This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

VÝZVA NA VYJADRENIE ZÁUJMU VYTVORENIE DATABÁZY ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI (FG IV) V OBLASTI KOMUNIKÁCIE: TLAČOVÝ REFERENT A ADMINISTRÁTOR SOCIÁLNYCH MÉDIÍ

Útvar : 06-Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu
Ref. : COMM IV 2022
Príručka pre uchádzačov :

VÝZVA NA VYJADRENIE ZÁUJMU

VYTVORENIE DATABÁZY

Zmluvní zamestnanci (funkčná skupina IV) v oblasti komunikácie:

Tlačový referent a administrátor sociálnych médií

 

 1. Všeobecné poznámky

Generálny sekretariát Európskeho parlamentu vydáva toto oznámenie s cieľom vytvoriť databázu uchádzačov (zmluvných zamestnancov vo funkčnej skupine IV) v oblasti komunikácie v rámci generálneho riaditeľstva komunikácie (GR COMM).

Databáza bude slúžiť ako rezervný zoznam uchádzačov na účel prípadného prijatia do zamestnania v členských štátoch EÚ v budúcnosti (styčné kancelárie Európskeho parlamentu ).

Po vytvorení databázy bude možné v súlade s ustanoveniami článku 3b Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ) prijať tých uchádzačov, ktorí prejavili záujem, na voľné pracovné miesta zmluvných zamestnancov pre pomocné úlohy na generálnom riaditeľstve komunikácie (GR COMM). Výber sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami článku 7 (Spoločný výbor pre výber pomocných zmluvných zamestnancov (COSCON)) a článku 8 (Výberové konanie pre zmluvných zamestnancov) Všeobecných vykonávacích ustanovení Parlamentu týkajúcich sa konkurzov a výberových konaní, prijímania a zaraďovania úradníkov a ostatných zamestnancov Európskeho parlamentu.

Európsky parlament uplatňuje politiku rovnakých príležitostí a prijíma prihlášky bez akejkoľvek diskriminácie na základe rodu, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského alebo rodinného stavu.

Ktokoľvek, kto by chcel byť zaradený do tejto databázy, musí poslať svoj životopis a vyplniť žiadosť prostredníctvom platformy APPLY4EP, kde si musí najskôr vytvoriť účet. Na tento účel si treba pozorne prečítať toto oznámenie, kliknúť na záložku „Prihlásiť sa online“ a vykonať jednotlivé kroky online postupu prihlasovania. Takisto si treba pozorne prečítať príručku pripojenú k tomuto oznámeniu. V APPLY4EP si možno vytvoriť len jeden účet. Osobné údaje zaregistrované ako súčasť účtu sa budú spracúvať v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 a budú sa dať upravovať, aby boli vždy aktuálne. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov k platforme APPLY4EP je k dispozícii na jej domovskej stránke.

 

 1. Opis pracovného miesta

Poslaním GR COMM je „budovať povesť Európskej únie prezentáciou jej demokratickej legitimity, ktorú stelesňuje Európsky parlament“, keďže demokratická moc a vplyv Parlamentu sa opierajú o mandát jeho voličov vo všetkých členských štátoch. Všetky rozhodnutia, ktoré prijíma EÚ, majú na občanov obrovský vplyv. Hlavným cieľom GR COMM je poskytovať občanom a médiám úplné a nestranné informácie o práci Parlamentu a umožniť občanom zapojiť sa do európskeho demokratického procesu. Na dosiahnutie týchto cieľov má GR COMM niekoľko kľúčových kanálov, cez ktoré informuje o tom, čo Parlament robí a za čo sa zasadzuje: vzťahy s tlačou, styčné kancelárie v členských štátoch, služby pre návštevníkov, platené médiá, či už tradičné, alebo online, verejné a súkromné siete multiplikátorov a komunita angažovaných občanov a influencerov. 

GR COMM okrem toho pomáha poslancom pri ich komunikačných činnostiach a poskytuje politickým orgánom Parlamentu odbornú podporu a poradenstvo v oblasti komunikácie.

GR COMM hľadá:

a) tlačových referentov

b) administrátorov sociálnych médií

Tlačoví referenti a administrátori sociálnych médií, ktorí budú pracovať v styčných kanceláriách v členských štátoch (EPLO), môžu byť poverení jednou alebo viacerými z týchto činností:

 

 1. Úlohy

V súlade s programami a prioritami, ktoré stanovujú orgány Parlamentu a/alebo jeho vedenie, a pod vedením zodpovedných úradníkov:

a) Tlačoví referenti

 • Príprava, jazyková úprava, uverejňovanie a poskytovanie informácií o činnostiach Parlamentu médiám a/alebo širokej verejnosti.
 • Prispôsobovanie a vypracúvanie textov v ich štátnom jazyku a ich poskytovanie príslušným médiám.
 • Budovanie nových vzťahov s médiami, návštevy mediálnych domov, pravidelné zapájanie nových novinárov a tvorcov obsahu.
 • Pomoc poslancom Európskeho parlamentu pri kontaktoch s tlačou: organizovanie brífingov, a to offline, aj online, zabezpečenie prítomnosti novinárov a organizovanie rozhovorov.
 • Prispievanie ku kampaniam alebo mediálnym akciám spojeným s redakčnými prioritami, projektmi styčných kancelárií EP a hlavnými bodmi legislatívnej činnosti Parlamentu.
 • Identifikácia a zameranie sa na novinárov a médiá na základe ich záujmov, kompetencií a štýlu s cieľom poskytnúť im ad hoc ponuku. Priebežné informovanie novinárov o vývoji v reálnom čase prostredníctvom aplikácií na posielanie rýchlych správ.
 • Pozvánky pre novinárov na plenárne schôdze Parlamentu alebo iné informačné podujatia a pomoc s organizovaním ich pracovných ciest.
 • Organizovanie tlačových seminárov a tlačových brífingov (online, offline a v hybridnej forme) v Bruseli, Štrasburgu alebo v členských štátoch.
 • Upozorňovanie na možné dezinformácie/neúmyselne nepravdivé informácie o Parlamente a v prípade potreby pomoc pri koncipovaní reakcie.
 • Monitorovanie celoštátnej a miestnej tlače, vypracúvanie analýz médií, upozorňovanie na politický vývoj a iné užitočné správy.
 • Propagácia dostupných multimediálnych produktov, služieb a zariadení a pomoc novinárom, ktorí ich využívajú.
 • Prispievanie k správnemu administratívnemu a finančnému riadeniu odboru v súlade s platnými predpismi.

Požadované špecifické znalosti

 • Schopnosť písať (tlačové správy, texty pre širokú verejnosť atď.).
 • Znalosť odvetvia žurnalistiky, vzťahov s médiami a komunikačných stratégií vrátane vypracúvania mediálnych stratégií a mediálnych plánov.
 • Znalosť mediálneho prostredia v členských štátoch.
 • Znalosť trendov v oblasti komunikácie.
 • Znalosti v oblasti multimédií, digitálnej komunikácie, používania sociálnych sietí v žurnalistike a mediálnych vzťahoch.
 • Všeobecné znalosti európskych záležitostí.
 • Znalosť administratívnych, rozpočtových a riadiacich postupov v príslušnej oblasti.

b) Administrátori sociálnych médií

 • Administrácia a aktualizácia prítomnosti Parlamentu na všetkých online platformách vrátane prípravy a zverejňovania pôvodného obsahu, ako aj monitorovania a moderovania materiálov tretích strán.
 • Monitorovanie a moderovanie diskusií na sociálnych sieťach v reálnom čase s cieľom identifikovať aktuálne problémy verejnosti.
 • Vykonávanie činností digitálnej komunikácie v styčných kanceláriách Európskeho parlamentu (EPLO), konkrétne monitorovanie, vedenie a aktivácia databázy na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM).
 • Zabezpečovanie posudzovania vplyvu komunikačných činností styčných kancelárií EP a/alebo mediálnych služieb.
 • Navrhovanie a vývoj všetkých dostupných komunikačných a informačných nástrojov: webové sídla a sociálne siete, audiovizuálne koprodukcie, publikácie určené širokej verejnosti atď.
 • Navrhovanie, organizovanie a vykonávanie činností v rámci komunikácie s občanmi, so zainteresovanými stranami, mienkotvorcami, mladými ľuďmi, občianskou spoločnosťou, školami, univerzitami atď.
 • Administrácia a aktualizácia prítomnosti oddelenia na sociálnych sieťach.

Požadované špecifické znalosti

 • Znalosť používania sociálnych sietí.
 • Znalosť techník komunikácie na sociálnych sieťach.
 • Znalosť analytických nástrojov a riadenia založeného na údajoch relevantných pre danú oblasť činností s cieľom identifikovať, analyzovať a interpretovať trendy alebo vzorce v komplexných súboroch údajov.
 • Chápanie vnútorných, národných a medzinárodných politických záležitostí.
 • Znalosť grafických a multimediálnych nástrojov používaných pri tvorbe (typu Adobe).
 • Znalosť používania sociálnych sietí žurnalistike.
 • Znalosť techník multimediálnej žurnalistiky, metód online publikovania, redakčných stratégií v nových médiách, elektronických distribučných procesov a techník internetovej komunikácie.
 • Znalosť médií v jednom alebo vo viacerých geografických sektoroch v krajine pôsobenia.
 • Znalosť administratívnych, rozpočtových a riadiacich postupov v príslušnej oblasti.

 

 1. Podmienky prijatia

a. Všeobecné kritériá

 • Byť občanom jedného z členských štátov Európskej únie,
 • spĺňať všetky povinnosti vyplývajúce z vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa vojenskej služby,
 • spĺňať morálne požiadavky potrebné na plnenie zverených úloh.

b. Osobitné kritériá

i. Požadované kvalifikácie, diplomy a znalosti

 • úroveň vzdelania zodpovedajúca ukončenému vysokoškolskému štúdiu trvajúcemu aspoň tri roky doloženému diplomom

 alebo,

 • ak je to odôvodnené v záujme služby, odborné vzdelanie rovnocennej úrovne.

Pred prípadným prijatím do zamestnania sa bude od vybraných uchádzačov registrovaných v databáze požadovať, aby poskytli dokumenty, ktoré potvrdzujú informácie uvedené v prihláške (diplomy, certifikáty a iné doklady).

Diplomy vydané v členskom štáte alebo v krajine mimo EÚ musia byť uznané úradným orgánom členského štátu EÚ, napríklad ministerstvom školstva.

Uchádzači, ktorí sú držiteľmi diplomov vydaných v krajine mimo EÚ, musia doložiť rovnocennosť svojich diplomov s diplomami na úrovni EÚ. Ďalšie informácie o uznávaní kvalifikácií z krajín mimo EÚ nájdete na sieťach ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

ii. Znalosť jazykov

Uchádzači musia mať dôkladnú znalosť (minimálne úroveň C1) jedného z úradných jazykov Európskej únie (jazyk 1): anglického, bulharského, českého, dánskeho, estónskeho, fínskeho, francúzskeho, gréckeho, holandského, chorvátskeho, írskeho, litovského, lotyšského, maďarského, maltského, nemeckého, poľského, portugalského, rumunského, slovenského, slovinského, španielskeho, švédskeho alebo talianskeho jazyka,

a

veľmi dobrú znalosť (minimálne úroveň B2) anglického alebo francúzskeho jazyka (jazyk 2). Jazyk 2 sa musí líšiť od jazyka 1. Ak je jazykom 1 angličtina, vyžaduje sa uspokojivá znalosť (úroveň B2) jedného z ďalších 23 úradných jazykov Európskej únie.

Upozorňujeme, že uvedené požadované minimálne úrovne sa týkajú každej oblasti jazykovej spôsobilosti (hovorenie, písanie, čítanie, počúvanie) uvedenej v prihláške. Ide o schopnosti uvedené v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Upozorňujeme uchádzačov, že angličtina ako jazyk 2 pri tomto postupe na vytvorenie databázy bola osobitne stanovená v záujme služby, a najmä generálneho riaditeľstva komunikácie. Osoby, ktorých mená sú uvedené v databáze, musia byť schopné efektívne komunikovať s ústredím v Bruseli.

Angličtina je totiž najčastejšie používaným jazykom pri komunikácii v rámci útvarov generálneho riaditeľstva a medzi nimi. Zároveň sa najčastejšie používa v styku s ostatnými riaditeľstvami generálneho riaditeľstva komunikácie, s inými generálnymi riaditeľstvami a politickými a administratívnymi orgánmi Parlamentu.

Okrem toho existujúce aplikácie a rámce pre administráciu sociálnych médií – väčšina systémov riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) a softvér na online aktivity – používajú angličtinu ako svoj tzv. backendový jazyk a v angličtine sú aj hlavné aplikácie, ktoré používa odborník na angažovanosť na vykonávanie svojich každodenných úloh.

Súčasťou každodenných úloh tlačových referentov sú kontakty s poslancami Parlamentu a novinármi z iných krajín, ako aj organizovanie tlačových konferencií, seminárov a brífingov s nadnárodným alebo celoeurópskym rozmerom.

Preto si plnenie úloh vyžaduje, aby prijatí uchádzači boli schopní efektívne pracovať a komunikovať v angličtine.

V záujme rovnakého zaobchádzania musia mať všetci uchádzači, a to aj ak je angličtina ich prvým úradným jazykom, dostatočnú znalosť druhého jazyka, ktorý musí byť jedným z úradných jazykov Európskej únie.

iii. Požadovaná odborná prax

Po získaní kvalifikácie uvedenej v oddiele 4 b) bode i) musia mať uchádzači aspoň ročnú odbornú prax súvisiacu s náplňou práce uvedenou v oddiele 3 a) alebo b).

 

 1. Databáza

Ak

 • spĺňate všeobecné podmienky prijatia,
 • podali ste prihlášku prostredníctvom platformy APPLY4EP a správne uviedli kódy (pozri nižšie Podávanie prihlášky) podľa podmienok a v požadovanom termíne,

vaše meno bude zaregistrované v databáze.

Registrácia vášho mena sa zakladá výhradne na informáciách uvedených v žiadosti a v pripojených dokumentoch. Tieto informácie a dokumenty sa preveria neskôr, ak dostanete ponuku pracovného miesta.

Po zaregistrovaní v databáze vám môže prísť výzva, aby ste sa zúčastnili na výberovom teste. V prípade pozvania na výberový test dostanete v tom istom čase viac informácií o povahe testu.

 

 1. Prihlášky – ako vyjadriť záujem?

Uchádzači musia vyplniť prihlášku prostredníctvom online platformy APPLY4EP. Vyjadrenie záujmu možno podať len prostredníctvom tejto platformy.

Po vytvorení účtu je potrebné nahrať podrobný životopis. Na tento účel treba použiť formát Europass (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1).

Následne treba vyplniť zvyšnú časť prihlášky.

Žiadame uchádzačov, aby v prihláške použili v časti Odborná prax stanovené kódy. Žiadame uchádzačov, aby pri každej položke odbornej praxe použili jeden alebo viaceré kódy zo sekcie Náplň práce na zdôraznenie určitých zručností pri opise danej odbornej praxe. Uchádzači môžu podľa situácie použiť viac kódov. Uchádzači môžu uviesť kód (kódy) ku každej položke na konci textového poľa pre náplň práce. Príklad (snímka obrazovky) toho, ako možno do prihlášky pridať kód, sa nachádza v príručke pre uchádzačov. Kódy (napr. [MJ] – vo všetkých jazykoch rovnako) majú pomôcť pri identifikácii uchádzačov s osobitnými technickými znalosťami. Každý kód zodpovedá určitej kvalifikácii.

Uchádzači môžu použiť tieto kódy:

Tlačoví referenti – médiá – osobitné kódy, ktoré sa môžu v prípade potreby použiť:

 • [MJ] žurnalistika
 • [MN] národné médiá
 • [MD] digitálne médiá
 • [MPSO] organizácia tlačových seminárov
 • [MRM] riadenie vzťahov s médiami
 • [MEU] záležitosti EÚ

Administrátori sociálnych médií – médiá – osobitné kódy, ktoré sa môžu v prípade potreby použiť:

 • [SMCM] administrácia sociálnych médií
 • [SMDOLC] digitálna/online komunikácia
 • [SMSMP] platformy sociálnych médií/riadenie
 • [SMCRM] riadenie vzťahov so zákazníkmi
 • [SMNEU] vnútroštátne záležitosti a záležitosti EÚ

Tieto informácie treba doložiť podpornými dokumentmi.

Uzávierka na vyjadrenie záujmu je 15. marec 2023. Prihlášky podané po tomto termíne nebudú prijaté.

Zaradenie vášho mena do databázy alebo úspešné absolvovanie výberového testu nie je zárukou, že vám bude ponúknutá práca. Ak sa naskytne možnosť uzatvoriť pracovnú zmluvu, útvary pre prijímanie si overia údaje v databáze a pozvú uchádzačov, ktorých profil najviac zodpovedá požiadavkám na pracovné miesto, ktoré sa má obsadiť. Ak sa ukáže, že poskytnuté údaje sú nesprávne, uchádzač bude vylúčený a jeho meno sa odstráni z databázy.

Európsky parlament vo svojich výberových konaniach dôsledne uplatňuje politiku rovnosti príležitostí, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.

Pracovné podmienky v európskych inštitúciách sú stanovené v Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ). Podrobné ustanovenia o pracovných podmienkach nájdete na tejto adrese:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=SK (Hlava IV, Zmluvní zamestnanci).

Od 1. júla 2022 je základný mesačný plat od 3 877,47 EUR do 7 189,80 EUR (funkčná skupina IV) podľa vzdelania a odbornej praxe uchádzača.

Databáza bude platná do 31. decembra 2025. Jej platnosť sa môže predĺžiť rozhodnutím menovacieho orgánu. V prípade predĺženia jej platnosti budú úspešní uchádzači uvedení na zozname včas informovaní.