This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA UTWORZENIE BAZY DANYCH - SPECJALISTA DS. ICT (GRUPA FUNKCYJNA III)

Miejsce : Bruksela ; Luksemburg ; Strasburg
Koniec publikacji na zewnętrznej stronie internetowej : 30/06/2025 17:00
Dział : 00-Parlament Europejski
Nr ref. : ICT officer (function group III)
Przewodnik dla kandydatów :

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA

UTWORZENIE BAZY DANYCH

Pracownicy kontraktowi w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych:

Specjalista ds. ICT (grupa funkcyjna III) 

1.      Uwagi ogólne

Sekretariat Parlamentu Europejskiego ogłasza niniejsze zaproszenie w celu stworzenia obszernej bazy danych kandydatów na pracowników kontraktowych w grupie funkcyjnej III w dziedzinie ICT. Niniejsze zaproszenie do wyrażenia zainteresowania dla pracownika kontraktowego ma na celu przede wszystkim wsparcie Dyrekcji Generalnej ds. Innowacji i Wsparcia Technologicznego (DG ITEC).

Baza danych będzie służyć jako pula kandydatów na stanowisko specjalisty ds. ICT, obejmująca szeroki zakres wewnętrznych profili ICT, umiejętności i doświadczenia na potrzeby ewentualnej przyszłej rekrutacji w trzech głównych miejscach pracy Parlamentu Europejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem naszych siedzib w Luksemburgu i Strasburgu.

Stosownie do potrzeb osoby, których nazwiska znajdują się w bazie danych, mogą zostać wybrane i otrzymać ofertę zatrudnienia jako pomocniczy pracownicy kontraktowi zgodnie z przepisami art. 3b Warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. 

Parlament Europejski stosuje politykę równości szans i przyjmuje kandydatów/kandydatki bez dyskryminacji ze względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne i inne, przynależność do mniejszości narodowej, status majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny lub sytuację rodzinną.

Jeśli chcesz, aby twoje nazwisko znalazło się w bazie danych, prześlij CV i wypełnij formularz zgłoszenia za pośrednictwem platformy APPLY4EP. Zacznij od utworzenia konta. Przeczytaj uważnie niniejsze zaproszenie, aby upewnić się, że spełniasz kryteria. Następnie kliknij na zakładkę „Złóż zgłoszenie online” i postępuj zgodnie z instrukcjami procedury składania wniosków online. Przeczytaj też uważnie przewodnik załączony do niniejszego zaproszenia. W APPLY4EP można utworzyć tylko jedno konto. Dane osobowe zapisane na koncie będą przetwarzane w pełnej zgodności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 i będzie można je aktualizować. Oświadczenie o ochronie prywatności dla platformy APPLY4EP jest dostępne na jej stronie głównej.

2.      Opis obowiązków

Specjaliści ds. ICT są odpowiedzialni za zapewnianie wsparcia technicznego i pomocy związanej z systemami komputerowymi, sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. Ich zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania zasobów ICT w ramach organizacji. 

Kluczowe obowiązki mogą obejmować: 

       wsparcie techniczne, oferowanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów związanych z systemami komputerowymi, w tym oprogramowaniem i sprzętem, zdalnie lub osobiście;

       konserwację i modernizację, przeprowadzanie regularnych kontroli i konserwacji systemów sieciowych i komputerów w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania. Obejmuje to również instalowanie i konfigurację sprzętu komputerowego, oprogramowania, systemów, sieci, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i skanerów;

       pomoc użytkownikom i szkolenia, pomoc posłom do Parlamentu, pracownikom lub klientom poprzez szereg działań, zarówno bezpośrednich, jak i telefonicznych, aby pomóc w tworzeniu systemów lub rozwiązywaniu problemów; szkolenie użytkowników w zakresie nowych systemów i aplikacji oraz udzielanie wskazówek dotyczących najlepszych praktyk informatycznych;

       rozwiązywanie problemów, diagnozowanie i rozwiązywanie usterek sprzętu lub oprogramowania. Obejmuje to rozwiązywanie problemów związanych z siecią, diagnozowanie błędów systemowych oraz dostarczanie natychmiastowych rozwiązań lub przekazywanie złożonych problemów specjalistom w dziedzinie informatyki wyższego szczebla;

       prowadzenie dokumentacji w formie rejestrów problemów i rozwiązań, aktualizowanie dokumentacji systemowej oraz prowadzenie inwentarza informatycznego i zarządzania aktywami;

       monitorowanie i analizowanie informacji i systemów danych, rozwiązywanie problemów związanych z danymi w celu zapewnienia integralności danych;

       cyberbezpieczeństwo dzięki wdrażaniu i monitorowaniu protokołów bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, tworzenie kopii zapasowych systemów w celu zapobiegania utracie danych oraz zapewnienie aktualności i prawidłowego funkcjonowania systemów antywirusowych i zapór sieciowych;

       utrzymywanie i rozwijanie rozwiązań ICT w celu zapewnienia ich użyteczności i funkcjonalności;

       opracowywanie scenariuszy testowych dla aplikacji Parlamentu (PE), przeprowadzanie testów (funkcjonalnych, regresji, rozpoznawczych, kompatybilności z konfiguracją norm PE) w kilku środowiskach ICT PE, ocena wyników testów, sprawozdawczość i monitorowanie usterek, tworzenie sprawozdań z testów dla projektów i zespołów aplikacyjnych;

       zapewnienie wsparcia projektom i zespołom ICT, opracowywanie i utrzymywanie dokumentacji projektowej, w tym harmonogramów projektów, sprawozdań na temat statusu, prezentacji, zasobów, planów, komunikacji z zainteresowanymi stronami projektu.

Specjaliści ds. ICT odgrywają kluczową rolę w codziennych działaniach naszej organizacji, zapewniając, aby wszystkie zasoby ICT były operacyjne, co umożliwia posłom i pracownikom sprawne i skuteczne wykonywanie obowiązków. 

Obszar działalności może obejmować:

-       infrastrukturę ICT, w tym chmurę, sieci i oprogramowanie pośredniczące;

-       cyfrowe miejsce pracy, automatykę biurową, komputery mobilne i druk mobilny;

-       opracowywanie, konfigurowanie, testowanie, obsługę i konserwację aplikacji ICT, nabywanie, wdrażanie i konserwację gotowych rozwiązań;

-       metodologie Agile, DevSecOps, monitorowanie i obserwowalność aplikacji/infrastruktury, ITIL;

-       zarządzanie danymi, modelowanie danych i analizę danych;

-       cyberbezpieczeństwo;

-       sztuczną inteligencję.

3.      Zadania

Zgodnie z programami i priorytetami określonymi przez organy lub kierownictwo Parlamentu i pod zwierzchnictwem odpowiedzialnych urzędników specjalista ds. ICT będzie wykonywał szereg zadań w zależności od służby, do której jest zatrudniony, włączając w to:

1)     interakcję z użytkownikami końcowymi, przeprowadzanie ocen potrzeb i udzielanie porad w odpowiednich obszarach odpowiedzialności;

2)     instalację, rozwiązywanie problemów i zdalne lub osobiste dokonywanie: napraw systemów biurowych, oprogramowania, sprzętu lub urządzeń peryferyjnych zgodnie ze specyfikacjami projektowymi lub instalacyjnymi;

3)     odpowiadanie na zapytania użytkowników dotyczące działania oprogramowania lub sprzętu, prowadzenie rejestrów codziennych transakcji komunikacyjnych, zapytań i podjętych działań naprawczych lub instalacyjnych;

4)     koordynowanie programistów aplikacji, twórców systemów i innych specjalistów ICT w celu opracowywania, utrzymywania i testowania produktów i usług ICT;

5)     wspomaganie i obsługa narzędzi zarządzania danymi, rozwiązywanie problemów związanych z danymi, zapewnianie bezpieczeństwa i integralności danych;

6)     przeprowadzanie analiz biznesowych i technicznych we współpracy z użytkownikami i zespołami technicznymi;

7)     informowanie lub szkolenie użytkowników: sporządzanie pisemnych instrukcji dla użytkowników, dokumentowanie aplikacji, wkład w doskonalenie odpowiedniej bazy wiedzy;

8)     wykonywanie codziennych zadań, konsultowanie się z odpowiednią bazą wiedzy i zasilanie jej, monitorowanie uzgodnionych procedur i obiegu zadań, korzystanie z zatwierdzonych systemów zgłaszania problemów i innych odpowiednich systemów;

9)     wykrywanie potencjalnych dysfunkcji i pojawiających się potrzeb oraz przekazywanie odpowiednich spostrzeżeń do hierarchii;

10)  wspieranie projektów w zakresie sztucznej inteligencji i analizy danych poprzez pomoc w przygotowywaniu danych i opracowywaniu modeli;

11)  pomoc użytkownikom podczas posiedzeń zdalnych lub hybrydowych.

Wymagana wiedza specjalistyczna

W poniższym wykazie podano różne dziedziny wiedzy specjalistycznej. Należy zauważyć, że chociaż te obszary wiedzy są istotne, nie wszystkie elementy są obowiązkowe w przypadku wszystkich wakatów. To, czy dana dziedzina wiedzy będzie mieć zastosowanie, zależy od konkretnej służby, do której kandydaci/kandydatki są rekrutowani. Kandydaci/kandydatki zostaną wybrani na podstawie ich szczególnej wiedzy fachowej i profilu wymaganego do obsadzenia wolnego stanowiska: 

1)     znajomość komponentów sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i skanerów oraz rozwiązywanie problemów sprzętowych;

2)     znajomość systemów operacyjnych i aplikacji, w tym pakietów biurowych, klientów poczty elektronicznej i specjalistycznego oprogramowania właściwego dla organizacji;

3)     znajomość zarządzania cyklem życia aplikacji, w tym DevSecOps, metodologii Agile, kontenerów, zaawansowanego monitorowania i obserwowalności;

4)     znajomość środowisk serwerowych, zarządzania bazami danych i usług w chmurze;

5)     rozumienie zarządzania danymi i procedur zarządzania danymi (gromadzenie, analiza, dystrybucja), znajomość nowoczesnych technologii baz danych i systemów informatycznych;

6)     umiejętność skutecznego diagnozowania i rozwiązywania problemów technicznych; umiejętność prowadzenia badań nad rozwiązaniami nowych problemów lub odpowiedniego przekazywania problemów na wyższy szczebel;

7)     znajomość oprogramowania lub pakietów programistycznych (języki programowania, systemy zarządzania bazami danych);

8)     znajomość norm i technologii w branży ICT;

9)     doskonała znajomość narzędzi współpracy, wideokonferencji i narzędzi multimedialnych;

10)  znajomość metodologii zarządzania projektami (PMI, PRINCE2);

11)  znajomość technik testowania w celu planowania i przeprowadzania testów, doświadczenie w zakresie oprogramowania do automatyzacji lub wspomagania testowania, znajomość różnych metodologii testowania (Waterfall, iteracyjne, Agile, Scrum itp.);

12)  doskonałe umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej w celu wyjaśniania pojęć technicznych użytkownikom nietechnicznym;

13)  bycie na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi i najlepszymi praktykami w zakresie wsparcia ICT;

14)  silny nacisk na zapewnienie wysokiej jakości wsparcia w celu zwiększenia satysfakcji użytkowników; umiejętność spokojnego i profesjonalnego radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami;

15)  umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej.

4.      Warunki dopuszczalności

Aby kwalifikować się do ewentualnej przyszłej rekrutacji na stanowisko pracownika kontraktowego, kandydat/kandydatka musi spełniać następujące kryteria ogólne i szczegółowe:

a.      Kryteria ogólne 

·        obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,

·        uregulowany stosunek do służby wojskowej przewidzianej prawem krajowym,

·        odpowiednie referencje potwierdzające zdatność kandydata do wykonywania obowiązków.

b.     Kryteria szczegółowe 

1)   Wymagane kwalifikacje i umiejętności

(i) wykształcenie pomaturalne potwierdzone dyplomem 

lub

            (ii) wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem umożliwiające podjęcie studiów pomaturalnych oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe mające związek z charakterem obowiązków 

            lub

            (iii) jeżeli jest to uzasadnione interesem służby, równorzędne wykształcenie lub doświadczenie zawodowe.

Przed zatrudnieniem kandydaci/kandydatki zostaną poproszeni o dostarczenie dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu zgłoszenia (dyplomy, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające).

Dyplomy, zarówno wydane w państwie członkowskim UE, jak i w państwie trzecim, muszą być uznane przez oficjalny organ państwa członkowskiego UE, np. ministerstwo edukacji. 

Osoby kandydujące mające dyplom wydany w państwie trzecim muszą przedstawić dokument potwierdzający równoważność tego dyplomu z dyplomami UE. Więcej informacji o uznawaniu kwalifikacji spoza UE można znaleźć w sieciach ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net).

2) Znajomość języków

Osoby kandydujące muszą mieć dogłębną znajomość (co najmniej na poziomie C1) jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej (język 1): angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, estońskiego, fińskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, irlandzkiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, polskiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, szwedzkiego, węgierskiego lub włoskiego 

oraz

zadowalającą znajomość (co najmniej na poziomie B2) języka angielskiego lub francuskiego (język 2). Język 2 musi być językiem innym niż język 1. 

Z uwagi na równe traktowanie wszystkie osoby kandydujące, których pierwszym językiem jest angielski lub francuski, muszą wykazać się zadowalającą znajomością jednego z pozostałych języków urzędowych Unii Europejskiej.

Uwaga: określone powyżej minimalne poziomy znajomości języków dotyczą wszystkich umiejętności językowych (mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie), o których mowa w formularzu zgłoszenia. Umiejętności te odpowiadają umiejętnościom określonym we wspólnym europejskim systemie opisu kształcenia językowego (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills). Należy pamiętać, że według tego systemu najwyższym poziomem jest C2, zaś najniższym A1.

Zarówno angielski, jak i francuski są językami najczęściej używanymi do porozumiewania się w obrębie działów w dyrekcjach generalnych i organach politycznych i administracyjnych Parlamentu oraz pomiędzy nimi.

Biorąc pod uwagę, że sprzęt i procedury w tych specjalistycznych obszarach są zakorzenione w języku angielskim, płynna znajomość języka angielskiego ma kluczowe znaczenie. Język angielski służy jako podstawowy język komunikacji i rozwoju w dziedzinie IT na arenie międzynarodowej i w większości instytucji UE i dotyczy takich ról jak programiści, analitycy i architekci. Dlatego znajomość języka angielskiego jest niezbędna na dostępnych stanowiskach.

Język francuski jest szeroko używany w służbach informatycznych w Parlamencie Europejskim i jego dyrekcjach generalnych. Jako że stanowiska znajdują się przede wszystkim w Luksemburgu i Strasburgu, miejscach o znaczącej obecności francuskojęzycznych dostawców usług ICT, znajomość języka francuskiego ma zasadnicze znaczenie dla ułatwienia skutecznej interakcji z tymi zespołami. 

Dlatego też, aby móc skutecznie wykonywać swoje obowiązki i jak najszybciej rozpocząć pracę, zatrudnieni pracownicy kontraktowi muszą być w stanie pracować i skutecznie porozumiewać się w języku angielskim lub francuskim.

3) Wymagane doświadczenie zawodowe

Oprócz kwalifikacji, o których mowa w części 4.b.i, osoby składające zgłoszenie muszą posiadać co najmniej roczne doświadczenie zawodowe mające związek z obowiązkami wyszczególnionymi w części 3.

5.      Baza danych

Jeżeli

·        spełniasz ogólne warunki dopuszczalności oraz

·        wypełniłeś/wypełniłaś formularz zgłoszenia na platformie APPLY4EP (zob. poniżej, „Zgłoszenia”) zgodnie z procedurą i w terminie,

twoje nazwisko zostanie umieszczone w bazie danych.

Decyzja o umieszczeniu twojego nazwiska będzie oparta wyłącznie na informacjach podanych w formularzu zgłoszenia i w załączonych dokumentach. Te informacje i dokumenty zostaną zweryfikowane w późniejszym terminie, jeżeli otrzymasz ofertę zatrudnienia.

W zależności od potrzeb służby rekrutacyjne zapoznają się z bazą danych, aby zidentyfikować i wybrać kandydatów/kandydatki, których profile odpowiadają ich konkretnym potrzebom, w oparciu o informacje zawarte w zgłoszeniach. Jeśli znajdziesz się na tej krótkiej liście, służby rekrutacyjne zaproszą cię na testy lub rozmowy kwalifikacyjne. Testy lub rozmowy kwalifikacyjne mają na celu ocenę przydatności na danym stanowisku. W procedurze tej może też być oceniana znajomość języków.

Uwaga: wszelkie rozbieżności między przekazanymi informacjami a faktami ustalonymi w wyniku weryfikacji doprowadzą do wykluczenia osoby kandydującej z procesu selekcji, jej dane zostaną usunięte z bazy danych, a kontrakt nie zostanie zaoferowany. 

6.      Zgłoszenia – jak wyrazić zainteresowanie?

Zainteresowane osoby muszą wypełnić formularz zgłoszenia za pośrednictwem platformy internetowej APPLY4EP. Platforma ta jest jedyną drogą wyrażenia zainteresowania.

Po utworzeniu konta należy załączyć szczegółowy życiorys. Należy użyć formatu Europass (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Następnie należy wypełnić resztę formularza zgłoszenia. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 

30 czerwca 2025 r. o godz. 17.00 (czasu luksemburskiego)

Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, zostaną uznane za niedopuszczalne. 

Umieszczenie nazwiska w bazie danych lub zaproszenie na testu lub rozmowę kwalifikacyjną nie stanowi gwarancji otrzymania oferty pracy. 

Parlament Europejski stosuje w swoich procedurach naboru rygorystyczną politykę równych szans, aby zagwarantować równe traktowanie wszystkich kandydatów/kandydatek.

Warunki pracy w instytucjach europejskich są określone w Warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje na temat organizacji pracy można znaleźć pod adresem:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN (Tytuł IV „Personel kontraktowy”).

Od 1 lipca 2023 r. podstawowe wynagrodzenie miesięczne (personel kontraktowy, grupa funkcyjna III) wynosi od 3111,21 EUR do 5768,76 EUR w zależności od wykształcenia i doświadczenia zawodowego kandydata/kandydatki. 

Baza danych będzie ważna do 31 grudnia 2025 r. Jej ważność może zostać przedłużona decyzją organu powołującego. W przypadku przedłużenia ważności listy wpisani na nią kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni w stosownym czasie.