This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PE/AD/301/2024  ADMINISTRÁTOŘI/ADMINISTRÁTORKY S NIZOZEMSKOU STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTÍ (AD 6) 

Nabídka zveřejněna na externích internetových stránkách do : 12/04/2024 12:00
Útvar : 00-Evropský parlament
Ref. : COMPETITION PE/AD/301/2024 (AD 6)
Pokyny pro uchazeče :

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PE/AD/301/2024 

Administrátoři/administrátorky s nizozemskou státní příslušností (AD 6) 

 

Před podáním přihlášky je nutné si pozorně přečíst Pokyny pro uchazeče, které jsou přiloženy k tomuto oznámení o výběrovém řízení. Uvedené pokyny tvoří nedílnou součást tohoto oznámení a umožní vám pochopit pravidla, jimiž se řídí výběrová řízení, a jak postupovat při podávání přihlášky.

 

OBSAH

 

A.               POPIS PRACOVNÍ NÁPLNĚ A PODMÍNKY ÚČASTI

B.               PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

C.               PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

PŘÍLOHA:   POKYNY PRO UCHAZEČE K OTEVŘENÝM VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM / K VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM, KTERÁ POŘÁDÁ EVROPSKÝ PARLAMENT

                       

 

A. POPIS PRACOVNÍ NÁPLNĚ A PODMÍNKY ÚČASTI 

 

1.       Obecné poznámky

Evropský parlament se rozhodl uspořádat otevřené výběrové řízení (platová třída AD 6) s cílem sestavit seznam vhodných uchazečů, ze kterého by mohl přijímat osoby se státní příslušností Nizozemského království.  

Hledaným profilem je administrátor/administrátorka pro sekretariát Evropského parlamentu a cílovým počtem je 90 vhodných uchazečů.

Toto výběrové řízení se koná na základě čl. 29 odst. 1 služebního řádu úředníků Evropské unie (dále jen „služební řád“) a rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 21. listopadu 2022, kterým se provádí článek 27 služebního řádu přijetím obecných prováděcích ustanovení (dále jen „rozhodnutí předsednictva“; k dispozici na adrese: https://circabc.europa.eu/ui/group/47001db4-d61c-4677-af45-0b5ce0d388fc/library/55a654c7-f358-44cb-b527-a2baa4dd5e71/details).

 

 Článek 27 služebního řádu Evropské unie stanoví, že: „Přijímání se řídí potřebou orgánu zajistit si služby úředníků s nejvyšší úrovní způsobilosti, výkonnosti a bezúhonnosti, vybraných na co nejširším zeměpisném základě ze státních příslušníků členských států Unie. Žádné pracovní místo nesmí být vyhrazeno státním příslušníkům určitého členského státu“. Evropský parlament trvale usiluje o to, aby přijímal zaměstnance na co nejširším zeměpisném základě, a zaručil tak veřejnou službu EU založenou na bohaté kulturní a jazykové rozmanitosti. Pluralitní charakter Parlamentu je důležitou součástí jeho pověsti a poslání. Zeměpisně vyvážený soubor zaměstnanců mu umožňuje plně využívat rozmanitosti Evropské unie.

Na sekretariátu Parlamentu jsou však úředníci některých státních příslušností zastoupeni značně nerovnoměrně, přičemž tato nerovnováha není opodstatněna objektivními kritérii. Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) a další orgány EU i orgány členských států vyzkoušely ve snaze tento problém řešit různé komunikační a informační strategie. Tyto iniciativy bohužel nepřinesly požadované výsledky, zejména pokud jde o přilákání většího počtu uchazečů z nedostatečně zastoupených členských států.

V souladu s článkem 27 služebního řádu umožňuje zásada rovnosti občanů Unie každému orgánu, aby při zjištění značné nerovnováhy, pokud jde o státní příslušnost úředníků, která není opodstatněna objektivními kritérii, přijal vhodná opatření.

Skutečnost, že předsednictvo Parlamentu přijalo dne 21. listopadu 2022 obecná prováděcí ustanovení, kterými se provádí článek 27 služebního řádu, umožňuje Parlamentu přijmout vhodná opatření, aby případnou značnou nerovnováhu týkající se státní příslušnosti svých úředníků řešil. Tato ustanovení generálnímu tajemníkovi umožňují, aby – zjistí-li předsednictvo značnou nerovnováhu, pokud jde o úředníky jedné nebo více státních příslušností, – uspořádal výběrová řízení vyhrazená pro uchazeče mající danou nedostatečně zastoupenou státní příslušnost. Tímto způsobem se zvýší počet vhodných uchazečů z těchto zemí a Parlament bude moci přijímat personál na základě co největší zeměpisné rovnováhy.

Nizozemské království je jedním z členských států, jejichž státní příslušníci jsou mezi úředníky na sekretariátu Parlamentu zastoupeni nejméně. Věková struktura úředníků s nizozemskou státní příslušností navíc znamená, že značný počet z nich v nadcházejících letech odejde do důchodu, což míru nedostatečného zastoupení ještě zhorší.

Je však třeba poznamenat, že Parlament důsledně dodržuje zásadu přijímání zaměstnanců na základě zásluh. Žádná pracovní místa nejsou vyhrazena osobám se státní příslušností konkrétního členského státu a seznam vhodných uchazečů, který vzejde z tohoto výběrového řízení, bude mít stejnou váhu jako všechny ostatní seznamy vhodných uchazečů, kterými Parlament a úřad EPSO disponují.

 

Velká většina pracovních míst v Evropském parlamentu se nachází v Bruselu, Lucemburku a ve Štrasburku (hlavní pracovní místa Parlamentu) v souladu s potřebami jeho útvarů. Pracovní povinnosti mohou zahrnovat cesty mezi těmito pracovními místy.

Přijatí uchazeči budou zařazeni do platové třídy AD 6, prvního platového stupně, se základním platem 6 231,42 EUR měsíčně. Tento plat podléhá zdanění ze strany Unie a dalším odvodům stanoveným ve služebním řádu. Z platu se neplatí daň v členských státech. Platový stupeň, do něhož budou vhodní uchazeči přijati, může být nicméně upraven v závislosti na jejich odborné praxi. Kromě toho je základní plat za určitých podmínek navýšen o příspěvky.

Evropský parlament uplatňuje politiku rovných příležitostí a vítá přihlášky bez jakékoli diskriminace na základě genderu, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických či jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, rodinného stavu nebo rodinné situace.

 

2.       Pracovní náplň

Administrátoři pracují na sekretariátu Evropského parlamentu v celé řadě oblastí. Vykonávají úkoly v oblasti řízení, plánování a výzkumu, které mohou podle útvaru sekretariátu, do nějž je vhodný uchazeč zařazen, zahrnovat jednu nebo více z těchto činností:

a)          V oblasti poskytování poradenství a podpory poslancům Evropského parlamentu (dále jen „poslanci EP“) a parlamentním orgánům:

            vypracovávání krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých prognóz pracovních úkolů pro parlamentní orgány a řízení těchto pracovních úkolů;

            řešení záležitostí spojených s činností parlamentního orgánu a přispívání – prostřednictvím zpráv, analýz a specializovaného výzkumu – k vypracovávání a stanovování postojů Evropského parlamentu;

            vytváření sítí kontaktů, zejména mezi poslanci EP a jinými orgány nebo institucemi EU a hospodářskými a sociálními kruhy v členských státech;

            pomoc při pořádání externích akcí (konferencí, seminářů atd.) a veřejná vystoupení.

b)          V oblasti řízení zdrojů:

            pomoc při personálním řízení v Parlamentu, mimo jiné prostřednictvím posuzování personálních potřeb, vypracovávání popisů pracovní náplně, navrhování, řízení a monitorování programů odborné přípravy, uplatňování a prosazování služebního řádu, dohledu nad konkrétními projekty nebo jejich koordinace a spolupráce se zúčastněnými útvary nebo s odpovídajícími útvary na interinstitucionální úrovni;

            pomoc při řízení finančních zdrojů Parlamentu, například přispíváním k sestavování rozpočtových prognóz, monitorováním, koordinací a kontrolou rozpočtového řízení a řízení smluv, zaváděním a prováděním vnitřních finančních kontrol a zajišťováním souladu finančních kanálů a postupů s finančním nařízením EU a s příslušnými prováděcími pravidly. 

c)           V oblasti právních předpisů: 

            sledování vývoje judikatury soudů Evropské unie a informování příslušných útvarů sekretariátu;

            sledování významných politických otázek s ohledem na jejich právní dopad;

            psaní studií, poznámek a shrnutí;

            analýzu, koncipování a vypracovávání návrhů pravidel v jejich oblasti působnosti a na žádost vrcholného vedení i návrhů pravidel týkajících se jakýchkoli témat souvisejících s řízením příslušného útvaru;

            studium a monitorování pravidel a judikatury a poskytování informací a poradenství vedoucím pracovníkům i příslušným útvarům o vývoji právní úpravy a určitých konkrétních případech;

            zajišťování redakční kvality aktů z právního hlediska. 

d)          V oblasti informační a komunikační politiky:

            přípravu, vypracovávání, zveřejňování a šíření informací o činnosti Evropského parlamentu určených sdělovacím prostředkům a široké veřejnosti, včetně vypracovávání tiskových zpráv, asistence a poskytování informací zástupcům sdělovacích prostředků a asistence poslancům při jejich jednání se sdělovacími prostředky (tiskové konference atd.);

            organizaci a zajišťování průběhu seminářů o evropských otázkách určených osobám formujícím veřejné mínění;

            přípravu komunikačních činností a dohled nad nimi, včetně koncipování a organizace akcí, jejichž účelem je zvýšení informovanosti veřejnosti, a účasti na nich, organizování a řízení návštěv (skupin nebo jednotlivců), přednášení, navrhování a úpravy komunikačních materiálů atd.

e)           V oblasti IT, bezpečnosti IT a bezpečnosti obecně: 

            pomoc při definování norem IT, provádění úkolů v oblasti technologické ostražitosti a poskytování technického poradenství v této oblasti;

            navrhování, definování, uzpůsobování, zavádění a neustálé zlepšování postupů pro řízení služeb IT a dohled nad nimi;

            vypracovávání norem a politik v oblasti bezpečnosti IT týkajících se osob, majetku a informací a pokynů pro jejich provádění;

            analýzu všech bezpečnostních hrozeb a rizik spojených se zájmy a činnostmi orgánů;

            provádění postupů v oblasti posuzování hrozeb a analýzy rizik v souvislosti s technickými specifikacemi nebo organizačními/provozními postupy pro komplexní systémy, včetně systémů IT;

            koordinaci operačních bezpečnostních služeb, jako je prevence a ostraha, služeb dohledu prováděných pracovníky ostrahy a služeb osobní ochrany významných osobností, a dohled nad touto koordinací.

f)           V oblasti řízení projektů:

            koordinaci konkrétních projektů a dohled nad nimi;

            přípravu a usnadňování přijímání rozhodnutí managementu prostřednictvím navrhování inovativních řešení;

            vypracovávání analýz, zpráv, sdělení, dopisů, statistik a jakýchkoli jiných druhů dokumentů, včetně návrhů pravidel;

            pomoc při přípravě výzev k podávání nabídek a přijímání následných opatření;

            doprovázení nebo zastupování členů vrcholného vedení na schůzích a v interních a externích pracovních skupinách, účast na administrativních schůzích nebo řízení těchto schůzí. 

Tyto úkoly vyžadují schopnost nacházet vhodná řešení rozmanitých a často složitých problémů, rychle reagovat na měnící se okolnosti a účinně komunikovat. Uchazeči musí prokázat iniciativu, kreativitu a silnou motivaci. Musí být schopni ovlivňovat druhé, intenzivně pracovat – jak samostatně, tak v rámci týmu – a navazovat kontakty v multikulturním pracovním prostředí. Uchazeči by rovněž měli být ochotni dále se vzdělávat a rozvíjet po celou dobu své kariéry.

 

3.       Požadavky na přijetí 

K poslednímu dni lhůty pro podání přihlášek musíte splňovat veškerá níže uvedená obecná i specifická kritéria způsobilosti:

a)      Obecná kritéria

V souladu s článkem 28 služebního řádu úředníků Evropské unie a v souladu s čl. 1 odst. 1 bodem i) přílohy III služebního řádu a s ohledem na rozhodnutí předsednictva musíte:

–          mít státní příslušnost Nizozemského království,

–          požívat veškerých občanských práv,

–          mít splněny veškeré zákonné povinnosti týkající se vojenské služby,

–          být schopen/schopna prokázat morální způsobilost pro výkon příslušných pracovních úkolů.

Upozornění: V této souvislosti musíte na svou čest prohlásit, že máte státní příslušnost Nizozemského království, a to tak, že jako zemi své „státní příslušnosti“  zvolíte „Nizozemsko“. Musíte rovněž zaškrtnout políčko v aplikaci Apply4EP, v němž se uvádí, že jste „státním příslušníkem některého z členských států“.

V pozdější fázi řízení budete požádán(a), abyste poskytl(a) kopii svého nizozemského cestovního pasu nebo nizozemského průkazu totožnosti.

b)      Specifická kritéria 

i)       Kvalifikační předpoklady

Musíte mít vzdělání na úrovni, která odpovídá ukončenému vysokoškolskému vzdělání v délce nejméně tří let, doložené diplomem úředně uznaným v jednom z členských států Evropské unie.

Diplomy, ať už vydané v členském státě, nebo v zemi mimo EU, musí být uznány oficiálním orgánem členského státu EU, jako je ministerstvo školství.

Uchazeči, kteří jsou držiteli diplomů vydaných v zemích mimo EU, musí k přihlášce přiložit doklad o rovnocennosti diplomu s diplomem vydaným v EU. Další informace o uznávání kvalifikací získaných v zemích mimo EU v rámci sítí ENIC-NARIC naleznete na tomto odkazu: https://www.enic-naric.net. Výběrová komise zohlední odlišnosti mezi různými vzdělávacími systémy. Příklady minimální požadované kvalifikace jsou uvedeny v tabulce v Pokynech pro uchazeče. Uchazeči, kteří k přihlášce nepřiloží doklad o rovnocennosti diplomu s diplomem vydaným v EU, ani uchazeči, jejichž diplomy nejsou uznány oficiálním orgánem členského státu EU, nebudou do výběrového řízení přijati.

ii)      Požadovaná odborná praxe

Po získání kvalifikace umožňující účast ve výběrovém řízení (viz bod i) výše) musíte mít alespoň dvouletou odbornou praxi související s činnostmi uvedenými v popisu pracovní náplně (tj. v těchto pracovních oblastech: poradenství a podpora poslanců Parlamentu a parlamentních orgánů, řízení zdrojů, právo, informační a komunikační politika, IT, bezpečnost IT a bezpečnost obecně, řízení projektů). Zatímco popis pracovní náplně v oddíle A.2 uvádí obecné úkoly, které jsou charakteristické pro práci administrátora na sekretariátu Evropského parlamentu, výběrová komise rovněž zváží relevantnost odborné praxe získané mimo Evropský parlament a orgány EU.

iii)     Jazykové znalosti

Musíte mít důkladnou znalost (nejméně úrovně C1) nizozemštiny (jazyk 1

a

uspokojivou znalost (nejméně úrovně B2) jednoho z ostatních úředních jazyků Evropské unie (jazyk 2): angličtiny, bulharštiny, češtiny, dánštiny, estonštiny, finštiny, francouzštiny, chorvatštiny, irštiny, italštiny, litevštiny, lotyštiny, maďarštiny, maltštiny, němčiny, polštiny, portugalštiny, rumunštiny, řečtiny, slovenštiny, slovinštiny, španělštiny nebo švédštiny.  

Upozorňujeme na to, že minimální úroveň požadovaných znalostí se vztahuje na všechny oblasti jazykových dovedností (mluvení, psaní, čtení a poslech) uvedené v přihlášce. Tyto dovednosti odpovídají dovednostem uvedeným ve společném evropském referenčním rámci pro jazyky (https://europa.eu/europass/cs/common-european-framework-reference).

Upozorňujeme, že úroveň C2 je nejvyšší úrovní rámce, zatímco úroveň A1 je nejnižší.

 

B. PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Orgán oprávněný ke jmenování sestaví seznam uchazečů, kteří prohlásí, že splňují kritéria stanovená v oddíle A.3 písm. a) oznámení, a kteří předložili přihlášku v souladu s podmínkami a ve lhůtě stanovené v oddíle C oznámení. Tento seznam bude zaslán předsedovi výběrové komise.

Výběrové řízení probíhá na základě testů. Skládá se ze dvou fází:

1.     Předběžný výběr (test ve formě otázek s možností výběru z několika odpovědí) a kontrola způsobilosti 

a)     Předběžný výběr (test ve formě otázek s možností výběru z několika odpovědí)

b)     Kontrola specifických kritérií způsobilosti

2.     Testy

a)     Písemná práce

b)     Pohovor

 

1.     Předběžný výběr (test ve formě otázek s možností výběru z několika odpovědí) a kontrola způsobilosti

a)         Předběžný výběr (test ve formě otázek s možností výběru z několika odpovědí) 

Uchazeči, jejichž jména jsou uvedena na seznamu orgánu oprávněného ke jmenování, budou pozváni k předběžnému výběrovému testu v podobě souboru otázek s možností výběru z několika odpovědí na počítači.

Test ve formě otázek s možností výběru z několika odpovědí bude v nizozemštině (jazyk 1).  

Test ve formě otázek s možností výběru z několika odpovědí bude tvořit maximálně 40 otázek, jejichž účelem je posoudit znalosti uchazečů v těchto čtyřech oblastech: znalost Evropské unie, znalost Evropského parlamentu, verbální uvažování a numerické uvažování. Uchazečům budou v dostatečném předstihu před datem konání testu zaslány vzorové otázky. 

Tento test o maximální délce 60 minut se bude konat on-line. Uchazeči obdrží pokyny k testům s dostatečným předstihem. Testy proběhnou v konkrétní den ve stanovenou dobu. Uchazečům bude zaslána pozvánka a pokyny a s nimi obdrží také informace o přesné délce trvání testu.

b)        Kontrola specifických kritérií způsobilosti

Výběrová komise ověří specifickou způsobilost uchazečů, kteří v testu ve formě otázek s možností výběru z několika odpovědí získali nejvyšší počet bodů. Ověření se bude provádět v sestupném pořadí počínaje složkami uchazečů, kteří získali nejvyšší počet bodů. S kontrolami způsobilosti výběrová komise přestane, jakmile počet způsobilých uchazečů dosáhne čtyřnásobku požadovaného počtu vhodných uchazečů. V případě, že na posledním postupovém místě testu ve formě otázek s možností výběru z několika odpovědí získá několik způsobilých uchazečů stejný počet bodů, přijme výběrová komise do výběrového řízení všechny. 

Výběrová komise sestaví seznam uchazečů, kteří splňují specifická kritéria způsobilosti stanovená v oddíle A.3 písm. b) tohoto oznámení. Uchazeči na tomto seznamu jsou přijati do výběrového řízení. Výběrová komise rozhodne o způsobilosti uchazeče tak, že porovná a) prohlášení uvedená v přihlášce a b) dokumenty nahrané do přihlášky v aplikaci Apply4EP jako doklad těchto prohlášení.

Výběrová komise zakládá svá rozhodnutí výhradně na informacích uvedených v přihlášce, přičemž tyto informace jsou doloženy příslušnými dokumenty připojenými k přihlášce. (Další podrobnosti naleznete v Pokynech pro uchazeče.)

 

2.         Testy

Všichni uchazeči přijatí do výběrového řízení jsou pozváni ke zkoušce skládané formou písemné práce. V této fázi výběrová komise vyzve uchazeče, aby předložili doklady o své nizozemské státní příslušnosti. Uchazeči, kteří potřebné doklady nepředloží, budou z výběrového řízení vyloučeni.

a)         Písemná práce v nizozemštině (jazyk 1) vypracovaná na základě souboru dokumentů má ověřit schopnost uchazečů analyzovat a shrnout informace a jejich dovednosti v oblasti tvorby textů. Téma písemné práce nebude volitelné.

Maximální délka testu: 120 minut

Hodnocení: 0 až 50 bodů

Požadované minimum: 25 bodů 

Tato zkouška se bude konat on-line.

Uchazeči, kteří získají z písemné práce nejvyšší počet bodů, budou pozváni k pohovoru, a to pod podmínkou, že z písemné práce získali alespoň požadovaný minimální počet bodů. Maximální počet uchazečů pozvaných na pohovor se rovná dvojnásobku požadovaného počtu vhodných uchazečů. V případě, že na posledním postupovém místě získá stejný počet bodů několik uchazečů, pozve je výběrová komise na pohovor všechny. 

b)         Pohovor s výběrovou komisí v nizozemštině (jazyk 1) má ověřit, zda uchazeči vyhovují hlavním kompetencím Parlamentu: neustálé zlepšování, schopnost flexibility, týmového ducha a spolupráce, orientace na výsledky a spolehlivost. Výběrová komise rovněž ověří znalost jazyka 2, který uchazeči uvedli v přihlášce.

Maximální doba trvání: 60 minut

Hodnocení: 0 až 50 bodů

Požadované minimum: 25 bodů 

            Test se může konat za osobní přítomnosti uchazeče.

Uchazeči obdrží pokyny k testům s dostatečným předstihem. Testy proběhnou v konkrétní den ve stanovenou dobu. Pokud uchazeč na pozvánku neodpoví, není možné jej kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo se nedostaví ke zkoušce, bude z výběrového řízení vyloučen, kromě případů zásahu vyšší moci. Uchazeči se musí doslovně řídit příslušnými pokyny. Nebude-li se jimi uchazeč řídit nebo podnikne-li kroky, které jsou s těmito pokyny v rozporu, bude z výběrového řízení okamžitě vyloučen.

 

3.       Zařazení na seznam vhodných uchazečů

Výběrová komise sestaví seznam vhodných uchazečů obsahující jména 90 způsobilých uchazečů s nejvyšším celkovým počtem bodů dosažených v testech, jak je stanoveno v oddíle A.1 „Obecné poznámky“. Tímto celkovým počtem bodů se rozumí celkový počet bodů získaných z písemné práce a při pohovoru s výběrovou komisí podle oddílu B.2 písm. a) a B.2 písm. b) za předpokladu, že uchazeč v obou těchto testech dosáhl požadovaného minimálního počtu bodů. V případě, že na posledním postupovém místě získá několik uchazečů stejný počet bodů, jsou na seznam zapsáni všichni. Jména vhodných uchazečů budou na seznamu uvedena v abecedním pořadí.

Seznam vhodných uchazečů zůstane v platnosti do 31. prosince 2027. Jeho platnost může být prodloužena rozhodnutím orgánu oprávněného ke jmenování. V tomto případě o tom budou úspěšní uchazeči zařazení na seznam včas informováni.

Výsledky budou úspěšným uchazečům oznámeny individuálně a seznam vhodných uchazečů bude zveřejněn na oficiálních internetových stránkách Evropského parlamentu.

Pokud vám bude nabídnuto pracovní místo, budete vyzván(a) k předložení originálů všech požadovaných dokladů, včetně diplomů a potvrzení o zaměstnání, aby mohly být ověřeny.

Ze zařazení na seznam vhodných uchazečů nevyplývá žádný nárok nebo záruka, že uchazeč bude Parlamentem zaměstnán.

Je třeba vzít na vědomí ustanovení článku 3 rozhodnutí předsednictva („Přijímání“), „Aby bylo zajištěno dodržování povinnosti, že žádné pracovní místo nesmí být vyhrazeno státním příslušníkům určitého členského státu, jak je stanoveno v článku 27 služebního řádu, a aniž jsou dotčena výběrová řízení pořádaná v souladu s čl. 29 odst. 3 služebního řádu, mají úspěšní uchazeči výběrových řízení organizovaných na základě článku 2 těchto ustanovení stejné postavení jako úspěšní uchazeči z jiných výběrových řízení pořádaných Evropským parlamentem nebo úřadem EPSO“.

 

C. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

 

Jak podat přihlášku:

Přihlášku je nutné podat prostřednictvím platformy Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search 

Je nutné, abyste si před vyplněním přihlášky a poskytnutím příslušných dokladů pozorně přečetl(a) Pokyny pro uchazeče k otevřeným výběrovým řízením, která pořádá Evropský parlament.

Lhůta pro podání přihlášek:

Lhůta pro podání přihlášek je

 

12. dubna 2024 ve 12:00 (poledne) bruselského času.

 

Jakmile bude vaše přihláška ověřena, bude vám automaticky zasláno potvrzení o tom, že byla přijata.

Komunikace o tomto výběrovém řízení by měla probíhat pouze prostřednictvím vašeho účtu Apply4EP. Žádáme uchazeče, aby se o průběhu řízení NEINFORMOVALI TELEFONICKY.

Musíte pravidelně kontrolovat svou e-mailovou schránku, kterou jste uvedl(a) ve svém účtu Apply4EP.