This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KONKURSS PE/AD/299/2023/TRAD - VALODU UN STARPKULTŪRU SPECIĀLISTS(-E) (AD 5)

Vieta : Luksemburga
Publikācijas beigas ārējā tīmekļa vietnē : 12/01/2024 17:00
Dienests : 09-Rakstiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts
Ref. : PE/AD/299/2023/TRAD
Rokasgrāmata kandidātiem :
Talanta vērtētājs :

Pirms pieteikšanās rūpīgi izlasiet rokasgrāmatu kandidātiem, kura pievienota šim paziņojumam par vakanci. Minētā rokasgrāmata, kas ir paziņojuma par konkursu neatņemama sastāvdaļa, palīdzēs izprast procedūrai piemērojamos noteikumus un reģistrēšanās kārtību. 

 

SATURA RĀDĪTĀJS

A.               PIENĀKUMU APRAKSTS, DALĪBAS NOSACĪJUMI 

B.               KONKURSA NORISE

C.               PIETEIKUMA IESNIEGŠANA

PIELIKUMI:    ROKASGRĀMATA EIROPAS PARLAMENTA RĪKOTO IEKŠĒJO KONKURSU KANDIDĀTIEM

                        TALANTA VĒRTĒTĀJS

 

A. PIENĀKUMU APRAKSTS, DALĪBAS NOSACĪJUMI 

1.      Vispārīga informācija

Eiropas Parlaments, pamatojoties uz Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 29. panta 1. punktu, ir nolēmis izsludināt atklātu konkursu (AD 5) ierēdņu pieņemšanai darbā Tulkošanas ģenerāldirektorātā (TRAD ĢD).

Tiek meklēti valodu un starpkultūru speciālisti ar šādām pamatvalodām:

 

1) vācu valoda                        (12 laureāti)

2) horvātu valoda                   (12 laureāti)               

3) lietuviešu valoda                (12 laureāti)

4) ungāru valoda                    (12 laureāti)

5) slovēņu valoda                   (12 laureāti)

 

Proti, šis konkursa paziņojums attiecas uz piecām valodām. Jūs varat pieteikties tikai uz vienu no tām. Pamatvaloda jāizvēlas pieteikšanās tiešsaistē laikā. Pēc tiešsaistes kandidatūras pieteikuma apstiprināšanas jūs vairs nevarēsiet mainīt šo izvēli. 

Pieņemšana darbā notiks AD 5 kategorijas pirmajā pakāpē, kurā pamatalga ir 5 453,02 EUR mēnesī. Algai piemēro Savienības nodokli un citus ieturējumus, kas paredzēti Eiropas Savienības Civildienesta noteikumos. Ar valsts nodokļiem alga aplikta netiek. Pakāpe, kurā atlasītie kandidāti tiks pieņemti darbā, var tikt pielāgota atkarībā no profesionālās pieredzes. Turklāt pamatalgu ar atsevišķiem nosacījumiem papildina piemaksas.

Eiropas Parlaments īsteno vienlīdzīgu iespēju politiku un pieņem kandidatūru pieteikumus, nepieļaujot diskrimināciju, piemēram, diskrimināciju dzimuma, etniskās piederības, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpatnību, valodas, ticības vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu, piederības mazākumtautībai, mantiskā stāvokļa, dzimšanas, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas, civilstāvokļa vai ģimenes stāvokļa dēļ.

 

2.      Pienākumu apraksts

Rakstiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts (TRAD ĢD) sniedz Eiropas Parlamentam tulkošanas pakalpojumus visos formātos — gan papīra, gan elektroniski — un visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

TRAD ĢD uzdevumi ir:

·        nodrošināt, ka visās oficiālajās vai darba valodās ir pieejami visi dokumenti, kas saistīti ar Parlamenta kā viena no likumdevējiem un vienas no abām budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm lomu, lai garantētu Savienības likumdošanas un budžeta procedūras leģitimitāti un pārredzamību;

·        panākt, ka Parlaments izpilda daudzvalodības politikas saistības, proti, nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret valodām un dot iespēju visiem ES pilsoņiem sazināties ar iestādēm un piekļūt iestāžu dokumentiem dzimtajā valodā;

·        padarīt tekstus vienkāršākus un vieglāk lasāmus, pateicoties skaidrai valodai, un tādējādi Parlamentu pietuvināt un padarīt pieejamāku pilsoņiem, tostarp izmantojot jaunus formātus, kas būs derīgi lasīšanai nākotnē;

·        nodrošināt, ka visi šie pakalpojumi tiek sniegti maksimāli efektīvi.

TRAD ĢD aicinājums ir veidot saikni starp dažādām valodām un kultūrām un veicināt ilgtspējīgu daudzvalodību, kas ir būtiska Eiropas demokrātiskā ideāla daļa.

Luksemburgā bāzētie valodu un starpkultūru speciālisti savā dzimtajā valodā atvieglo saziņu starp Eiropas Parlamentu un sabiedrību. Viņiem visos darba aspektos ir jālieto skaidra valoda, ņemot vērā attiecīgās valsts vai valstu kultūras kontekstu. Viņi tulko un lokalizē lasāmu, klausāmu un skatāmu saturu, rediģē savu kolēģu darbus un sniedz neleģislatīvu dokumentu autoriem palīdzību un redakcionālus un rediģēšanas pakalpojumus. Viņiem ir arī jāpielāgo dažāda veida saturs dzimtajā valodā. Labs komandas gars un spēcīgas savstarpējo attiecību prasmes ir būtiskas, jo valodu un starpkultūru speciālisti cieši sadarbojas ar kolēģiem no citām TRAD ĢD nodaļām un reizēm sadarbojas ar struktūrvienībām, kas pieprasa tulkojumus.

Valodu un starpkultūru speciālista(-es) uzdevumi ir šādi:

·        veicināt saziņu ar pilsoņiem skaidrā valodā un savā dzimtajā valodā;

·        tulkot, pielāgot, pārradīt un rediģēt visu veidu saturu savā dzimtajā valodā;

·        strādāt no vismaz divām citām Savienības oficiālajām valodām lingvistiskajā un starpkultūru mediācijā (piemēram, subtitrēšana, audiovizuālā satura lingvistiskā pielāgošana, aplādes vai tīmekļa vietnes);

·        palīdzēt sagatavot neleģislatīvus dokumentus;

·        sniegt ieguldījumu apmācībā, terminoloģijas darbā un IT un komunikācijas rīku izstrādē;

·        uzturēt regulārus kontaktus ar struktūrvienībām, kas pieprasa tulkojumus;

·        veicināt kvalitātes nodrošināšanas un kontroles procesus un nodrošināt atbilstību labai praksei, lai panāktu TRAD ĢD radītā satura izcilu kvalitāti.

Attiecīgie temati, kas bieži vien ir sarežģīti, parasti skar politikas, tieslietu, ekonomikas, finanšu, zinātnes vai tehnikas jautājumus, kuri attiecas uz visām Eiropas Savienības darbības jomām. 

Šo uzdevumu pildīšanā ir intensīvi jāizmanto specifiski IT rīki un citi ar tiem saistīti rīki. Šis darbs ietver arī lingvistisku un starpkultūru mediāciju, tulkojot un subtitrējot audiovizuālo saturu.

Valodu un starpkultūru speciālistam(-ei) ir vajadzīga spēcīga pielāgošanās spēja, spēja izprast atšķirīgas un bieži vien sarežģītas dabas problēmas, ātri reaģēt uz mainīgiem apstākļiem un efektīvi sazināties. Kandidātiem jāspēj gan patstāvīgi, gan komandā regulāri un intensīvi strādāt multikulturālā darba vidē. Turklāt kandidātiem jābūt gataviem pilnveidot profesionālās prasmes visā darba mūža garumā.

 

3.      Dalības nosacījumi 

Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigās jums ir jāatbilst šādiem vispārīgajiem un īpašajiem nosacījumiem:

a)      vispārīgie nosacījumi

Saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 28. pantu jums:

–          jābūt kādas ES dalībvalsts pilsonim(-ei);

–          jābūt tiesīgam(-ai) izmantot savas pilsoņa tiesības;

–          jābūt izpildījušam tiesību aktos noteiktās karaklausības saistības;

–          jāspēj uzrādīt atbilstošas rekomendācijas par piemērotību attiecīgo pienākumu veikšanai.

 

b)      īpašie nosacījumi

i)       Nepieciešamā kvalifikācija

Jums ir jābū izglītības līmenim, kas atbilst pabeigtam augstskolas studiju ciklam, ko apliecina vienā no Savienības dalībvalstīm oficiāli atzīts diploms, ja šo studiju parastais ilgums ir vismaz trīs gadi.

Diplomi neatkarīgi no tā, vai tie ir izsniegti dalībvalstī vai valstī, kas nav ES dalībvalsts, ir jāatzīst Savienības dalībvalsts oficiālai iestādei, piemēram, Izglītības ministrijai.

Kandidātiem, kuru diplomi ir izsniegti valstī, kas nav Savienības dalībvalsts, kandidatūras pieteikumam jāpievieno apliecinājums par to, kādiem ES diplomiem tie ir līdzvērtīgi. Sīkāka informācija par trešās valstīs iegūtu kvalifikāciju atzīšanu ir atrodama ENIC-NARIC tīklos (https://www.enic-naric.net/). Atlases komisija šajā saistībā ņems vērā dažādu izglītības sistēmu atšķirības. Vajadzīgo pietiekamo diplomu piemēri ir norādīti rokasgrāmatā kandidātiem iekļautajā tabulā.

Precīzākai informācijai jūs varat iepazīties ar I pielikumu Rokasgrāmatā Eiropas Parlamenta rīkoto iekšējo konkursu kandidātiem.

 

ii)        Valodu zināšanas

Jums jāpārvalda vismaz trīs Eiropas Savienības oficiālās valodas. Šajā konkursa paziņojumā valodu apzīmējumi ir šādi:

          1. valoda: pamatvaloda — viena no piecām šā konkursa valodām (vācu, horvātu, lietuviešu, ungāru, slovēņu), teicamas zināšanas dzimtās valodas līmenī;

          2. valoda: angļu vai franču, ļoti labas zināšanas (vismaz C1 līmenis);

          3. valoda: viena no 24 Eiropas Savienības oficiālajām valodām, ļoti labas zināšanas (vismaz B2 līmenis). Tā nedrīkst būt ne 1., ne 2. valoda.

Šajā konkursā valodas izvēles iespējas ir noteiktas atbilstoši dienesta interesēm. Valodu un starpkultūru speciālista(-es) amata pildīšanai ir vajadzīga īpaša kvalifikācija šī konkursa paziņojuma A daļas 2. punktā minēto pienākumu rakstura dēļ. 

Līdz ar to, lai labi pildītu savus pienākumus un nodrošinātu TRAD ĢD pienācīgu darbību, darbā pieņemtajām personām jābūt spējīgām strādāt un efektīvi sazināties trijās valodās. 

Konkrētāk, franču un angļu valoda ir divas valodas, ko TRAD ĢD izmanto visbiežāk iekšējā saziņā, kā arī saziņā ar citiem Eiropas Parlamenta ģenerāldirektorātiem un politiskajām struktūrām. Līdz ar to, lai veiktu savus pienākumus un nodrošinātu pienācīgu dienesta darbību, darbā pieņemtajām personām jāspēj raiti strādāt un sazināties vismaz vienā no abām minētajām valodām.

Turklāt arī tulkojamo dokumentu galvenās avotvalodas ir angļu un franču valoda: aptuveni 80 % tulkojamo dokumentu oriģinālu ir angļu valodā, 10 % — franču valodā un 10 % — pārējās valodās.

 

iii)     Nepieciešamā profesionālā pieredze

Profesionālā pieredze netiek prasīta. Tomēr jebkāda šajā jomā iegūta profesionālā pieredze tulkošanā tieši uz jūsu 1. valodu atbilstoši šī konkursa noteikumiem (sk. iepriekš valodu un starpkultūru speciālista(-es) pienākumu aprakstā iekļauto pienākumu sarakstu) tiks uzskatīta par priekšrocību. 

 

B. KONKURSA NORISE 

Konkursam ir divas kārtas

1. Priekšatlase:

a)      jautājumi ar atbilžu variantiem,

b)     talanta vērtētājs. 

2. Pārbaudījumi

 

1.      Priekšatlase

a) jautājumi ar atbilžu variantiem (MCQ)

Pēc pieteikuma dokumentu iesniegšanas jūs aicinās kārtot priekšatlases MCQ testu:

– saskaņā ar C daļā noteikto procedūru un

– C daļā minētajā termiņā.

MCQ notiks 2. valodā (angļu vai franču). 

MCQ testā būs ne vairāk kā 40 jautājumu, kas ļaus novērtēt jūsu spēju identificēt informāciju, kura ir saistīta ar Eiropas Savienības vērtībām un Eiropas Parlamenta lomu. Jūs pietiekami laicīgi pirms testa saņemsiet jautājumu piemērus.

Testa ilgums būs ne vairāk kā 80 minūšu, un tas būs jāveic tiešsaistē ar datoru.

Ja pieteikušos kandidātu skaits kādā no konkursa valodām nepārsniegs maksimālo talanta vērtētājam pielaižamo kandidātu skaitu (skatīt B. daļas 1. punkta b) apakšpunktu, attiecīgajā valodā jautājumu ar atbilžu variantiem (QCM) tests netiks rīkots. Atlases komisija pāries pie visu kandidātu sniegto atbilžu talanta vērtētājā vērtēšanas.

 

b) talanta vērtētājs

Jums ir jāaizpilda talanta vērtētājs, kas ir pievienots konkursa paziņojumam, un tas jāiekļauj elektroniskajā kandidatūras pieteikumā. Talanta vērtētājs jāpievieno kandidatūras pieteikumam ne vēlāk kā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigu dienā un laikā (C daļa); talanta vērtētāju drīkst aizpildīt 2. valodā (angļu vai franču), tas atvieglos atlases komisijas darbu.

Pārbaudiet, vai talanta vērtētājā norādītās valodas ir tās pašas, kas norādītas kandidatūras pieteikumā. Ja talanta vērtētājā norādītā 1., 2., vai 3. valoda neatbildīs valodām, kas norādītas kandidatūras pieteikumā, atlases komisija ņems vērā tikai kandidatūras pieteikumā norādītās valodas. 

Ja jūs būsiet starp labākajiem QCM testu nokārtojušajiem kandidātiem, atlases komisija vērtēs jūsu atbildes talanta vērtētājā. Šajā sakarā atlases komisija katras konkursa valodas grupā atlasīs 150 kandidātus ar vislielāko punktu skaitu; ja gadījumā, pretendējot uz pēdējo vietu, vairākiem kandidātiem būs vienāds punktu skaits, atlases komisija paturēs bez ierobežojuma visus šādus kandidātus.

Lai veiktu tālāku atlasi pēc kvalifikācijas kritērija, atlases komisija izskatīs kandidātu sniegtās atbildes talantu vērtētājā. Par katru atbildi piešķirs no 0 līdz 4 punktiem. Atlases komisija var nolemt katram atlases kritērijam piešķirt svērumu no 1 līdz 3, kas atspoguļo tā relatīvo nozīmīgumu. Šādā gadījumā par katru atbildi piešķirtos punktus reizinās ar šo svērumu. Katra(‑as) kandidāta(-es) punktus summēs un tādā veidā noskaidros personas, kuru profils vislabāk atbilst veicamajiem pienākumiem.

Lai noskaidrotu 60 labākos kandidātus katras valodas grupā, kas pielaižami rakstiskajiem pārbaudījumiem, atlases komisija vērtējumā ņems vērā vienīgi jūsu atbildes talanta vērtētājā. Šā novērtējuma beigās atlases komisija pārbaudīs, vai kandidāti atbilst īpašajiem dalības nosacījumiem (A daļas 3. punkts) un vai kandidatūras pieteikumā iekļautie dokumenti apstiprina kandidātu sniegtās atbildes.

Ja kandidātu skaits kādā no konkursa valodām nepārsniegs maksimālo uz rakstiskajiem pārbaudījumiem uzaicināmo kandidātu skaitu, atlases komisija uz rakstiskajiem pārbaudījumiem uzaicinās visus kandidātus, kas atbilst vispārīgajiem un īpašajiem dalības nosacījumiem (A daļas 3. punkts).

 

2.         Pārbaudījumi

Tulkošanas un rediģēšanas skaidrā valodā pārbaudījumi

a)      Ar Eiropas Parlamenta likumdošanas darbu saistīta teksta 2. valodā tulkošana uz 1. valodu.

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 90 minūtes, teksta garums apmēram no 450 līdz 500 vārdu.

Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti)

Kandidātu, kas neiegūs nepieciešamo minimālo punktu skaitu šajā pārbaudījumā, b) un c) pārbaudījumi netiks laboti.

 

b)      Iedzīvotājiem adresētas runas vai paziņojuma 3. valodā tulkošana uz 1. valodu.

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 90 minūtes, teksta garums apmēram no 450 līdz 500 vārdu.

Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti)

Kandidātu, kas neiegūs nepieciešamo minimālo punktu skaitu šajā pārbaudījumā, c) pārbaudījums netiks labots.

 

c)      Teksta sagatavošanas pārbaudījums: iedzīvotājiem paredzēta skaidra teksta sagatavošana 1. valodā, pārstrādājot sarežģītu dokumentu 2. valodā. Šā pārbaudījuma mērķis ir novērtēt jūsu 2. valodas zināšanas un spēju identificēt galvenās idejas un tās skaidri izteikt 1. valodā.

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 60 minūtes.

Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti)

 

Šie pārbaudījumi notiks tiešsaistē ar datoru. 

24 kandidāti katras konkursa valodas grupā ar lielāko punktu skaitu rakstiskajos pārbaudījumos tiks uzaicināti uz mutiskajiem pārbaudījumiem, ja katrā no pārbaudījumiem būs saņemts punktu nepieciešamais minimums. Ja uz pēdējo vietu kādā no valodu grupām vairākiem kandidātiem būs vienāds punktu skaits, atlases komisija paturēs visus attiecīgos kandidātus.

 

Mutiskie pārbaudījumi

d)      Pārrunas ar atlases komisiju 2. valodā, kurās komisija, ņemot vērā visu pieteikuma dokumentos izklāstīto informāciju, varēs novērtēt kandidātu spēju veikt pienākumu aprakstā uzskaitītos uzdevumus ES iestādē, kā arī kandidātu spēju pilnveidoties un uzticamību. Atlases komisija varēs izlemt pārbaudīt citu kandidatūras pieteikumā norādīto oficiālo valodu zināšanas.

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 45 minūtes.

Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti)

Kandidātu, kas neiegūs nepieciešamo minimālo punktu skaitu d) pārbaudījumā, e) pārbaudījums netiks vērtēts.

 

e)      Grupas diskusija vai lomu spēle 2. valodā, kurā atlases komisija novērtēs kandidātu pielāgošanās un sadarbošanās spēju, tiekšanos uz rezultātu un komandas garu kontekstā ar A daļas 2. punkta pienākumu aprakstā minētajiem pienākumiem.

Grupas diskusijas pārbaudījuma ilgumu nosaka atlases komisija, ņemot vērā grupu galīgo sastāvu.

Lomu spēles pārbaudījuma maksimālais ilgums ir 25 minūtes.

Vērtējums: no 0 līdz 20 punktiem (nepieciešamais minimums: 10 punkti)

 

Šie pārbaudījumi var notikt attālināti.

Jūs laikus saņemsiet norādījumus par rakstiskajiem un mutiskajiem pārbaudījumiem. Pārbaudījumi tiek plānoti konkrētā datumā un konkrētā laikā. Ja neatbildēsiet uz kādu no uzaicinājumiem vai ar jums nebūs iespējams sazināties pa e-pastu, vai nepiedalīsieties kādā no pārbaudījumiem, jums draud diskvalifikācija. Norādījumi ir jāievēro pilnībā. To neievērošana vai rīcība, kas neatbilst norādījumiem, novedīs pie tūlītējas diskvalifikācijas. 

 

3.      Iekļaušana piemēroto kandidātu sarakstā

Atlases komisija katrai konkursa valodai izveidos sarakstu ar piemērotajiem kandidātiem, kuri būs ieguvuši labāko kopējo vērtējumu pārbaudījumos, kā norādīts A daļas 1. punktā “Vispārīga informācija”. Kopējo vērtējumu veido kopējais punktu skaits, kas iegūts visos rakstiskajos a), b) un c) pārbaudījumos un mutiskajos d) un e) pārbaudījumos, ar nosacījumu, ka kandidāti katrā no šiem pārbaudījumiem būs ieguvuši vismaz minimālo punktu skaitu. Ja kādā no valodu grupām uz pēdējo vietu vairākiem kandidātiem būs vienāds punktu skaits, sarakstā varēs iekļaut visus šos kandidātus. Atlasīto kandidātu vārdi sarakstā būs alfabētiskā secībā.

Piemēroto kandidātu saraksts būs spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim. Ar iecēlējinstitūcijas lēmumu šo termiņu varēs pagarināt. Šādā gadījumā sarakstā iekļautie atlasītie kandidāti tiks laikus par to informēti.

Atlasītie kandidāti tiks individuāli informēti par rezultātiem, un piemēroto kandidātu saraksts tiks publicēts Eiropas Parlamenta oficiālajā tīmekļa vietnē.

Darba piedāvājuma gadījumā jums būs jāuzrāda visu vajadzīgo dokumentu oriģināli, tai skaitā diplomi un profesionālo pieredzi apliecinoši dokumenti, lai tos varētu pārbaudīt.

Iekļaušana piemēroto kandidātu sarakstā neparedz tiesības saņemt darba piedāvājumu un negarantē pieņemšanu darbā.

 

C. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

Pieteikšanās kārtība.

Pieteikšanās notiek, izmantojot platformu Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/lv_LV

Pirms pieteikuma aizpildīšanas jums ir rūpīgi jāizlasa Rokasgrāmata Eiropas Parlamenta rīkoto iekšējo konkursu kandidātiem un jāpievieno attiecīgie apliecinošie dokumenti.

 

Pieteikšanās termiņš

Pieteikšanas termiņš ir 

2024. gada 12 janvārī plkst. 17.00 pēc Luksemburgas laika.

 

Pēc kandidatūras pieteikuma apstiprināšanas jums automātiski tiks nosūtīts paziņojums par saņemšanu.

Lūdzam kandidātus Eiropas Parlamenta dienestiem saistībā ar šo konkursu NEZVANĪT!