This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

VYTVOŘENÍ DATABÁZE SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCI (FUNKČNÍ SKUPINA IV) V OBLASTI KOMUNIKACE: TISKOVÝ REFERENT (TISKOVÁ REFERENTKA) A SPRÁVCE KOMUNITY (SPRÁVKYNĚ KOMUNITY)

Útvar : 06-Generální ředitelství pro komunikaci
Ref. : COMM IV 2022
Pokyny pro uchazeče :

VÝZVA K VYJÁDŘENÍ ZÁJMU

VYTVOŘENÍ DATABÁZE

Smluvní zaměstnanci (funkční skupina IV) v oblasti komunikace:

Tiskový referent (tisková referentka) a správce komunity (správkyně komunity)

 

 1. Obecné poznámky

Generální sekretariát Evropského parlamentu vydává toto oznámení s cílem vytvořit databázi uchazečů (smluvních zaměstnanců ve funkční skupině IV) v oblasti komunikace v rámci generálního ředitelství pro komunikaci (GŘ COMM).

Tato databáze bude sloužit jako soubor uchazečů pro případné budoucí přijímání zaměstnanců v členských státech EU (do kontaktních kanceláří Evropského parlamentu – EPLO).

Jakmile bude databáze vytvořena, mohou být osoby, které projevily zájem, vybrány na volná místa smluvních zaměstnanců pro pomocné práce na generálním ředitelství pro komunikaci (GŘ COMM), v souladu s ustanoveními článku 3b pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie. Výběr se provádí v souladu s ustanoveními článku 7 („Smíšený výbor pro výběr pomocných smluvních zaměstnanců (COSCON)“) a článku 8 („Výběrové řízení pro smluvní zaměstnance“) Obecných prováděcích ustanovení týkajících se konkurzů a výběrových řízení, přijímání a zařazování úředníků a ostatních zaměstnanců Evropského parlamentu do platových tříd“ Evropského parlamentu.

Evropský parlament uplatňuje politiku rovných příležitostí a přijímá přihlášky bez jakékoli diskriminace, např. na základě genderu, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politického nebo jiného názoru, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, rodinného stavu nebo rodinné situace.

Osoby, které mají zájem o zařazení svých jmen do databáze, by si měly nejprve vytvořit účet na platformě APPLY4EP a poté prostřednictvím této platformy zaslat svůj životopis a vyplnit formulář přihlášky. Za tímto účelem by si měly pečlivě přečíst toto oznámení, kliknout na kartu „Podat přihlášku on-line“ a řídit se kroky postupu zaslání on-line přihlášky. Měly by si také podrobně přečíst pokyny připojené k tomuto oznámení. Na platformě APPLY4EP je možné vytvořit pouze jeden účet. Osobní údaje zaznamenané v tomto účtu budou zpracovány v plném souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 a bude možné je nadále měnit, a tedy aktualizovat. Prohlášení o ochraně osobních údajů platformy APPLY4EP je k dispozici na její domovské stránce.

 

 1. Popis pracovní náplně

Posláním GŘ COMM je „budovat pověst Evropské unie ukazováním její demokratické legitimity, kterou ztělesňuje Evropský parlament“, jelikož demokratická moc a vliv Parlamentu spočívá v jeho mandátu od voličů ve všech členských státech. Všechna rozhodnutí přijímaná EU mají silný dopad na občany. Hlavním cílem GŘ COMM je poskytovat občanům a sdělovacím prostředkům úplné a nestranné informace o práci Parlamentu a umožňovat občanům zapojit se do evropského demokratického procesu. Za účelem splnění těchto cílů má GŘ COMM několik klíčových kanálů pro komunikaci o tom, co Parlament dělá a co ztělesňuje, včetně vztahů s tiskem, kontaktních kanceláří v členských státech, služeb pro návštěvníky, tradičních a online vlastněných i placených médií, veřejných a soukromých sítí multiplikátorů a komunity angažovaných občanů a vlivných uživatelů.

GŘ COMM dále pomáhá poslancům v jejich komunikačních činnostech a poskytuje politickým orgánům Parlamentu odbornou podporu a rady v oblasti komunikace.

GŘ COMM hledá:

a) tiskové referenty (tiskové referentky),

b) správce komunity (správkyně komunity).

Tiskoví referenti (tiskové referentky) a správci komunity (správkyně komunity) umístění v kontaktních kancelářích Evropského parlamentu v členských státech mohou být požádáni o provedení jedné nebo více z následujících činností:

 

 1. Povinnosti

V souladu s programy a prioritami stanovenými orgány a/nebo vedením Parlamentu a pod dohledem odpovědných úředníků:

a) Tiskoví referenti (tiskové referentky)

 • Příprava, úprava, zveřejňování a distribuce informací o činnostech Parlamentu sdělovacím prostředkům a/nebo široké veřejnosti.
 • Adaptace a vypracovávání textů v jejich úředním jazyce a jejich distribuce příslušným sdělovacím prostředkům.
 • Rozvíjení nových vztahů se sdělovacími prostředky, navštěvování mediálních domů a pravidelné zapojování nových novinářů a tvůrců obsahu.
 • Pomoc poslancům Evropského parlamentu při kontaktech s tiskem: organizování brífinků offline i online, zajišťování přítomnosti novinářů a zařizování rozhovorů.
 • Přispívání do kampaní nebo mediálních akcí souvisejících s redakčními prioritami, projekty EPLO a hlavními body legislativní činnosti Parlamentu.
 • Identifikace novinářů a médií na základě jejich zájmů, kompetencí a stylu s cílem poskytnout jim nabídku ad hoc, a cílení na ně. Informování novinářů o vývoji v reálném čase prostřednictvím aplikací pro výměnu rychlých zpráv.
 • Zvaní novinářů na plenární zasedání Parlamentu nebo jiné komunikační akce a pomáhání jim při tiskových cestách.
 • Pořádání tiskových seminářů a tiskových brífinků (online, offline a v hybridní formě) v Bruselu, Štrasburku a členských státech.
 • Upozorňování na možné zkreslené informace a dezinformace o Parlamentu a pomoc při utváření reakce, je-li zapotřebí.
 • Monitorování celostátního a místního tisku, vytváření analýz médií, upozorňování na politický vývoj a vypracovávání dalších užitečných zpráv.
 • Propagace dostupných multimediálních produktů, služeb a zařízení a pomoc novinářům, kteří je využívají.
 • Pomoc s řádným administrativním a finančním řízením oddělení v souladu s platnými předpisy.

Konkrétní požadované znalosti:

 • Stylistické schopnosti (tiskové zprávy, texty pro širokou veřejnost atd.)
 • Znalost odvětví žurnalistiky, vztahů s médii a komunikačních strategií, včetně přípravy mediálních strategií a mediálních plánů.
 • Znalost mediálního prostředí v členských státech.
 • Znalost trendů v komunikaci.
 • Znalost multimédií, digitální komunikace a používání sociálních médií v kontextu žurnalistiky a vztahů s médii.
 • Obecná orientace v problematice Evropské unie.
 • Znalost administrativních, rozpočtových a řídících postupů v příslušné oblasti.

b) Správci komunity (správkyně komunity)

 • Správa a udržování přítomnosti Parlamentu na všech online platformách, včetně přípravy a zveřejňování původního obsahu, jakož i monitorování a moderování materiálů třetích stran.
 • Monitorování sociálních médií a moderování konverzace na sociálních médiích v reálném čase za účelem zjištění aktuálních obav veřejnosti.
 • Provozování digitálních komunikačních aktivit v kontaktních kancelářích Evropského parlamentu, konkrétně monitorování, udržování a aktivování databáze CRM (řízení zákaznických vztahů).
 • Zajištění, aby bylo provedeno posouzení dopadů na komunikační aktivity EPLO a/nebo mediální služby.
 • Navrhování a vývoj všech dostupných komunikačních a informačních nástrojů: webových stránek a sociálních médií, audiovizuální koprodukce a publikace určené široké veřejnost atd.
 • Vymýšlení, organizování a provádění komunikačních činností s občany, zúčastněnými stranami, subjekty ovlivňujícími veřejné mínění, mladými lidmi, občanskou spolčeností, školami, univerzitami atd.
 • Správa a udržování přítomnosti oddělení na sociálních médiích.

Konkrétní požadované znalosti:

 • Znalost používání sociálních médií.
 • Znalost metod internetové mediální komunikace.
 • Znalost analytických nástrojů a správy založené na datech relevantních pro oblast činností za účelem zjištění, analýzy a výkladu trendů nebo vzorců v komplexních datových souborech.
 • Porozumění klíčovému politickému dění v rámci Unie, v členských státech a na mezinárodním poli.
 • Znalost grafických a multimediálních produkčních nástrojů (typu Adobe).
 • Znalost používání sociálních médií v kontextu žurnalistiky.
 • Znalost technik multimediální žurnalistiky, metod online publikování, redakčních strategií na nových médiích, procesů elektronické distribuce a technik webové komunikace.
 • Znalost médií jednoho nebo více geografických sektorů v zemi zaměstnání.
 • Znalost správních, rozpočtových a řídicích postupů v příslušné oblasti.

 

 1. Způsobilost

a. Obecná kritéria

 • být státním příslušníkem některého členského státu Evropské unie,
 • mít splněny zákonné povinnosti vyplývající z právních předpisů příslušné země, pokud jde o vojenskou službu,
 • prokázat morální způsobilost, pokud jde o způsobilost k výkonu dotčených úkolů.

b. Zvláštní kritéria

i. Kvalifikační předpoklady, diplomy a požadované znalosti

 • vzdělání na úrovni, která odpovídá ukončenému vysokoškolskému vzdělání v délce alespoň tří let, doložené diplomem

 nebo

 • pokud je to v zájmu dané služby, odborné vzdělání rovnocenné úrovně.

Před přijetím do pracovního poměru budou vybraní uchazeči, jejichž jména jsou uvedena v databázi, požádáni, aby předložili dokumenty dokládající informace uvedené v přihlášce (diplomy, osvědčení a další doklady).

Diplomy, ať už vydané v členském státě nebo v zemi mimo EU, musí být uznány oficiálním orgánem členského státu EU, jako je ministerstvo školství.

Uchazeči, kteří jsou držiteli diplomů vydaných v zemi mimo EU, musí u svých diplomů předložit doklad o rovnocennosti v EU. Další informace o uznávání kvalifikací ze zemí mimo EU naleznete na webových stránkách sítě ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

ii. Jazykové znalosti

Uchazeči musí mít důkladnou znalost (alespoň úroveň C1) jednoho z úředních jazyků Evropské unie (jazyk 1): angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština nebo švédština.

a dále

velmi dobrou znalost (alespoň úroveň B2) angličtiny (jazyk 2). Jazyk 2 musí být odlišný od jazyka 1. Pokud je jazykem 1 angličtina, je nutná uspokojivá znalost (na úrovni B2) jednoho z ostatních 23 úředních jazyků Evropské unie.

Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedené požadované minimální úrovně platí pro každou oblast jazykových schopností (mluvení, psaní, čtení, poslech) uvedenou v přihlášce. Tyto schopnosti odpovídají schopnostem uvedeným ve společném evropském referenčním rámci pro jazyky (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Upozorňujeme uchazeče, že angličtina jako jazyk 2 pro toto řízení vytvoření databáze byla specifikována v zájmu služby a konkrétně generálního ředitelství pro komunikaci. Osoby, jejichž jména budou zahrnuta v databázi, musí být schopny efektivně komunikovat s ústředím v Bruselu.

Angličtina je nejčastěji používaným jazykem komunikace v rámci oddělení generálního ředitelství a mezi nimi. Jde rovněž o jazyk nejčastěji používaný při jednání s ostatními ředitelstvími v rámci generálního ředitelství pro komunikaci, ostatními generálními ředitelstvími a politickými i správními orgány Parlamentu.

Kromě toho v angličtině fungují stávající aplikace a rámce pro správu komunity – většina systémů a softwarů řízení zákaznických vztahů (CRM) pro online zapojení používá angličtinu jako jazyk back-endu a hlavní aplikace, které jsou používány pro denní úkoly odborníka na zapojení, jsou rovněž v angličtině.

V případě tiskových referentů (tiskových referentek) je součástí každodenních úkolů kontakt s poslanci Evropského parlamentu a novináři z jiných zemí, jakož i pořádání tiskových konferencí, seminářů a brífinků s nadnárodním nebo celoevropským rozměrem.

Aby mohli přijatí uchazeči plnit své povinnosti, musí být schopni pracovat a efektivně komunikovat v angličtině.

Z důvodu rovného zacházení jsou všichni uchazeči, i když mají angličtinu jako svůj první úřední jazyk, povinni mít uspokojivou znalost druhého jazyka, který musí být jedním z dalších úředních jazyků Evropské unie.

iii. Požadovaná odborná praxe

Po získání kvalifikace uvedené v oddíle 4.b.i výše musí mít uchazeči alespoň jeden rok odborné praxe relevantní pro výkon povinností uvedených v oddílech 3.a nebo 3.b výše.

 

 1. Databáze

Pokud

 • splňujete obecná kritéria způsobilosti,
 • vyplnil(a) jste přihlášku prostřednictvím platformy APPLY4EP a správně uvedl(a) kódy (viz níže „Přihlášky“) v souladu s postupem a v příslušné lhůtě,

bude vaše jméno zařazeno do databáze.

Rozhodnutí o zařazení vašeho jména bude vycházet výlučně z informací uvedených v přihlášce a připojených dokumentech. Tyto informace a dokumenty budou ověřeny později, pokud vám bude učiněna nabídka přijetí do zaměstnání.

Po vašem zařazení do databáze můžete být pozváni k výběrovému testu. Budete-li k němu pozváni, dostanete současně podrobnější informace o tom, v čem bude spočívat.

 

 1. Přihlášky – jak vyjádřit zájem?

Osoby, které mají zájem o zařazení do databáze, musí vyplnit přihlášku prostřednictvím platformy APPLY4EP. Vyjádření zájmu lze podat pouze prostřednictvím této platformy.

Po vytvoření účtu musíte nahrát podrobný životopis. Je nutné použít formát Europass (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1).

Poté je zapotřebí vyplnit zbytek přihlášky.

Uchazeči musí v části přihlášky zaměřené na odbornou praxi použít zvláštní kódy. U každé praxe, je-li to relevantní, musí uchazeči v části Obsah práce přidat jeden nebo více kódů, s jejichž pomocí při popisu dané odborné praxe vyzdvihnou určité dovednosti. Uchazeči mohou v závislosti na svých zkušenostech použít více kódů. Uchazeči mohou kód či kódy pro každou odbornou praxi zadat na konci textového pole pro obsah práce. Příklad (snímek obrazovky), jak lze do přihlášky přidat kód, naleznete v pokynech pro uchazeče. Tyto kódy (stejné ve všech jazycích, např. [MJ]) mají umožnit identifikaci uchazečů se specifickými, technickými dovednostmi. Každý kód odpovídá konkrétní dovednosti.

Uchazeči mohou použít následující kódy:

Tiskoví referenti (tiskové referentky) – média – použití zvláštních kódů, jsou-li relevantní:

 • [MJ] žurnalistika,
 • [MN] celostátní média,
 • [MD] digitální média,
 • [MPSO] pořádání seminářů pro tisk,
 • [MRM] řízení vztahů s médii,
 • [MEU] evropské záležitosti.

Správci komunity (správkyně komunity) – sociální média – použití zvláštních kódů, jsou-li relevantní:

 • [SMCM] správa komunity,
 • [SMDOLC] digitální komunikace / komunikace online,
 • [SMSMP] platformy/správa sociálních médií,
 • [SMCRM] řízení zákaznických vztahů,
 • [SMNEU] vnitrostátní a evropské záležitosti.

Tyto informace je třeba doložit doklady.

Datum ukončení přijímání vyjádření zájmu je 15. března 2023. Přihlášky obdržené po tomto datu nebudou akceptovány.

Zařazení vašeho jména do databáze ani úspěšné složení výběrového testu není zárukou, že vám bude nabídnuto pracovní místo. Pokud bude k dispozici smlouva, přijímající útvary nahlédnou do databáze a pozvou uchazeče, jejichž profil nejlépe odpovídá požadavkům daného pracovního místa. Ukáže-li se, že informace, které uchazeči poskytli, jsou nesprávné, budou z výběrového řízení vyloučeni a jejich jména budou z databáze odstraněna.

Evropský parlament uplatňuje ve svých výběrových řízeních důsledně politiku rovných příležitostí s cílem zaručit všem uchazečům rovné zacházení.

Pracovní podmínky zaměstnanců evropských orgánů a institucí stanoví pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie. Úplné informace o pracovních podmínkách naleznete zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN (Hlava IV, „Smluvní zaměstnanci“).

Od 1. července 2022 se základní měsíční plat pohybuje mezi 3 877,47 EUR a 7 189,80 EUR (funkční skupina IV) v závislosti na vzdělání a konkrétní praxi uchazeče.

Databáze bude platná do 31. prosince 2025. Její platnost může být prodloužena rozhodnutím orgánu oprávněného ke jmenování. V případě prodloužení o tom budou uchazeči zařazení na seznam včas informováni.