This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KONKURS PE/AD/300/2024    ADMINISTRATORZY Z OBYWATELSTWEM AUSTRIACKIM (AD 6)

Koniec publikacji na zewnętrznej stronie internetowej : 12/04/2024 12:00
Dział : 00-Parlement européen
Ref. : COMPETITION PE/AD/300/2024 (AD 6)
Przewodnik dla kandydatów :

KONKURS PE/AD/300/2024

  

Administratorzy z obywatelstwem austriackim (AD 6)

  

Przed zgłoszeniem swojej kandydatury uważnie przeczytaj Przewodnik dla osób biorących udział w procedurach naboru załączony do niniejszego ogłoszenia o konkursie. Przewodnik ten jest nieodłącznym elementem ogłoszenia o konkursie i pomoże zrozumieć zasady konkursów i procedur naboru oraz tryb zgłaszania kandydatur.

 

SPIS TREŚCI

 

A.               OPIS STANOWISKA I KWALIFIKOWALNOŚĆ

 

B.               PROCEDURA

 

C.               SKŁADANIE KANDYDATUR

 

ZAŁĄCZNIK:  PRZEWODNIK DLA OSÓB KANDYDUJĄCYCH W KONKURSACH OTWARTYCH / PROCEDURACH NABORU ORGANIZOWANYCH PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI

                         

 

A. OPIS STANOWISKA I KWALIFIKOWALNOŚĆ

 

1.       Uwagi ogólne

Parlament Europejski postanowił zorganizować konkurs otwarty (grupa zaszeregowania AD 6) w celu sporządzenia listy odpowiednich kandydatów, z której może rekrutować obywateli Republiki Austrii. 

Poszukiwany profil to profil administratora w Sekretariacie Parlamentu Europejskiego z docelową liczbą 30 zakwalifikowanych kandydatów.

Niniejszy konkurs jest organizowany na podstawie art. 29 ust. 1 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej (zwanego dalej „regulaminem pracowniczym”) oraz na podstawie decyzji Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 21 listopada 2022 r. nadającej skuteczność artykułowi 27 regulaminu pracowniczego poprzez przyjęcie ogólnych przepisów wykonawczych (zwanej dalej „decyzją Prezydium”; dostępne na stronie https://circabc.europa.eu/ui/group/47001db4-d61c-4677-af45-0b5ce0d388fc/library/55a654c7-f358-44cb-b527-a2baa4dd5e71/details). 

 Zgodnie z art. 27 regulaminu pracowniczego „Przy naborze dąży się do pozyskania do służby urzędników spełniających najwyższe wymogi w zakresie kwalifikacji, wydajności i uczciwości, rekrutowanych spośród obywateli państw członkowskich Unii z uwzględnieniem jak najszerszego zasięgu geograficznego. Żadne stanowiska nie mogą być rezerwowane dla obywateli jakiegokolwiek konkretnego państwa członkowskiego”. Rekrutacja pracowników Parlamentu Europejskiego z możliwie najszerszego obszaru geograficznego jest stałym celem instytucji, aby zagwarantować służbę cywilną UE opartą na bogatej różnorodności kulturowej i językowej. Pluralistyczny charakter Parlamentu jest ważną częścią wizerunku i misji tej instytucji. Zrównoważona geograficznie reprezentacja pracowników pozwala Parlamentowi w pełni wykorzystać różnorodność Unii Europejskiej.

W Sekretariacie Parlamentu istnieją jednak znaczne zakłócenia równowagi między narodowościami urzędników, które nie są uzasadnione obiektywnymi kryteriami. Aby zaradzić takim dysproporcjom, Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) i inne instytucje UE, a także władze państw członkowskich zbadały różne strategie komunikacyjne i informacyjne. Niestety inicjatywy te nie przyniosły pożądanych rezultatów, zwłaszcza jeżeli chodzi o przyciągnięcie większej liczby kandydatów z państw członkowskich, które są niedostatecznie reprezentowane.

Zgodnie z art. 27 regulaminu pracowniczego zasada równości obywateli Unii umożliwia każdej instytucji przyjmowanie odpowiednich środków w przypadku stwierdzenia znaczącej nierównowagi pod względem obywatelstwa urzędników, której nie uzasadniają obiektywne kryteria

Przyjęcie przez Prezydium Parlamentu w dniu 21 listopada 2022 r. ogólnych przepisów wykonawczych nadających skuteczność artykułowi 27 regulaminu pracowniczego umożliwia Parlamentowi przyjęcie odpowiednich środków w celu zaradzenia wszelkiej nierównowadze pod względem obywatelstwa urzędników Parlamentu. Zgodnie z tymi przepisami, jeżeli Prezydium zauważy w składzie urzędników znaczącą nierównowagę dotyczącą jednej lub kilku narodowości, sekretarz generalny może organizować konkursy zarezerwowane dla kandydatów o tych niedostatecznie reprezentowanych narodowościach. W ten sposób zostanie zwiększona pula odpowiednich kandydatów z tych krajów, a Parlament będzie w stanie rekrutować pracowników, zachowując jak najszerszą możliwą równowagę geograficzną.

Republika Austrii jest jednym z tych państw członkowskich, których obywatele są w największym stopniu niedostatecznie reprezentowani wśród urzędników Sekretariatu Parlamentu. Ponadto struktura wiekowa reprezentacji urzędników posiadających obywatelstwo austriackie oznacza, że znaczna liczba tych urzędników przejdzie na emeryturę w nadchodzących latach, jeszcze bardziej pogarszając poziom niedostatecznej reprezentacji.

Należy zauważyć, że Parlament ściśle przestrzega zasady, zgodnie z którą rekrutacja opiera się na kwalifikacjach. Żadne stanowiska nie mogą być zarezerwowane dla obywateli konkretnego państwa członkowskiego, a lista odpowiednich kandydatów wyłonionych w tym konkursie będzie traktowana na równi ze wszystkimi innymi listami odpowiednich kandydatów Parlamentu i EPSO.

Znaczna większość stanowisk Parlamentu Europejskiego znajduje się w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu (główne miejsca pracy Parlamentu) zgodnie z zapotrzebowaniem służb Parlamentu. Obowiązki zawodowe mogą obejmować podróże między miejscami pracy Parlamentu.

Nabór nastąpi do grupy zaszeregowania AD 6 pierwszy stopień, dla którego wynagrodzenie podstawowe wynosi 6231,42  EUR miesięcznie. Wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu podatkiem wspólnotowym oraz innym odliczeniom przewidzianym w regulaminie pracowniczym. Jest zwolnione z podatków krajowych. Stopień zaszeregowania odpowiednich kandydatów/kandydatek może zależeć od ich doświadczenia zawodowego. Ponadto wynagrodzenie podstawowe jest – pod pewnymi warunkami – powiększane o dodatki.

Parlament Europejski stosuje politykę równości szans i przyjmuje kandydatury bez dyskryminacji ze względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne i inne, przynależność do mniejszości narodowej, status majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny lub sytuację rodzinną.

 

2.       Opis obowiązków

Administratorzy w Sekretariacie Parlamentu Europejskiego pracują w wielu dziedzinach. Wykonują oni obowiązki związane z zarządzaniem, planowaniem i badaniami, które mogą obejmować, w zależności od działu Sekretariatu, do którego odpowiedni kandydat/kandydatka zostali oddelegowani, jedno lub więcej z poniższych działań:

a)          W obszarze udzielania porad i wsparcia posłom do Parlamentu Europejskiego i organom parlamentarnym:

            sporządzanie krótko-, średnio- i długoterminowych prognoz pracy dla organów parlamentarnych oraz zarządzanie tymi pracami;

            zajmowanie się sprawami rozpatrywanymi przez organ parlamentarnym i wnoszenie wkładu, poprzez sprawozdania, analizy i specjalistyczne badania, w opracowywanie i ustalanie stanowisk Parlamentu Europejskiego;

            tworzenie sieci kontaktów, w szczególności między posłami do PE a innymi instytucjami lub organami UE oraz kręgami gospodarczymi i społecznymi w państwach członkowskich;

            pomaganie w organizowaniu wydarzeń zewnętrznych (konferencji, seminariów itp.) oraz wystąpień publicznych.

b)          W obszarze zarządzania zasobami:

            pomaganie w zarządzaniu pracownikami Parlamentu, w tym poprzez ocenę potrzeb kadrowych, sporządzanie opisów stanowisk pracy, opracowywanie programów szkoleniowych, zarządzanie nimi i monitorowanie ich, stosowanie i egzekwowanie regulaminu pracowniczego, nadzorowanie lub koordynowanie konkretnych projektów oraz współpraca z zaangażowanymi służbami i/lub odpowiednimi służbami na szczeblu międzyinstytucjonalnym;

            pomaganie w zarządzaniu zasobami finansowymi Parlamentu, na przykład poprzez przyczynianie się do sporządzania prognoz budżetowych, monitorowanie, koordynację i kontrolę zarządzania budżetem i umowami, ustanawianie i przeprowadzanie wewnętrznych kontroli finansowych oraz zapewnianie zgodności kanałów i procedur finansowych z rozporządzeniem finansowym UE i odpowiednimi przepisami wykonawczymi. 

c)           W obszarze prawa: 

            śledzenie zmian w orzecznictwie sądów Unii Europejskiej oraz informowanie o nich jednostek organizacyjnych w Sekretariacie;

            śledzenie istotnych kwestii politycznych w świetle ich skutków prawnych;

            sporządzanie badań, komunikatów i streszczeń;

            analizowanie, opracowywanie i przygotowywanie projektów przepisów w ich obszarze odpowiedzialności oraz we wszystkich kwestiach związanych z zarządzaniem działami na wniosek kadry kierowniczej wyższego szczebla;

            badanie i monitorowanie przepisów i orzecznictwa, informowanie i doradzanie kierownictwu i jednostkom organizacyjnym w zakresie zmian regulacyjnych i niektórych szczególnych przypadków;

            zapewnianie jakości redakcyjnej aktów prawnych z prawnego punktu widzenia.

d)          W obszarze polityki informacyjnej i komunikacyjnej:

            przygotowywanie, sporządzanie, publikowanie i rozpowszechnianie w środkach przekazu oraz wśród ogółu społeczeństwa informacji na temat działalności Parlamentu Europejskiego, w tym sporządzanie komunikatów prasowych, pomaganie przedstawicielom mediów i informowanie ich, pomaganie posłom w kontaktach z prasą (konferencje prasowe itp.);

            organizowanie i prowadzenie seminariów na temat kwestii europejskich dla podmiotów opiniotwórczych;

            przygotowywanie i nadzorowanie działań komunikacyjnych, w tym projektowanie i organizowanie wydarzeń mających na celu uświadamianie społeczeństwa i/lub udział w nich, organizowanie wizyt i zarządzanie nimi (grupy lub jednostki), wygłaszanie prelekcji, projektowanie i dostosowywanie materiałów komunikacyjnych itp.

e)           W obszarze IT, bezpieczeństwa IT i samego bezpieczeństwa:

            pomaganie w określaniu standardów informatycznych, wykonywaniu zadań w zakresie nadzoru technologicznego oraz zapewnianiu doradztwa technicznego w tej dziedzinie;

            projektowanie, definiowanie, personalizowanie, wdrażanie i nadzorowanie procesów zarządzania usługami IT oraz ich ciągłe doskonalenie;

            opracowywanie norm i polityk bezpieczeństwa IT oraz wytycznych dotyczących ich wdrażania, obejmujących osoby, mienie i informacje;

            analizowanie wszystkich zagrożeń bezpieczeństwa i ryzyka związanego z interesami i działalnością instytucji;

            wdrażanie procedur oceny zagrożeń i analizy ryzyka w związku ze specyfikacjami technicznymi lub procedurami organizacyjnymi/operacyjnymi dla złożonych systemów, w tym systemów informatycznych;

            wdrażanie i nadzorowanie koordynacji usług bezpieczeństwa operacyjnego, takich jak prewencja i nadzór, usługi nadzoru świadczone przez służby ochrony oraz usługi ochrony bezpośredniej VIP.

f)           W obszarze zarządzania projektami:

            nadzorowanie konkretnych projektów i koordynowanie ich;

            przygotowywanie i ułatwianie podejmowania decyzji zarządczych poprzez proponowanie innowacyjnych rozwiązań;

            sporządzanie analiz, sprawozdań, komunikatów, pism, statystyk i wszelkich innych rodzajów dokumentów, w tym projektów przepisów;

            pomaganie w przygotowywaniu i monitorowaniu zaproszeń do składania ofert;

            towarzyszenie kierownictwu wyższego szczebla lub reprezentowanie kierownictwa na posiedzeniach oraz w wewnętrznych i zewnętrznych grupach roboczych, a także uczestniczenie w posiedzeniach administracyjnych lub przewodniczenie im.

Zadania te wymagają umiejętności znajdowania odpowiednich rozwiązań dla różnorodnych i często złożonych problemów, szybkiego reagowania na zmieniające się okoliczności i skutecznej komunikacji. Kandydaci/kandydatki muszą wykazać się inicjatywą, kreatywnością i silną motywacją. Muszą być w stanie wpływać na innych, intensywnie pracować, zarówno samodzielnie, jak i w zespole, oraz tworzyć sieci w wielokulturowym środowisku pracy. Kandydaci/kandydatki powinni być również chętni do kontynuowania nauki i rozwoju w trakcie swojej kariery.

 

3.       Warunki dopuszczalności 

W dniu, w którym upływa termin składania kandydatur, musisz spełniać wszystkie następujące warunki ogólne i szczególne przedstawione poniżej:

a)      Kryteria ogólne

Zgodnie z art. 28 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i zgodnie z załącznikiem III art. 1 ust. 1 lit. i) regulaminu pracowniczego, a także uwzględniając decyzję Prezydium, musisz:

–          być obywatelem Republiki Austrii;

–          korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

–          mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej;

–          spełniać wymogi etyczne niezbędne do wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

NB: W tym kontekście musisz oświadczyć, że jesteś obywatelem Republiki Austrii, wybierając „Austrię” jako kraj „obywatelstwa kwalifikującego”. Musisz też zaznaczyć pole wyboru w Apply4EP, za pomocą którego deklarujesz, że jesteś „obywatelem jednego z państw członkowskich”.

W dalszej części procedury zostaniesz poproszony o dostarczenie kopii austriackiego paszportu lub austriackiego dowodu tożsamości.

b)      Kryteria szczegółowe

(i)      Wymagane tytuły i dyplomy

Poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim trwającym co najmniej trzy lata, potwierdzony dyplomem oficjalnie uznawanym w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dyplomy, zarówno wydane w państwie członkowskim UE, jak i w państwie trzecim, muszą być uznane przez oficjalny organ państwa członkowskiego UE, np. ministerstwo edukacji.

Kandydaci/kandydatki mający dyplom wydany w państwie spoza UE muszą dołączyć do swojego wniosku dokument potwierdzający równoważność tego dyplomu z dyplomami UE. Więcej informacji na temat uznawania kwalifikacji uzyskanych w państwie spoza UE w sieciach ENIC-NARIC można znaleźć pod adresem: https://www.enic-naric.net. Komisja konkursowa uwzględni różnorodność systemów edukacji. W tabeli umieszczonej w przewodniku dla kandydatek i kandydatów znajdują się przykłady minimalnego wymaganego poziomu wykształcenia. Kandydaci/kandydatki, którzy nie załączą dokumentu potwierdzającego równoważność swoich dyplomów z dyplomami UE lub którzy posiadają dyplomy nieuznawane przez urzędowy organ państwa członkowskiego UE, nie zostaną dopuszczeni do konkursu.

(ii)     Wymagane doświadczenie zawodowe

Oprócz kwalifikacji uprawniających do udziału w konkursie (zob. pkt (i) powyżej) musisz posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe związane z działalnością wymienioną w opisie stanowiska pracy (tj. w obszarach pracy: doradztwo i wsparcie dla posłów do Parlamentu Europejskiego i organów parlamentarnych, zarządzanie zasobami, prawo, polityka informacyjna i komunikacyjna, IT, bezpieczeństwo i ochrona IT, zarządzanie projektami). O ile w opisie stanowiska w sekcji A.2 wymieniono ogólne zadania specyficzne dla pracy administratora w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego, komisja konkursowa rozważy również odpowiednie doświadczenie zawodowe nabyte poza Parlamentem Europejskim i instytucjami UE.

(iii)   Znajomość języków

Musisz posiadać gruntowną znajomość (minimum poziom C1) języka niemieckiego (język 1), 

oraz

zadowalającą znajomość (minimum poziom B2) jednego z pozostałych języków urzędowych Unii Europejskiej (język 2): angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, estońskiego, fińskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, irlandzkiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, niderlandzkiego, polskiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, szwedzkiego, węgierskiego lub włoskiego. 

Uwaga: określone powyżej minimalne poziomy znajomości języków dotyczą wszystkich umiejętności językowych (mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie), o których mowa w formularzu zgłoszenia. Umiejętności te odpowiadają umiejętnościom określonym we wspólnym europejskim systemie opisu kształcenia językowego (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Należy pamiętać, że według tego systemu najwyższym poziomem jest C2, zaś najniższym A1.

 

B. PROCEDURA

Organ powołujący sporządza listę kandydatów/kandydatek, którzy spełniają kryteria określone w sekcji A.3 lit. a) ogłoszenia i którzy złożyli swoje zgłoszenie zgodnie z ustaleniami i terminem określonym w sekcji C ogłoszenia. Lista ta zostanie przekazana przewodniczącemu komisji konkursowej. 

Konkurs bazuje na egzaminach. Składa się z dwóch etapów:

1.     Wstępna selekcja (test wielokrotnego wyboru) i sprawdzenie dopuszczalności

a)     Wstępna selekcja (test wielokrotnego wyboru)

b)     Sprawdzenie szczególnych kryteriów dopuszczalności

2.     Egzaminy

a)     Test sprawdzający umiejętność redagowania tekstów

b)     Rozmowa kwalifikacyjna

 

1.     Wstępna selekcja (test wielokrotnego wyboru) i sprawdzenie dopuszczalności

a)         Wstępna selekcja (test wielokrotnego wyboru)

Kandydaci/kandydatki, których nazwiska figurują na liście organu powołującego, zostaną zaproszeni do udziału w teście wstępnej selekcji w formie zestawu komputerowych pytań wielokrotnego wyboru.

Test wielokrotnego wyboru odbędzie się w języku niemieckim (język 1). 

Test wielokrotnego wyboru składa się z maksimum 40 pytań mających na celu ocenę wiedzy kandydatów/kandydatek w następujących czterech obszarach: wiedza o Unii Europejskiej, wiedza o Parlamencie Europejskim, rozumowanie słowne i rozumowanie numeryczne. Kandydaci/kandydatki otrzymają przykładowe pytania w stosownym czasie przed terminem testu.

Test trwa maksimum 60 minut i odbędzie się online. W odpowiednim czasie kandydaci/kandydatki otrzymają instrukcje dotyczące testów. Testy odbędą się o określonej godzinie w określonym dniu. Kandydaci/kandydatki zostaną poinformowani o dokładnym czasie trwania testu w momencie wysłania zaproszenia i instrukcji. 

b)        Sprawdzenie szczególnych kryteriów dopuszczalności

Komisja konkursowa sprawdzi szczególną dopuszczalność kandydatów/kandydatek, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w teście wielokrotnego wyboru. Odbędzie się to w porządku malejącym, począwszy od zgłoszeń kandydatów/kandydatek, którzy uzyskali najwyższe wyniki. Komisja konkursowa zakończy sprawdzanie dopuszczalności, gdy liczba kandydatów/kandydatek spełniających kryteria osiągnie czterokrotność liczby poszukiwanych odpowiednich kandydatów. Komisja konkursowa dopuści wszystkich kandydatów i kandydatki, którzy uzyskają jednakowy wynik (ex aequo) na ostatnim miejscu w teście wielokrotnego wyboru.

Komisja konkursowa sporządzi listę kandydatów/kandydatek, którzy spełniają szczególne kryteria dopuszczalności określone w sekcji A.3 lit. b) niniejszego ogłoszenia. Kandydaci/kandydatki z tej listy są dopuszczeni do konkursu. Komisja konkursowa podejmie decyzję w sprawie kwalifikowalności kandydata/kandydatki, porównując a) deklaracje złożone w formularzu zgłoszeniowym oraz b) dokumenty załadowane do formularza zgłoszeniowego w Apply4EP na poparcie tych deklaracji. 

Komisja konkursowa opiera decyzje wyłącznie na informacjach podanych w formularzu zgłoszeniowym i potwierdzonych załączonymi doń dokumentami uzupełniającymi. (Więcej szczegółów można znaleźć w przewodniku dla kandydatek i kandydatów).

 

2.         Egzaminy

Wszyscy kandydaci i kandydatki dopuszczeni do konkursu zostają zaproszeni do testu sprawdzającego umiejętność redagowania tekstów. Na tym etapie komisja konkursowa zaprosi kandydatów/kandydatki do przedstawienia dokumentów potwierdzających ich obywatelstwo austriackie. Kandydaci/kandydatki, którzy nie przedstawią niezbędnych dowodów, zostaną wykluczeni z konkursu.

a)         Test sprawdzający umiejętność redagowania tekstów w języku niemieckim (język 1) na podstawie zestawu dokumentów, aby sprawdzić zdolność analizowania i podsumowywania informacji oraz umiejętności redakcyjne kandydatów/kandydatek. Nie będzie wyboru tematu testu pisemnego. 

Maksymalny czas: 120 minut

Ocena: 0–50 punktów

Wymagane minimum: 25 punktów 

Egzamin odbędzie się online.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni kandydaci/kandydatki, którzy uzyskali największą liczbę punktów w teście sprawdzającym umiejętność redagowania tekstów, pod warunkiem że uzyskali w nim wymagane minimum punktów. Maksymalna liczba kandydatów/kandydatek zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną jest równa dwukrotności liczby poszukiwanych odpowiednich kandydatów. W stosownym przypadku komisja konkursowa uwzględni wszystkich kandydatów i kandydatki, którzy uzyskają jednakowy wynik (ex aequo) na ostatnim miejscu. 

b)         Rozmowa kwalifikacyjna z komisją konkursową w języku niemieckim (język 1) w celu sprawdzenia, czy kandydaci/kandydatki posiadają podstawowe kompetencje do pracy w Parlamencie: ciągłe doskonalenie, wykazywanie elastyczności, ducha zespołu i współpracy, zorientowanie na wyniki i okazywanie niezawodności. Komisja konkursowa przetestuje również znajomość języka 2 zgodnie z oświadczeniem kandydatów/kandydatek w formularzu zgłoszeniowym. 

Maksymalny czas trwania: 60 minut

Ocena: 0–50 punktów

Wymagane minimum: 25 punktów

           Egzamin może odbyć się osobiście.

W odpowiednim czasie kandydaci/kandydatki otrzymają instrukcje dotyczące testów. Egzaminy odbędą się o określonej godzinie w określonym dniu. Kandydat/kandydatka, który nie odpowie na zaproszenie, z którym nie można się skontaktować pocztą elektroniczną lub który nie stawi się na jeden z egzaminów, zostaje zdyskwalifikowany, z wyjątkiem przypadków siły wyższej. Kandydaci/kandydatki muszą postępować zgodnie z instrukcjami. Nieprzestrzeganie instrukcji lub jakiekolwiek działania niezgodne z instrukcjami spowodują natychmiastową dyskwalifikację. 

 

3.       Lista odpowiednich kandydatów

Komisja konkursowa sporządzi listę odpowiednich kandydatów zawierającą nazwiska 30 kwalifikujących się kandydatów/kandydatek, którzy uzyskali najwyższe wyniki ogólne na egzaminach, jak określono w sekcji A.1 „Uwagi ogólne”. Te ogólne wyniki to łączna liczba punktów uzyskanych w teście sprawdzającym umiejętność redagowania tekstów i w rozmowie z komisją konkursową, o których mowa odpowiednio w sekcji B.2 lit. a) i B.2 lit. b), pod warunkiem że kandydat/kandydatka uzyskał wymagane minimum punktów w obu tych testach. Na liście mogą znaleźć się wszyscy kandydaci i kandydatki, którzy uzyskają jednakowy wynik (ex aequo) na ostatnim miejscu. Nazwiska odpowiednich kandydatów zostaną umieszczone na liście w kolejności alfabetycznej.

Lista odpowiednich kandydatów będzie ważna do 31 grudnia 2027 r. Jej ważność może zostać przedłużona decyzją organu powołującego. W przypadku przedłużenia ważności listy wpisani na nią kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni w stosownym czasie.

Laureaci zostaną indywidualnie poinformowani o uzyskanych wynikach, a lista odpowiednich kandydatów zostanie opublikowana na oficjalnej stronie Parlamentu Europejskiego.

Jeżeli zostanie ci zaoferowane zatrudnienie, konieczne będzie przedstawienie oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów, w tym dyplomów i świadectw pracy, celem poświadczenia.

Wpisanie na listę odpowiednich kandydatów nie oznacza ani prawa, ani gwarancji naboru.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 3 decyzji Prezydium („Rekrutacja”): Aby zapewnić przestrzeganie obowiązku, zgodnie z którym żadne stanowiska nie mogą być zarezerwowane dla obywateli konkretnego państwa członkowskiego, zgodnie z art. 27 regulaminu pracowniczego, oraz z zastrzeżeniem konkursów organizowanych zgodnie z art. 29 ust. 3 regulaminu pracowniczego, laureaci konkursów organizowanych na podstawie art. 2 niniejszych przepisów są traktowani na równi z laureatami innych konkursów organizowanych przez Parlament Europejski lub EPSO.

 

C. ZGŁASZANIE KANDYDATUR

Tryb zgłaszania kandydatur:

Kandydaturę należy złożyć na platformie Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/pl_PL 

Przed wypełnieniem formularza zgłoszenia uważnie przeczytaj Przewodnik dla kandydatek i kandydatów biorących udział w konkursach organizowanych przez Parlament Europejski i załącz odpowiednie dokumenty potwierdzające.

Termin zgłaszania kandydatur:

Termin zgłaszania kandydatur upływa: 

 

12 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu brukselskiego.

 

Po zatwierdzeniu formularza zgłoszeniowego otrzymasz automatycznie potwierdzenie odbioru.

Komunikacja w sprawie niniejszego konkursu powinna odbywać się wyłącznie za pośrednictwem konta Apply4EP. Prosimy NIE DZWONIĆ z pytaniami dotyczącymi niniejszego konkursu. 

Regularnie sprawdzaj skrzynkę odbiorczą adresu e-mail wskazanego w koncie Apply4EP.