This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

VÝZVA NA VYJADRENIE ZÁUJMU VYTVORENIE DATABÁZY-ODBORNÍK NA IKT (FUNKČNÁ SKUPINA IV)

Miesto : Brusel ; Luxemburg ; Štrasburg
Koniec zverejnenia na externom webovom sídle : 30/06/2025 17:00
Útvar : 00-Európsky parlament
Ref. : ICT Expert (function group IV)
Príručka pre uchádzačov :

VÝZVA NA VYJADRENIE ZÁUJMU

VYTVORENIE DATABÁZY

Zmluvní zamestnanci v oblasti informačných a komunikačných technológií   

Odborník na IKT (funkčná skupina IV) 

1.      Všeobecné informácie

Sekretariát Európskeho parlamentu vydáva túto výzvu s cieľom vytvoriť rozsiahlu databázu uchádzačov na zmluvných zamestnancov vo funkčnej skupine IV v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Táto výzva na vyjadrenie záujmu pre zmluvných zamestnancov („CA-AMI“) je primárne zameraná na podporu Generálneho riaditeľstva pre inováciu a technologickú podporu (GR ITEC).

Databáza bude slúžiť ako zoznam uchádzačov s odbornými znalosťami v oblasti IKT, ktorá zahŕňa širokú škálu interných profilov IKT vyžadujúcich širokú škálu zručností a skúseností pre možný nábor na troch hlavných pracoviskách Európskeho parlamentu s hlavným zameraním na naše pracovisko v Štrasburgu. 

Podľa potreby môžu byť osoby, ktorých mená sú uvedené v databáze, vybrané a môžu im byť poskytnuté miesta pomocných zmluvných zamestnancov v súlade s ustanoveniami článku 3b Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ).

Európsky parlament uplatňuje politiku rovnakých príležitostí a prijíma uchádzačov bez akejkoľvek diskriminácie na základe pohlavia, rodu, etnického alebo sociálneho pôvodu, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského alebo rodinného stavu.

Ak máte záujem o zaradenie do databázy, prosím zašlite životopis a prihlášku cez platformu APPLY4EP. Začnite tým, že si vytvoríte účet. Pozorne si prečítajte túto výzvu, aby ste sa uistili, že spĺňate kritériá. Potom kliknite na tlačidlo Podať prihlášku online a postupujte podľa pokynov. Podrobne si prečítajte aj príručku priloženú k tejto výzve. Na platforme APPLY4EP možno vytvoriť len jeden účet. Osobné údaje uvedené v účte sa spracujú v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 a bude možné ich upravovať, aby boli vždy aktuálne. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre APPLY4EP je k dispozícii na domovskej stránke platformy.

2.      Opis pracovného miesta

Hľadáme kandidátov s rôznorodými odbornými znalosťami v oblasti IKT na obsadenie rôznych úloh, ktoré spoločne podporujú ciele Európskeho parlamentu. Zahŕňajú vývoj aplikácií, riadenie projektov a tímov, architektúru a inžinierstvo IKT, riadenie a uľahčovanie vzťahov medzi oddelením IKT a jeho zainteresovanými stranami. 

Kľúčové zodpovednosti môžu zahŕňať: 

-       udržiavanie kontaktov medzi oddelením IKT a inými oddeleniami, pôsobenie ako kontaktné miesto na pochopenie prevádzkových požiadaviek a ich premietnutie do riešení IKT;

-       riadenie projektov, dohľad nad projektmi IKT od začiatku až po dokončenie, zabezpečenie toho, aby spĺňali potreby zainteresovaných strán, boli realizované včas a v rámci rozpočtu;

-       riadenie programov, plánovanie a navrhovanie programov IKT, monitorovanie ich pokroku, komunikácia so zainteresovanými stranami;

-       zapojenie zainteresovaných strán, pravidelná komunikácia so zainteresovanými stranami s cieľom získať spätnú väzbu, riadiť očakávania a informovať o pokroku projektu a vývoji IKT;

-       vypracovanie stratégie, prispievanie k stratégii IKT začlenením spätnej väzby od zainteresovaných strán a zabezpečenie toho, aby podporovala celkové ciele organizácie;

-       vypracúvanie štúdií na vysokej úrovni alebo strategických štúdií, správ, dokumentov o najlepších postupoch a technických postupoch;

-       vývoj IKT, architektúra a inžinierstvo.

Oblasť činnosti môže zahŕňať:

-       vývoj IKT, architektúra a inžinierstvo;

-       metodiky DevSecOps a Agile, ITIL;

-       správa, riadenie a analýza údajov IKT;

-       infraštruktúry IKT, cloud, siete a middleware;

-       digitálne pracovisko, automatizácia administratívy a mobile computing;

-       návrh, rekonfigurácia, testovanie, prevádzka a údržba aplikácií IKT a štandardných riešení;

-       kybernetická bezpečnosť;

-       umelá inteligencia, architektúra činnosti a podniková architektúra;

-       riadenie, koordinácia a dohľad nad tímami.

3.      Náplň práce

V súlade s programami a prioritami vymedzenými orgánmi a/alebo vedením Parlamentu a pod vedením úradníkov alebo dočasných zamestnancov vykonávajú odborníci v oblasti IKT v závislosti od útvaru, do ktorého boli prijatí, tieto úlohy:

 

1)     koordinovať projekty IKT, zabezpečovať ich funkčnú konzistentnosť a súlad s technickými pravidlami a normami;

2)     riadiť, povzbudzovať, motivovať, koordinovať jeden tím alebo viacero tímov zamestnancov s cieľom optimalizovať využívanie zdrojov oddelenia a zabezpečovať vysokú kvalitu služieb vo svojej oblasti pôsobnosti (organizácia, riadenie ľudských a rozpočtových zdrojov, inovácia atď.);

3)     udržiavať aplikácie oddelení, poskytovať užívateľskú podporu pre predmetné informačné systémy, definovať technickú a funkčnú architektúru aplikácií IKT v rámci oblasti zodpovednosti;

4)     pomoc pri riadení projektov a organizovaní posúdení potrieb a/alebo štúdií uskutočniteľnosti vrátane stretnutí so zainteresovanými stranami s cieľom posúdiť ich požiadavky;

5)     monitorovať, koordinovať a dohliadať na rozpočtové a zmluvné riadenie oddelenia, pomáhať pri zostavovaní plánu pre rozpočtové položky riadené oddelením;

6)     vytvárať a presadzovať politiku účinnej správy údajov s využitím využívania údajov v Parlamente zlepšením ich prístupnosti a dostupnosti;

7)     pripravovať a sledovať výzvy na predloženie ponúk v značne technických oblastiach;

8)     organizovať podporné služby (zariadenia a softvér) a pomoc prvej a druhej úrovne pre používateľov s dôrazom na schôdze na diaľku alebo hybridné schôdze;

9)     skúmať architektúru a všeobecné technické riešenia, sledovať vývoj na trhu, navrhovať riešenia na posilnenie stratégie Parlamentu v oblasti IKT, organizovať a implementovať sledovanie technológií IKT (výskum trhu), posudzovanie vplyvu nových služieb a technológií na rozvoj infraštruktúry a pracovných staníc;

10)  navrhovať a implementovať modely a algoritmy umelej inteligencie so zameraním na úlohy od predbežného spracovania údajov a trénovania modelov až po nasadenie a zároveň zabezpečiť etické používanie a súlad s príslušnými nariadeniami.

Požadované osobitné znalosti

V nasledujúcom zozname sú vymenované rôzne oblasti odbornosti. Je dôležité poznamenať, že hoci sú tieto oblasti vedomostí relevantné, nie všetky prvky sú povinné pre všetky voľné pracovné miesta. Uplatniteľnosť týchto vedomostných oblastí bude závisieť od konkrétnych služieb, na ktoré sa prijímajú uchádzači. Uchádzači budú vybraní na základe ich špecifických odborných znalostí a profilu požadovaného na obsadenie voľného pracovného miesta. 

1)     znalosť distribuovaných IKT a sieťových technológií (individuálne vybavenie alebo vybavenie oddelení, osobné kancelárske systémy a IKT);

2)     znalosť metodík projektového riadenia;

3)     znalosť správy údajov, manažmentu údajov a analýzy údajov, znalosť moderných databázových a informačných systémových technológií;

4)     odborné znalosti štandardných informačných a komunikačných technológií vrátane cloudu;

5)     znalosť kolaboratívnych, videokonferenčných a multimediálnych nástrojov;

6)     znalosť administratívnych a/alebo právnych a rozpočtových pravidiel, ktorými sa riadi zadávanie verejných zákaziek;

7)     znalosť metód riadenia tímu, metód posudzovania zaťaženia a plánovania;

8)     znalosť aplikácií a/alebo softvéru používaných v dotknutej oblasti činnosti;

9)     znalosť softvérových a/alebo vývojových balíkov (programovacie jazyky, systémy správy databáz), metodík Agile, kontajnerov a chápanie životného cyklu aplikácií;

10)  znalosť infraštruktúr IKT vrátane schopnosti rokovať o podmienkach ich používania;

11)  znalosť navrhovania a inžinierstva architektúry IKT;

12)  schopnosť definovať požadované konfigurácie;

13)  vynikajúce verbálne a písomné komunikačné zručnosti na vysvetľovanie technických koncepcií netechnickým používateľom;

14)  odhodlanie držať krok s najnovším technologickým pokrokom a najlepšími postupmi v oblasti podpory IKT;

15)  silný dôraz na poskytovanie vysokokvalitnej podpory s cieľom zvýšiť spokojnosť používateľov, schopnosť zvládať stresové situácie pokojne a profesionálne;

16)  schopnosť pracovať v tíme, ako aj samostatne.

4.      Podmienky účasti

Uchádzači musia na účely možného budúceho prijatia na miesto zmluvného zamestnanca spĺňať tieto všeobecné a osobitné kritériá:

a.      Všeobecné kritériá 

·        byť občanmi jedného z členských štátov Európskej únie,

·        spĺňať všetky povinnosti, ktoré stanovujú zákony týkajúce sa vojenskej služby,

·        poskytnúť záruky o tom, že spĺňajú morálne požiadavky potrebné na výkon úloh.

b.     Osobitné kritériá 

       i.           Požadované kvalifikácie, diplomy a zručnosti

i) vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu trvajúcemu aspoň tri roky doložené diplomom

alebo

ii) ak je to odôvodnené záujmom služby, odborné vzdelanie rovnakej úrovne.

Od uchádzačov zaradených do databázy sa bude pred prijatím do zamestnania vyžadovať, aby informácie uvedené v prihláške doložili príslušnými dokumentmi (diplomy, certifikáty a iné podporné dokumenty).

Diplomy vydané v členskom štáte alebo v krajine mimo EÚ musia byť uznané úradným orgánom členského štátu EÚ, napríklad ministerstvom školstva. 

Uchádzači, ktorí sú držiteľmi diplomov vydaných v krajine mimo EÚ, musia poskytnúť doklad o rovnocennosti svojich diplomov s diplomami na úrovni EÚ. Ďalšie informácie o uznávaní kvalifikácií z krajín mimo EÚ nájdete na webovom sídle sietí ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

     ii.           Jazykové znalosti

Uchádzači musia mať dôkladnú znalosť (minimálne na úrovni C1) jedného z úradných jazykov Európskej únie (jazyk 1): anglického, bulharského, českého, dánskeho, estónskeho, fínskeho, francúzskeho, gréckeho, holandského, chorvátskeho, írskeho, litovského, lotyšského, maďarského, maltského, nemeckého, poľského, portugalského, rumunského, slovenského, slovinského, španielskeho, švédskeho alebo talianskeho jazyka, 

ako aj

uspokojivú znalosť (minimálne na úrovni B2) anglického alebo francúzskeho jazyka (jazyk 2). Jazyk 2 sa musí líšiť od jazyka 1.

Z dôvodu rovnakého zaobchádzania musia mať všetci uchádzači, ktorých prvým jazykom je angličtina alebo francúzština, uspokojivú znalosť jedného z ostatných úradných jazykov Európskej únie.

Upozorňujeme, že uvedené požadované minimálne úrovne sa týkajú každej oblasti jazykovej spôsobilosti (hovorenie, písanie, čítanie, počúvanie) uvedenej v prihláške. Ide o schopnosti uvedené v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky (https://europa.eu/europass/sk/common-european-framework-reference-language-skills). Upozorňujeme, že podľa tohto referenčného rámca je C2 najvyššia a A1 najnižšia úroveň.

Žiadateľov informujeme, že angličtina a francúzština boli špecifikované v záujme služieb.

Angličtina aj francúzština sú jazyky, ktoré sa najčastejšie používajú na komunikáciu v rámci oddelení generálnych riaditeľstiev a politických a administratívnych orgánov Parlamentu a medzi nimi.

Vzhľadom na to, že pre tieto špecializované oblasti sú zavedené existujúce zariadenia a postupy, znalosť angličtiny je kľúčová. Angličtina slúži ako primárny jazyk pre komunikáciu a vývoj v oblasti IT na medzinárodnej úrovni a vo väčšine inštitúcií EÚ, pričom zahŕňa úlohy, ako sú programátori, analytici a architekti. Znalosť anglického jazyka je preto nevyhnutná pre dostupné pracovné miesta.

Francúzština sa vo veľkom rozsahu používa v IT službách v rámci Európskeho parlamentu a jeho generálnych riaditeľstiev. Vzhľadom na to, že pozície sa nachádzajú predovšetkým v Štrasburgu, kde sú vo veľkej miere prítomní francúzsky hovoriaci poskytovatelia služieb IKT, znalosť francúzštiny je nevyhnutná na uľahčenie účinnej interakcie s týmito tímami. 

Prijatí zmluvní zamestnanci preto musia byť schopní pracovať a efektívne komunikovať v angličtine a/alebo vo francúzštine, aby mohli účinne vykonávať svoje úlohy a čo najskôr začať pracovať.

   iii.           ) Požadovaná odborná prax 

Po získaní kvalifikácie uvedenej v oddiele 4 písm. b) bode i) musia mať uchádzači aspoň jeden rok odbornej praxe súvisiacej s náplňou práce uvedenou v oddiele 3.

5.      Databáza

Ak

·        spĺňate všeobecné kritériá účasti a

·        podali ste prihlášku cez platformu APPLY4EP (pozri časť Prihlášky nižšie) podľa podmienok a v požadovanom termíne,

bude vaše meno zaradené do databázy.

Zaradenie do databázy sa zakladá výlučne na informáciách uvedených v prihláške a priložených dokumentoch. Tieto informácie a dokumenty sa preveria neskôr, ak vám bude ponúknuté pracovné miesto.

Prijímajúce útvary v prípade potreby použijú databázu a vyberú z nej určitý počet uchádzačov, ktorí spĺňajú ich požiadavky, a to na základe informácií uvedených v prihláškach uchádzačov. Ak budete vybraní, môže sa stať, že dostanete pozvánku na skúšky a/alebo pohovory, ktoré zorganizujú tieto prijímajúce útvary. Cieľom skúšok a pohovorov je posúdiť vašu spôsobilosť na príslušnú pozíciu. Môže sa pritom posúdiť aj znalosť jazykov.

Treba poznamenať, že akékoľvek nezrovnalosti, ktoré budú zistené medzi poskytnutými informáciami a skutočnosťami zistenými prostredníctvom overovania, povedú k vylúčeniu uchádzača z výberového postupu, jeho údaje sa odstránia z databázy a zmluva sa neponúkne. 

6.      Prihlášky – ako vyjadriť záujem?

 

Uchádzači musia vyplniť prihlášku cez online platformu APPLY4EP. Vyjadrenie záujmu možno podať len prostredníctvom tejto platformy.

Po vytvorení účtu musíte nahrať svoj podrobný životopis. Vyžaduje sa formát Europass (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Následne musíte vyplniť zvyšnú časť prihlášky. 

Uzávierka na vyjadrenie záujmu je 

30. júna 2025 o 17.00 h. (luxemburského času)

Prihlášky po tomto dátume nebudú akceptované. 

Zaradenie vášho mena do databázy alebo pozvanie na skúšku alebo pohovor nie je zárukou, že vám bude ponúknuté pracovné miesto. 

Európsky parlament vo svojich výberových konaniach dôsledne uplatňuje politiku rovnakých príležitostí, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.

Pracovné podmienky v európskych inštitúciách sú stanovené v Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ). Podrobné ustanovenia o pracovných podmienkach nájdete na tejto adrese:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501 (Hlava IV, Zmluvní zamestnanci).

Od 1. júla 2023 je základný mesačný plat (zmluvní zamestnanci, funkčná skupina IV) v rozpätí od 3 982,82 EUR do 8 355,86 EUR v závislosti od odbornej prípravy uchádzača a konkrétnej odbornej praxe.

Platnosť databázy sa skončí 31. decembra 2025. Môže sa predĺžiť rozhodnutím menovacieho orgánu. Ak sa predĺži, uchádzači uvedení na zozname budú o predĺžení včas informovaní.