This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

UTTAGNINGSPROV PE/AD/304/2024   HANDLÄGGARE MED LUXEMBURGISKT MEDBORGARSKAP (AD 6)

Publication end on external website : 24/05/2024 12:00
Enhet : 00-Europaparlamentet
Referens : COMPETITION PE/AD/304/2024 (AD 6)
Handledningen för sökande :

UTTAGNINGSPROV PE/AD/304/2024 

 

Handläggare med luxemburgiskt medborgarskap (AD 6)

 

Innan du ansöker bör du noggrant läsa igenom den handledning för sökande som bifogas det här meddelandet om uttagningsprov. Handledningen utgör en del av det här meddelandet om uttagningsprov och hjälper dig att sätta dig in i de bestämmelser som gäller för uttagningsprov och uttagningsförfaranden och hur du gör för att anmäla dig.

 

INNEHÅLL

 

A.               ARBETSBESKRIVNING OCH BEHÖRIGHETSKRAV 

 

B.               FÖRFARANDE

 

C.               INLÄMNING AV ANSÖKAN

 

BILAGA:     HANDLEDNING FÖR SÖKANDE I EUROPAPARLAMENTETS ALLMÄNNA UTTAGNINGSPROV / UTTAGNINGSFÖRFARANDEN

 

                    

A.        ARBETSBESKRIVNING OCH BEHÖRIGHETSKRAV

 

1.       Allmänt

Europaparlamentet har beslutat att hålla ett allmänt uttagningsprov (lönegrad AD 6) för att upprätta en förteckning över godkända sökande, som Europaparlamentet sedan kan använda för rekrytering av luxemburgiska medborgare.

Europaparlamentet söker handläggare till parlamentets generalsekretariat med målsättningen att få fram 10 godkända sökande.

Detta uttagningsprov hålls på grundval av artikel 29.1 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen (tjänsteföreskrifterna) och Europaparlamentets presidiums beslut av den 21 november 2022 om allmänna genomförandebestämmelser avseende artikel 27 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen (presidiets beslut), som du hittar på https://circabc.europa.eu/ui/group/47001db4-d61c-4677-af45-0b5ce0d388fc/library/55a654c7-f358-44cb-b527-a2baa4dd5e71/details

Enligt artikel 27 i tjänsteföreskrifterna ska ”[r]ekryteringen [...] vara inriktad på att de tjänstemän som tjänstgör vid institutionen har högsta kompetens, prestationsförmåga och integritet samt är rekryterade över största möjliga geografiska område bland medborgarna i unionens medlemsstater. Inga tjänster ska vara förbehållna medborgare från en viss bestämd medlemsstat”. Europaparlamentet strävar alltid efter att rekrytera personal från största möjliga geografiska område för att säkerställa att EU:s förvaltning grundas på en stor kulturell och språklig mångfald. Parlamentets mångfald är en viktig del av institutionens profil och uppdrag. En geografiskt balanserad personalsammansättning gör att parlamentet kan dra full nytta av mångfalden i Europeiska unionen. 

Bland tjänstemännen i parlamentets generalsekretariat råder det dock en betydande obalans mellan olika medborgarskap som inte berättigas av objektiva kriterier. För att komma till rätta med denna obalans har Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) och andra EU-institutioner såväl som medlemsstaternas myndigheter använt sig av många olika kommunikationsstrategier och utåtriktade strategier. Tyvärr har dessa initiativ inte uppnått önskat resultat, särskilt när det gäller att få fler sökande från medlemsstater som är underrepresenterade. 

I enlighet med artikel 27 i tjänsteföreskrifterna innebär principen om jämlikhet mellan unionens medborgare att institutionerna får anta lämpliga åtgärder om det konstateras en betydande obalans mellan olika medborgarskap bland tjänstemännen som inte berättigas av objektiva kriterier.

I och med parlamentets presidiums antagande den 21 november 2022 av allmänna genomförandebestämmelser avseende artikel 27 i tjänsteföreskrifterna får parlamentet anta lämpliga åtgärder för att komma till rätta med betydande obalanser mellan olika medborgarskap bland dess tjänstemän. Om presidiet fastslår att det finns en betydande obalans i sammansättningen av tjänstemän med avseende på ett eller flera medborgarskap får generalsekreteraren enligt dessa bestämmelser anordna uttagningsprov som är förbehållna sökande med de underrepresenterade medborgarskapen. Därigenom kommer poolen av godkända sökande från de länderna att utökas, och parlamentet kan rekrytera med största möjliga geografiska balans.

Storhertigdömet Luxemburg är en av de medlemsstater vars medborgare är mest underrepresenterade bland tjänstemännen i parlamentets generalsekretariat. Dessutom är åldersstrukturen på tjänstemännen med luxemburgiskt medborgarskap sådan att ett betydande antal kommer att gå i pension inom de närmaste åren, vilket kommer att förvärra underrepresentationen ytterligare.

Det bör noteras att parlamentet till fullo följer principen om att rekryteringar ska grundas på meriter. Inga tjänster ska vara förbehållna medborgare från en viss bestämd medlemsstat, och förteckningen över godkända sökande från det här uttagningsprovet kommer att vara jämställd med parlamentets och Epsos andra förteckningar över godkända sökande.

De allra flesta av Europaparlamentets tjänster är baserade i Bryssel, i Luxemburg och i Strasbourg (parlamentets huvudsakliga arbetsorter) i enlighet med behoven i parlamentets avdelningar. Tjänsteresor mellan parlamentets arbetsorter kan ingå i arbetsuppgifterna. 

Sökande som anställs placeras i lönegrad AD 6 löneklass 1 och får en grundlön på 6 231,42 euro per månad. Lönen beskattas av unionen och omfattas av andra avdrag som föreskrivs i tjänsteföreskrifterna. Lönen är befriad från nationella skatter. Löneklassen kan ändras i enlighet med den sökandes arbetslivserfarenhet. Utöver denna grundlön kan det under vissa förutsättningar tillkomma ytterligare ersättningar.

Europaparlamentet tillämpar en politik för lika möjligheter och välkomnar sökande oberoende av kön, etnicitet, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, civilstånd eller familjesituation.

 

2.       Arbetsbeskrivning

Handläggare i Europaparlamentets generalsekretariat arbetar inom många olika områden. De jobbar med förvaltnings-, planerings- och utredningsuppgifter som, beroende på vilken avdelning i generalsekretariatet som den godkända sökanden placeras i, kan inbegripa en eller flera av följande uppgifter:

(a)        På området för tillhandahållande av råd och stöd till Europaparlamentets ledamöter och parlamentariska organ:

            Ta fram arbetsprognoser på kort, medellång och lång sikt för parlamentariska organ, och leda det arbetet.

            Hantera frågor som uppstår i ett parlamentariskt organ och med rapporter, analyser och specifika utredningar bidra till utarbetandet och fastställandet av Europaparlamentets ståndpunkter.

            Upprätta kontaktnät, framför allt mellan parlamentets ledamöter och övriga EU‑institutioner eller EU-organ samt med närings- och samhällslivet i medlemsstaterna.

            Vara med och organisera externa evenemang (konferenser, seminarier m.m.) och hålla offentliga anföranden.

(b)        På området för resursförvaltning:

            Bidra till personalförvaltningen i parlamentet, bland annat genom att bedöma personalbehov, utarbeta arbetsbeskrivningar, utforma, leda och övervaka kursprogram, tillämpa och verkställa tjänsteföreskrifterna, övervaka och samordna specifika projekt och sköta kontakterna med inblandade avdelningar och/eller med motsvarande avdelningar på interinstitutionell nivå.

            Bidra till förvaltningen av parlamentets finansiella resurser genom att till exempel bidra till framtagandet av budgetprognoser, övervaka, samordna och granska budget- och kontraktsförvaltningen, utforma och genomföra interna finanskontroller, och säkerställa att finansiella kanaler och förfaranden är förenliga med EU:s budgetförordning och relevanta genomförandebestämmelser. 

(c)        På det rättsliga området:

            Följa hur unionsdomstolens rättspraxis utvecklas och informera avdelningar i generalsekretariatet.

            Följa viktiga politiska frågor för att fastställa deras rättsliga verkan.

            Sammanställa studier, dokument och sammanfattningar.

            Analysera, utforma och utarbeta förslag till regler inom det egna ansvarsområdet och för alla ämnen som handlar om att leda avdelningen på begäran av högsta ledningen.

            Studera och övervaka bestämmelser och rättspraxis, informera och ge råd till ledningen och avdelningarna om utvecklingen på lagstiftningsområdet och i vissa specifika fall.

            Säkerställa akters redaktionella kvalitet ur rättslig synvinkel. 

(d)        På området för informations- och kommunikationspolicy:

            Utarbeta, avfatta, offentliggöra och sprida information om Europaparlamentets verksamhet till medier och allmänheten, bland annat genom att utarbeta pressmeddelanden, bistå och informera medierepresentanter, bistå ledamöter i deras kontakter med pressen (presskonferenser m.m.).

            Organisera och hålla seminarier om EU-frågor för opinionsbildare.

            Förbereda och se över kommunikationsverksamhet genom att bland annat utforma, organisera och/eller delta i evenemang för att informera allmänheten, organisera och ta emot besök (av grupper eller enskilda personer), hålla anföranden, utforma och anpassa kommunikationsmaterial.

(e)        På området för it, it-säkerhet och säkerhet:

            Bidra till fastställandet av it-standarder, bevaka den teknologiska utvecklingen och tillhandahålla tekniskt stöd på detta område.

            Utforma, fastställa, skräddarsy, genomföra och övervaka processer för hantering av it‑tjänster och en kontinuerlig förbättring av dem.

            Ta fram standarder och strategier för it-säkerhet med avseende på personer, tillgångar och information, samt riktlinjer för att genomföra dem.

            Analysera alla säkerhetshot och säkerhetsrisker med anknytning till institutionernas intressen och verksamhet.

            Genomföra hotbildsbedömningar och riskanalysförfaranden i samband med tekniska specifikationer eller organisatoriska/operativa förfaranden för komplexa system, bland annat it-system.

            Genomföra och övervaka samordningen av operativa säkerhetssystem, såsom förebyggande och övervakning, bevakning av säkerhetspersonal och livvaktsskydd för mycket viktiga personer.

(f)         På området för projektledning:

            Övervaka och samordna specifika projekt.

            Förbereda och underlätta ledningens beslutsfattande genom att föreslå innovativa lösningar.

            Utarbeta analyser, rapporter, noter, skrivelser, statistik och andra typer av dokument, inbegripet utkast till regler.

            Bistå i utarbetandet och uppföljningen av anbudsförfaranden.

            Följa med högsta ledningen till eller företräda ledningen i möten och i interna och externa arbetsgrupper och delta i eller leda administrativa möten.

För dessa uppgifter krävs förmåga att ta fram lämpliga lösningar på olika och ofta komplexa problem, att reagera snabbt på föränderliga förutsättningar och att kommunicera effektivt. De sökande bör ha initiativförmåga och vara kreativa och mycket motiverade. De ska kunna påverka andra, arbeta intensivt, både självständigt och i grupp, och bilda nätverk i en multikulturell arbetsmiljö. De bör också vilja vidareutbilda sig och utvecklas under hela sitt yrkesliv.

 

3.       Vem kan delta? 

På den sista ansökningsdagen ska du uppfylla samtliga följande allmänna och särskilda krav:

a)      Allmänna krav

I enlighet med artikel 28 i tjänsteföreskrifterna och artikel 1.1 i) i bilaga III till tjänsteföreskrifterna, och med beaktande av presidiets beslut, ska du

– vara medborgare i Storhertigdömet Luxemburg

– åtnjuta fulla medborgerliga rättigheter,

– ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslag,

– uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

Obs! Du ska på heder och samvete intyga att du är medborgare i Storhertigdömet Luxemburg genom att välja ”Luxemburg” som det land där du är medborgare. Du ska också kryssa i rutan i Apply4EP som anger att du är ”medborgare i en av medlemsstaterna”.

Du kommer att uppmanas att tillhandahålla en kopia av ditt luxemburgiska pass eller ditt luxemburgiska nationella id-kort längre fram i förfarandet.

b)      Särskilda krav

i)       Kvalifikationer

Du ska ha avslutat studier motsvarande en fullständig universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år, och styrka det med examensbevis som är officiellt erkänt i en av Europeiska unionens medlemsstater.

Examensbevis ska erkännas av ett officiellt organ i en EU-medlemsstat, till exempel utbildningsministeriet, oavsett om de har utfärdats i en medlemsstat eller i ett land utanför EU.

Sökande som har examensbevis som utfärdats i ett land utanför EU ska som en del av ansökan visa att deras examensbevis är likvärdiga i EU. Mer information om erkännande av kvalifikationer från länder utanför EU hittar du i nätverket Enic-Naric: https://www.enic-naric.net. Uttagningskommittén kommer att ta hänsyn till skillnaderna mellan olika utbildningssystem. I handledningen för sökande hittar du en tabell med exempel på vilka kvalifikationer som krävs. Sökande som i ansökan inte visar att deras examensbevis är likvärdiga i EU och/eller sökande som har examensbevis som inte är erkända av ett offentligt organ i en medlemsstat kommer inte att kunna delta i uttagningsprovet.

ii) Arbetslivserfarenhet

Efter erhållande av de kvalifikationer som krävs för att delta i uttagningsprovet (se led i ovan) ska du ha minst två års arbetslivserfarenhet med relevans för de uppgifter som anges i arbetsbeskrivningen (dvs. under arbetsområdena: tillhandahållande av råd och stöd till Europaparlamentets ledamöter och parlamentariska organ, resursförvaltning, det rättsliga området, informations- och kommunikationspolicy, it, it-säkerhet och säkerhet, projektledning). I arbetsbeskrivningen i avsnitt A.2 anges allmänna uppgifter som ingår i arbetet som handläggare vid Europaparlamentets generalsekretariat, och uttagningskommittén kommer också att beakta om den arbetslivserfarenhet som har erhållits utanför Europaparlamentet och EU-institutionerna är relevant.

iii) Språkkunskaper 

Du ska ha fördjupade kunskaper (minst nivå C1) i franska eller tyska (språk 1). 

och

tillfredsställande kunskaper (minst nivå B2) i ett annat av Europeiska unionens officiella språk (språk 2): bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska eller ungerska. 

Språk 2 får inte vara samma språk som språk 1.

Observera att de miniminivåer som krävs enligt ovan gäller för var och en av de olika språkliga färdigheter (muntlig produktion, skriftlig produktion, läs- och hörförståelse) som avses i ansökningsformuläret. Dessa färdigheter motsvarar de som anges i den gemensamma europeiska referensramen för språk (https://europa.eu/europass/sv/common-european-framework-reference-language-skills). Nivå C2 är den högsta nivån i ramen, och nivå A1 är den lägsta nivån.

 

B. FÖRFARANDE

 

Tillsättningsmyndigheten kommer att upprätta en förteckning över sökande som intygar att de uppfyller kriterierna i avsnitt A.3 a i meddelandet och som har lämnat in sin ansökan på det sätt och inom den tidsfrist som anges i avsnitt C i meddelandet. Förteckningen skickas sedan till uttagningskommitténs ordförande.

Uttagningen baseras på prov. Den består av två omgångar:

1.     Första urval (prov med flervalsfrågor) och behörighetskontroll

a)     Första urval (prov med flervalsfrågor)

b)     Kontroll av särskilda behörighetskrav

2.     Prov

a)     Skrivprov

b)     Intervju

 

1.     Första urval (prov med flervalsfrågor) och behörighetskontroll

a)         Första urval (prov med flervalsfrågor)

Sökande som kommer med på tillsättningsmyndighetens förteckning blir kallade till det första urvalsprovet som består av ett datorbaserat prov med flervalsfrågor.

Provet kommer att vara på franska eller tyska (språk 1). 

Provet kommer att bestå av högst 40 frågor som är avsedda att bedöma de sökandes kunskaper på fyra områden: kunskap om Europeiska unionen, kunskap om Europaparlamentet, läsförståelse och tolkning av sifferuppgifter. De sökande kommer att få exempel på frågor i god tid före provdagen.

Provet pågår i högst 60 minuter och görs online. De sökande kommer att få anvisningar för proven i god tid. Proven hålls på ett specifikt datum och på en specifik tidpunkt. De sökande kommer att ges information om hur länge provet tar när de får kallelsen och anvisningarna. 

b)        Kontroll av särskilda behörighetskrav

Uttagningskommittén kommer att kontrollera att de sökande med bäst resultat i provet med flervalsfrågor uppfyller de särskilda behörighetskraven. Kontrollen görs i fallande ordning och börjar med ansökningarna för de sökande som fått högst poäng. Uttagningskommittén fortsätter med behörighetskontrollen tills den har fått fram fyra gånger så många behöriga sökande som det efterfrågade antalet slutligen godkända sökande. I de fall då den sista behöriga platsen upptas av flera personer med samma poängtal i provet med flervalsfrågor låter uttagningskommittén alla dessa personer gå vidare.

Uttagningskommittén kommer att upprätta en förteckning över sökande som uppfyller de särskilda behörighetskraven i avsnitt A.3 b i meddelandet. Sökande på förteckningen går vidare till uttagningsprovet. Uttagningskommittén fattar beslut om sökandens behörighet genom att jämföra a) förklaringarna i ansökan och b) de dokument som har laddats upp till ansökan i Apply4EP för att styrka förklaringarna.

Uttagningskommittén grundar sina beslut uteslutande på de uppgifter som lämnas i ansökan och som styrks genom de handlingar som bifogas ansökan. (Se handledningen för sökande för mer information.)

 

2.         Tests

Alla sökande som ges tillträde till uttagningsprovet kallas till skrivprovet. I detta skede kommer uttagningskommittén att uppmana de sökande att tillhandahålla skriftligt bevis på deras luxemburgiska medborgarskap. Sökande som inte kan visa upp ett sådant bevis kommer inte att kunna göra uttagningsprovet.

a)         Skrivprov på franska eller tyska (språk 1) på grundval av ett antal dokument, för att testa de sökandes förmåga att analysera och sammanfatta information och att uttrycka sig i skrift. Det kommer inte att finnas möjlighet att välja ämne för skrivprovet.  

Provtid: 120 minuter

Poängsättning: 0–50 poäng

Godkännandekrav: 25 poäng 

Provet kommer att göras online.

De sökande som fått det högsta antalet poäng på skrivprovet kommer att kallas till intervju, förutsatt att de har uppnått godkännandekravet i skrivprovet. Det högsta antalet sökande som bjuds in till intervju är dubbelt så stort som det efterfrågade antalet slutligen godkända sökande. I de fall då sista platsen upptas av flera personer med samma poängtal låter uttagningskommittén alla dessa personer gå vidare.

b)         Intervju med uttagningskommittén på franska eller tyska (språk 1) för att testa hur väl de sökande överensstämmer med parlamentets kärnkompetenser: kontinuerlig förbättring, flexibilitet, laganda, samarbetsvilja, ett resultatinriktat förhållningssätt och pålitlighet. Uttagningskommittén testar också kunskaper i det språk 2 som de sökande har angett i ansökan. 

Provtid: 60 minuter

Poängsättning: 0–50 poäng

Godkännandekrav: 25 poäng 

            Provet kan göras på plats.

De sökande kommer att få anvisningar för proven i god tid. Proven hålls på ett specifikt datum och på en specifik tidpunkt. En sökande som inte svarar på en kallelse, inte kan nås via e-post eller inte infinner sig till ett prov utesluts från förfarandet, utom i fall av force majeure. De sökande ska följa anvisningarna till punkt och pricka. Om de inte gör det eller agerar i strid med dem kommer de omedelbart att uteslutas från förfarandet.

 

3.       Förteckning över godkända sökande

Uttagningskommittén kommer att upprätta en förteckning över godkända sökande med namnen på de 10 behöriga sökande som fått de högsta totala poängen på proven, enligt avsnitt A.1 ”Allmänt”. De totala poängen inbegriper de poäng som den sökande fått i skrivprovet och i intervjun med uttagningskommittén enligt avsnitt B.2 a) respektive B.2 b), under förutsättning att den sökande har fått de poäng som krävs för att bli godkänd i båda dessa prov. I de fall då sista platsen upptas av flera personer med samma poängtal förs alla dessa personer upp på förteckningen över godkända sökande. Namnen på de godkända sökande sätts i bokstavsordning.

Förteckningen över godkända sökande kommer att vara giltig till och med den 31 december 2027. Dess giltighet kan förlängas genom beslut av tillsättningsmyndigheten. Om den förlängs kommer de sökande som finns upptagna på förteckningen att underrättas i god tid.

De godkända sökande kommer att informeras enskilt om sina resultat. Förteckningen över godkända sökande kommer att publiceras på Europaparlamentets officiella webbplats.

Om du erbjuds anställning ska du visa upp alla handlingar i original, inbegripet examensbevis och arbetsintyg, för att styrka deras äkthet.

Om du hamnar på förteckningen över godkända sökande innebär det inte att du har rätt till eller är garanterad anställning.

Observera att artikel 3 (Rekrytering) i presidiets beslut fastställer följande: ”För att säkerställa att inga tjänster förbehålls medborgare i en viss medlemsstat i enlighet med artikel 27 i tjänsteföreskrifterna, och utan att det påverkar uttagningsprov som anordnas i enlighet med artikel 29.3 i tjänsteföreskrifterna, ska godkända sökande från uttagningsprov som anordnas på grundval av artikel 2 i dessa bestämmelser jämställas med godkända sökande från andra uttagningsprov som anordnas av Europaparlamentet eller Epso.”

 

C.        INLÄMNING AV ANSÖKAN

 

Ansökningsförfarande

Ansökan görs på plattformen Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search 

Läs noga igenom handledningen för sökande till Europaparlamentets uttagningsprov innan du fyller i din ansökan, och bifoga relevanta styrkande handlingar.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är

den 24 maj 2024 kl. 12.00 (belgisk tid).

Ett mottagningsbevis skickas automatiskt till dig så fort ansökan har validerats.

All kommunikation om det här uttagningsprovet bör ske via ditt Apply4EP-konto. Vi ser helst att du INTE ringer om du har frågor som gäller uttagningsprovet. 

Du ansvarar för att regelbundet kontrollera e-posten till den e-postadress som du har uppgett i ditt Apply4EP-konto.