This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/258/S - DOČASNÝ(-Á) ZAMESTNANEC(-KYŇA), ASISTENT(-KA) PRE VZŤAHY S VNÚTROŠTÁTNYMI ORGÁNMI (AST 5)

Miesto : Brusel
Koniec zverejnenia na externom webovom sídle : 30/09/2021 12:00
Útvar : 01-Kancelária generálneho tajomníka, riaditeľstvo pre inovácie a centrálne služby
Ref. : PE/258/S - TEMPORARY STAFF (Assistant)
Príručka pre uchádzačov :

Skôr ako sa prihlásite, prečítajte si pozorne príručku pre uchádzačov, ktorá je pripojená k tomuto oznámeniu o výberovom konaní.

Táto príručka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou oznámenia o výberovom konaní, vám umožní pochopiť pravidlá výberového konania, ktoré organizuje Európsky parlament, a podmienky prihlasovania sa.


OBSAH

A. ÚLOHY A PODMIENKY ÚČASTI

B. POSTUP

C. PRIHLÁŠKY

PRÍLOHA: PRÍRUČKA PRE UCHÁDZAČOV ZÚČASTŇUJÚCICH SA NA VÝBEROVÝCH KONANIACH ORGANIZOVANÝCH EURÓPSKYM PARLAMENTOM

 

 

A. ÚLOHY A PODMIENKY ÚČASTI

1. Všeobecné informácie

Európsky parlament rozhodol o začatí postupu na obsadenie miesta dočasného(-ej) zamestnanca(-kyne) (AST 5) – asistenta(-ky) pre vzťahy s vnútroštátnymi orgánmi v rámci kancelárie generálneho tajomníka.

Pracovná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú. Úspešný(-á) uchádzač(-ka) bude prijatý(-á) na pracovné miesto v triede AST 5, prvý stupeň, so základným mesačným platom 4 917,29 EUR. Tento plat podlieha dani Spoločenstva a iným zrážkam stanoveným v Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1), zmenené nariadením Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1) a naposledy nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 15). Je oslobodený od akejkoľvek vnútroštátnej dane. Stupeň, na ktorý bude úspešný(-á) uchádzač(-ka) prijatý(-á), sa bude môcť upraviť v závislosti od jeho (jej) pracovných skúseností. Okrem toho môže byť základný plat za určitých podmienok zvýšený o určité príspevky.

Cieľom prijímania dočasných zamestnancov je zabezpečiť pre inštitúciu služby osôb s najvyššou úrovňou spôsobilosti, výkonnosti a bezúhonnosti, prijatých na čo najširšom geografickom základe spomedzi štátnych príslušníkov členských štátov Únie.

Európsky parlament uplatňuje politiku rovnosti príležitostí a prijíma prihlášky bez diskriminácie z akýchkoľvek dôvodov, napríklad z dôvodu rodu, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského alebo rodinného stavu.

2. Pracovná náplň

Asistent(-ka) pre vzťahy s vnútroštátnymi orgánmi bude pracovať pre kanceláriu generálneho tajomníka, pričom bude zodpovedať za kontakty s vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi, najmä v troch krajinách, v ktorých má svoje pracoviská Európsky parlament, teda vo Francúzsku, v Luxembursku a Belgicku. Jeho (jej) náplňou práce bude predovšetkým zabezpečovať prípravu, podporu a nadväzné kroky na činnosť pracovných skupín s účasťou vnútroštátnych a regionálnych orgánov na administratívnej a politickej úrovni v mnohých oblastiach pôsobnosti Parlamentu. Asistent(-ka) tiež bude:

 • pripravovať korešpondenciu, najmä vo francúzštine, s regionálnymi a vnútroštátnymi orgánmi, a to aj na najvyššej úrovni,
 • mať na starosti partnerské dohody a návštevníkov,
 • mať na starosti združenia pôsobiace v oblasti európskych záležitostí, najmä vo Francúzsku, v Belgicku, Luxembursku a susedných nemeckých regiónoch.

V tejto súvislosti sa vyžadujú dobré organizačné schopnosti. Predchádzajúce skúsenosti z medzinárodného prostredia, najmä z Parlamentu, sú výhodou. Keďže na tomto pracovnom mieste treba udržiavať množstvo interných aj externých kontaktov, nevyhnutnosťou sú vynikajúce písomné zručnosti, dobre vyvinutý zmysel pre diplomaciu, komunikatívnosť a veľmi dobré interpersonálne zručnosti.

Toto pracovné miesto sa nachádza v Bruseli, ale môže byť presunuté na niektoré z ďalších pracovísk Parlamentu. Zahŕňa pravidelné cestovanie medzi tromi pracoviskami Európskeho parlamentu (Brusel, Luxemburg a Štrasburg), ako aj na iné miesta.

Medzi hlavné úlohy bude patriť:

 • príprava, podpora a nadväzné kroky na činnosti pracovných skupín s účasťou vnútroštátnych a regionálnych orgánov, najmä vo Francúzsku, v Luxembursku a Belgicku, a sprostredkovanie informácií v celom hierarchickom reťazci;
 • nadväzovanie a udržiavanie kontaktov s vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi, najmä orgánmi z Francúzska, Luxemburska a Belgicka;
 • pomoc pracovným skupinám s účasťou vnútroštátnych a regionálnych orgánov pri rôznych administratívnych úlohách, najmä pri vypracúvaní zápisníc;
 • príprava, podpora vedenia a finalizácia rokovaní o administratívnych dohodách s vnútroštátnymi alebo regionálnymi orgánmi, ako aj so združeniami pôsobiacimi v oblasti európskych záležitostí, najmä vo Francúzsku, v Belgicku, Luxembursku a susedných nemeckých regiónoch;
 • vyhotovovanie spisov podľa zavedených postupov v papierovej alebo elektronickej podobe a poskytovanie sfinalizovaných spisov orgánom s rozhodovacou právomocou, v prípade potreby aj s relevantnými podkladovými informáciami;
 • kroky v nadväznosti na rozhodnutia, poskytovanie informácií v odpovedi na otázky o vývoji jednotlivých prípadov, vypracúvanie zhrnutí, často vo veľmi krátkom termíne;
 • organizovanie návštev, prijímanie návštevníkov a vykonávanie iných špecifických úloh v rámci pôsobnosti oddelenia.

Pri výkone uvedených úloh sa vyžadujú tieto kompetencie:

 • organizačné a plánovacie zručnosti
 • analytické zručnosti a schopnosť porozumenia
 • svedomitý prístup
 • interpersonálne zručnosti a zručnosti v nadväzovaní kontaktov
 • mlčanlivosť/diskrétnosť
 • schopnosť pracovať pod tlakom
 • taktnosť a diplomatickosť

3. Podmienky účasti

V čase uzávierky podávania prihlášok musia záujemcovia spĺňať tieto podmienky:

a) Všeobecné podmienky

V súlade s článkom 12 ods. 2 PZOZ uchádzači musia:

 • byť štátnymi príslušníkmi jedného z členských štátov Európskej únie,
 • požívať svoje občianske práva,
 • spĺňať všetky povinnosti, ktoré stanovujú zákony týkajúce sa vojenskej služby,
 • poskytnúť záruky o tom, že spĺňajú morálne požiadavky potrebné na výkon svojich úloh.

b) Osobitné podmienky

(i) Požadované kvalifikácie, diplomy a zručnosti

Uchádzači musia mať:

 • vzdelanie na úrovni zodpovedajúcej postsekundárnemu vzdelaniu doložené diplomom

alebo

 • vzdelanie na úrovni zodpovedajúcej sekundárnemu vzdelaniu doložené diplomom, ktorý umožňuje prístup k postsekundárnemu vzdelaniu, a odbornú prax v trvaní 3 rokov zodpovedajúcu úlohám. Táto trojročná prax sa nezohľadňuje pri posudzovaní odbornej praxe uvedenej nižšie.

Výberová komisia v tejto súvislosti zohľadní rôzne vzdelávacie systémy členských štátov. Príklady minimálnej úrovne požadovaných kvalifikácií a diplomov sú uvedené v tabuľke v Príručke pre uchádzačov zúčastňujúcich sa na výberových konaniach organizovaných Európskym parlamentom.

(ii) Požadovaná odborná prax

Po získaní uvedenej kvalifikácie musíte mať absolvovanú odbornú prax v trvaní aspoň päť rokov súvisiacu s náplňou práce uvedenou v časti A.2. Predchádzajúce skúsenosti z medzinárodného prostredia, najmä z Parlamentu, sú výhodou.

(iii) Jazykové znalosti

Uchádzači musia mať dôkladnú znalosť (úroveň C1) jedného z úradných jazykov Európskej únie (jazyk 1): anglického, bulharského, českého, dánskeho, estónskeho, fínskeho, francúzskeho, gréckeho, holandského, chorvátskeho, írskeho, litovského, lotyšského, maďarského, maltského, nemeckého, poľského, portugalského, rumunského, slovenského, slovinského, španielskeho, švédskeho alebo talianskeho jazyka,

ako aj

dôkladnú znalosť (úroveň C1) francúzskeho jazyka (jazyk 2). Jazyk 2 sa musí líšiť od jazyka 1. Ak je jazykom 1 francúzština, vyžaduje sa uspokojivá znalosť (úroveň B2) jedného z ďalších 23 úradných jazykov Európskej únie.

Znalosť nemčiny a/alebo holandčiny je výhodou.

Upozorňujeme, že požadované minimálne úrovne sa týkajú všetkých oblastí jazykových zručností (hovorenia, písania, čítania, počúvania) uvedených v prihláške. Tieto zručnosti zodpovedajú zručnostiam špecifikovaným v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky (https://europa.eu/europass/sk/common-european-framework-reference).

Informujeme uchádzačov, že špeciálna jazyková požiadavka, t. j. dôkladná znalosť francúzštiny, bola stanovená v služobnom záujme so zreteľom na špecifické požiadavky na dané pracovné miesto.

Francúzština je totiž hlavný jazyk pri komunikácii s vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi troch hostiteľských členských štátov, v ktorých má svoje pracoviská Európsky parlament, teda vo Francúzsku, v Luxembursku a Belgicku, a patrí k jazykom, ktoré sa najčastejšie využívajú na internú komunikáciu v Európskom parlamente. Prijatý(-á) dočasný(-á) zamestnanec(-kyňa) musí teda v záujme vykonávania svojich povinností podľa časti A.2 tohto oznámenia o výberovom konaní a v záujme zabezpečenia hladkého chodu útvaru vedieť efektívne pracovať a komunikovať vo francúzštine.

Znalosť nemčiny a/alebo holandčiny je výhodou, pretože holandčina sa môže vyžadovať pri komunikácii s belgickými orgánmi a nemčina pri komunikácii s luxemburskými orgánmi a so združeniami pôsobiacimi v oblasti európskych záležitostí, najmä v susedných nemeckých regiónoch.

Okrem toho, v záujme spravodlivého zaobchádzania musia všetci uchádzači, aj keď si zvolia francúzštinu ako prvý úradný jazyk, mať uspokojivú znalosť druhého jazyka, ktorý musí byť jedným z ďalších úradných jazykov Európskej únie.

B. POSTUP

1. Prijatie do výberového konania

Konanie je založené na kvalifikáciách a testoch.

Ak

 • spĺňate všeobecné podmienky účasti a
 • prihlášku ste podali v súlade s určeným postupom a v stanovenom termíne,

výberová komisia vašu prihlášku posúdi so zreteľom na osobitné podmienky účasti.

Ak spĺňate osobitné podmienky účasti, budete zaradený(-á) do
výberového konania.

Výberová komisia bude pri svojich rozhodnutiach vychádzať výlučne z informácií uvedených v prihláške a doložených príslušnými dokladmi (ďalšie podrobnosti sú uvedené v Príručke pre uchádzačov zúčastňujúcich sa na výberových konaniach organizovaných Európskym parlamentom).

2. Hodnotenie kvalifikácií

Výberová komisia vyhodnotí kvalifikácie uchádzačov, ktorí boli prijatí do výberového konania, na základe vopred stanovenej hodnotiacej schémy a zostaví zoznam 12 najlepších uchádzačov, ktorí budú pozvaní na písomný test.

Výberová komisia pri posudzovaní kvalifikácie uchádzačov vezme do úvahy najmä tieto aspekty (ktoré sa majú doložiť dokladmi priloženými k žiadosti):

 • ďalšie kvalifikácie a diplomy súvisiace s pracovnou náplňou,
 • skúsenosti s vyhotovovaním spisov,
 • skúsenosti s vypracúvaním listov, poznámok, zhrnutí a zápisníc vo francúzštine,
 • skúsenosti s udržiavaním kontaktov s vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi,
 • skúsenosti s pomocou s administratívnymi úlohami a prijímaním krokov v nadväznosti na rozhodnutia,
 • pracovné skúsenosti v multikultúrnom a medzinárodnom prostredí.

Hodnotenie: 0 až 20 bodov.

3. Testy

Písomný test

a) Test spočívajúci vo vypracovaní textu vo francúzskom jazyku na základe súboru dokumentov, ktorého cieľom je posúdiť vašu schopnosť plniť úlohy uvedené v časti A.2 a chápať požiadavky inštitúcie, poskytovať riešenia a podporu koncovým používateľom.

Trvanie testu: 90 minút
Hodnotenie: 0 až 20 bodov (požadované minimum: 10 bodov).

Test možno zorganizovať na diaľku a online (na počítači).

Šesť uchádzačov, ktorí získajú najvyšší počet bodov v písomnom teste, bude pozvaných na ústne testy, pokiaľ títo uchádzači dosiahli minimálny požadovaný počet bodov.

Ústne testy

b) Pohovor s výberovou komisiou vo francúzskom jazyku, ktorý so zreteľom na všetky informácie uvedené vo vašej prihláške umožní vyhodnotiť vašu schopnosť vykonávať úlohy uvedené v časti A.2. Výberová komisia sa môže rozhodnúť, že preskúša vaše znalosti jazykov, ktoré ste uviedli v prihláške.

Trvanie testu: 45 minút
Hodnotenie: 0 až 40 bodov (požadované minimum: 20 bodov).
Tento test možno zorganizovať na diaľku a online (na počítači).

c) Rolová hra alebo skupinové cvičenie vo francúzskom jazyku, ktorého cieľom je umožniť výberovej komisii vyhodnotiť vašu prispôsobivosť, schopnosť rokovať a interpersonálne zručnosti.

Trvanie testu: 25 minút
Hodnotenie: 0 až 20 bodov (požadované minimum: 10 bodov).
Tento test možno zorganizovať na diaľku a online (na počítači).

Pokyny k písomnému testu a ústnym testom dostanete v dostatočnom predstihu. Testy sa budú konať v konkrétny deň o konkrétnej hodine. V prípade, že neodpoviete na pozvánku, nebudete sa dať skontaktovať e-mailom alebo sa nezúčastníte na teste, bude nasledovať vaše vylúčenie z výberového konania. Musíte sa presne riadiť pokynmi. Nedodržanie pokynov alebo postup v rozpore s pokynmi povedie k vášmu okamžitému vylúčeniu.

4. Zoznam vhodných uchádzačov

Do zoznamu vhodných uchádzačov sa – v poradí podľa výsledkov – zaradia mená troch uchádzačov, ktorí vo výberovom konaní získajú celkovo najvyšší počet bodov (pri hodnotení kvalifikácií a testov), za predpokladu, že dosiahli minimum požadované pri každom z testov.

O výsledkoch testov budeme uchádzačov informovať individuálne písomnou formou.

Zoznam vhodných uchádzačov bude uverejnený na intranete Európskeho parlamentu.

Platnosť zoznamu vhodných uchádzačov sa skončí 31. decembra 2024, môže sa však predĺžiť. Ak sa predĺži, uchádzači uvedení v zozname budú o predĺžení včas informovaní.

Ak vám bude ponúknuté pracovné miesto, budete požiadaný(-á), aby ste na účely overenia predložili originály všetkých požadovaných dokumentov vrátane diplomov a potvrdení o zamestnaní.

Zo zaradenia do zoznamu vhodných uchádzačov nevyplýva ani nárok na prijatie do zamestnania, ani záruka takéhoto prijatia

C. PRIHLÁŠKY

Na podanie prihlášky musíte mať účet na platforme Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sk_SK. Zriadiť si môžete len JEDEN účet. Na jeho vytvorenie musíte najskôr kliknúť na odkaz „Podať žiadosť online“, ktorý je uvedený na konci strany.

Pred vyplnením prihlášky a doložením príslušných dokladov si musíte pozorne prečítať Príručku pre uchádzačov zúčastňujúcich sa na výberových konaniach organizovaných Európskym parlamentom.

Uzávierka prihlášok je stanovená na

30. septembra 2021 o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času.

Po potvrdení prihlášky vám bude automaticky zaslané potvrdenie o doručení.

Žiadame vás, aby ste NETELEFONOVALI v súvislosti s harmonogramom konania.