This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

DATUBĀZES IZVEIDE LĪGUMDARBINIEKI (IV FUNKCIJU GRUPA) KOMUNIKĀCIJAS JOMĀ: PRESES SEKRETĀRS UN KOPIENU PĀRZINIS

Dienests : 06-Komunikācijas ģenerāldirektorāts
Ref. : COMM IV 2022
Rokasgrāmata kandidātiem :

UZAICINĀJUMS PAUST IEINTERESĒTĪBU

DATUBĀZES IZVEIDE

Līgumdarbinieki (IV funkciju grupa) komunikācijas jomā:

preses sekretārs un kopienu pārzinis

 

 1. Vispārīgas piezīmes

Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariāts nāk klajā ar šo paziņojumu, lai Komunikācijas ģenerāldirektorātā (DG COMM) izveidotu kandidātu datubāzi (IV funkciju grupas līgumdarbinieki) komunikācijas jomā.

Datubāzē tiks apkopoti dati par kandidātiem, ko turpmāk varētu pieņemt darbā ES dalībvalstīs (Eiropas Parlamenta vietējos birojos (EPLO)).

Kad datubāze ir izveidota, personas, kas paudušas interesi, var tikt atlasītas palīguzdevumu veikšanai paredzēto līgumdarbinieku vakancēm Komunikācijas ģenerāldirektorātā (DG COMM) saskaņā ar Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (PDNK) 3.b panta noteikumiem. Atlase notiek saskaņā ar 7. pantu (Apvienotā palīgdarbinieku atlases komiteja (COSCON)) un 8. pantu (Līgumdarbinieku atlases procedūra) Eiropas Parlamenta ierēdņu un citu darbinieku konkursu un atlases procedūru, pieņemšanas darbā un klasifikācijas vispārējos īstenošanas noteikumos.

Eiropas Parlaments īsteno vienlīdzīgu iespēju politiku un pieņem kandidatūras pieteikumus, nediskriminējot, piemēram, dzimuma, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpašību, valodas, ticības vai pārliecības, politisko vai citu uzskatu, piederības nacionālajai minoritātei, īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, vecuma, dzimumorientācijas, civilstāvokļa vai ģimenes stāvokļa dēļ.

Personām, kuras vēlas, lai viņu vārdi tiktu iekļauti datubāzē, ir jāiesniedz CV un jāaizpilda pieteikuma veidlapa platformā APPLY4EP, vispirms izveidojot kontu šajā platformā. Lai to izdarītu, ir rūpīgi jāizlasa šis paziņojums, jānoklikšķina uz cilnes “Pieteikties tiešsaistē” un jāizpilda tiešsaistes pieteikšanās procedūras posmi. Ir arī rūpīgi jāizlasa šim paziņojumam pievienotā rokasgrāmata. Platformā APPLY4EP drīkst izveidot tikai vienu kontu. Kontā reģistrētie personas dati tiks apstrādāti, pilnībā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725, un tos būs iespējams aktualizēt arī vēlāk. Paziņojums par privātumu attiecībā uz APPLY4EP ir pieejams šīs platformas sākumlapā.

 

 1. Darba apraksts

DG COMM uzdevums ir veidot Eiropas Savienības reputāciju, parādot tās demokrātisko leģitimitāti, ko pārstāv Eiropas Parlaments, jo Parlamenta demokrātiskās varas un ietekmes pamatā ir tā mandāts, ko tam uzticējuši vēlētāji visās dalībvalstīs. Visiem ES pieņemtajiem lēmumiem ir liela ietekme uz iedzīvotājiem. DG COMM galvenais mērķis ir sniegt iedzīvotājiem un medijiem pilnīgu un objektīvu informāciju par Parlamenta veikto darbu un nodrošināt iedzīvotājiem iespējas iesaistīties Eiropas demokrātiskajā procesā. Šo mērķu sasniegšanai Komunikācijas ģenerāldirektorāta rīcībā ir vairāki galvenie kanāli, lai informētu par to, ko Parlaments dara un ko tas aizstāv, tostarp tādi kanāli kā attiecības ar presi, vietējie biroji dalībvalstīs, apmeklētāju dienesti, iekšēji un apmaksāti tradicionālie un tiešsaistes mediji, publiskie un privātie viedokļu izplatītāju tīkli un iesaistīto pilsoņu un ietekmes veidotāju kopiena. 

Turklāt DG COMM palīdz deputātiem viņu komunikācijas pasākumos un sniedz Parlamenta politiskajām struktūrām ekspertu atbalstu un konsultācijas komunikācijas jomā.

DG COMM meklē:

a) preses sekretārus;

b) kopienu pārziņus.

Preses sekretāriem un kopienu pārziņiem, kas norīkoti darbā vietējos birojos (EPLO) dalībvalstīs, var uzdot veikt vienu vai vairākas no tālāk minētajām darbībām.

 

 1. Pienākumi

Tiek veikti saskaņā ar Parlamenta struktūru un/vai vadības noteiktajām programmām un prioritātēm un atbildīgo ierēdņu vadībā.

a) Preses sekretāri

 • Sagatavot, rediģēt, publicēt un izplatīt informāciju par Parlamenta darbību medijiem un/vai plašai sabiedrībai.
 • Pielāgot un sagatavot tekstus savas valsts valodā un izplatīt tos attiecīgajiem medijiem.
 • Veidot jaunas attiecības ar medijiem, apmeklēt mediju namus, regulāri iesaistot jaunus žurnālistus un satura veidotājus.
 • Palīdzēt Eiropas Parlamenta deputātiem saziņā ar presi: rīkot brīfingus gan bezsaistē, gan tiešsaistē, nodrošināt žurnālistu klātbūtni un organizēt intervijas.
 • Dot ieguldījumu kampaņās vai mediju darbībās, kas saistītas ar redakcionālām prioritātēm, EPLO projektiem un svarīgiem Parlamenta likumdošanas darba jautājumiem.
 • Apzināt žurnālistus un medijus un vērsties pie tiem, pamatojoties uz to interesēm, kompetencēm un stilu, lai sniegtu tiem attiecīgi pielāgotu piedāvājumu; informēt žurnālistus par norisēm reāllaikā, izmantojot tūlītējas ziņapmaiņas lietotnes.
 • Aicināt žurnālistus uz Parlamenta plenārsesijām vai citiem komunikācijas pasākumiem un palīdzēt viņiem šajos braucienos.
 • Rīkot preses seminārus un preses brīfingus (tiešsaistē, bezsaistē un hibrīdformātā) Briselē, Strasbūrā vai dalībvalstīs.
 • Brīdināt par iespējamu dezinformāciju / maldinošu informāciju par Parlamentu un vajadzības gadījumā palīdzēt veidot atbildes.
 • Sekot līdzi valsts un vietējai presei, gatavot mediju analīzi, vērst uzmanību uz politiskajām norisēm un sniegt citus noderīgus ziņojumus.
 • Popularizēt pieejamos multivides produktus, pakalpojumus un aprīkojumu un palīdzēt žurnālistiem, kuri tos izmanto.
 • Veicināt pareizu departamenta administratīvo un finanšu pārvaldību saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Vajadzīgās īpašās zināšanas

 • Tekstu izstrādes prasmes (paziņojumi presei, teksti plašai sabiedrībai u. c.).
 • Zināšanas par žurnālistikas nozari, attiecībām ar medijiem un komunikācijas stratēģijām, tostarp par mediju stratēģiju un mediju plānu sagatavošanu.
 • Zināšanas par mediju vidi dalībvalstīs.
 • Zināšanas par komunikācijas tendencēm.
 • Zināšanas par multividi, digitālo komunikāciju, sociālo mediju izmantošanu žurnālistikā un attiecībām ar medijiem.
 • Vispārīgas zināšanas par Eiropas lietām.
 • Zināšanas par administratīvajām, budžeta un pārvaldības procedūrām attiecīgajā jomā.

b) Kopienu pārziņi

 • Pārvaldīt un uzturēt Parlamenta klātbūtni visās tiešsaistes platformās, tostarp sagatavot un publicēt oriģinālsaturu, kā arī uzraudzīt un moderēt trešo personu materiālus.
 • Reāllaikā uzraudzīt un moderēt sociālajos medijos notiekošās sarunas, lai apzinātu aktuālās sabiedrības bažas.
 • Īstenot digitālās komunikācijas pasākumus Eiropas Parlamenta vietējos birojos (EPLO), jo īpaši uzraudzīt, uzturēt un aktivizēt attiecību ar klientiem pārvaldības (CRM) datubāzi.
 • Nodrošināt, ka tiek veikts EPLO un/vai mediju pakalpojumu sniedzēju īstenoto komunikācijas pasākumu ietekmes novērtējums.
 • Plānot un izstrādāt visus pieejamos komunikācijas un informācijas instrumentus: tīmekļa vietne un sociālie mediji, audiovizuālie kopražojumi, plašai sabiedrībai paredzētas publikācijas u. c.
 • Plānot, rīkot un īstenot komunikācijas pasākumus ar iedzīvotājiem, ieinteresētajām personām, viedokļu izplatītājiem, jauniešiem, pilsonisko sabiedrību, skolām, universitātēm u. c.
 • Pārvaldīt un uzturēt departamenta klātbūtni sociālajos tīklos.

Vajadzīgās īpašās zināšanas

 • Zināšanas par sociālo tīklu izmantošanu.
 • Zināšanas par interneta mediju komunikācijas metodēm.
 • Zināšanas par analītiskajiem rīkiem un uz datiem balstītu pārvaldību konkrētajā darbības jomā, lai apzinātu, analizētu un interpretētu tendences vai modeļus sarežģītās datu kopās.
 • Izpratne par iekšpolitikas, dalībvalstu un starptautiskās politikas jautājumiem.
 • Zināšanas par grafiskās un multivides producēšanas rīkiem (Adobe tipa).
 • Zināšanas par sociālo mediju izmantošanu žurnālistikā.
 • Zināšanas par multivides žurnālistikas metodēm, tiešsaistes publicēšanas metodēm, redakcionālajām stratēģijām attiecībā uz jaunajiem medijiem, elektroniskās izplatīšanas procesiem un komunikācijas metodēm tīmeklī.
 • Zināšanas par vienas vai vairāku ģeogrāfisko nozaru medijiem nodarbinātības valstī.
 • Zināšanas par administratīvajām, budžeta un pārvaldības procedūrām attiecīgajā jomā.

 

 1. Atbilstība

a. Vispārīgie kritēriji

 • jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim(-ei);
 • jābūt izpildījušam(-ai) valsts tiesību aktos noteiktās militārā dienesta prasības;
 • jāuzrāda atbilstošas rekomendācijas par piemērotību savu pienākumu veikšanai.

b. Īpašie kritēriji

i. Vajadzīgā kvalifikācija un zināšanas

 • izglītība, kas atbilst pabeigtām vismaz trīs gadus ilgām universitātes studijām, kuras apliecina attiecīgs diploms,

 vai

 • līdzvērtīga līmeņa profesionālā apmācība, ja tam ir pamatojums dienesta interesēs.

Pirms pieņemšanas darbā kandidātus(-es), kuru vārdi ir iekļauti datubāzē, lūgs iesniegt dokumentus, kas pamato kandidatūras pieteikumā sniegto informāciju (diplomi, sertifikāti un citi apliecinoši dokumenti).

Gan dalībvalstī, gan trešā valstī izsniegti diplomi ir jāatzīst oficiālai ES dalībvalsts iestādei, piemēram, Izglītības ministrijai.

Kandidātiem(-ēm), kam ir trešā valstī izsniegti diplomi, ir jāiesniedz šo diplomu ekvivalents ES. Sīkāku informāciju par trešo valstu kvalifikāciju atzīšanu varat atrast ENIC-NARIC tīklos (https://www.enic-naric.net/).

ii. Valodu zināšanas

Kandidātiem(-ēm) ir padziļināti (vismaz C1 līmenī) jāzina kāda no Eiropas Savienības oficiālajām valodām (1. valoda), proti, angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāliešu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru valoda,

un

ļoti labi (vismaz B2 līmenī) jāzina angļu valoda (2. valoda). 2. valodai ir jāatšķiras no 1. valodas. Ja 1. valoda ir angļu valoda, ir apmierinoši (B2 līmenī) jāzina kāda no pārējām 23 Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

Ņemiet vērā, ka iepriekš minētie minimālie līmeņi attiecas uz katru no valodas prasmes jomām (runāšana, rakstīšana, lasīšana, klausīšanās), kas minētas kandidatūras pieteikumā. Šīs prasmes atbilst tām, kas noteiktas Eiropas vienotajā valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmā (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Informējam pieteikuma iesniedzējus(-as), ka šajā datubāzes izveides procedūrā angļu valoda ir noteikta kā 2. valoda dienesta un konkrēti Komunikācijas ģenerāldirektorāta interesēs. Personām, kuru vārdi ir iekļauti datubāzē, jāspēj efektīvi sazināties ar galveno mītni Briselē.

Saziņai ģenerāldirektorāta nodaļās un starp tām visbiežāk tiek izmantota angļu valoda. Tā ir arī valoda, ko visbiežāk izmanto saziņā ar citiem Komunikācijas ģenerāldirektorāta direktorātiem, citiem ģenerāldirektorātiem un Parlamenta politiskajām un administratīvajām struktūrām.

Turklāt esošās kopienas administrācijas lietojumprogrammas un sistēmas — lielākā daļa attiecību ar klientiem pārvaldības (CRM) sistēmu un programmatūra iesaistīšanai tiešsaistē — izmanto angļu valodu kā aizmugurvalodu un galvenās lietojumprogrammas, ko iesaistes speciālists izmanto ikdienas uzdevumu veikšanai, ir angļu valodā.

Preses sekretāriem viens no ikdienas uzdevumiem ir saziņa ar Parlamenta deputātiem un žurnālistiem no citām valstīm, kā arī preses konferenču, semināru un brīfingu ar starptautisku vai Eiropas dimensiju rīkošana.

Tādējādi darbā pieņemtajiem kandidātiem(-ēm) pienākumu veikšanas nolūkā ir jāspēj efektīvi strādāt un sazināties angļu valodā.

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi, visiem(-ām) kandidātiem(-ēm), pat tiem(-ām), kuru pirmā oficiālā valoda ir angļu valoda, tiek prasīts apmierinošā līmenī prast vēl vienu valodu, kurai ir jābūt kādai no pārējām Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

iii. Vajadzīgā profesionālā pieredze

Pēc iepriekš 4. iedaļas b) apakšpunkta i) daļā minētās kvalifikācijas iegūšanas pieteikuma iesniedzējiem jābūt vismaz vienu gadu ilgai profesionālajai pieredzei, kas saistīta ar 3. iedaļas a) vai b) punktā minētajiem pienākumiem.

 

 1. Datubāze

Ja jūs

 • atbilstat vispārīgajiem kritērijiem
 • un esat aizpildījuši pieteikuma veidlapu platformā APPLY4EP, pareizi norādot kodus (sk. tālāk “Pieteikumi”), saskaņā ar procedūru un noteiktajā termiņā,

jūsu vārds tiks iekļauts datubāzē.

Jūsu vārds tiks iekļauts, pamatojoties tikai uz to informāciju, kas sniegta pieteikuma veidlapā un pievienotajos dokumentos. Šī informācija un šie dokumenti tiks pārbaudīti vēlāk, ja jūs saņemsiet darbā pieņemšanas piedāvājumu.

Pēc iekļaušanas datubāzē jūs var uzaicināt piedalīties atlases testā. Ja jūs aicinās uz atlases testu, tad jūs saņemsiet vairāk informācijas par šī testa veidu.

 

 1. Pieteikumi — kā paust ieinteresētību?

Ieinteresētajām personām pieteikuma veidlapa jāaizpilda tiešsaistes platformā APPLY4EP. Ieinteresētību var paust, tikai iesniedzot pieteikumus minētajā platformā.

Pēc konta izveides jums ir jāaugšupielādē detalizēts curriculum vitae. Ir jāizmanto Europass formāts (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1).

Pēc tam jums jāaizpilda pārējā pieteikuma veidlapas daļa.

Aicinām kandidātus(-es) izmantot īpašus kodus pieteikuma sadaļā “Profesionālā pieredze”. Par katru pieredzi aicinām kandidātus(-es) teksta laukā Darba saturs attiecīgā gadījumā pievienot vienu vai vairākus kodus, lai, aprakstot šo profesionālo pieredzi, izceltu konkrētas prasmes Atkarībā no savas pieredzes var izmantot vairākus kodus. Ar katru darba pieredzi saistīto(-os) kodu(-us) kandidāti(-es) var pievienot tā teksta lauka beigās, kurā apraksta darba saturu. Piemērs (ekrānuzņēmums) tam, kā kodu var pievienot pieteikumam, ir atrodams rokasgrāmatā kandidātiem(-ēm). Kodi (piemēram, [MJ], vienādi visās valodās) ir paredzēti tam, lai varētu apzināt kandidātus(-es) ar īpašām tehniskām prasmēm. Katrs kods atbilst konkrētai prasmei.

Var izmantot šādus kodus:

Preses sekretāri — Mediji — Attiecīgā gadījumā lietojamie īpašie kodi:

 • [MJ] Žurnālistika
 • [MN] Valsts mediji
 • [MD] Digitālie mediji
 • [MPSO] Preses semināru rīkošana
 • [MRM] Sadarbības ar medijiem pārvaldība
 • [MEU] ES lietas

Kopienu pārziņi — Sociālie mediji (SM) — Attiecīgā gadījumā lietojamie īpašie kodi:

 • [SMCM] Kopienas pārvaldība
 • [SMDOLC] Digitālā/tiešsaistes komunikācija
 • [SMSMP] Sociālo mediju platformas/pārvaldība
 • [SMCRM] Attiecību ar klientiem pārvaldība
 • [SMNEU] Valsts un ES lietas

Šī informācija ir jāpamato ar apliecinošiem dokumentiem.

Ieinteresētības paušanas termiņš ir 2023. gada 15. marts. Pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks izskatīti.

Jūsu vārda iekļaušana datubāzē vai atlases testa nokārtošana negarantē, ka jums tiks piedāvāts darbs. Ja radīsies vajadzība slēgt līgumu, darbā pieņemšanas dienesti sameklēs informāciju datubāzē un nosūtīs uzaicinājumus kandidātiem(-ēm), kuru profili vislabāk atbildīs attiecīgā amata prasībām. Ja izrādīsies, ka šo kandidātu(-šu) sniegtā informācija ir nepareiza, viņi(-as) tiks izslēgti(-as) no procedūras un viņu vārdi tiks dzēsti no datubāzes.

Eiropas Parlaments savās atlases procedūrās piemēro stingru vienlīdzīgu iespēju politiku, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem(-ām) kandidātiem(-ēm).

Darba nosacījumi Eiropas Savienības iestādēs ir paredzēti Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā. Sīkāka informācija par darba noteikumiem ir pieejama šeit:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=LV (IV sadaļa “Līgumdarbinieki”).

Kopš 2022. gada 1. jūlija mēneša pamatalga ir no 3877,47 EUR līdz 7189,80 EUR (IV funkciju grupa) atkarībā no kandidāta(-es) apmācības un konkrētas profesionālās pieredzes.

Datubāze būs spēkā līdz 2025. gada 31. decembrim. Tās spēkā esamību var pagarināt ar iecēlējinstitūcijas lēmumu. Šādā gadījumā sarakstā iekļautie(-ās) kandidāti(-es) tiks laikus par to informēti(-as).