This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

VÝZVA NA VYJADRENIE ZÁUJMU ADMINISTRÁTORI PRE BEZPEČNOSŤ IKT (AD6/AD8)

Koniec zverejnenia na externom webovom sídle : 22/04/2024 17:00
Útvar : 12-Generálne riaditeľstvo pre inováciu a technologickú podporu
Ref. : AMI ITEC 2023
Príručka pre uchádzačov :

 

VYTVORENIE DATABÁZY

Administrátori pre bezpečnosť IKT (AD 6) a odborníci na bezpečnosť IKT (AD 8) v Bruseli a Luxemburgu

Dočasní zamestnanci

 

1. Všeobecné informácie

Sekretariát Európskeho parlamentu vydáva výzvu na vyjadrenie záujmu s cieľom vytvoriť databázu uchádzačov, ktorí by mali záujem o voľné miesto administrátora/-ky pre bezpečnosť IKT alebo odborníka/-čky na bezpečnosť IKT.

Databáza bude slúžiť ako zoznam uchádzačov na možné budúce prijatie do zamestnania v Európskom parlamente na pozície administrátorov pre bezpečnosť IKT alebo odborníkov na bezpečnosť IKT. Týchto odborníkov zamestnáva najmä generálne riaditeľstvo pre inováciu a technologickú podporu (GR ITEC).

Po vytvorení databázy môžu byť osoby, ktorých meno je v nej uvedené, vybraní ako dočasní zamestnanci na obsadenie pracovných miest administrátorov pre bezpečnosť IKT a odborníkov na bezpečnosť IKT, ktoré sa uvoľnia na generálnom riaditeľstve pre inováciu a technologickú podporu (GR ITEC), v súlade s ustanoveniami článku 2 písm. b) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ). Výberové konanie sa vykonáva v súlade s ustanoveniami článku 4 (spoločný výbor (COPAR)) Všeobecných vykonávacích ustanovení Parlamentu týkajúcich sa konkurzov a výberových konaní, prijímania a zaraďovania úradníkov a ostatných zamestnancov Európskeho parlamentu.

Európsky parlament uplatňuje politiku rovnakých príležitostí a prijíma prihlášky bez akejkoľvek diskriminácie na základe rodu, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského alebo rodinného stavu.

Záujemcovia o zaradenie do databázy by mali zaslať svoj životopis a prihlášku cez platformu APPLY4EP, pričom si musia najskôr vytvoriť účet. Na tento účel by si mali pozorne prečítať toto oznámenie, kliknúť na tlačidlo „Podať prihlášku online“ a postupovať podľa pokynov na podanie online prihlášky. Mali by si prečítať aj príručku priloženú k tomuto oznámeniu. Na platforme APPLY4EP možno vytvoriť len jeden účet. Osobné údaje uvedené v účte sa spracujú v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 a bude možné ich upravovať, aby boli vždy aktuálne. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre APPLY4EP je k dispozícii na domovskej stránke platformy.

2. Opis pracovného miesta

Administrátori pre bezpečnosť IKT alebo odborníci na bezpečnosť IKT by mali mať znalosti aspoň v jednej z týchto oblastí:

 • ochrana koncových bodov;
 • návrh a vykonávanie základných bezpečnostných scenárov na účinnú ochranu;
 • monitorovanie bezpečnostných udalostí;
 • riadenie incidentov v oblasti bezpečnosti IKT a záruka bezpečnosti;
 • riadenie zraniteľnosti;
 • infraštruktúra verejných kľúčov a kryptografia;
 • posudzovanie bezpečnostných rizík (t. j. poskytovanie nástrojov a pomoci pri rôznych IT projektoch a asistencia pri posudzovaní nového softvéru v kontexte kybernetickej bezpečnosti);
 • informovanosť používateľov o kybernetickej bezpečnosti (t. j. zvyšovanie informovanosti používateľov vytváraním ad-hoc bezpečnostných kampaní pre koncových používateľov a vypracovanie a poskytovanie prezentácií o kybernetickej bezpečnosti; poskytovanie pomoci v kontexte citlivých misií);
 • bezpečný životný cyklus vývoja softvéru a rozvoj politík v oblastiach riadenia IT bezpečnosti, rizika a dodržiavania predpisov;
 • riadenie podnikových rizík (podpora manažérov rizika vrátane udržiavania registra rizík);
 • zhromažďovanie informácií a podávanie správ o kybernetických hrozbách;
 • zavádzanie bezpečnostných opatrení v cloudových prostrediach;
 • zavádzanie bezpečnostných opatrení v prostrediach softvérov na zvyšovanie kancelárskej produktivity;
 • definovanie a automatizácia bezpečnostných kontrol;
 • správa identít a prístupu (IAM), správa privilegovaného prístupu (PAM);
 • posilňovanie zabezpečenia operačných systémov a databáz;
 • počítačová forenzná analýza;
 • zabezpečenie siete;
 • zabezpečenie okolia;
 • zabezpečenie internetu vecí.

3. Náplň práce

 V súlade s programami a prioritami, ktoré stanovujú orgány Parlamentu a/alebo jeho vedenie, a pod vedením zodpovedných úradníkov:

 • identifikácia, analýza, hodnotenie a riešenie kybernetických rizík, ako aj podávanie informácií a správ o nich;
 • prešetrovanie anomálií a chybného fungovania s dôsledkami pre bezpečnosť IKT, uvádzanie zistených udalostí do vzájomného vzťahu;
 • integrácia IT bezpečnosti v priebehu celého životného cyklu všetkých druhov IT systémov vrátane cloudových systémov;
 • neustále posudzovanie bezpečnostných požiadaviek Európskeho parlamentu, ako aj sledovanie príslušných trhov s technológiami s cieľom navrhovať vhodné riešenia;
 • vykonávanie posúdení potrieb, štúdií uskutočniteľnosti a funkčných a systémových analýz v konkrétnej oblasti činnosti;
 • zastupovanie útvaru v projektových tímoch, interných a medziinštitucionálnych pracovných skupinách, odborných organizáciách a/alebo na odborných stretnutiach;
 • vedenie a koordinácia konkrétnych projektov.

Požadované osobitné schopnosti

 • neustále zlepšovanie sa
 • flexibilita
 • tímový duch a spolupráca
 • zameriavanie sa na výsledok
 • spoľahlivosť
 • schopnosť sebakontroly a zhodnotenia v krízových situáciách
 • svedomitý prístup
 • prístup zameraný na riešenie problémov
 • odolnosť

Pracovné prostredie:

 • požiadavka dostupnosti mimo miesta výkonu práce
 • variabilné a/alebo flexibilné pracovné tempo a pracovný čas
 • častá práca v núdzových situáciách
 • častý kontakt s ľuďmi v rámci Parlamentu aj mimo neho

4. Podmienky účasti

Uchádzači musia na účely možného budúceho prijatia na voľné pracovné miesto spĺňať tieto všeobecné a osobitné kritériá:

a. Všeobecné kritériá

 • byť občanmi jedného z členských štátov Európskej únie,
 • spĺňať všetky povinnosti, ktoré stanovujú zákony týkajúce sa vojenskej služby,
 • poskytnúť záruky o tom, že spĺňajú morálne požiadavky potrebné na výkon úloh.

b. Osobitné kritériá

i. Požadované kvalifikácie, diplomy a zručnosti

V triede AD 6 aspoň:

 • vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu trvajúcemu aspoň tri roky doložené diplomom

alebo

 • ak je to odôvodnené v záujme služby, odborné vzdelanie rovnakej úrovne.

V triede AD 8 aspoň:

 • vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu v bežnom trvaní štyri roky alebo viac doložené diplomom

alebo

 • vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu doložené diplomom a primeraná odborná prax v trvaní aspoň jeden rok, ak je bežné trvanie vysokoškolského štúdia aspoň tri roky,

alebo

 • ak je to odôvodnené v záujme služby, odborné vzdelanie rovnakej úrovne.

Od uchádzačov zaradených do databázy sa bude pred prijatím do zamestnania vyžadovať, aby informácie uvedené v prihláške doložili príslušnými dokumentmi (diplomy, certifikáty a iné podporné dokumenty).

Diplomy vydané v členskom štáte alebo v krajine mimo EÚ musia byť uznané úradným orgánom členského štátu EÚ, napríklad ministerstvom školstva.

Uchádzači, ktorí sú držiteľmi diplomov vydaných v krajine mimo EÚ, musia poskytnúť doklad o rovnocennosti svojich diplomov s diplomami na úrovni EÚ. Ďalšie informácie o uznávaní kvalifikácií z krajín mimo EÚ nájdete na webovom sídle sietí ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

Zohľadnia sa rozdiely vo vzdelávacích systémoch. Príklady minimálnej úrovne požadovaných kvalifikácií a diplomov sa nachádzajú v tabuľke uvedenej v príručke.

ii. Jazykové znalosti

Uchádzači musia mať dôkladnú znalosť (minimálne na úrovni C1) jedného z úradných jazykov Európskej únie (jazyk 1): angličtina, bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, gréčtina, holandčina, chorvátčina, írčina, litovčina, lotyština, maďarčina, maltčina, nemčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, španielčina, švédčina alebo taliančina. Ako jazyk 1 sa uchádzačom odporúča vybrať ich materinský jazyk.

a

uspokojivú znalosť (minimálne na úrovni B2) anglického alebo francúzskeho jazyka (jazyk 2). Jazyk 2 sa musí líšiť od jazyka 1. Ak je jazykom 1 angličtina alebo francúzština, vyžaduje sa uspokojivá znalosť (úroveň B2) jedného z ďalších 23 úradných jazykov Európskej únie.

Upozorňujeme, že uvedené požadované minimálne úrovne sa týkajú každej oblasti jazykovej spôsobilosti (hovorenie, písanie, čítanie, počúvanie) uvedenej v prihláške. Ide o schopnosti uvedené v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky (https://europa.eu/europass/sk/common-european-framework-reference-language-skills).

 

Upozorňujeme uchádzačov, že jazyky 2 pri tomto postupe na vytvorenie databázy, t. j. anglický a francúzsky jazyk, boli osobitne stanovené v záujme služby, najmä pokiaľ ide o pozície administrátorov pre bezpečnosť IKT a odborníkov na bezpečnosť IKT.

 Angličtina alebo francúzština sú jazyky, ktoré sa pri vykonávaní úloh opísaných v časti 3 používajú najčastejšie.

 Prijatí uchádzači musia preto na účely okamžitého vykonávania pracovných úloh preukázať schopnosť efektívne pracovať a komunikovať v angličtine alebo vo francúzštine.

iii. Požadovaná odborná prax

Okrem kvalifikácií uvedených v časti 4 písm. b) bode i) musia mať uchádzači

 • v triede AD 6: odbornú prax v trvaní aspoň dva roky súvisiacu s náplňou práce uvedenou v časti 3;
 • v triede AD 8: odbornú prax v trvaní aspoň osem rokov súvisiacu s náplňou práce uvedenou v časti 3 písm. a) alebo b);

5. Databáza

Ak

 • spĺňate všeobecné kritériá účasti a
 • podali ste prihlášku cez platformu APPLY4EP (pozri časť Prihlášky nižšie) podľa podmienok a v požadovanom termíne,

vaše meno bude zaradené do databázy.

Zaradenie do databázy sa zakladá výlučne na informáciách uvedených v prihláške a priložených dokumentoch. Tieto informácie a dokumenty sa preveria neskôr, ak dostanete ponuku pracovného miesta.

6. Prihlášky – ako vyjadriť záujem?

Uchádzači musia vyplniť prihlášku cez online platformu APPLY4EP. Vyjadrenie záujmu možno podať len prostredníctvom tejto platformy.

Po vytvorení účtu je potrebné nahrať podrobný životopis. Vyžaduje sa formát Europass (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1).

Následne treba vyplniť zvyšnú časť prihlášky.         

Informácie treba doložiť podpornými dokumentmi.

Je potrebné vybrať príslušnú triedu: AD 6 alebo AD 8.

Ďalšie pokyny na vyjadrenie záujmu sú k dispozícii v príručke priloženej k tejto výzve na vyjadrenie záujmu.

Uzávierka na vyjadrenie záujmu je 22. apríla 2024 o 17.00 (bruselského/luxemburského času). Prihláste sa cez platformu Apply4EP. Vyjadrenia záujmu prijaté po tomto dátume nebudú akceptované.

Zaradenie vášho mena do databázy alebo úspešné absolvovanie pohovoru a/alebo výberového testu nie je zárukou, že vám bude ponúknuté pracovné miesto. Ak sa naskytne možnosť uzatvoriť pracovnú zmluvu, útvary pre prijímanie zamestnancov prehľadajú databázu a pozvú uchádzačov, ktorých profil najviac zodpovedá požiadavkám na pracovné miesto, ktoré sa má obsadiť. Ak sa ukáže, že uchádzači poskytli nesprávne údaje, títo uchádzači budú vylúčení a ich mená sa odstránia z databázy.

Európsky parlament vo svojich výberových konaniach dôsledne uplatňuje politiku rovnakých príležitostí, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.

Pracovné podmienky v európskych inštitúciách sú stanovené v Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ). Podrobné ustanovenia o pracovných podmienkach nájdete na tejto adrese: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 (Hlava II – Dočasní zamestnanci).

Úspešní uchádzači budú prijatí na pracovné miesto v triede AD 6, prvý stupeň, alebo v triede AD 8. Základný plat pre triedu AD 6 je 6 066,59 EUR a pre triedu AD 8 7 766,14 EUR. Tento plat podlieha dani Únie a iným zrážkam stanoveným v Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ). Je oslobodený od akejkoľvek vnútroštátnej dane. Stupeň, na ktorý budú úspešní uchádzači prijatí, sa bude môcť upraviť v závislosti od ich pracovných skúseností. Okrem toho môže byť základný plat za určitých podmienok zvýšený o určité príspevky.

Platnosť databázy sa skončí 31. decembra 2025. Môže sa predĺžiť rozhodnutím menovacieho orgánu. V takom prípade budú úspešní uchádzači uvedení na zozname včas informovaní o predĺžení jeho platnosti.