This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

CONCURS PE/AD/300/2024    ADMINISTRATORI DE NAȚIONALITATE AUSTRIACĂ (AD 6)

Publication end on external website : 12/04/2024 12:00
Serviciu : 00-Parlement européen
Ref. : COMPETITION PE/AD/300/2024 (AD 6)
Ghid pentru candidați :

CONCURS PE/AD/300/2024

  

Administratori de naționalitate austriacă (AD 6)

 

Înainte de a candida, vă rugăm să citiți cu atenție ghidul anexat la prezentul anunț de concurs. Ghidul, care face parte integrantă din anunțul de concurs, vă ajută să înțelegeți regulile aferente concursurilor și procedurilor și modalitățile de înscriere.

 

CUPRINS

 

A.               NATURA ATRIBUȚIILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE

 

B.               DESFĂȘURAREA PROCEDURII

 

C.               DEPUNEREA CANDIDATURILOR

 

ANEXĂ:      GHIDUL CANDIDAȚILOR ȘI CANDIDATELOR LA CONCURSURILE GENERALE / PROCEDURILE DE SELECȚIE ORGANIZATE DE PARLAMENTUL EUROPEAN

                         

 

A. NATURA ATRIBUȚIILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE

 

1.       Observații generale

Parlamentul European a decis să organizeze un concurs general (gradul AD 6) pentru a întocmi o listă de candidați și candidate eligibili de pe care să poată recruta resortisanți ai Republicii Austria.

Profilul căutat este acela de administrator pentru Secretariatul Parlamentului European și se vizează recrutarea a 30 candidați și candidate eligibili.

Acest concurs este organizat în temeiul articolului 29 alineatul (1) din Statutul funcționarilor Uniunii Europene (denumit în continuare „Statutul funcționarilor”) și pe baza deciziei Biroului Parlamentului European din 21 noiembrie 2022 de punere în aplicare a articolului 27 din Statutul funcționarilor prin adoptarea unor dispoziții generale de punere în aplicare (denumită în continuare „decizia Biroului” și disponibilă la adresa https://circabc.europa.eu/ui/group/47001db4-d61c-4677-af45-0b5ce0d388fc/library/55a654c7-f358-44cb-b527-a2baa4dd5e71/details). 

În conformitate cu articolul 27 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, „[r]ecrutarea trebuie să vizeze asigurarea angajării funcționarilor cu cel mai înalt nivel de competență, eficiență și integritate, recrutați pe o bază geografică cât mai largă posibil dintre resortisanții statelor membre ale Uniunii. Niciun post nu poate fi rezervat resortisanților unui anumit stat membru.” Instituția are preocuparea constantă să recruteze personal pentru Parlamentul European pe o bază geografică cât mai largă pentru a garanta o funcție publică a UE bazată pe o diversitate culturală și lingvistică bogată. Caracterul pluralist al Parlamentului reprezintă o parte importantă a imaginii și misiunii instituției. Un grup echilibrat din punct de vedere geografic de membri ai personalului permite Parlamentului să profite pe deplin de diversitatea Uniunii Europene.

Cu toate acestea, în cadrul Secretariatului Parlamentului există dezechilibre semnificative între naționalitățile funcționarilor, care nu sunt justificate de criterii obiective. Pentru a remedia aceste dezechilibre, Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) și alte instituții ale UE, precum și autoritățile statelor membre au analizat diverse strategii de comunicare și de informare. Din păcate, aceste inițiative nu au dat rezultatele dorite, în special în atragerea mai multor candidați și candidate din statele membre subreprezentate.

În conformitate cu articolul 27 din Statutul funcționarilor, principiul egalității cetățenilor Uniunii permite fiecărei instituții să adopte măsuri corespunzătoare în urma constatării unui dezechilibru semnificativ între naționalitățile funcționarilor, care nu se justifică prin criterii obiective.

În urma adoptării, la 21 noiembrie 2022, de către Biroul Parlamentului a dispozițiilor generale de punere în aplicare a articolului 27 din Statutul funcționarilor, Parlamentul poate să adopte măsuri adecvate pentru a remedia orice dezechilibru semnificativ între naționalitățile funcționarilor săi. Conform acestor dispoziții, dacă Biroul constată un dezechilibru semnificativ în rândul funcționarilor aparținând uneia sau mai multor naționalități, Secretarul General poate organiza concursuri rezervate candidaților și candidatelor care au aceste naționalități subreprezentate. Procedând astfel, numărul candidaților și candidatelor eligibili din țările respective va crește, iar Parlamentul va putea recruta pe baza unui echilibru geografic cât mai larg.

Republica Austria este unul dintre statele membre ai căror resortisanți sunt cei mai subreprezentați în rândul funcționarilor Secretariatului Parlamentului. În plus, ținând seama de structura de vârstă a grupului de funcționari de naționalitate austriacă, un număr semnificativ dintre aceștia se va pensiona în anii următori, ceea ce va accentua și mai mult nivelul de subreprezentare.

Trebuie remarcat faptul că Parlamentul respectă cu strictețe principiul recrutării bazate pe merit. Niciun post nu este rezervat resortisanților unui anumit stat membru, iar lista candidaților și candidatelor eligibili întocmită în urma acestui concurs va fi pe picior de egalitate cu toate celelalte liste de candidați și candidate eligibili ale Parlamentului și ale EPSO.

Marea majoritate a posturilor Parlamentului European se află la Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg (principalele locuri de desfășurare a activității Parlamentului), în conformitate cu nevoile serviciilor Parlamentului. Aceste atribuții pot necesita misiuni între locurile de desfășurare a activității Parlamentului.

Recrutarea se va face la gradul AD 6 prima treaptă, salariul de bază fiind de 6 231,42 EUR pe lună. Salariul este supus impozitului comunitar și celorlalte rețineri prevăzute de Statutul funcționarilor. Salariul nu este supus impozitului național. Treapta la care vor fi recrutați candidații și candidatele eligibili va putea fi însă adaptată în funcție de experiența lor profesională. În plus, la salariul de bază se adaugă, în anumite condiții, indemnizații.

Parlamentul European aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidaturile fără discriminare, fiind interzisă discriminarea bazată pe gen, etnie, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală, stare civilă sau situație familială.

 

2.       Fișa postului

Administratorii din cadrul Secretariatului Parlamentului European lucrează într-o gamă largă de domenii. Ei îndeplinesc sarcini de gestionare, de planificare și de cercetare. Aceste sarcini pot include, în funcție de departamentul din cadrul Secretariatului în care candidatul sau candidata eligibil(ă) este repartizat(ă), una sau mai multe dintre următoarele activități:

(a)        În domeniul consilierii și acordării de sprijin deputaților în Parlamentul European și organelor parlamentare:

            elaborarea previziunilor de lucru pe termen scurt, mediu și lung pentru organele parlamentare și gestionarea acestor activități;

            tratarea chestiunilor care apar în cadrul unui organ parlamentar și participarea, prin rapoarte, analize și cercetări de specialitate, la elaborarea și stabilirea pozițiilor Parlamentului European;

            crearea de rețele de contacte, în special între deputații europeni și alte instituții sau organisme ale UE și cercurile economice și sociale din statele membre;

            contribuție la organizarea de evenimente externe (conferințe, seminarii etc.) și discursuri în public.

(b)        În domeniul gestionării resurselor:

            contribuție la gestionarea personalului Parlamentului, inclusiv prin evaluarea nevoilor în materie de personal, elaborarea fișelor posturilor, conceperea, gestionarea și monitorizarea programelor de formare, punerea în aplicare și asigurarea respectării Statutului funcționarilor, monitorizarea sau coordonarea unor proiecte specifice și asigurarea legăturii cu departamentele implicate și/sau cu departamentele corespunzătoare de la nivel interinstituțional;

            contribuție la gestionarea resurselor financiare ale Parlamentului, de exemplu prin contribuția la elaborarea previziunilor bugetare, monitorizarea, coordonarea și controlul gestionării bugetare și a contractelor, instituirea și efectuarea de controale financiare interne, precum și prin garantarea faptului că procedurile și canalele financiare respectă Regulamentul financiar al UE și normele de punere în aplicare relevante. 

(c)        În domeniul dreptului: 

            urmărirea evoluției jurisprudenței instanțelor din Uniunea Europeană și informarea departamentelor din cadrul Secretariatului;

            urmărirea chestiunilor politice majore, ținând seama de impactul lor juridic;

            întocmirea de studii, note și rezumate;

            analizarea, elaborarea și pregătirea proiectelor de norme în domeniul lor de responsabilitate și cu privire la toate subiectele legate de gestionarea departamentului, la cererea conducerii superioare;

            studierea și monitorizarea normelor și a jurisprudenței, informarea și consilierea conducerii și a departamentelor cu privire la evoluțiile în materie de reglementare și anumite cazuri specifice;

            asigurarea redactării de calitate a actelor din punct de vedere juridic.

(d)        În domeniul politicii de informare și comunicare:

            pregătirea, redactarea, publicarea și difuzarea către mass-media și publicul larg a informațiilor privind activitățile Parlamentului European, inclusiv redactarea de comunicate de presă, asistarea și informarea reprezentanților mass-mediei, acordarea de asistență deputaților în relațiile lor cu presa (conferințe de presă etc.);

            organizarea și desfășurarea de seminarii pe teme europene pentru multiplicatorii de opinie;

            pregătirea și supravegherea activităților de comunicare, inclusiv conceperea, organizarea și/sau participarea la evenimente de informare a publicului, organizarea și gestionarea vizitelor (în grup sau individuale), organizarea de conferințe, conceperea și adaptarea materialelor de comunicare etc.

(e)        În domeniul informaticii, al securității informatice și al securității:

            contribuție la definirea standardelor în domeniul informatic, îndeplinirea sarcinilor de vigilență tehnologică și oferirea de consultanță tehnică în acest domeniu;

            conceperea, definirea, personalizarea, punerea în aplicare și supravegherea proceselor de gestionare a serviciilor IT și îmbunătățirea continuă a acestora;

            elaborarea de standarde și politici de securitate informatică și de orientări pentru punerea lor în aplicare, care să vizeze persoanele, bunurile și informațiile;

            analizarea tuturor amenințărilor la adresa securității legate de interesele și activitățile instituțiilor;

            implementarea procedurilor de evaluare a amenințărilor și de analiză a riscurilor în legătură cu specificațiile tehnice sau procedurile organizaționale/operaționale pentru sisteme complexe, inclusiv sistemele informatice;

            implementarea și monitorizarea coordonării serviciilor de securitate operaționale, cum ar fi prevenirea și supravegherea, serviciile de supraveghere a agenților de securitate și serviciile de protecție personală a VIP-urilor.

(f)         În domeniul managementului de proiect:

            monitorizarea și coordonarea proiectelor specifice;

            pregătirea și facilitarea procesului de luare a deciziilor în materie de management prin propunerea de soluții inovatoare;

            întocmirea de analize, rapoarte, note, scrisori, statistici și orice alt tip de document, inclusiv proiecte de norme;

            contribuție la elaborarea și monitorizarea invitațiilor de participare la licitație;

            însoțirea membrilor conducerii superioare la reuniuni sau reprezentarea conducerii în cadrul reuniunilor și în grupuri de lucru interne și externe și participarea la reuniuni administrative sau prezidarea acestora.

Pentru a îndeplini aceste sarcini, candidații și candidatele trebuie să aibă capacitatea de a găsi soluții adecvate la probleme variate și adesea complexe, de a reacționa rapid la circumstanțele în schimbare și de a comunica în mod eficace. Candidații și candidatele trebuie să dea dovadă de inițiativă, de creativitate și de o puternică motivație. Trebuie să fie capabili să-i influențeze pe ceilalți, să lucreze într-un ritm intens, atât în mod independent, cât și în echipă, și să creeze rețele într-un mediu de lucru multicultural. De asemenea, candidații și candidatele trebuie să fie dornici să continue să învețe și să se dezvolte pe tot parcursul carierei lor.

 

3.       Condiții de admitere 

Până la data-limită de depunere a candidaturilor, trebuie să îndepliniți toate condițiile de admitere generale și specifice menționate mai jos:

(a)     Condiții generale

În conformitate cu articolul 28 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene și cu articolul 1 alineatul (1) litera (i) din anexa III la Statutul funcționarilor și ținând seama de decizia Biroului, trebuie:

–          să fiți resortisant(ă) al (a) Republicii Austria;

–          să vă bucurați de drepturile cetățenești;

–          să vă fi îndeplinit obligațiile care vă revin în temeiul legislației aplicabile privind serviciul militar;

–          să prezentați garanțiile morale necesare îndeplinirii atribuțiilor care vă revin.

N.B.: În acest context, trebui să declarați pe propria răspundere că sunteți resortisant(ă) al (a) Republicii Austria alegând „Austria” ca țara a cărei „cetățenie eligibilă” o aveți. De asemenea, trebuie să bifați căsuța de pe platforma Apply4EP în care se menționează că sunteți „resortisant(ă) al (a) unui dintre statele membre”.

Vi se va cere să furnizați o copie a pașaportului austriac sau a cărții de identitate austriece mai târziu în cadrul procedurii.

(b)     Condiții specifice

(i)      Calificări și diplome necesare

Trebuie să aveți un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin trei ani, atestat de o diplomă recunoscută oficial într-unul din statele membre ale Uniunii Europene.

Diplomele, indiferent dacă sunt eliberate într-un stat membru al Uniunii sau într-o altă țară din afara UE, trebuie să fie recunoscute de un organism oficial al unui stat membru al UE, cum ar fi Ministerul Educației.

Candidații și candidatele care dețin diplome eliberate într-o țară din afara UE trebuie să anexeze la dosarul de candidatură un document de echivalare a diplomelor la nivelul UE. Pentru informații suplimentare privind recunoașterea calificărilor și diplomelor obținute într-o țară din afara UE în rețelele ENIC-NARIC, vă rugăm să consultați următorul link: https://www.enic-naric.net. Comisia de evaluare va ține cont în această privință de diferitele structuri de învățământ. În Ghidul candidaților și candidatelor poate fi consultat un tabel cu exemple de cerințe minime referitoare la diplome. Candidații și candidatele care nu vor anexa un document de echivalare a diplomelor la nivelul UE și/sau candidații și candidatele cu diplome care nu sunt recunoscute de un organism oficial al unui stat membru al UE nu vor fi admiși la concurs.

(ii)     Experiența profesională necesară

După obținerea calificărilor și diplomelor care permit accesul la concurs [a se vedea punctul (i) de mai sus], candidații și candidatele trebuie să fi dobândit o experiență profesională de cel puțin doi ani relevantă pentru activitățile menționate în fișa postului (și anume, în domeniile de activitate: consiliere și asistență pentru deputați și organele parlamentare, gestionarea resurselor, drept, politica de informare și comunicare, informatică, securitate informatică și securitate, management de proiect). În timp ce fișa postului din secțiunea A.2 enumeră sarcinile generale specifice activității unui administrator din cadrul Secretariatului Parlamentului European, comisia de evaluare va lua în considerare, de asemenea, relevanța experienței profesionale dobândite în afara Parlamentului European și a instituțiilor UE.

(iii)   Cunoștințe lingvistice

Trebuie să cunoașteți în mod aprofundat (cel puțin nivelul C1) limba germană (limba 1

și

să cunoașteți în mod satisfăcător (cel puțin nivelul B2) una dintre celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene (limba 2): bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă sau suedeză. 

Vă atragem atenția că nivelurile minime cerute mai sus se aplică fiecărei zone de aptitudini lingvistice (vorbit, scris, citit și comprehensiune orală) menționate în formularul de candidatură. Aceste aptitudini corespund celor indicate în Cadrul european comun de referință pentru limbi (https://europa.eu/europass/ro/common-european-framework-reference-language-skills).

Vă rugăm să rețineți că nivelul C2 este nivelul cel mai înalt din cadrul de referință, iar A1 este nivelul cel mai scăzut.

 

B. DESFĂȘURAREA PROCEDURII

Autoritatea împuternicită să facă numiri întocmește o listă a candidaților și candidatelor care declară că îndeplinesc criteriile stabilite în secțiunea A.3 litera (a) din anunț și care și-au depus dosarul de candidatură în conformitate cu modalitățile și în termenul prevăzut în secțiunea C din anunț. Această listă va fi trimisă președintelui comisiei de evaluare. 

Concursul constă în probe. El are două etape:

1.     Preselecție (test grilă) și verificarea condițiilor de admitere

(a)   Preselecție (test grilă)

(b)   Verificarea condițiilor specifice de admitere

2.     Probe

(a)   Probă de redactare

(b)   Interviu

 

1.     Preselecție (test grilă) și verificarea condițiilor de admitere

(a)       Preselecție (test grilă)

Candidații și candidatele ale căror nume figurează pe lista autorității împuternicite să facă numiri vor fi invitați să susțină o probă de preselecție sub forma unui set de întrebări cu variante multiple de răspuns (test grilă) pe calculator.

Testul grilă se va desfășura în limba germană (limba 1). 

El va consta în maximum 40 de întrebări care urmăresc să evalueze cunoștințele candidaților și candidatelor în următoarele patru domenii: cunoștințe despre Uniunea Europeană, cunoștințe despre Parlamentul European, raționament verbal și raționament numeric. Candidații și candidatele vor primi în timp util, înainte de data la care are loc proba, exemple de întrebări.

Proba va avea o durată maximă de 60 de minute și se va desfășura online. Ei vor primi, de asemenea, în timp util instrucțiuni privind probele. Probele vor avea loc la o dată și o oră precise. Candidații și candidatele vor fi informați cu privire la durata exactă a probei atunci când li se vor trimite invitația și instrucțiunile. 

(b)       Verificarea condițiilor specifice de admitere

Comisia de evaluare va verifica dacă candidații și candidatele care au obținut cele mai mari punctaje la testul grilă îndeplinesc condițiile specifice de admitere. Acest lucru se va face în ordine descrescătoare, începând cu dosarele candidaților și candidatelor care au obținut cele mai mari punctaje. Comisia de evaluare va înceta să mai verifice condițiile de admitere atunci când numărul candidaților și candidatelor considerați eligibili va atinge de patru ori numărul de candidați eligibili vizat. Comisia de evaluare va admite la testul grilă toți candidații și candidatele eligibili care se situează ex aequo pe ultimul loc.

Comisia de evaluare va întocmi o listă a candidaților și candidatelor care îndeplinesc criteriile de admitere specifice prevăzute în secțiunea A.3. litera (b) din prezentul anunț. Candidații și candidatele de pe această listă vor fi admiși la concurs. Comisia de evaluare va decide cu privire la admisibilitatea unui candidat sau a unei candidate comparând (a) declarațiile făcute în formularul de candidatură și (b) documentele încărcate în formularul de candidatură pe platforma Apply4EP pentru a sprijini declarațiile respective. 

Comisia de evaluare va lua o decizie exclusiv pe baza informațiilor prezentate în formularul de candidatură și dovedite prin documentele justificative atașate. (Pentru mai multe detalii, consultați Ghidul candidaților și candidatelor.)

 

2.         Probe

Toți candidații și candidatele admiși la concurs sunt invitați la proba de redactare. În această etapă, comisia de evaluare va invita candidații și candidatele să prezinte un document care dovedește naționalitatea lor austriacă. Candidații și candidatele care nu prezintă dovada necesară vor fi excluși din concurs.

(a)        Test de redactare în limba germană (limba 1), pe baza unui set de documente, pentru a testa capacitatea candidaților și candidatelor de a analiza și de a rezuma informațiile și competențele lor de redactare. Candidații și candidatele nu vor putea alege subiectul probei scrise. 

Durata maximă a probei: 120 de minute

Punctaj: de la 0 la 50 de puncte

Punctaj minim necesar: 25 de puncte 

Proba se va desfășura online.

Candidații și candidatele care au obținut cel mai mare punctaj la proba de redactare vor fi invitați la interviu, dacă au obținut punctajul minim necesar la proba de redactare. Numărul maxim de candidați și candidate invitați la interviu este de două ori mai mare decât numărul candidaților eligibili vizat. Comisia de evaluare va invita toți candidații și toate candidatele care se situează ex aequo pe ultimul loc. 

(b)       Interviu cu comisia de evaluare în limba germană (limba 1) pentru a verifica dacă candidații și candidatele au competențele de bază cerute de Parlament: dezvoltare profesională continuă, flexibilitate, spirit de echipă și de cooperare, orientarea către rezultate și fiabilitate. Comisia de evaluare va testa, de asemenea, cunoașterea limbii 2 menționate de candidați și candidate în formularul de candidatură. 

Durata maximă: 60 de minute

Punctaj: de la 0 la 50 de puncte

Punctaj minim necesar: 25 de puncte

           Proba se va desfășura la fața locului. 

Candidații și candidatele vor primi în timp util instrucțiuni privind probele. Probele vor avea loc la o dată și o oră precise. Dacă un candidat sau o candidată nu răspunde invitației, dacă nu poate fi contactat(ă) prin email sau dacă nu se prezintă la o probă, este descalificat(ă), cu excepția cazurilor de forță majoră. Candidații și candidatele trebuie să urmeze cu strictețe instrucțiunile date. Dacă nu respectă instrucțiunile sau au un comportament contrar acestora, vor fi descalificați imediat.

 

3.       Lista candidaților și candidatelor eligibili

Comisia de evaluare va întocmi o listă cu cei 30 candidați și candidate eligibili care au obținut cele mai mari punctaje totale la finalul procedurii, după cum se menționează la secțiunea A.1 („Generalități”). Punctajele totale reprezintă numărul total de puncte obținute la proba de redactare și la interviul cu comisia de evaluare menționat în secțiunea B.2 litera (a) și, respectiv, B.2 litera (b), cu condiția ca candidatul sau candidata să fi obținut punctajul minim obligatoriu la ambele probe. Lista candidaților și candidatelor eligibili va cuprinde toți candidații și toate candidatele care se situează ex aequo pe ultimul loc. Numele candidaților și candidatelor eligibili vor figura în ordine alfabetică.

Lista candidaților și candidatelor eligibili va expira la 31 decembrie 2027. Valabilitatea listei va putea fi prelungită prin hotărârea autorității împuternicite să facă numiri. În acest caz, laureații și laureatele înscriși pe listă vor fi informați în timp util.

Rezultatele obținute vor fi transmise individual celor care au candidat, iar lista laureaților și laureatelor va fi publicată pe site-ul oficial al Parlamentului European.

Dacă vi se oferă un loc de muncă, trebuie să prezentați originalele tuturor documentelor solicitate, în special ale diplomelor și adeverințelor de muncă, pentru a fi autentificate.

Faptul că vă aflați pe o listă a candidaților și candidatelor eligibili nu reprezintă un drept sau o garanție a recrutării.

Trebuie remarcat faptul că, așa cum se prevede la articolul 3 („Recrutarea”) din decizia Biroului, „Pentru a asigura respectarea obligației de a nu rezerva niciun post resortisanților unui anumit stat membru, astfel cum se prevede la articolul 27 din Statutul funcționarilor, și fără a aduce atingere concursurilor organizate în conformitate cu articolul 29 alineatul (3) din Statutul funcționarilor, candidații admiși la concursurile organizate în temeiul articolului 2 din prezentele dispoziții beneficiază de un tratament egal cu candidații admiși la alte concursuri organizate de Parlamentul European sau de EPSO”.

 

C. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Modalități de înscriere:

Trebuie să vă depuneți candidatura pe platforma Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/ro_RO 

Vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul candidaților și candidatelor la concursurile/procedurile de selecție organizate de Parlamentul European înainte de a completa formularul de candidatură și să furnizați documentele justificative relevante.

Data-limită pentru depunerea candidaturilor:

Data-limită pentru depunerea candidaturilor este

 

12 aprilie 2024, ora 12.00 (la prânz), ora Bruxelles-ului.

 

După validarea formularului de candidatură, vi se va trimite automat confirmarea de primire.

Trebuie să comunicați despre acest concurs numai prin intermediul contului dumneavoastră Apply4EP. Vă rugăm SĂ NU TELEFONAȚI pentru a cere informații despre acest concurs. 

Aveți responsabilitatea de a verifica periodic adresa de e-mail pe care ați indicat-o în contul dumneavoastră Apply4EP.