This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/AD/301/2024 VERSENYVIZSGA  HOLLAND ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ TANÁCSOSOK (AD 6)  

Publication end on external website : 12/04/2024 12:00
Szervezeti egység : 00-Európai Parlament
Ref. : COMPETITION PE/AD/301/2024 (AD 6)
Útmutató a pályázóknak :

PE/AD/301/2024 VERSENYVIZSGA 

Holland állampolgárságú tanácsosok (AD 6)  

 

Kérjük, hogy a jelentkezés benyújtása előtt figyelmesen olvassa el a pályázók számára készített, e versenyvizsga-felhívás mellékletében található útmutatót. Ez az útmutató a versenyvizsga-felhívás szerves részét képezi, és segítségére lesz a versenyvizsgákra és a felvételi eljárásokra vonatkozó szabályok és a jelentkezéssel kapcsolatos részletek megértésében.

 

TARTALOM

 

A.               A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI 

B.               A VERSENYVIZSGA MENETE

C.               A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

MELLÉKLET:  ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL SZERVEZETT NYÍLT VERSENYVIZSGÁKON/ FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN RÉSZT VEVŐ PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA

                      

 

A. A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI

 

1.       Általános tájékoztatás

Az Európai Parlament általános versenyvizsga (AD 6 besorolási fokozat) meghirdetéséről döntött, amelynek célja alkalmas pályázók egy olyan jegyzékének összeállítása, amelyről holland állampolgárságú alkalmazottakat vehet fel. 

Az Európai Parlament Főtitkársága tanácsosi álláshelyek betöltése céljából 90 alkalmas pályázót szeretne kiválasztani.

Ezt a versenyvizsgát az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) 29. cikkének (1) bekezdése, valamint az Európai Parlament Elnökségének a személyzeti szabályzat 27. cikkét érvényre juttató általános végrehajtási rendelkezések elfogadásáról szóló, 2022. november 21-i határozata (a továbbiakban: az Elnökség határozata) alapján szervezik, mely utóbbi a https://circabc.europa.eu/ui/group/47001db4-d61c-4677-af45-0b5ce0d388fc/library/55a654c7-f358-44cb-b527-a2baa4dd5e71/details címen érhető el.

 

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata 27. cikkének első albekezdése szerint: „A felvétel során arra kell törekedni, hogy az intézmények részére olyan tisztviselők munkáját biztosítsák, akik megfelelnek az alkalmasság, a hatékonyság és a feddhetetlenség legmagasabb követelményeinek, és akiket az Unió tagállamainak állampolgárai közül a lehető legszélesebb földrajzi alapon vettek fel. Semmilyen beosztás sem tartható fenn valamely tagállam állampolgárai számára.” Az Európai Parlament a gazdag kulturális és nyelvi sokszínűségen alapuló uniós közszolgálat biztosítása érdekében folyamatosan arra törekszik, hogy személyzetét a lehető legszélesebb földrajzi alapon válassza ki. A Parlament mint intézmény arculatának és küldetésének fontos eleme a pluralista jelleg. A személyzet földrajzilag kiegyensúlyozott összetétele  lehetővé teszi a Parlament számára, hogy teljes mértékben kihasználja az Európai Unió sokszínűségét. 

A Parlament Főtitkárságán azonban jelentős egyensúlyhiány áll fenn a tisztviselők nemzetiség szerinti megoszlása tekintetében, ami objektív kritériumok alapján nem igazolható. Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) és más uniós intézmények, valamint a tagállami hatóságok az ilyen egyensúlyhiány kezelése érdekében különböző kommunikációs és tájékoztatási stratégiákat vizsgáltak meg. Sajnálatos módon ezek a kezdeményezések nem hozták meg a kívánt eredményeket, különösen az alulreprezentált tagállamokból érkező pályázók számának növelése tekintetében. 

A személyzeti szabályzat 27. cikkével összhangban az uniós polgárok egyenlőségének elve lehetővé teszi minden intézmény számára, hogy a tisztviselők nemzetiség szerinti megoszlása tekintetében objektív körülmények által nem igazolt egyensúlyhiány észlelése esetén megfelelő intézkedéseket fogadjanak el.

Az, hogy a Parlament Elnöksége 2022. november 21-én elfogadta a személyzeti szabályzat 27. cikkét érvényre juttató általános végrehajtási rendelkezéseket, megfelelő intézkedések elfogadását teszi lehetővé a Parlament számára a tisztviselők nemzetiség szerinti megoszlása tekintetében jelentősen megbillent egyensúly helyreállítása céljából. E rendelkezések értelmében, ha az Elnökség a tisztviselők összetételében egy vagy több nemzetiség tekintetében jelentős egyensúlyhiányt észlel, a főtitkár az ilyen alulreprezentált nemzetiségű pályázók számára fenntartott versenyvizsgákat szervezhet. Ezáltal bővülni fog az ezen országokból származó alkalmas pályázók köre, és a Parlamentnek módjában áll majd, hogy munkatársait a lehető legszélesebb földrajzi alapon vegye fel.

A Holland Királyság azon tagállamok egyike, amelyek állampolgárai a legjelentősebb mértékben alulreprezentáltak a Parlament Főtitkárságának tisztviselői között. A holland nemzetiségű tisztviselők életkor szerinti összetétele továbbá azt jelzi, hogy az elkövetkező években jelentős számban fognak közülük nyugdíjba vonulni, ami tovább rontja az alulreprezentáltság szintjét.

Meg kell jegyezni, hogy a Parlament szigorúan tiszteletben tartja az érdemalapú kiválasztás elvét. Semmilyen beosztás sem tartható fenn valamely tagállam állampolgárai számára, és az e versenyvizsga alapján összeállított alkalmas pályázók jegyzéke egyenlő bánásmódban részesül a Parlament vagy az EPSO által szervezett egyéb versenyvizsgák alapján összeállított, alkalmas pályázókat tartalmazó jegyzékekkel.

 

Az Európai Parlament álláshelyeinek jelentős többsége Brüsszelben, Luxembourgban és Strasbourgban (a Parlament fő munkahelyein) található, a Parlament szolgálatainak igényeihez igazodva. Az ellátandó feladatok szükségessé tehetik a Parlament munkahelyei közötti kiküldetéseket. 

A felvétel az AD 6 besorolási fokozat első fizetési fokozatába történik, 6 231,42 EUR/hó összegű alapilletménnyel. Ezt az illetményt uniós adó és a személyzeti szabályzatban meghatározott más levonások terhelik. Az illetmény mentes a nemzeti adózás alól. Az alkalmas pályázók felvétele – szakmai tapasztalatuktól függően – történhet magasabb fizetési fokozatba is. Az alapilletményt ezen túlmenően bizonyos feltételek mellett pótlékok egészítik ki.

Az Európai Parlament az esélyegyenlőség politikáját alkalmazza, és a pályázatok elfogadásakor nem tesz semmilyen – nemen, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai tulajdonságokon, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más nézeteken, nemzeti kisebbséghez tartozáson, vagyoni helyzeten, születésen, fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon, családi állapoton vagy helyzeten alapuló – hátrányos megkülönböztetést.

 

2.       Munkaköri leírás

Az Európai Parlament Főtitkárságának tanácsosai a legkülönbözőbb területeken dolgoznak. Irányítási, tervezési és kutatási feladatokat látnak el, amelyek – attól függően, hogy az alkalmas pályázó a Főtitkárság mely szervezeti egységéhez kerül – az alábbi tevékenységek közül egyet vagy többet is magukban foglalhatnak:

a)             Az európai parlamenti képviselőknek és a parlamenti szerveknek nyújtott tanácsadás és támogatás területén:

               a munkára vonatkozó rövid, közép- és hosszú távú előrejelzések készítése a parlamenti szervek számára, és e munka irányítása;

               a parlamenti szervekben felmerülő kérdések kezelése, valamint jelentések, elemzések és szakértelmet igénylő kutatások révén hozzájárulás az Európai Parlament álláspontjainak kidolgozásához és kialakításához;

               kapcsolatrendszerek kiépítése, különösen az európai parlamenti képviselők és más uniós intézmények vagy szervek, valamint a tagállamok gazdasági és társadalmi körei között;

               külső rendezvények (konferenciák, szemináriumok stb.) szervezésének elősegítése és nyilvános felszólalások. 

b)            Az erőforrás-gazdálkodás területén:

               közreműködés a Parlament személyzetének irányításában, többek között a személyzeti igények felmérése, munkaköri leírások készítése, képzési programok kidolgozása, irányítása és nyomon követése, a személyzeti szabályzat alkalmazása és érvényesítése, konkrét projektek felügyelete vagy koordinálása, valamint az érintett szervezeti egységekkel és/vagy a megfelelő szervezeti egységekkel intézményközi szinten való kapcsolattartás révén;

               segítségnyújtás a Parlament pénzügyi erőforrásainak irányításához, például a költségvetési előrejelzések elkészítésében való közreműködés, a költségvetés és a szerződések kezelésének nyomon követése, koordinálása és ellenőrzése, belső pénzügyi ellenőrzések kialakítása és végrehajtása, valamint annak biztosítása révén, hogy a pénzügyi csatornák és eljárások összhangban legyenek az uniós költségvetési rendelettel és a vonatkozó végrehajtási szabályokkal. 

c)             A jogszabályok területén: 

               az európai uniós bíróságok ítélkezési gyakorlatában bekövetkezett fejlemények figyelemmel kísérése, és a Főtitkárság szervezeti egységeinek tájékoztatása;

               a főbb politikai kérdések nyomon követése azok jogi hatásainak szempontjából;

               tanulmányok, feljegyzések és összefoglalók írása;

               a felső vezetés kérésére a hatáskörükbe tartozó és a szervezeti egység irányításával kapcsolatos, valamennyi témára vonatkozó szabályzattervezet elemzése, kidolgozása és előkészítése;

               a szabályok és az ítélkezési gyakorlat tanulmányozása és nyomon követése, a vezetőség és a szervezeti egységek tájékoztatása, és tanácsadás a szabályozási fejleményekről és egyes konkrét ügyekről;

               a jogi aktusok megfelelő minőségű szövegezésének jogi szempontból történő biztosítása. 

d)            A tájékoztatási és kommunikációs politika területén:

               az Európai Parlament tevékenységeivel kapcsolatos tájékoztatás előkészítése, megszövegezése, közzététele és terjesztése a médiában és a nyilvánosság körében, beleértve sajtóközlemények készítését, a média képviselőinek segítését és tájékoztatását, a képviselők segítését a sajtóval való kapcsolattartásban (sajtótájékoztatók stb.);

               európai kérdésekről szóló szemináriumok szervezése és lebonyolítása véleményformálók számára;

               kommunikációs tevékenységek előkészítése és felügyelete, beleértve a nyilvánosság figyelmének felkeltését célzó rendezvények tervezését, szervezését és/vagy az azokon való részvételt, (csoportos vagy egyéni) látogatások szervezését és irányítását, előadások tartását, kommunikációs anyagok tervezését és adaptálását stb.

e)             Az informatika, az informatikai biztonság és a biztonság területén:

               közreműködés az informatikai szabványok meghatározásában, technológiai éberségi feladatok ellátása és technikai tanácsadás ezen a területen;

               informatikai szolgáltatásirányítási folyamatok tervezése, meghatározása, testre szabása, megvalósítása és felügyelete, valamint ezek folyamatos fejlesztése;

               informatikai biztonsági szabványok és politikák, valamint az ezek végrehajtására vonatkozó, a személyeket, a vagyont és az információt lefedő iránymutatások kidolgozása;

               az intézmények érdekeihez és tevékenységeihez kapcsolódó valamennyi biztonsági fenyegetés és kockázat elemzése;

               összetett rendszerekre, és ezen belül az informatikai rendszerekre vonatkozó fenyegetésértékelési és kockázatelemzési eljárások végrehajtása műszaki előírások vagy szervezeti/működési eljárások formájában;

               műveleti biztonsági szolgálatok koordinálásának végrehajtása és felügyelete, például a következő területeken: megelőzés és megfigyelés, biztonsági alkalmazottak felügyelete és/vagy VIP személyvédelem.

f)              A projektmenedzsment területén:

               konkrét projektek felügyelete és koordinálása;

               a vezetői döntéshozatal előkészítése és elősegítése innovatív megoldások javaslatával;

               elemzések, jelentések, feljegyzések, levelek, statisztikák és bármilyen más típusú dokumentum – köztük szabályzattervezetek – készítése;

               ajánlati felhívások kidolgozásának és nyomon követésének elősegítése;

               a felső vezetés elkísérése vagy képviselete belső és külső munkacsoportok ülésein, adminisztratív üléseken való részvétel, és ilyen ülések levezetése. 

E feladatok ellátásához a pályázóknak képesnek kell lenniük különböző jellegű és gyakran összetett problémák megfelelő megoldására, a körülmények változását követő gyors reagálásra és a hatékony kommunikációra. A pályázóknak bizonyítaniuk kell kezdeményezőkészségüket, kreativitásukat és erős motivációjukat. A pályázóknak képesnek kell lenniük mások befolyásolására, intenzív munkavégzésre – önállóan és csapatban egyaránt –, valamint a kulturális szempontból sokszínű munkakörnyezetben hálózatok kialakítására. Végül, egész pályafutásuk során törekedniük kell a tanulásra és a szakmai fejlődésre.

 

3.       Pályázati feltételek 

Önnek a pályázat benyújtására előírt határidő napján meg kell felelnie az alább felsorolt általános és különleges feltételeknek:

a)      Általános feltételek 

Az Európai Unió tisztviselőire vonatkozó személyzeti szabályzat 28. cikke és a személyzeti szabályzat III. melléklete 1. cikke (1) bekezdésének i) pontja értelmében, valamint figyelembe véve az Elnökség határozatát, Ön:

–          a Holland Királyság állampolgára;

–          állampolgári jogait szabadon gyakorolja;

–          a katonai szolgálat tekintetében a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek eleget tett;

–          rendelkezik a meghirdetett munkakör ellátásához szükséges erkölcsi garanciákkal. 

Megjegyzés: Ebben az összefüggésben nyilatkozatot kell tennie arról, hogy Ön a Holland Királyság állampolgára, és „Hollandiát” jelöli meg a „feltételeknek megfelelő állampolgárság” szerinti országként. Az Apply4EP platformon be kell jelölnie azt a jelölőnégyzetet is, amellyel kijelenti, hogy valamely tagállam állampolgára. 

Az eljárás későbbi szakaszában be fogjuk kérni holland útlevelének vagy holland személyazonosító igazolványának másolatát.

b)      Különleges feltételek

i.        Szükséges végzettség, oklevelek

A pályázónak az Európai Unió valamely tagállamában hivatalosan elismert oklevéllel igazolt, legalább hároméves, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettséggel kell rendelkeznie.

Az okleveleket – függetlenül attól, hogy azokat valamely tagállamban vagy harmadik országban állították-e ki – valamely uniós tagállam hivatalos szervének, például oktatási minisztériumának kell elismernie. 

Azoknak a pályázóknak, akik nem uniós országban kiállított oklevéllel rendelkeznek, igazolniuk kell oklevelük uniós egyenértékűségét. A harmadik országok képesítéseinek az ENIC-NARIC-hálózatokon belüli elismerésével kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a következő weboldalra: https://www.enic-naric.net. A felvételi bizottság ebben a tekintetben figyelembe veszi a különböző oktatási rendszerek közötti különbségeket. A végzettségre vonatkozó minimumkövetelményekre vonatkozó példák a pályázóknak szóló útmutatóban szereplő táblázatban olvashatók. Azok a pályázók, akik nem igazolják oklevelük uniós egyenértékűségét, és/vagy azok a pályázók, akiknek diplomáját valamely uniós tagállam hivatalos szerve nem ismeri el, nem vehetnek részt a versenyvizsgán.

ii.       Előírt szakmai tapasztalat 

A pályázónak legalább kétéves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie, amelyet a versenyvizsgákon való részvételre jogosító képesítések (lásd a fenti i,. pontot) megszerzését követően szerzett, a munkaköri leírásban felsorolt tevékenységek jellegével összefüggő szakterületen (azaz a következő munkaterületeken: a parlamenti képviselőknek és a parlamenti szerveknek nyújtott tanácsadás és támogatás, erőforrás-gazdálkodás, jogszabályok, tájékoztatási és kommunikációs politika, informatika, informatikai biztonság és biztonság, projektmenedzsment). Míg az A.2. pont alatt ismertetett munkaköri leírás az Európai Parlament Főtitkárságán dolgozó tanácsosok munkájára jellemző általános feladatokat sorolja fel, a felvételi bizottság figyelembe veszi az Európai Parlamenten és az uniós intézményeken kívül szerzett releváns szakmai tapasztalatot is.

iii.      Nyelvismeret 

A pályázónak alaposan (legalább C1-es szinten) ismernie kell a holland nyelvet (1. nyelv

és 

szükséges szinten (legalább B2-es szinten) ismernie kell  az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét is  (2. nyelv): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, horvát, görög, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák vagy szlovén. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fentiekben előírt minimális szintek a jelentkezési lapon szereplő valamennyi nyelvi készségre (beszéd, írás, olvasás, hallás utáni értés) vonatkoznak. Ezek a készségek megfelelnek a Közös Európai Nyelvi Referenciakeretben (https://europa.eu/europass/hu/common-european-framework-reference) meghatározottaknak. Felhívjuk figyelmét, hogy a referenciakeret szerinti legmagasabb szint a C2-es szint, a legalacsonyabb pedig az A1-es szint.

 

B. A VERSENYVIZSGA MENETE 

A kinevezésre jogosult hatóság összeállítja azon pályázók jegyzékét, akik nyilatkoztak arról, hogy megfelelnek a versenyvizsga-felhívás A.3. a) pontjában megállapított feltételeknek, és akik pályázati anyagukat a C. pontban előírt formában és határidőn belül benyújtották. Ezt a jegyzéket megküldik a felvételi bizottság elnökének. 

A versenyvizsga vizsgákon alapul. A versenyvizsga két szakaszból áll:

1.      Előzetes kiválasztási szakasz (feleletválasztós teszt) és a pályázati feltételeknek való megfelelés ellenőrzése

a)      Előzetes kiválasztási szakasz (feleletválasztós teszt)

b)      A különleges pályázati feltételeknek való megfelelés ellenőrzése

2.      Vizsgaszakasz

a)      Fogalmazási feladat

b)      Felvételi beszélgetés

 

1.      Előzetes kiválasztási szakasz (feleletválasztós teszt) és a pályázati feltételeknek való megfelelés ellenőrzése

a)         Előzetes kiválasztási szakasz (feleletválasztós teszt)

A kinevezésre jogosult hatóság jegyzékén szereplő pályázókat behívják az előzetes kiválasztási teszt számítógépes feleletválasztós kérdőív formájában való kitöltésére.

A tesztre holland nyelven kerül sor (1. nyelv). 

A feleletválasztós teszt legfeljebb 40 kérdést tartalmaz, amelyek célja, hogy felmérje a pályázók tudását az alábbi négy területen: az Európai Unió ismerete, az Európai Parlament ismerete, szövegértési készség és matematikai-logikai készség. A pályázók a teszt időpontja előtt megfelelő időben mintakérdéseket fognak kapni.

A teszt időtartama legfeljebb 60 perc, és arra online, számítógépen kerül sor. A pályázók kellő időben meg fogják kapni a vizsgákkal kapcsolatos utasításokat. A vizsgákra egy konkrét napon és egy konkrét időpontban fog sor kerülni. A pályázók a vizsga pontos időtartamáról a meghívó és az utasítások megküldésekor kapnak tájékoztatást.   

b)         A különleges pályázati feltételeknek való megfelelés ellenőrzése 

A felvételi bizottság ellenőrzi a feleletválasztós teszten legmagasabb pontszámot elérő pályázók különleges feltételeknek való megfelelését. Ezt az elért eredmények csökkenő sorrendjében végzi el, első helyre sorolva a legmagasabb pontszámot elérő pályázók anyagát. A felvételi bizottság akkor hagyja abba a feltételeknek való megfelelés ellenőrzését, amikor a feltételeknek megfelelő pályázók száma eléri a felhívásban szereplő alkalmas pályázók létszámának négyszeresét. A felvételi bizottság felveszi a jegyzékre a feleletválasztós teszten az utolsó bejutó helyen azonos pontszámot elérő, a feltételeknek megfelelő valamennyi pályázót.

A felvételi bizottság összeállítja a versenyvizsga-felhívás A.3. b) pontjában meghatározott különleges feltételeknek megfelelő pályázók jegyzékét. A jegyzékben szereplő pályázók részt vehetnek versenyvizsgán. A felvételi bizottság a) a jelentkezési lapon tett nyilatkozatokat és b) az e nyilatkozatok alátámasztásául az Apply4EP platformon a jelentkezési laphoz feltöltött dokumentumokat összehasonlítva dönt a pályázó alkalmasságáról. 

A felvételi bizottság ennek során kizárólag a jelentkezési lapon feltüntetett és az ahhoz csatolt megfelelő igazoló okiratokkal alátámasztott információk alapján jár el. (További részletekért lásd a pályázóknak szóló útmutatót.) 

 

2.         Vizsgaszakasz

A versenyvizsgára bocsátott összes pályázó meghívást kap a fogalmazási feladat megírására. A felvételi bizottság ebben a szakaszban kéri meg a pályázókat, hogy holland állampolgárságukat okirattal igazolják. A versenyvizsgából kizárják azokat a pályázókat, akik ezt nem tudják megfelelően igazolni.

a)         Fogalmazási feladat holland nyelven (1. nyelv) egy vagy több dokumentum alapján, annak megállapítására, hogy a pályázó alkalmas-e információk elemzésére és összegzésére, valamint hogy jó fogalmazókészséggel rendelkezik-e. Az írásbeli vizsga témáját nem lehet szabadon megválasztani. 

A vizsga időtartama legfeljebb: 120 perc

Pontozás: 0-tól 50 pontig

Alsó ponthatár: 25 pont 

Az írásbeli vizsgára online, számítógépen kerül sor.

A fogalmazási feladaton a legtöbb pontot elérő pályázókat felvételi beszélgetésre hívják be, amennyiben elérték a fogalmazási feladaton megkövetelt alsó ponthatárt. A felvételi beszélgetésre javasolt pályázók maximális száma megegyezik a felhívásban szereplő alkalmas pályázók számának kétszeresével. A felvételi bizottság az utolsó bejutó helyen azonos pontszámot elérő valamennyi pályázót felveszi a jegyzékbe. 

b)         Beszélgetés a felvételi bizottsággal holland nyelven (1. nyelv), amelynek során a bizottság felméri, hogy a pályázók mennyire rendelkeznek a Parlamentben szükséges alapvető kompetenciákkal: folyamatos fejlődés, rugalmasság, csapatszellem és együttműködés, eredményorientáltság és megbízhatóság. A felvételi bizottság a jelentkezési lapon a pályázók által megjelölt 2. nyelv ismeretét is teszteli. 

A vizsga időtartama legfeljebb: 60 perc

Pontozás: 0-tól 50 pontig

Alsó ponthatár: 25 pont 

            A vizsgán személyes megjelenéssel is részt lehet venni. 

A pályázók kellő időben meg fogják kapni a vizsgákkal kapcsolatos utasításokat. A vizsgákra egy konkrét napon és egy konkrét időpontban fog sor kerülni. Amennyiben egy pályázó nem reagál a vizsgára szóló meghívóra, nem érhető el e-mailben vagy nem jelenik meg a vizsgán, kizárják a versenyvizsgából, a vis maior eseteit kivéve. A pályázóknak szigorúan be kell tartaniuk az utasításokat. Az utasítások be nem tartása vagy az utasításoknak nem megfelelő magatartás a pályázó azonnali kizárását vonja maga után.

  

3.       Az alkalmas pályázók jegyzéke 

A felvételi bizottság az A.1. „Általános tájékoztatás” pont alatt megadottak szerint összeállítja az alkalmas pályázók jegyzékét, amely a vizsgákon a 90 legmagasabb összesített pontszámot elérő, a feltételeknek megfelelő pályázók nevét tartalmazza. Ez az összesített pontszám a B.2.a) és a B.2.b) pontban  meghatározott fogalmazási feladat és a felvételi bizottsággal folytatott felvételi beszélgetés során elért pontokat összesíti, amennyiben a pályázó mindkét vizsgán elérte az alsó ponthatárt. A jegyzékre felkerülhet az utolsó bejutó helyen azonos pontszámot elérő valamennyi pályázó. A jegyzékben az alkalmas pályázók neve betűrendben fog szerepelni. 

Az alkalmas pályázók jegyzéke 2027. december 31-ig érvényes. A jegyzék érvényessége a kinevezésre jogosult hatóság határozata alapján meghosszabbítható. Az utóbbi esetben a jegyzékben szereplők megfelelő időben értesítést kapnak.

A jegyzékbe vett pályázókat egyénileg tájékoztatják eredményeikről, és az alkalmas pályázók jegyzékét közzéteszik az Európai Parlament hivatalos honlapján.

Amennyiben Ön állásajánlatot kap, hitelesítés céljából köteles bemutatni valamennyi szükséges dokumentum, többek között a diplomák és tanúsítványok eredeti példányát.

Az, hogy az Ön neve szerepel az alkalmas pályázók jegyzékében, nem jelent jogosultságot vagy garanciát az intézmény általi foglalkoztatásra.

Fontos megjegyezni, hogy az Elnökség határozatának 3. cikkében („Felvétel”) foglaltak szerint: „Annak a kötelezettségnek a betartása érdekében, hogy a személyzeti szabályzat 27. cikkében előírtak szerint semmilyen álláshely sem tartható fenn valamely meghatározott tagállam állampolgárai számára, valamint a személyzeti szabályzat 29. cikkének (3) bekezdésével összhangban szervezett versenyvizsgák sérelme nélkül az e rendelkezések 2. cikke alapján szervezett versenyvizsgák sikeres pályázói az Európai Parlament vagy az EPSO által szervezett egyéb versenyvizsgák sikeres pályázóival egyenlő bánásmódban részesülnek.”

 

C. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

 

A jelentkezés módja: 

Jelentkezését az Apply4EP platformon keresztül kell benyújtania:  https://apply4ep.gestmax.eu/search  

Kérjük, hogy a pályázati formanyomtatvány kitöltése előtt olvassa el figyelmesen az Európai Parlament által szervezett versenyvizsgákon részt vevő pályázók számára készült útmutatót és csatolja a megfelelő igazoló dokumentumokat.

A pályázatok benyújtásának határideje:

A pályázatok benyújtási határideje: 

2024. április 12., déli 12.00 óra, brüsszeli idő szerint.

 

Pályázatának érvényesítését automatikusan visszaigazoljuk.

A versenyvizsgával kapcsolatos kommunikáció kizárólag az Apply4EP felhasználói fiókján keresztül történik. Kérjük, hogy a pályázók a versenyvizsgával kapcsolatban NE TELEFONÁLJANAK. 

Az Ön felelőssége rendszeresen ellenőrizni az Apply4EP felhasználói fiókjában megadott e-mail-címre érkező üzeneteit.