This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KOREKTORI/JAZYKOVÍ REDAKTORI PRE TIETO JAZYKY: ANGLICKÝ, BULHARSKÝ, DÁNSKY, FÍNSKY, FRANCÚZSKY, HOLANDSKÝ, ÍRSKY, LITOVSKÝ, MALTSKÝ, NEMECKÝ, RUMUNSKÝ A ŠVÉDSKY

Miesto : Luxemburg
Koniec zverejnenia na externom webovom sídle : 30/05/2025 17:00
Útvar : 09-Generálne riaditeľstvo pre preklad
Ref. : APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT PROOF-READERS/EDITORS
Príručka pre uchádzačov :

VÝZVA NA VYJADRENIE ZÁUJMU

VYTVORENIE DATABÁZY 

Korektori/jazykoví redaktori pre tieto jazyky: anglický, bulharský, dánsky, fínsky, francúzsky, holandský, írsky, litovský, maltský, nemecký, rumunský a švédsky

Luxemburg 

Dočasní zamestnanci (AST 3) a zmluvní zamestnanci (funkčná skupina III) 

1.      Všeobecné informácie

Generálny sekretariát Európskeho parlamentu uverejňuje túto výzvu na vyjadrenie záujmu s cieľom vytvoriť databázu uchádzačov so záujmom o budúce voľné pracovné miesta korektorov/jazykových redaktorov na generálnom riaditeľstve pre preklad (GR TRAD) so sídlom v Luxemburgu

Z tejto databázy sa budú môcť vyberať a prijímať uchádzači v prípade, že bude potrebné posilniť naše jazykové a redaktorské kapacity. 

Po vytvorení databázy môžu byť uchádzači, ktorí boli zaradení do databázy, vybraní ako dočasní zamestnanci na voľné pracovné miesta korektorov/jazykových redaktorov na GR TRAD v súlade s ustanoveniami článku 2 písm. (b) Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ). Títo uchádzači budú vybraní v súlade s ustanoveniami článku 4 (spoločný výbor) Všeobecných vykonávacích ustanovení Parlamentu týkajúcich sa konkurzov a výberových konaní, prijímania a zaraďovania úradníkov a ostatných zamestnancov Európskeho parlamentu.

V zriedkavých prípadoch, ak sú k dispozícii zdroje a nie sú možnosti zamestnať zmluvných zamestnancov, môžu byť uchádzači zaradení do databázy vybraní ako pomocní zmluvní zamestnanci na voľné pracovné miesta korektorov/jazykových redaktorov na GR TRAD v súlade s ustanoveniami článku 3b Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ). Títo uchádzači budú vybraní v súlade s ustanoveniami článku 7 (spoločný výbor pre výber pomocných zmluvných zamestnancov) a článku 8 (Postup na výber zmluvných zamestnancov) Všeobecných vykonávacích ustanovení Parlamentu týkajúcich sa konkurzov a výberových konaní, prijímania a zaraďovania úradníkov a ostatných zamestnancov Európskeho parlamentu.

Európsky parlament uplatňuje politiku rovnakých príležitostí a prijíma prihlášky bez akejkoľvek diskriminácie na základe rodu, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského alebo rodinného stavu.

Ak sa chcete stať súčasťou dynamického tímu, ktorý zabezpečuje jazykovú presnosť a zrozumiteľnosť v dokumentoch a informačných textoch Parlamentu, prihláste sa na túto výzvu na vyjadrenie záujmu. Táto úloha má zásadný význam pri zabezpečovaní viacjazyčnosti na vysokej úrovni, ktorú Parlament presadzuje. Ak sa chcete uchádzať, musíte poskytnúť svoj životopis a vyplniť prihlášku na platforme APPLY4EP. Na to si na nej najskôr musíte vytvoriť účet (ak ho ešte nemáte). Na tento účel by ste si mali pozorne prečítať toto oznámenie, kliknúť na tlačidlo Podať prihlášku online a postupovať podľa pokynov na podanie online prihlášky. Takisto si musíte pozorne prečítať aj príručku pripojenú k tomuto oznámeniu. Na platforme APPLY4EP smiete mať len jeden účet. Osobné údaje uvedené v účte sa spracujú v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 a bude možné ich upravovať, aby boli vždy aktuálne. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre APPLY4EP je k dispozícii na domovskej stránke platformy.

2.      Pracovná náplň

Korektori/jazykoví redaktori pracujú pod odborným dohľadom v digitalizovanom prostredí a sú zodpovední okrem iného za nasledujúce úlohy:

·        korektúry textov;

·        kontrola súladu preložených textov so zdrojovým jazykom;

·        príprava a kontrola obsahu v rôznych formátoch a na rôznych nosičoch;

·        oprava pravopisných, gramatických a syntaktických chýb;

·        pomoc pri organizovaní a monitorovaní postupov vedúcich k zverejneniu textov. 

Uchádzači musia:

·        mať vynikajúce znalosti v oblasti vykonávania korektorskej činnosti a dokonale ovládať gramatiku a pravopis v jednom z týchto jazykov: anglickom, bulharskom, dánskom, fínskom, francúzskom, holandskom, írskom, litovskom, maltskom, nemeckom, rumunskom alebo švédskom (jazyk 1);

·        mať dostatočnú znalosť anglického alebo francúzskeho jazyka (jazyk 2), pričom jazyk 2 sa musí líšiť od jazyka 1. Ak je jazykom 1 angličtina alebo francúzština, vyžaduje sa dostatočná znalosť jedného z ďalších 23 úradných jazykov Európskej únie;

·        preukazovať flexibilitu v práci a schopnosť dodržiavať krátke termíny;

·        mať znalosti prekladateľských postupov a redakčných noriem. 

3.      Úlohy

V súlade s programami a prioritami, ktoré stanovujú orgány Parlamentu a/alebo jeho vedenie, a pod vedením zodpovedných úradníkov:

·        vykonávanie korektúr textov z hľadiska pravopisu, gramatiky, syntaxe, interpunkcie, typografie, formátovania, dodržiavania technických požiadaviek a externých referencií atď.;

·        kontrola textov z hľadiska jazykovej a terminologickej konzistencie, dodržiavania štylistických noriem a pravidiel atď.;

·        príprava a následné spracovanie dokumentov pomocou prekladateľských nástrojov, softvéru na spracovanie textov a iných kancelárskych aplikácií;

·        vyhľadávanie a zapracúvanie existujúcich textov (bežných textov, referenčných dokumentov, názvov, výňatkov zo zmlúv, z pravidiel, textov Komisie atď.);

·        príprava hrubých prekladov krátkych a nelegislatívnych textov alebo ich častí;

·        pomoc prekladateľom a terminológom na oddelení, a to formou terminologických rešerší, aktualizácie terminologických databáz, prípravy terminológie na preklad podporovaný počítačom (CAT nástroje) atď. ;

·        pomoc pri vykonávaní kontroly technickej a jazykovej kvality textov;

·        plnenie ďalších úloh týkajúcich sa jazyka, ako sú prepisy, kontrola prepisovaných súborov, kontrola textov v rôznych formátoch súborov (obsahu strojového prekladu, audiosúborov, videosúborov atď.), kontrola a moderovanie obsahu na webových stránkach a v sociálnych médiách;

·        pomoc pri zaškoľovaní a zapracúvaní nových kolegov, školeniach v rámci oddelenia, pri vývoji IT nástrojov.

Požadované osobitné schopnosti:

·        neustále zlepšovanie sa;

·        flexibilita;

·        tímový duch a spolupráca;

·        zameranie na výsledok;

·        spoľahlivosť;

·        svedomitý prístup;

·        analytické zručnosti a schopnosť porozumenia.

Pracovné prostredie:

·        meniaca sa pracovná záťaž v závislosti od kalendára parlamentných činností;

·        plnenie úloh v stanovenom termíne.

4.      Podmienky účasti

Na zaradenie medzi spôsobilých uchádzačov o voľné pracovné miesto v budúcnosti musíte spĺňať tieto všeobecné a osobitné kritériá:

a.      Všeobecné kritériá 

·        byť občanom jedného z členských štátov Európskej únie,

·        spĺňať všetky povinnosti, ktoré stanovujú zákony týkajúce sa vojenskej služby,

·        poskytnúť záruky o tom, že spĺňate morálne požiadavky potrebné na výkon úloh.

b.     Osobitné kritériá 

       i.           Požadované kvalifikácie, diplomy a zručnosti

V triede AST 3/FGIII aspoň:

·        vzdelanie na úrovni zodpovedajúcej postsekundárnemu vzdelaniu doložené diplomom

alebo

·        vzdelanie na úrovni zodpovedajúcej stredoškolskému vzdelaniu doložené diplomom, ktorý oprávňuje na vysokoškolské štúdium, a najmenej trojročná zodpovedajúca odborná prax 

     alebo,

·        ak je to odôvodnené záujmom služby, odborné vzdelanie rovnakej úrovne.

Od uchádzačov zaradených do databázy sa bude pred prijatím do zamestnania vyžadovať, aby informácie uvedené v prihláške doložili príslušnými dokumentmi (diplomy, certifikáty a iné podporné dokumenty).

Diplomy vydané v členskom štáte alebo v krajine mimo EÚ musia byť uznané úradným orgánom členského štátu EÚ, napríklad ministerstvom školstva. 

Uchádzači, ktorí sú držiteľmi diplomov vydaných v krajine mimo EÚ, musia poskytnúť doklad o rovnocennosti svojich diplomov s diplomami na úrovni EÚ. Ďalšie informácie o uznávaní kvalifikácií z krajín mimo EÚ nájdete na webovom sídle sietí ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

Zohľadnia sa rozdiely vo vzdelávacích systémoch. Príklady minimálnej úrovne požadovaných kvalifikácií a diplomov sa nachádzajú v tabuľke uvedenej v príručke.

     ii.          Jazykové znalosti

Uchádzači musia mať:

·        dokonalú znalosť jedného z týchto úradných jazykov Európskej únie (jazyk 1) na úrovni materinského jazyka: anglického, bulharského, dánskeho, fínskeho, francúzskeho, holandského, írskeho, litovského, maltského, nemeckého, rumunského alebo švédskeho jazyka 

a

·        uspokojivú znalosť (minimálne na úrovni B2) anglického alebo francúzskeho jazyka (jazyk 2). Jazyk 2 sa musí líšiť od jazyka 1. Ak je jazykom 1 angličtina alebo francúzština, vyžaduje sa dostatočná znalosť (na úrovni B2) jedného z ďalších 23 úradných jazykov Európskej únie. 

Upozorňujeme, že uvedené požadované minimálne úrovne sa týkajú každej oblasti jazykovej spôsobilosti (hovorenie, písanie, čítanie, počúvanie) uvedenej v prihláške. Ide o schopnosti uvedené v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky (https://europa.eu/europass/sk/common-european-framework-reference-language-skills). 

 

Upozorňujeme uchádzačov, že uvedené dve možnosti týkajúce sa jazyka 2, t. j. anglického a francúzskeho jazyka, boli v tomto postupe na vytvorenie databázy stanovené v záujme služby, najmä pokiaľ ide o pozície korektorov/jazykových redaktorov.

Angličtina a francúzština sú totiž jazyky, ktoré sa pri vykonávaní úloh opísaných v časti 3 tejto výzvy na vyjadrenie záujmu používajú najčastejšie.

Prijatí uchádzači musia preto preukázať schopnosť efektívne pracovať a komunikovať v angličtine alebo vo francúzštine, aby mohli okamžite začať plniť pracovné úlohy.

5.      Databáza

Ak

·        spĺňate všeobecné kritériá účasti a

·        podali ste prihlášku cez platformu APPLY4EP (pozri časť Prihlášky nižšie) podľa podmienok a v požadovanom termíne,

vaše meno bude zaradené do databázy.

Zaradenie do databázy sa zakladá výlučne na informáciách uvedených v prihláške a priložených dokumentoch. Tieto informácie a dokumenty sa preveria neskôr, ak vám bude ponúknuté pracovné miesto.

Prijímajúce útvary v prípade potreby použijú databázu a vyberú z nej určitý počet uchádzačov, ktorí spĺňajú ich požiadavky, a to na základe informácií uvedených v prihláškach uchádzačov.

Ak vás vyberú, môže sa stať, že dostanete pozvánku na testy a pohovory, ktoré zorganizujú tieto prijímajúce útvary.

Cieľom testov a pohovorov je posúdiť vašu spôsobilosť na príslušnú pozíciu. Môžu sa uskutočniť formou písomného testu (napr. korektúra a oprava textu v jazyku 1). Môže sa pritom posúdiť aj znalosť jazykov.

6.      Prihlášky – ako vyjadriť záujem

Záujemcovia môžu podať prihlášku LEN cez online platformu APPLY4EP. 

Po vytvorení účtu musíte nahrať svoj podrobný životopis. Vyžaduje sa formát Europass (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Následne musíte vyplniť zvyšnú časť prihlášky.       

Informácie treba doložiť podpornými dokumentmi.

Ďalšie pokyny k tomu, ako vyjadriť záujem, nájdete v príručke pripojenej k tejto výzve na vyjadrenie záujmu.

Uzávierka na vyjadrenie záujmu je 30. mája 2025 o 17.00 h (luxemburského času). Vyjadrenia záujmu prijaté po tomto termíne nebudú akceptované. 

Zaradenie vášho mena do databázy alebo úspešné absolvovanie pohovoru a/alebo výberového testu nie je zárukou, že vám bude ponúknuté pracovné miesto. Ak sa uvoľní pracovné miesto, prijímajúce útvary môžu nazrieť do databázy a pozvať uchádzačov, ktorých profil najviac zodpovedá požiadavkám na pracovné miesto, ktoré sa má obsadiť. Ak sa ukáže, že ste poskytli nesprávne informácie, budete vylúčený/-á z postupu a vaše meno odstránené z databázy.

Európsky parlament vo svojich výberových konaniach dôsledne uplatňuje politiku rovnakých príležitostí, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.

Pracovné podmienky v inštitúciách EÚ sú stanovené v Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ). Podrobné ustanovenia o pracovných podmienkach nájdete na tejto adrese: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 (Hlava II) Dočasní zamestnanci a (Hlava IV) Zmluvní zamestnanci).

Dočasní zamestnanci budú prijatí do platovej triedy AST 3 na prvý stupeň. Základný mesačný plat predstavuje 4 302,25 EUR. Tento plat podlieha dani Únie a iným zrážkam stanoveným v Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ). Je oslobodený od akejkoľvek vnútroštátnej dane. Stupeň, na ktorý budú úspešní uchádzači prijatí, sa bude môcť upraviť v závislosti od ich pracovných skúseností. Okrem toho môže byť základný plat za určitých podmienok zvýšený o určité príspevky.

Zmluvní zamestnanci budú prijatí do funkčnej skupiny III. Základný mesačný plat sa pohybuje od 3 111,21 EUR do 5 768,76 EUR (FSk. III), v závislosti od vzdelania uchádzača a jeho konkrétnej odbornej praxe. Tento plat podlieha dani Únie a iným zrážkam stanoveným v Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ). Je oslobodený od akejkoľvek vnútroštátnej dane. Okrem toho môže byť základný plat za určitých podmienok zvýšený o určité príspevky.

Platnosť databázy sa skončí 31. decembra 2026. Menovací orgán môže rozhodnúť o predĺžení jej platnosti. V takom prípade budú uchádzači, ktorí sú v nej uvedení, o predĺžení včas informovaní.