This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

INBJUDAN ATT ANMÄLA INTRESSE IKT-SÄKERHETSADMINISTRATÖRER (AD6/AD8)

Publication end on external website : 22/04/2024 17:00
Enhet : 12-Generaldirektoratet för innovation och tekniskt stöd
Ref. : AMI ITEC 2023
Handledningen för sökande :

 

UPPRÄTTANDE AV EN DATABAS

IKT-säkerhetsadministratörer (AD 6 ) och IKT-säkerhetsexperter (AD 8) i Bryssel och Luxemburg

Tillfälligt anställda

 

1. Allmänt

Europaparlamentets generalsekretariat utfärdar denna inbjudan att anmäla intresse i syfte att upprätta en databas över intresserade sökande till lediga tjänster som IKT‑säkerhetsadministratör eller IKT-säkerhetsexpert.

Databasen kommer att fungera som en pool av sökande för eventuell framtida rekrytering vid Europaparlamentet av IKT-säkerhetsadministratörer eller IKT-säkerhetsexperter. Dessa specialister rekryteras i första hand av generaldirektoratet för innovation och tekniskt stöd (GD ITEC).

När databasen väl har upprättats kan personer vars namn finns upptagna i den väljas ut till lediga tjänster som tillfälligt anställda IKT-säkerhetsadministratörer eller IKT‑säkerhetsexperter vid generaldirektoratet för innovation och tekniskt stöd (GD ITEC) i enlighet med bestämmelserna i artikel 2b i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Urvalet görs i enlighet med bestämmelserna i artikel 4 (om den partssammansatta kommittén) i parlamentets allmänna genomförandebestämmelser för uttagningsprov och urvalsförfaranden för rekrytering och klassificering av tjänstemän och övriga anställda vid Europaparlamentet.

Europaparlamentet tillämpar en politik för lika möjligheter och välkomnar sökande oberoende av kön, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politiska eller andra åsikter, tillhörighet till en nationell minoritet, ekonomiska tillgångar, börd, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, civilstånd eller familjesituation.

Om du är intresserad av att få ditt namn upptaget i databasen är du välkommen att lämna in ditt cv och fylla i ansökningsformuläret via plattformen APPLY4EP genom att först skapa ett konto. Läs igenom detta meddelande noga, klicka på fliken ”Ansök online” och följ stegen i det webbaserade ansökningsförfarandet. Du bör även noga ta del av den handledning som bifogas detta meddelande. Endast ett konto får skapas i APPLY4EP. De personuppgifter som registreras på ditt konto kommer att behandlas i full överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725. Du kan ändra dem i efterhand för att hålla dem uppdaterade. Meddelandet om skydd av personuppgifter för APPLY4EP hittar du på plattformens webbsida.

2. Arbetsbeskrivning

Som IKT-säkerhetsadministratör eller IKT-säkerhetsexpert bör du ha relevant kompetens på minst ett av följande områden:

 • Klientskydd.
 • Utformning och implementering av säkerhetsbaslinjer för effektivt skydd.
 • Övervakning av säkerhetshändelser.
 • Hantering av IKT-säkerhetsincidenter och säkerställande av IKT-säkerhet.
 • Sårbarhetshantering.
 • Viktig offentlig infrastruktur och kryptografi.
 • Säkerhetsriskbedömning (dvs. bistå med verktyg och assistans till olika it-projekt och bistå vid utvärdering av ny programvara med avseende på cybersäkerhet).
 • Cybersäkerhetsmedvetenhet bland användare (dvs. öka användarnas medvetenhet genom utveckling av cybersäkerhetskampanjer på ad hoc-basis för slutanvändare och utarbetande och tillhandahållande av cybersäkerhetspresentationer; bistå med assistans i samband med känsliga uppdrag).
 • Livscykelsäkerhet vid programvaruutveckling samt policyutveckling inom it‑säkerhetsrelaterad styrning, risk och efterlevnad.
 • Företagsriskhantering (stödja riskhanterare med bland annat upprätthållande av riskregister).
 • Informationsinsamling och rapportering om cyberhot.
 • Implementering av säkerhetsåtgärder i molnmiljöer.
 • Implementering av säkerhetsåtgärder i produktivitetsprogrammiljöer.
 • Fastställande och automatisering av säkerhetskontroller.
 • Identitets- och åtkomsthantering, hantering av privilegierad åtkomst.
 • Härdning av operativsystem och databaser.
 • Datorforensik.
 • Nätverkssäkerhet.
 • Skalsäkerhet.
 • Säkerhet avseende sakernas internet.

3. Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter enligt de program och prioriteringar som fastställts av parlamentets organ och/eller ledning och under överinseende av ansvariga tjänstemän:

 • Identifiera, analysera, utvärdera, rapportera, kommunicera och hantera cybersäkerhetsrisker.
 • Undersöka avvikelser och funktionsfel med anknytning till IKT-säkerhet och korrelera de upptäckta händelserna.
 • Integrera it-säkerhet i hela livscykeln för alla typer av it-system, inklusive molnbaserade.
 • Kontinuerligt bedöma Europaparlamentets säkerhetskrav samt teknikbevaka relevanta marknader för att lägga fram lämpliga lösningar.
 • Göra behovsbedömningar, genomförbarhetsstudier och funktions- och systemanalyser inom verksamhetsområdet.
 • Företräda avdelningen i projektteam, interna och interinstitutionella arbetsgrupper och yrkesorganisationer och/eller vid yrkesrelaterade möten.
 • Leda och samordna specifika projekt.

Särskilda egenskaper som efterfrågas

 • Strävan efter att hela tiden bli bättre.
 • Flexibilitet.
 • Laganda och samarbetsvilja.
 • Resultatinriktat förhållningssätt.
 • Pålitlighet.
 • Självbehärskning och omdömesförmåga i krissituationer.
 • Noggrannhet.
 • Problemlösningsförmåga.
 • Stresstålighet.

Arbetsmiljö

 • Du kommer att behöva vara tillgänglig utanför arbetsplatsen.
 • Arbetstakten och arbetstiderna är varierande och/eller flexibla.
 • Brådskande arbete i sista minuten förekommer ofta.
 • Du kommer att ha många kontakter med människor både inom och utanför parlamentet.

4. Behörighetskrav

För att kunna rekryteras till en eventuell ledig tjänst måste du uppfylla följande allmänna och särskilda behörighetskrav:

a. Allmänna krav

 • Vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater.
 • Ha fullgjort eventuella skyldigheter enligt gällande nationella värnpliktslagstiftning.
 • Uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

b. Särskilda krav

i. Kvalifikationer och kompetens

För lönegrad AD 6 krävs minst

 • intyg om en utbildningsnivå som motsvarar minst tre års avslutade universitetsstudier,

eller

 • yrkesutbildning på motsvarande nivå, om detta ligger i tjänstens intresse.

För lönegrad AD 8 krävs minst

 • studier motsvarande en fullständig universitets- eller högskoleutbildning, styrkt med examensbevis om den normala studietiden för dessa studier är fyra år eller mer,

eller

 • studier motsvarande en fullständig universitets- eller högskoleutbildning, styrkt med examensbevis och minst ett års adekvat yrkeserfarenhet om den normala studietiden för dessa studier är minst tre år,

eller

 • yrkesutbildning på motsvarande nivå, om detta ligger i tjänstens intresse.

Om ditt namn tas upp i databasen kommer du, innan du anställs, att bli ombedd att lämna in handlingar som styrker uppgifterna i ansökningsformuläret (examensbevis, intyg och andra styrkande handlingar).

Examensbevis måste erkännas av ett officiellt organ i en EU-medlemsstat, till exempel utbildningsministeriet, oavsett om de utfärdats i en medlemsstat eller i ett land utanför EU.

Om du har ett examensbevis som utfärdats i ett land utanför EU måste du visa att ditt examensbevis är likvärdigt i EU. Mer information om erkännande av kvalifikationer från länder utanför EU hittar du i nätverket Enic-Naric (https://www.enic-naric.net/).

Skillnader mellan utbildningssystem kommer att beaktas. Exempel på vilka minimikvalifikationer som krävs hittar du i handledningen.

ii. Språkkunskaper

Du måste ha fördjupade kunskaper (minst nivå C1) i ett av Europeiska unionens officiella språk (språk 1): bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska eller ungerska. Det är lämpligt att du väljer ditt modersmål som språk 1.

Dessutom måste du ha

tillfredsställande kunskaper (minst nivå B2) i engelska eller franska (språk 2). Språk 2 måste vara ett annat språk än språk 1. Om språk 1 är engelska eller franska måste du ha tillfredsställande kunskaper (nivå B2) i ett annat av Europeiska unionens 23 officiella språk.

Observera att de miniminivåer som krävs enligt ovan gäller för var och en av de olika språkliga färdigheter (muntlig produktion, skriftlig produktion, läsförståelse, hörförståelse) som avses i ansökningsformuläret. Dessa färdigheter motsvarar de som anges i den gemensamma europeiska referensramen för språk (https://europa.eu/europass/sv/common-european-framework-reference-language-skills).

 

I detta förfarande för upprättande av en databas har de två alternativen för språk 2, dvs. engelska och franska, fastställts i tjänstens intresse och då framför allt med hänsyn till tjänsterna som IKT-säkerhetsadministratörer och IKT-säkerhetsexperter.

 Engelska och franska är de språk som används mest för att utföra arbetsuppgifterna enligt punkt 3 i denna inbjudan.

 För att kunna sköta sin tjänst direkt behöver de rekryterade därför kunna arbeta och kommunicera effektivt på engelska eller franska.

iii. Yrkeserfarenhet

Efter att ha erhållit kvalifikationerna enligt avsnitt 4 b i ovan måste du dessutom ha förvärvat följande:

 • För lönegrad AD 6: minst två års yrkeserfarenhet av relevans för arbetsuppgifterna enligt avsnitt 3 ovan.
 • För lönegrad AD 8: minst åtta års yrkeserfarenhet av relevans för arbetsuppgifterna enligt avsnitt 3 a eller 3 b ovan.

5. Databas

Om du

 • uppfyller de allmänna behörighetskraven, och
 • har fyllt i ansökningsformuläret via plattformen APPLY4EP (se nedan under ”Ansökan”) på rätt sätt och skickat in det i tid,

kommer ditt namn att tas upp i databasen.

Beslutet att ta upp ditt namn baseras uteslutande på de uppgifter som du lämnar i ansökningsformuläret och i de bifogade handlingarna. Denna information och dessa handlingar kommer att kontrolleras vid ett senare tillfälle, om du erbjuds anställning.

6. Ansökan – Hur anmäler du intresse?

Intresserade personer fyller i ansökningsformuläret via onlineplattformen APPLY4EP. Intresseanmälningar kan endast lämnas in via den plattformen.

När du har skapat ditt konto laddar du upp ett utförligt cv. Du måste i samband med detta använda dig av Europass-formatet (https://europa.eu/europass/sv).

Därefter fyller du i resten av ansökningsformuläret.

Uppgifterna måste styrkas med bifogade handlingar.

Du måste ange vilken lönegrad du söker till: AD 6 eller AD 8.

Mer information om hur du anmäler intresse hittar du i handledningen i bilagan till den här inbjudan.

Du måste skicka in din intresseanmälan senast den 22 april 2024 kl. 17.00 (lokal tid i Bryssel/Luxemburg). Ansök via Apply4EP-plattformen. Intresseanmälningar som mottas efter den tidpunkten kommer inte att godtas.

Att ditt namn tas upp i databasen eller att du klarar en intervju och/eller ett urvalsprov är ingen garanti för att du kommer att erbjudas anställning. Om ett kontrakt blir tillgängligt kommer de rekryterande avdelningarna att konsultera databasen och skicka ut inbjudningar till de sökande vars profiler bäst motsvarar kraven för tjänsten i fråga. Sökande som visar sig ha lämnat felaktiga uppgifter kommer att uteslutas från förfarandet och strykas ur databasen.

 Europaparlamentet tillämpar en strikt politik för lika möjligheter i sina urvalsförfaranden för att garantera likabehandling av alla sökande.

Anställningsvillkoren vid EU-institutionerna fastställs i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Fullständiga uppgifter om arbetsformerna hittar du här: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 (Avdelning II), ”Tillfälligt anställda”.

Sökande som anställs blir placerade i lönegrad AD 6 löneklass 1 eller i lönegrad AD 8 löneklass 1. Grundlönen är 6 066,59 euro för lönegrad AD 6 och 7 766,14 euro för lönegrad AD 8. Lönen beskattas av unionen och omfattas av andra avdrag som föreskrivs i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Lönen är befriad från nationella skatter. Den löneklass till vilken godkända sökande rekryteras kan dock ändras i enlighet med den sökandes yrkeserfarenhet. Utöver denna grundlön kan, enligt särskilda villkor, vissa ersättningar tillkomma.

Databasen kommer att vara giltig till och med den 31 december 2025. Dess giltighet kan förlängas genom beslut av tillsättningsmyndigheten. Om den förlängs kommer de sökande som finns upptagna på förteckningen att underrättas i god tid.