarea talentului”.

 

(b) evaluarea talentului („talent screener”)

Trebuie să completați fișa de evaluare a talentului anexată la anunțul de concurs și să o introduceți în formularul de candidatură online. Fișa de evaluare a talentului trebuie să facă parte din formularul de candidatură cel târziu până la ora și la data-limită de depunere a candidaturilor (secțiunea C). Puteți completa fișa de evaluare a talentelor în limba 2 (engleză sau franceză). Acest lucru va facilita activitatea comisiei de evaluare.

Vă rugăm să vă asigurați că limbile indicate în fișa de evaluare a talentului sunt aceleași cu cele indicate în formularul de candidatură. În cazul în care limbile 1, 2 și 3 indicate în fișa de evaluare a talentului nu corespund celor indicate în formularul de candidatură, comisia de evaluare va lua în considerare exclusiv limbile indicate în formularul de candidatură. 

Dacă vă numărați printre candidații și candidatele cu cele mai bune rezultate la testul-grilă, comisia de evaluare va evalua răspunsurile dvs. din fișa de evaluare a talentului („talent screener”). În acest scop, comisia de evaluare va lua în considerare primii 150 de candidați și candidate pentru fiecare limbă de concurs care au obținut cele mai mari punctaje la acest test; dacă este necesar, comisia de evaluare va lua în considerare pentru ultimul loc toți candidații și candidatele ex aequo, fără limită de număr. 

Pentru a efectua selecția pe baza calificărilor, comisia de evaluare va examina răspunsurile oferite de candidați și candidate în fișa de evaluare a talentului („talent screener”). Fiecare răspuns va primi între 0 și 4 puncte. Comisia de evaluare poate decide să atribuie fiecărui criteriu de selecție o ponderare de la 1 la 3, în funcție de importanța criteriului. În acest caz, punctele atribuite fiecărui răspuns se înmulțesc cu coeficientul de ponderare. Se vor aduna punctele fiecărui candidat și ale fiecărei candidate pentru a identifica persoanele al căror profil corespunde cel mai bine atribuțiilor care trebuie îndeplinite.

Comisia de evaluare se va baza exclusiv pe răspunsurile date în fișa de evaluare a talentului („talent screener”) pentru a admite la probele scrise cei mai buni 60 de candidați și candidate pentru fiecare limbă. La finalul acestei evaluări, comisia de evaluare verifică dacă candidații și candidatele îndeplinesc condițiile specifice de admitere (secțiunea A.3) și dacă răspunsurile lor sunt susținute de documentele justificative furnizate în formularul de candidatură.

Dacă numărul persoanelor care candidează pentru fiecare limbă de concurs nu depășește numărul maxim de candidați și candidate care vor fi invitați la probele scrise, comisia de evaluare îi va invita direct la probele scrise pe toți cei care îndeplinesc condițiile generale și specifice de admitere (secțiunea A.3).

 

2.         Probele

Probele de traducere și de redactare în limbajul clar

(a)     Traducerea unui text referitor la activitățile legislative ale Parlamentului European din limba 2 în limba 1. 

Durata maximă a probei: 90 de minute, pentru un text de aproximativ 450-500 de cuvinte

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte - punctaj minim necesar: 20/40

Probele (b) și (c) ale candidaților și candidatelor care nu au obținut punctajul minim la această probă nu vor fi corectate.

 

(b)     Traducerea unui discurs sau a unei comunicări adresate cetățenilor și cetățenelor din limba 3 în limba 1.

Durata maximă a probei: 90 de minute, pentru un text de aproximativ 450-500 de cuvinte

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte - punctaj minim necesar: 20/40

Proba (c) a candidaților și candidatelor care nu au obținut punctajul minim la această probă nu va fi corectată.

 

(c)     Proba de redactare:  redactarea într-un limbaj clar, în limba 1, a unui text adresat cetățenilor și cetățenelor, pornind de la un document complex în limba 2. Scopul acestui test este de a vă evalua nivelul de cunoaștere a limbii 2 și capacitatea de a identifica ideile esențiale și de a le exprima într-un limbaj clar în limba 1.

Durata maximă a probei: 60 de minute

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte - punctaj minim necesar: 20/40

 

Aceste probe se vor desfășura online, pe calculator. 

Primii 24 de candidați și candidate pentru fiecare limbă de concurs care au obținut cel mai mare punctaj la probele scrise vor fi invitați la probele orale, dacă au obținut punctajul minim necesar la fiecare probă. Dacă este necesar, comisia de evaluare selectează toți candidații și candidatele ex aequo de pe ultimul loc pentru fiecare limbă.

 

Probele orale

(d)     Interviu cu comisia de evaluare în limba 2: vă evaluează, ținând seama de toate elementele care figurează în dosarul de candidatură, capacitatea de a îndeplini atribuțiile descrise la secțiunea „Natura atribuțiilor” în cadrul unei instituții europene, precum și capacitatea de a vă perfecționa și fiabilitatea. Comisia de evaluare poate decide să testeze cunoașterea celorlalte limbi oficiale menționate în formularul de candidatură.

Durata maximă a probei: 45 de minute

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte - punctaj minim necesar: 20/40

Proba (e) a candidaților și candidatelor care nu au obținut punctajul minim la proba (d) nu va fi corectată.

 

(e)     Proba de discuție în grup sau joc de roluri în limba 2: vă evaluează capacitatea de adaptare și de cooperare, orientarea către rezultate și spiritul de echipă în contextul atribuțiilor descrise la secțiunea A.2. „Natura atribuțiilor”.

Durata probei de discuție în grup va fi stabilită de comisia de evaluare în funcție de componența finală a grupurilor.

Durata maximă a probei de joc de roluri este de 25 de minute.

Punctaj: de la 0 la 20 de puncte - punctaj minim necesar: 10/20

 

Aceste probe ar putea avea loc de la distanță. 

Veți primi în timp util instrucțiunile pentru probele scrise și orale. Probele vor avea loc la o dată și o oră precise. Dacă nu răspundeți invitației, dacă nu puteți fi contactat(ă) prin e-mail sau dacă nu vă prezentați la o probă riscați să fiți descalificat(ă). Va trebui să urmați strict instrucțiunile date. Dacă nu respectați instrucțiunile sau aveți un comportament contrar acestora veți fi descalificat(ă) imediat.

 

3.      Înscrierea pe lista candidaților și candidatelor eligibili

Comisia de evaluare va întocmi, pentru fiecare limbă de concurs, o listă a candidaților și candidatelor eligibili care au obținut cele mai mari punctaje totale la probe, după cum se menționează la secțiunea A.1 („Generalități”). Punctajele totale vor fi egale cu numărul total de puncte obținute la probele scrise (a), (b) și (c) și orale (d) și (e) în ansamblul lor, cu condiția ca candidații și candidatele să fi obținut punctajul minim obligatoriu la fiecare dintre probe. Lista poate cuprinde toți candidații și candidatele ex aequo de pe ultimul loc pentru fiecare limbă. Numele laureaților și laureatelor vor figura în ordine alfabetică.

Perioada de valabilitate a listei candidaților și candidatelor eligibili va expira la 31 decembrie 2026. Valabilitatea listei va putea fi prelungită prin hotărârea autorității împuternicite să facă numiri. În acest caz, laureații și laureatele înscriși pe listă vor fi informați în timp util.

Rezultatele obținute vor fi transmise individual laureaților și laureatelor, iar lista candidaților și candidatelor eligibili va fi publicată pe site-ul oficial al Parlamentului European.

Dacă vi se oferă un loc de muncă, trebuie să prezentați originalele tuturor documentelor solicitate, în special ale diplomelor și adeverințelor de muncă, pentru a fi certificate.

Faptul că vă aflați pe o listă a candidaților și candidatelor eligibili nu reprezintă un drept sau o garanție a recrutării.

 

C. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Modalități de înscriere:

Trebuie să vă depuneți candidatura pe platforma Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/ro_RO

Vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul candidaților și candidatelor la concursurile organizate de Parlamentul European înainte de a completa formularul de candidatură și să furnizați documentele justificative relevante.

 

Data-limită pentru depunerea candidaturilor

Data-limită pentru depunerea candidaturilor este 

12 ianuarie 2024, ora 17.00, ora Luxemburgului.

 

După validarea formularului de candidatură, vi se va trimite automat confirmarea de primire.

Persoanele care candidează sunt rugate SĂ NU TELEFONEZE la Parlamentul European pentru a cere informații despre acest concurs.