This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

INBJUDAN ATT ANMÄLA INTRESSE UPPRÄTTANDE AV EN DATABAS - IKT-HANDLÄGGARE (TJÄNSTEGRUPP III)

Ort : Bryssel ; Luxemburg ; Strasbourg
Publication end on external website : 30/06/2025 17:00
Enhet : 00-Europaparlamentet
Ref. : ICT officer (function group III)
Handledningen för sökande :

INBJUDAN ATT ANMÄLA INTRESSE

UPPRÄTTANDE AV EN DATABAS

Kontraktsanställda på området för informations- och kommunikationsteknik:

IKT-handläggare (tjänstegrupp III)

1.      Allmänt

Europaparlamentets generalsekretariat utlyser denna inbjudan att anmäla intresse i syfte att upprätta en omfattande databas över sökande till tjänster som kontraktsanställda i tjänstegrupp III på IKT-området. Syftet med denna inbjudan att anmäla intresse för kontraktsanställda är huvudsakligen att stödja generaldirektoratet för innovation och tekniskt stöd (GD ITEC).

Databasen kommer att fungera som en pool av sökande till tjänster som IKT-handläggare och omfatta ett brett spektrum av interna IKT-profiler som täcker ett brett utbud av färdigheter och erfarenhet för potentiell rekrytering vid Europaparlamentets tre huvudsakliga arbetsorter, främst Luxemburg och Strasbourg. 

Sökande vars namn finns i databasen kan vid behov väljas ut och erbjudas tjänster som kontraktsanställda i enlighet med bestämmelserna i artikel 3b i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 

Europaparlamentet tillämpar en policy för lika möjligheter och välkomnar sökande oberoende av kön, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politiska eller andra åsikter, tillhörighet till en nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, civilstånd eller familjesituation.

Om du vill att ditt namn ska finnas med i databasen är du välkommen att lämna in ditt cv och fylla i ansökningsformuläret via plattformen APPLY4EP. Skapa först ett konto. Läs noggrant denna inbjudan för att kontrollera att du uppfyller kriterierna. Klicka sedan på fliken ”Ansök online” och följ stegen i det webbaserade ansökningsförfarandet. Du bör också noggrant ta del av den handledning som bifogas denna inbjudan. Endast ett konto får skapas i APPLY4EP. De personuppgifter som anges i ditt konto kommer att behandlas i full överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725. Du kan ändra dem i efterhand för att hålla dem uppdaterade. Meddelandet om skydd av personuppgifter för APPLY4EP hittar du på plattformens webbsida.

2.      Arbetsbeskrivning

IKT-handläggare är ansvariga för att tillhandahålla teknisk support och assistens när det gäller datasystem, maskinvara och programvara. De ansvarar för att IKT-resurserna inom organisationen fungerar väl. 

Centrala ansvarsområden kan innefatta 

       teknisk support, hjälpa till med att lösa problem med datasystem, inbegripet programvara och maskinvara, antingen på distans eller med personlig närvaro,

       underhåll och uppgraderingar, regelbundet utföra kontroller och underhåll av nätverkssystem och datorer för att säkerställa att de fungerar som de ska; detta innefattar också installation och konfiguration av datorutrustning, programvara, system, nätverk, multifunktionsenheter, skrivare och skannrar,

       användarstöd och användarutbildning, hjälpa ledamöter, personal eller kunder genom en rad åtgärder, antingen personligen eller via telefon att inrätta system eller lösa problem, utbilda användare i nya system, programvaruapplikationer och ge vägledning om bästa it-praxis,

       felsökning, identifiering och lösning av hårdvaru- eller mjukvaruproblem; detta innefattar felsökning vid nätverksproblem, identifiering av systemfel och tillhandahållande av omedelbara lösningar eller vidarebefordran av komplexa frågor till it-specialister på högre nivå,

       dokumentation genom att registrera problem och lösningar, uppdatera systemdokumentation och inventera och förvalta it-tillgångar,

       övervakning och analys av informations- och datasystem, felsökning av datarelaterade problem för att säkerställa dataintegritet,

       cybersäkerhet genom att genomföra och övervaka säkerhetsprotokoll för att skydda data från obehörig åtkomst, säkerställa backupsystem för att förhindra dataförlust och säkerställa att antivirus- och brandväggsystem är uppdaterade och fungerar som de ska,

       underhåll och utveckling av IKT-lösningar för att säkerställa att de är användbara och ändamålsenliga,

       utformning av testscenarier för parlamentets applikationer, testkörning (funktioner, regression, alternativ, kompatibilitet med parlamentets standardkonfigurationer) i flera av parlamentets IKT-miljöer, bedömning av testresultat, rapportering och uppföljning av fel, upprätta testrapporter för projekt och genomförandeteam,

       tillhandahållande av stöd till IKT-projekt och IKT-grupper, utarbeta och upprätthålla projektdokumentation, inbegripet projektplaner, lägesrapporter, presentationer, resurser, planer, kommunikation med projektintressenter.

IKT-handläggare spelar en mycket viktig roll i parlamentets dagliga verksamhet genom att se till att alla IKT-resurser fungerar, så att ledamöter och anställda kan utföra sitt arbete på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

Verksamhetsområden kan omfatta

-       IKT-infrastruktur, moln, nätverk och anpassningsprogram,

-       digital arbetsplats, kontorsdatautrustning, mobila datorplattformar och mobila utskrifter,

-       utformning, omkonfigurering, testning, drift och underhåll av IKT-applikationer, förvärv, genomförande och underhåll av IKT-standardlösningar,

-       agila metoder, DevSecOps, övervakning och observation av applikationer/infrastruktur, ITIL,

-       hantering, förvaltning och analys av data,

-       cybersäkerhet,

-       artificiell intelligens.

3.      Arbetsuppgifter

I enlighet med de program och prioriteringar som fastställts av parlamentets organ och/eller ledning och under överinseende av ansvariga tjänstemän ska IKT-handläggare utföra följande arbetsuppgifter, beroende på vilken enhet de rekryteras till, däribland

1)     ha kontakt med slutanvändare, utföra behovsbedömningar och ge råd inom relevanta ansvarsområden,

2)     installera, felsöka och utföra, på distans eller personligen: reparation av kontorssystem, programvara, maskinvara eller kringutrustning enligt konstruktions- eller installationsanvisningar,

3)     besvara frågor från användare om funktioner hos programvara och maskinvara, dagligen föra register över meddelanden, frågor och vidtagna åtgärder eller installation,

4)     samordna applikationsprogrammerare, systemutvecklare och annan IKT-personal för att utveckla, underhålla och testa IKT-produkter och IKT-tjänster,

5)     assistera och stödja datahanteringsverktyg, felsökning vid datarelaterade problem, säkerställa datasäkerhet och dataintegritet,

6)     göra verksamhets- och teknikanalyser i samarbete med användare och teknikgrupper,

7)     informera och/eller utbilda användare, utarbeta skriftliga instruktioner för användare, dokumentera applikationer, bidra till förbättring av den relevanta kunskapsbasen,

8)     utföra dagliga arbetsuppgifter, se efter i och göra tillägg i den relevanta kunskapsbasen, följa upp överenskomna förfaranden och arbetsflöden, använda det godkända ärendesystemet och andra relevanta system,

9)     upptäcka potentiella fel och akuta behov och meddela relevanta insikter till chefer,

10)  stödja AI- och dataanalysprojekt genom att bistå vid datapreparering och utveckling av datamodeller,

11)  assistera användare under distans- eller hybridsammanträden.

Särskilda kunskaper som efterfrågas

I följande förteckning räknas olika kompetensområden upp. Det är viktigt att observera att dessa kunskapsområden är relevanta, men att inte alla är obligatoriska för alla lediga tjänster. Huruvida dessa kunskapsområden är tillämpliga beror på de särskilda enheter till vilka de sökande rekryteras. Sökande kommer att väljas ut utifrån deras specifika kunskaper och kompetens och den profil som krävs för tillsättning av den lediga tjänsten. 

1)     Kunskap om datorhårdvarukomponenter, kringutrustning, multifunktionsenheter, skrivare och scannrar och felsökning av hårdvaruproblem.

2)     Kunskap om operativsystem och programvaruapplikationer, inbegripet office-paket, e-postprogram och specialiserad programvara som är relevant för organisationen.

3)     Kunskap om hantering av applikationers livscykel, inbegripet DevSecOps, agila metoder, containrar, avancerad övervakning och observation.

4)     Kunskap om servermiljöer, databashantering och molntjänster.

5)     Förståelse av dataförvaltning och datahanteringförfaranden (insamling, analys, distribution), förtrogenhet med modern databas- och informationssystemteknik.

6)     Förmåga att identifiera och effektivt lösa tekniska problem. Förmåga att söka lösningar för nya problem eller föra upp problem till högre nivå på lämpligt sätt.

7)     Kunskap om programvaru- och/eller utvecklingspaket (programmeringsspråk, databashanteringssystem).

8)     Kunskap om IKT-industristandarder och IKT-teknik.

9)     Mycket goda kunskaper om samarbetsverktyg och videokonferens- och multimediaverktyg.

10)  Kunskap om projektledningsmetoder (PMI, PRINCE2).

11)  Kunskaper om testtekniker för att planera och utföra tester, erfarenhet av programvaruverktyg för att automatisera eller bistå vid testning, förtrogenhet med olika testmetoder (Waterfall, iterativ, Agile, Scrum etc.).

12)  Mycket god förmåga att i tal och skrift förklara tekniska begrepp för icke-tekniska användare.

13)  Åtagande att hålla sig uppdaterad om den senaste tekniska utvecklingen och bästa praxis för IKT-support.

14)  Starkt fokus på att tillhandahålla högkvalitativ support för större kundnöjdhet. Kunna hantera stressiga situationer lugnt och professionellt.

15)  Kunna arbeta både i grupp och självständigt.

4.      Behörighetskrav

För att kunna komma ifråga för en tjänst som kontraktsanställd måste du uppfylla följande allmänna och särskilda behörighetskrav:

a.      Allmänna krav 

·        Vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater.

·        Ha fullgjort eventuella skyldigheter enligt gällande nationella värnpliktslagstiftning.

·        Uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

b.     Särskilda krav 

1)   Kvalifikationer och kompetens

i) intyg om högre utbildning, 

eller

ii) examensbevis från gymnasieutbildning som ger tillträde till eftergymnasial utbildning samt intyg om minst tre års relevant arbetslivserfarenhet, 

            eller

iii) om det ligger i tjänstens intresse, yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet på motsvarande nivå.

Innan du anställs kommer du att bli ombedd att lämna in handlingar som styrker uppgifterna i ansökningsformuläret (examensbevis, intyg och andra styrkande handlingar).

Examensbevis måste vara erkända av ett officiellt organ i en EU-medlemsstat, till exempel utbildningsministeriet, oavsett om de har utfärdats i en medlemsstat eller i ett land utanför EU. 

Om du har ett examensbevis från ett land utanför EU måste du visa att ditt examensbevis är likvärdigt med examensbevis som utfärdas i EU. Mer information om erkännande av kvalifikationer från länder utanför EU hittar du i nätverket Enic-Naric (https://www.enic-naric.net/).

2) Språkkunskaper

Du måste ha fördjupade kunskaper (minst nivå C1) i ett av Europeiska unionens officiella språk (språk 1): bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska eller ungerska,

och

tillfredsställande kunskaper (minst nivå B2) i engelska eller franska (språk 2). Språk 2 får inte vara detsamma som språk 1. 

För att likabehandling ska uppnås måste alla sökande som har engelska eller franska som sitt första språk ha tillfredsställande kunskaper i ett av Europeiska unionens övriga officiella språk.

Observera att de ovannämnda miniminivåerna gäller för var och en av de olika språkliga färdigheter (muntlig produktion, skriftlig produktion, läsförståelse, hörförståelse) som anges i ansökningsformuläret. Dessa färdigheter motsvarar dem som anges i den gemensamma europeiska referensramen för språk (https://europa.eu/europass/sv/common-european-framework-reference-language-skills). Nivå C2 är den högsta nivån i ramen, och nivå A1 är den lägsta nivån.

Både engelska och franska är de språk som oftast används för kommunikation inom och mellan generaldirektoratens enheter och parlamentets politiska och administrativa myndigheter.

Eftersom engelska är det språk som används för utrustning och förfaranden inom dessa specialiserade områden är det nödvändigt med färdigheter i engelska. Engelska är det språk som huvudsakligen används för kommunikation och utveckling på it-området internationellt och inom de flesta EU-institutioner och omfattar funktioner såsom programmerare, analytiker och arkitekter. Därför är det mycket viktigt med färdigheter i engelska för tjänsten.

Franska används i stor utsträckning inom Europaparlamentets och dess generaldirektorats it-enheter. Eftersom tjänsterna främst är förlagda till Luxemburg och Strasbourg med många fransktalande IKT-tjänsteleverantörer är det mycket viktigt med färdigheter i franska för effektiv kommunikation med dessa team. 

Att du kan arbeta och kommunicera effektivt på engelska eller franska är en förutsättning för att du ska kunna utföra dina arbetsuppgifter effektivt och kunna börja arbeta så snart som möjligt.

3) Yrkeserfarenhet

Efter erhållande av de kvalifikationer som anges i punkt 4.b.i ovan måste de sökande ha minst ett års yrkeserfarenhet som är relevant för de arbetsuppgifter som anges i punkt 3 ovan.

5.      Databas

Om du

·        uppfyller de allmänna behörighetskraven och

·        har fyllt i ansökningsformuläret via plattformen APPLY4EP (se nedan under ”Ansökan”) på rätt sätt och skickat in det i tid,

kommer ditt namn att tas upp föras in i databasen.

Beslutet att föra in ditt namn baseras uteslutande på de uppgifter som du lämnat i ansökningsformuläret och i de bifogade handlingarna. Dessa uppgifter och handlingar kommer att kontrolleras i ett senare skede, om du får ett erbjudande om anställning.

Allteftersom behoven uppstår kommer de rekryterande avdelningarna att söka i databasen och upprätta en förteckning över ett visst antal sökande som, utifrån uppgifterna i sina ansökningar, matchar deras kriterier. Om ditt namn finns med i förteckningen kan du komma att kallas till prov och/eller intervjuer som anordnas av de rekryterande avdelningarna. Syftet med anställningsproven/intervjuerna är att bedöma om du passar för den aktuella tjänsten. Även dina språkkunskaper kan komma att utvärderas.

Om det förekommer avvikelser mellan den information som lämnats och det som framkommit vid kontroller kommer den sökande att uteslutas från urvalsprocessen, sökandens uppgifter kommer att strykas från databasen och inget kontrakt kommer att erbjudas.

6.      Ansökan – Hur anmäler du intresse?

Intresserade personer fyller i ansökningsformuläret via onlineplattformen APPLY4EP.  Intresseanmälningar kan endast lämnas in via den plattformen.

När du har skapat ditt konto ska du ladda upp ett utförligt cv. Du måste använda dig av Europass-formatet (https://europa.eu/europass/sv). 

Därefter ska du fylla i resten av ansökningsformuläret. 

Sista dagen för anmälan är 

den 30 juni 2025 kl. 17.00 (luxemburgisk tid).

Intresseanmälningar som mottas efter detta datum kommer inte att godtas. 

Att ditt namn förs in i databasen eller att du genomgår ett urvalsprov eller en intervju är ingen garanti för att du kommer att erbjudas anställning. 

Europaparlamentet tillämpar en strikt politik för lika möjligheter i sina urvalsförfaranden för att garantera likabehandling av alla sökande.

Anställningsvillkoren vid EU-institutionerna fastställs i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Fullständiga uppgifter om arbetsformerna hittar du här: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN (avdelning IV: Kontraktsanställda)

Sedan den 1 juli 2023 ligger den månatliga grundlönen (för kontraktsanställda, tjänstegrupp III) på mellan 3 111,21 och 5 768,76 EUR, beroende på den sökandes utbildning och specifika yrkeserfarenhet. 

Databasen kommer att vara giltig till och med den 31 december 2025. Dess giltighet kan förlängas genom beslut av tillsättningsmyndigheten. I så fall underrättas de sökande som finns upptagna i databasen i god tid.