This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

VÝZVA NA VYJADRENIE ZÁUJMU VYTVORENIE DATABÁZY - PRACOVNÍK IKT (FUNKČNÁ SKUPINA III)

Miesto : Brusel ; Luxemburg ; Štrasburg
Koniec zverejnenia na externom webovom sídle : 30/06/2025 17:00
Útvar : 00-Európsky parlament
Ref. : ICT officer (function group III)
Príručka pre uchádzačov :

VÝZVA NA VYJADRENIE ZÁUJMU

VYTVORENIE DATABÁZY

Zmluvní zamestnanci v oblasti informačných a komunikačných technológií:

Pracovník IKT (funkčná skupina III)

1.      Všeobecné informácie

Sekretariát Európskeho parlamentu vydáva túto výzvu s cieľom vytvoriť rozsiahlu databázu uchádzačov na zmluvných zamestnancov vo funkčnej skupine III v oblasti IKT. Táto výzva na vyjadrenie záujmu pre zmluvných zamestnancov („CA-AMI“) je primárne zameraná na podporu Generálneho riaditeľstva pre inováciu a technologickú podporu (GR ITEC).

Databáza bude slúžiť ako zoznam uchádzačov o prácu pracovníka IKT, ktorá zahŕňa širokú škálu interných profilov IKT vyžadujúcich širokú škálu zručností a skúseností pre možný nábor na troch hlavných pracoviskách Európskeho parlamentu s hlavným zameraním na naše pracoviská v Luxemburgu a v Štrasburgu. 

Podľa potreby môžu byť osoby, ktorých mená sú v databáze, vybrané a môžu im byť poskytnuté miesta pomocných zmluvných zamestnancov v súlade s ustanoveniami článku 3b Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ).

Európsky parlament uplatňuje politiku rovnakých príležitostí a prijíma uchádzačov bez akejkoľvek diskriminácie na základe pohlavia, rodu, etnického alebo sociálneho pôvodu, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského alebo rodinného stavu.

Ak máte záujem o zaradenie do databázy, prosím zašlite životopis a prihlášku cez platformu APPLY4EP. Začnite tým, že si vytvoríte účet. Pozorne si prečítajte túto výzvu, aby ste sa uistili, že spĺňate kritériá. Potom kliknite na tlačidlo Podať prihlášku online a postupujte podľa pokynov. Podrobne si prečítajte aj príručku priloženú k tejto výzve. Na platforme APPLY4EP možno vytvoriť len jeden účet. Osobné údaje uvedené v účte sa spracujú v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 a bude možné ich upravovať, aby boli vždy aktuálne. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre APPLY4EP je k dispozícii na domovskej stránke platformy.

2.      Pracovná náplň

Pracovníci IKT sú zodpovední za poskytovanie technickej podpory a pomoci v súvislosti s počítačovými systémami, hardvérom a softvérom. Ich úlohou je zabezpečiť hladké fungovanie zdrojov IKT v rámci organizácie. 

Kľúčové zodpovednosti môžu zahŕňať: 

       technickú podporu, podporu pri riešení problémov s počítačovými systémami vrátane softvéru a hardvéru, a to buď na diaľku, alebo osobne;

       údržbu a aktualizáciu, vykonávanie pravidelných kontrol a údržby sieťových systémov a počítačov s cieľom zabezpečiť ich správne fungovanie. Toto zahŕňa aj inštalovanie a konfiguráciu počítačového hardvéru, softvéru, systémov, sietí, multifunkčných zariadení, tlačiarní a skenerov;

       pomoc používateľom a školenia pre používateľov, pomoc poslancom Parlamentu, zamestnancom alebo klientom prostredníctvom rôznych činností, a to buď osobne, alebo telefonicky, s cieľom pomôcť pri nastavovaní systémov alebo riešení problémov; – školenie používateľov o nových systémoch, softvérových aplikáciách a poskytovanie usmernení o najlepších postupoch v oblasti IT;

       riešenie problémov, diagnostika a riešenie hardvérových alebo softvérových porúch; To zahŕňa riešenie problémov so sieťou, diagnostiku systémových chýb a poskytovanie okamžitých riešení alebo eskaláciu zložitých problémov špecialistom IT na vyššej úrovni;

       dokumentovanie prostredníctvom vedenia záznamov o problémoch a riešeniach, aktualizácií systémovej dokumentácie a vedenia inventára IT a správy aktív;

       monitorovanie a analýzu informačných a dátových systémov, riešenie problémov súvisiacich s údajmi s cieľom zabezpečiť integritu údajov;

       kybernetickú bezpečnosť zavedením a monitorovaním bezpečnostných protokolov na ochranu údajov pred neoprávneným prístupom, zálohovaním systémov na zabránenie strate údajov a zabezpečením toho, aby boli antivírusové systémy a firewally aktuálne a fungovali správne;

       údržbu a vývoj riešení IKT s cieľom zabezpečiť, aby boli vhodné na použitie a účel;

       navrhovanie testovacích scenárov pre aplikácie Parlamentu (EP), vykonávanie testov (funkčné, regresné, prieskumné, kompatibilita so štandardnou konfiguráciou EP) vo viacerých prostrediach IKT EP, posudzovanie výsledkov testov, podávanie správ a sledovanie chýb, vytváranie testovacích správ pre projektové a aplikačné tímy;

       poskytovanie podpory projektom a tímom IKT, vypracúvanie a udržiavanie projektovej dokumentácie vrátane harmonogramov projektov, správ o stave, prezentácií, zdrojov, plánov, komunikácie so zainteresovanými stranami projektu.

Pracovníci IKT zohrávajú kľúčovú úlohu v každodennej prevádzke našej organizácie tým, že zabezpečujú, aby boli všetky zdroje IKT funkčné, čo umožňuje poslancom a zamestnancom efektívne a účinne vykonávať svoje povinnosti. 

Oblasť činnosti môže zahŕňať:

-       infraštruktúru IKT vrátane cloudu, siete a middleware;

-       digitálne pracovisko, automatizáciu administratív, mobile computing, mobilná tlač;

-       vývoj, konfiguráciu, testovanie, prevádzku a údržbu aplikácií IKT, nadobúdanie, implementovanie a údržbu štandardných riešení;

-       metodiky agile, DevSecOps, monitorovanie a pozorovateľnosť aplikácií/infraštruktúry, ITIL;

-       správu údajov, modelovanie údajov a analýzu údajov;

-       kybernetickú bezpečnosť;

-       umelú inteligenciu.

3.      Náplň práce

V súlade s programami a prioritami vymedzenými orgánmi a/alebo vedením Parlamentu a pod vedením zodpovedných úradníkov bude pracovník IKT vykonávať rôzne úlohy v závislosti od útvaru, do ktorého bol prijatý, ktoré zahŕňajú:

1)     interakciu s koncovými používateľmi, vykonávanie posúdenia potrieb a poskytovanie poradenstva v príslušných oblastiach zodpovednosti;

2)     inštaláciu, riešenie problémov a vykonávanie, na diaľku alebo osobne: opráv kancelárskych systémov, softvéru, hardvéru alebo periférnych zariadení podľa dizajnových alebo inštalačných špecifikácií;

3)     odpovedanie na otázky používateľov týkajúce sa softvérových alebo hardvérových operácií, vedenie záznamov o každodenných komunikačných transakciách, otázkach a prijatých nápravných opatreniach alebo inštalačných činnostiach;

4)     koordinácia programátorov aplikácií, vývojárov systémov a iných odborníkov v oblasti IKT s cieľom vyvíjať, udržiavať a testovať produkty a služby IKT;

5)     pomoc a podpora nástrojov na správu údajov, riešenie problémov súvisiacich s údajmi, zaistenie bezpečnosti a integrity údajov;

6)     vykonávanie analýzy činnosti a technickej analýzy v spolupráci s používateľmi a technickými tímami;

7)     informovanie a/alebo školenie používateľov: vypracúvať písomné pokyny pre používateľov, dokumentovať aplikácie, prispievať k zlepšovaniu príslušnej vedomostnej základne;

8)     vykonávať každodenné úlohy, konzultovať a dopĺňať príslušnú vedomostnú základňu, sledovať dohodnutý postup a pracovné postupy, používať schválený systém tiketov a iné príslušné systémy;

9)     odhaľovať potenciálne dysfunkcie a vznikajúce potreby a odovzdávať príslušné poznatky nadriadeným;

10)  podporovať projekty v oblasti umelej inteligencie a analýzy údajov poskytovaním pomoci pri príprave údajov a vývoji modelov;

11)  pomoc používateľom počas schôdzí na diaľku alebo hybridných schôdzí.

Požadované osobitné znalosti

V nasledujúcom zozname sú vymenované rôzne oblasti odbornosti. Je dôležité poznamenať, že hoci sú tieto oblasti vedomostí relevantné, nie všetky prvky sú povinné pre všetky voľné pracovné miesta. Uplatniteľnosť týchto vedomostných oblastí bude závisieť od konkrétnych služieb, na ktoré sa prijímajú uchádzači. Uchádzači budú vybraní na základe ich špecifických odborných znalostí a profilu požadovaného na obsadenie voľného pracovného miesta. 

1)     znalosť počítačových hardvérových komponentov, periférnych zariadení, multifunkčných zariadení, tlačiarní a skenerov a riešenia problémov s hardvérom;

2)     znalosť operačných systémov a softvérových aplikácií vrátane kancelárskych balíkov, e-mailových klientov a špecializovaného softvéru, ktorý je pre organizáciu relevantný;

3)     znalosť riadenia životného cyklu aplikácií vrátane DevSecOps, metodík Agile, kontajnerov, pokročilého monitorovania a pozorovateľnosti;

4)     znalosť serverových prostredí, správy databáz a cloudových služieb;

5)     znalosť postupov správy údajov, manažmentu údajov (zber, analýza distribúcia), znalosť moderných databázových a informačných systémových technológií;

6)     schopnosť efektívne diagnostikovať a riešiť technické problémy; schopnosť skúmať riešenia nových problémov alebo primerane eskalovať problémy;

7)     znalosť softvérových a/alebo vývojových balíkov (programovacie jazyky, systémy správy databáz);

8)     znalosť odvetvových noriem a technológií IKT;

9)     výborná znalosť kolaboratívnych, videokonferenčných a multimediálnych nástrojov;

10)  znalosť metodík projektového riadenia (PMI, PRINCE2);

11)  znalosť techník testovania na plánovanie a vykonávanie testov, skúsenosti so softvérovými nástrojmi na automatizáciu alebo pomoc pri testovaní, znalosť rôznych testovacích metodík (Waterfall, iterative, Agile, Scrum atď.)

12)  vynikajúce verbálne a písomné komunikačné zručnosti na vysvetľovanie technických koncepcií netechnickým používateľom;

13)  odhodlanie držať krok s najnovším technologickým pokrokom a najlepšími postupmi v oblasti podpory IKT;

14)  silný dôraz na poskytovanie vysokokvalitnej podpory na zvýšenie spokojnosti používateľov; schopnosť zvládať stresové situácie pokojne a profesionálne;

15)  schopnosť pracovať v tíme, ako aj samostatne.

4.      Podmienky účasti

Uchádzači musia na účely možného budúceho prijatia na miesto zmluvného zamestnanca spĺňať tieto všeobecné a osobitné kritériá:

a.      Všeobecné kritériá 

·        byť občanmi jedného z členských štátov Európskej únie,

·        spĺňať všetky povinnosti, ktoré stanovujú zákony týkajúce sa vojenskej služby,

·        poskytnúť záruky o tom, že spĺňajú morálne požiadavky potrebné na výkon úloh.

b.     Osobitné kritériá 

1)        Požadované kvalifikácie, diplomy a zručnosti

i) vzdelanie na úrovni zodpovedajúcej postsekundárnemu vzdelaniu doložené diplomom 

alebo

ii) stredoškolskému vzdelaniu doloženému diplomom, ktorý oprávňuje na vysokoškolské štúdium, a najmenej trojročná zodpovedajúca odborná prax 

            alebo

iii) ak to je odôvodnené v záujme služby, absolvovanie odbornej prípravy alebo zodpovedajúcej odbornej praxe rovnakej úrovne.

Od uchádzačov zaradených do databázy sa bude pred prijatím do zamestnania vyžadovať, aby informácie uvedené v prihláške doložili príslušnými dokumentmi (diplomy, certifikáty a iné podporné dokumenty).

Diplomy vydané v členskom štáte alebo v krajine mimo EÚ musia byť uznané úradným orgánom členského štátu EÚ, napríklad ministerstvom školstva. 

Uchádzači, ktorí sú držiteľmi diplomov vydaných v krajine mimo EÚ, musia poskytnúť doklad o rovnocennosti svojich diplomov s diplomami na úrovni EÚ. Ďalšie informácie o uznávaní kvalifikácií z krajín mimo EÚ nájdete na webovom sídle sietí ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

2) Jazykové znalosti

Uchádzači musia mať dôkladnú znalosť (minimálne na úrovni C1) jedného z úradných jazykov Európskej únie (jazyk 1): anglického, bulharského, českého, dánskeho, estónskeho, fínskeho, francúzskeho, gréckeho, holandského, chorvátskeho, írskeho, litovského, lotyšského, maďarského, maltského, nemeckého, poľského, portugalského, rumunského, slovenského, slovinského, španielskeho, švédskeho alebo talianskeho jazyka, 

a

uspokojivú znalosť (minimálne na úrovni B2) anglického alebo francúzskeho jazyka (jazyk 2). Jazyk 2 sa musí líšiť od jazyka 1. 

Z dôvodu rovnakého zaobchádzania musia mať všetci uchádzači, ktorých prvým jazykom je angličtina alebo francúzština, uspokojivú znalosť jedného z ostatných úradných jazykov Európskej únie.

Upozorňujeme, že uvedené požadované minimálne úrovne sa týkajú každej oblasti jazykovej spôsobilosti (hovorenie, písanie, čítanie, počúvanie) uvedenej v prihláške. Ide o schopnosti uvedené v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky (https://europa.eu/europass/sk/common-european-framework-reference-language-skills). Upozorňujeme, že podľa tohto referenčného rámca je C2 najvyššia a A1 najnižšia úroveň.

Angličtina aj francúzština sú jazyky, ktoré sa najčastejšie používajú na komunikáciu v rámci oddelení generálnych riaditeľstiev a politických a administratívnych orgánov Parlamentu a medzi nimi.

Keďže existujúce zariadenia a postupy pre tieto špecializované oblasti sú v angličtine, znalosť angličtiny je kľúčová.Angličtina slúži ako primárny jazyk pre komunikáciu a vývoj v oblasti IT na medzinárodnej úrovni a vo väčšine inštitúcií EÚ, ktorá zahŕňa úlohy, ako sú programátori, analytici a architekti. Znalosť anglického jazyka je preto nevyhnutná pre dostupné pracovné miesta.

Francúzština sa vo veľkom rozsahu používa v IT službách v rámci Európskeho parlamentu a jeho generálnych riaditeľstiev. Vzhľadom na to, že pozície sa nachádzajú predovšetkým v Luxemburgu a Štrasburgu, oblastiach, kde sú vo veľkej miere prítomní francúzsky hovoriaci poskytovatelia služieb IKT, znalosť francúzštiny je nevyhnutná na uľahčenie účinnej interakcie s týmito tímami. 

Prijatí zmluvní zamestnanci preto musia byť schopní pracovať a efektívne komunikovať v angličtine alebo vo francúzštine, aby mohli účinne vykonávať svoje úlohy a čo najskôr začať pracovať.

3) Požadovaná odborná prax

Po získaní kvalifikácie uvedenej v oddiele 4 písm. b) bode i) musia mať uchádzači aspoň jeden rok odbornej praxe súvisiacej s náplňou práce uvedenou v oddiele 3.

5.      Databáza

Ak

·        spĺňate všeobecné kritériá účasti a

·        podali ste prihlášku cez platformu APPLY4EP (pozri časť Prihlášky nižšie) podľa podmienok a v požadovanom termíne,

bude vaše meno zaradené do databázy.

Zaradenie do databázy sa zakladá výlučne na informáciách uvedených v prihláške a priložených dokumentoch. Tieto informácie a dokumenty sa preveria neskôr, ak vám bude ponúknuté pracovné miesto.

Prijímajúce útvary v prípade potreby použijú databázu a vyberú z nej určitý počet uchádzačov, ktorí spĺňajú ich požiadavky, a to na základe informácií uvedených v prihláškach uchádzačov. Ak budete vybraní, môže sa stať, že dostanete pozvánku na skúšky a/alebo pohovory, ktoré zorganizujú tieto prijímajúce útvary. Cieľom skúšok a pohovorov je posúdiť vašu spôsobilosť na príslušnú pozíciu. Môže sa pritom posúdiť aj znalosť jazykov.

Treba poznamenať, že akékoľvek nezrovnalosti, ktoré budú zistené medzi poskytnutými informáciami a skutočnosťami zistenými prostredníctvom overovania, povedú k vylúčeniu uchádzača z výberového postupu, jeho údaje sa odstránia z databázy a zmluva sa neponúkne. 

6.      Prihlášky – ako vyjadriť záujem?

Uchádzači musia vyplniť prihlášku cez online platformu APPLY4EP.  Vyjadrenie záujmu možno podať len prostredníctvom tejto platformy.

Po vytvorení účtu musíte nahrať svoj podrobný životopis. Vyžaduje sa formát Europass (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Následne musíte vyplniť zvyšnú časť prihlášky. 

Uzávierka na vyjadrenie záujmu je 

30. júna 2025 o 17.00 h. (luxemburského času)

Prihlášky po tomto dátume nebudú akceptované. 

Zaradenie vášho mena do databázy alebo pozvanie na skúšku alebo pohovor nie je zárukou, že vám bude ponúknuté pracovné miesto. 

Európsky parlament vo svojich výberových konaniach dôsledne uplatňuje politiku rovnakých príležitostí, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.

Pracovné podmienky v európskych inštitúciách sú stanovené v Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ). Podrobné ustanovenia o pracovných podmienkach nájdete na tejto adrese:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501 (Hlava IV, Zmluvní zamestnanci).

Od 1. júla 2023 je základný mesačný plat (zmluvní zamestnanci, funkčná skupina III) v rozpätí od 3 111,21 EUR do 5 768,76 EUR v závislosti od odbornej prípravy uchádzača a konkrétnej odbornej praxe.

Platnosť databázy sa skončí 31. decembra 2025. Môže sa predĺžiť rozhodnutím menovacieho orgánu. Ak sa predĺži, uchádzači uvedení na zozname budú o predĺžení včas informovaní.