This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

NATJEČAJ PE/AD/300/2024    ADMINISTRATORI S AUSTRIJSKIM DRŽAVLJANSTVOM (AD 6)

Kraj publikacije na vanjskoj internetskoj stranici : 12/04/2024 12:00
Služba : 00-Europski parlament
Ref. : COMPETITION PE/AD/300/2024 (AD 6)
Vodič za kandidate :

NATJEČAJ PE/AD/300/2024

  

Administratori s austrijskim državljanstvom (AD 6)

  

Kandidati se mole da prije slanja prijave pažljivo pročitaju Vodič za kandidate priložen ovoj Obavijesti o natječaju. Vodič je sastavni dio Obavijesti o natječaju i u njemu se objašnjavaju pravila postupka i način prijave.

 

SADRŽAJ

 

A.               OPIS POSLA I UVJETI

 

B.               POSTUPAK

 

C.               PRIJAVE

 

PRILOG:      VODIČ ZA KANDIDATE U OTVORENIM NATJEČAJIMA / POSTUPCIMA ODABIRA KOJE ORGANIZIRA EUROPSKI PARLAMENT

                         

 

A. OPIS POSLA I UVJETI

 

1.       Opće napomene

Europski parlament odlučio je pokrenuti otvoreni natječaj (platni razred AD 6) radi sastavljanja popisa prikladnih kandidata s kojega može zaposliti državljane Republike Austrije. 

Traženi profil su administratori za Tajništvo Europskog parlamenta, a cilj je nakon postupka sastaviti popis od 30 prikladnih kandidata.

Natječaj se organizira na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije (dalje u tekstu: „Pravilnik o osoblju”) i na temelju Odluke Predsjedništva Europskoga parlamenta od 21. studenoga 2022. za primjenu članka 27. Pravilnika o osoblju donošenjem Općih provedbenih odredbi (dalje u tekstu: „Odluka Predsjedništva”; dostupna na https://circabc.europa.eu/ui/group/47001db4-d61c-4677-af45-0b5ce0d388fc/library/55a654c7-f358-44cb-b527-a2baa4dd5e71/details). 

Prema članku 27. Pravilnika o osoblju Europske unije „Zapošljavanje se provodi kako bi institucija dobila najsposobnije, najučinkovitije i najčasnije dužnosnike koji se odabiru na najširoj mogućoj zemljopisnoj osnovi među državljanima država članica Unije. Nijedno radno mjesto nije rezervirano za državljane određene države članice”. Zapošljavanje osoblja Europskog parlamenta na što široj zemljopisnoj osnovi stalna je preokupacija institucije kako bi se zajamčila civilna služba EU-a zasnovana na bogatoj kulturnoj i jezičnoj raznolikosti. Pluralistička narav Parlamenta važan je dio predodžbe i misije te institucije. Ravnomjerna zemljopisna zastupljenost osoblja omogućuje Parlamentu da iskoristi puni potencijal raznolikosti Europske unije.

No u Tajništvu Parlamenta postoje osjetne neravnoteže kad je riječ o državljanstvu dužnosnika koje se ne mogu opravdati objektivnim kriterijima. Kako bi se na te neravnoteže odgovorilo, Europski ured za odabir osoblja (EPSO) i druge institucije EU-a, kao i tijela vlasti država članica, ispitali su razne strategije komunikacije i informiranja. Te inicijative, nažalost, nisu postigle željene ishode, posebno u pogledu privlačenja više kandidata iz nedovoljno zastupljenih država članica.

U skladu s člankom 27. Pravilnika o osoblju, načelo jednakosti građana Unije omogućuje svakoj instituciji da donese odgovarajuće mjere nakon uviđanja znatne neravnoteže u pogledu državljanstva među dužnosnicima koja se ne može opravdati objektivnim kriterijima.

Donošenjem Odluke Predsjedništva Parlamenta od 21. studenoga 2022. o Općim provedbenim odredbama za primjenu članka 27. Pravilnika o osoblju Parlamentu se omogućuje da donese odgovarajuće mjere za rješavanje znatne neravnoteže u pogledu državljanstva među njegovim dužnosnicima. Prema tim odredbama, ako Predsjedništvo primijeti znatnu neravnotežu u sastavu dužnosnika jednoga ili više državljanstava, glavni tajnik može organizirati natječaje rezervirane za kandidate s tim nedovoljno zastupljenim državljanstvima. Time će se povećati fond prikladnih kandidata iz tih zemalja, a Parlament će biti u poziciji da provede zapošljavanje tako da postigne najširu moguću zemljopisnu ravnotežu.

Republika Austrija jedna je od država članica čiji su državljani najosjetnije nedovoljno zastupljeni među dužnosnicima Tajništva Parlamenta. Nadalje, dobna struktura skupine dužnosnika s austrijskim državljanstvom upućuje na to da će u predstojećem razdoblju znatan broj njih otići u mirovinu, čime će se dodatno pogoršati razina zastupljenosti.

Valja napomenuti da Parlament strogo poštuje načelo da se zapošljavanje temelji na zaslugama. Nijedno radno mjesto nije rezervirano za državljane određene države članice, a popis prikladnih kandidata koji proiziđe iz ovog natječaja bit će ravnopravan svim drugim popisima prikladnih kandidata Parlamenta i EPSO-a.

Znatna većina radnih mjesta Europskoga parlamenta nalazi se u Bruxellesu, u Luxembourgu i u Strasbourgu (glavna mjesta rada Parlamenta) u skladu s potrebama službi Parlamenta. Obavljanje zadaća može obuhvaćati službena putovanja među mjestima rada Parlamenta.

Radno mjesto odgovara platnom razredu AD 6, prvom stupnju, s osnovnom mjesečnom plaćom od 6 231,42 EUR. Plaća podliježe porezu Unije i drugim odbicima u skladu s Pravilnikom o osoblju, no oslobođena je plaćanja nacionalnog poreza. Stupanj unutar platnog razreda prikladnoga kandidata može se prilagoditi ovisno o njegovu radnom iskustvu. Osim toga, uz osnovnu se plaću pod određenim uvjetima isplaćuju i dodaci.

Europski parlament provodi politiku jednakih mogućnosti i prijave prima bez diskriminacije na temelju roda, rasne pripadnosti, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi, seksualne orijentacije, bračnog stanja ili obiteljske situacije.

 

2.       Opis posla

Administratori u Tajništvu Europskoga parlamenta rade u širokom rasponu područja. Oni obavljaju zadaće u području upravljanja, planiranja i istraživanja koje, ovisno o odjelu Tajništva u kojem se nalazi radno mjesto prikladnoga kandidata, mogu obuhvaćati jednu ili više od sljedećih aktivnosti:

(a)        U području pružanja savjeta i potpore zastupnicima u Europskom parlamentu i parlamentarnim tijelima:

            sastavljanje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih prognoza za parlamentarna tijela i upravljanje tim radom;

            rješavanje pitanja koja se pojave u radu parlamentarnih tijela i doprinošenje sastavljanju i utvrđivanju stajališta Europskoga parlamenta s pomoću izvješća, analiza i specijaliziranog istraživanja;

            uspostavljanje mreža kontakata, posebno između zastupnika i drugih institucija i tijela EU-a i gospodarskih i društvenih krugova u državama članicama;

            pomaganje u organizaciji vanjskih događanja (konferencija, seminara itd.) i javno govorenje.

(b)        U području upravljanja resursima:

            pomaganje u upravljanju osobljem Parlamenta, među ostalim procjenjivanjem potreba za osobljem, sastavljanjem opisa posla, osmišljanjem, vođenjem i praćenjem programa osposobljavanja, primjenom i izvršavanjem Pravilnika o osoblju, nadgledanjem ili koordiniranjem konkretnih projekata i povezivanjem s uključenim odjelima i/ili s odgovarajućim odjelima na međuinstitucijskoj razini;

            pomaganje u upravljanju financijskim resursima Parlamenta, primjerice doprinošenjem sastavljanju proračunskih prognoza, praćenjem, koordiniranjem i nadziranjem upravljanja proračunom i ugovorima, uspostavljanjem i provođenjem internih financijskih kontrola te osiguravanjem da su financijski kanali i procedure dosljedni s Financijskom uredbom EU-a i relevantnim provedbenim pravilima. 

(c)        U području prava:

            praćenje zbivanja u sudskoj praksi sudova Europske unije i obavještavanje odjela u Tajništvu o tome;

            praćenje važnih političkih pitanja u svjetlu njihova pravnog učinka;

            pisanje studija, bilješki i sažetaka;

            analiziranje, osmišljanje i pripremanje nacrta pravila u području njihove odgovornosti i o svim temama koje se odnose na upravljanje odjelom na zahtjev višeg rukovodstva;

            proučavanje i praćenje pravila i sudske prakse, obavještavanje i savjetovanje rukovodstva i odjela o regulatornim zbivanjima i određenim konkretnim predmetima;

            osiguravanje kvalitete pri sastavljanju akata s pravnoga gledišta.

(d)        U području politike informiranja i komunikacije:

            pripremanje, sastavljanje, objavljivanje i prenošenje medijima i široj javnosti informacija o aktivnostima Europskog parlamenta, uključujući sastavljanje priopćenja za tisak, pomaganje i izvještavanje predstavnika medija, pomaganje zastupnicima u njihovim odnosima s tiskom (tiskovne konferencije itd.);

            organiziranje i vođenje seminara o europskim temama za osobe s utjecajem na javno mnijenje;

            pripremanje i nadgledanje aktivnosti, uključujući osmišljanje, organiziranje i/ili sudjelovanje u događanjima radi podizanja razine osviještenosti javnosti, organiziranje i vođenje posjeta (za grupe ili pojedince), držanje govora, osmišljanje i prilagođivanje komunikacijskog materijala itd.

(e)        U području informacijske tehnologije, sigurnosti informacijske tehnologije i sigurnosti općenito:

            pomaganje u definiranju standarda informacijske tehnologije, obavljanje zadaća tehnološkog nadzora i pružanje tehničkih savjeta u tom području;

            osmišljanje, određivanje, prilagođivanje, provođenje i nadziranje procesa upravljanja službom za informacijsku tehnologiju i njihovo kontinuirano poboljšavanje;

            izrađivanje sigurnosnih standarda i politika informacijske tehnologije te smjernica za njihovo provođenje, uz obuhvaćanje osoba, imovine i informacija;

            analiziranje svih sigurnosnih prijetnji i rizika povezanih s interesima i aktivnostima institucija;

            provođenje procedura procjene prijetnji i analize rizika u vezi s tehničkim specifikacijama ili organizacijskih/operativnih procedura za složene sustave, uključujući sustave informacijske tehnologije;

            provođenje i nadgledanje koordinacije operativnih sigurnosnih usluga, kao što su prevencija i nadzor, usluge nadzora službenika osiguranja i usluge neposredne tjelesne zaštite istaknutih osoba.

(f)         U području upravljanja projektima:

            nadgledanje i koordiniranje konkretnih projekata;

            pripremanje i olakšavanje donošenja odluka rukovodstva predlaganjem inovativnih rješenja;

            sastavljanje analiza, izvješća, bilješki, pisama, statističkih izvješća i drugih vrsta dokumenata, uključujući nacrte pravila;

            pomaganje u sastavljanju poziva na nadmetanje i poduzimanju daljnjih koraka;

            sudjelovanje na sastancima i u radu internih i eksternih radnih skupina zajedno s rukovodstvom ili uime rukovodstva te sudjelovanje na administrativnim sastancima ili predsjedanje tim sastancima.

Za te je zadaće potrebno posjedovati sposobnost pronalaženja odgovarajućih rješenja za raznovrsne i često složene probleme, brzog reagiranja na promjenjive okolnosti i učinkovitoga komuniciranja. Kandidati moraju pokazati inicijativu, kreativnost i snažnu motiviranost. Moraju biti u stanju utjecati na druge, intenzivno raditi, samostalno ili u timu, i stvarati mreže u višekulturnom i višejezičnom okružju. Kandidati bi također trebali pokazati spremnost za nastavak učenja i razvoja tijekom cijele svoje karijere.

 

3.       Uvjeti 

Kandidati na dan određen kao rok za podnošenje prijava moraju ispunjavati sve sljedeće opće i posebne uvjete:

(a)     Opći uvjeti

U skladu s člankom 28. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i u skladu s člankom 1. stavkom 1. točkom i. Priloga III. Pravilniku o osoblju te uzimajući u obzir Odluku Predsjedništva kandidati moraju:

–          biti državljani Republike Austrije,

–          uživati sva građanska prava,

–          ispunjavati sve zakonske obaveze povezane sa služenjem vojnog roka,

–          biti u mogućnosti dostaviti odgovarajuće potvrde kojima dokazuju karakternu prikladnost za obavljanje dužnosti.

NAPOMENA: U tom kontekstu kandidati moraju podnijeti časnu izjavu da su državljani Republike Austrije odabirom „Austrije” kao zemlje „prihvatljivog državljanstva”. Također moraju označiti kućicu na platformi Apply4EP, čime potvrđuju da su „državljani jedne od država članica”.

Kasnije u postupku od kandidata će se tražiti da dostave presliku svoje austrijske putovnice ili svoje austrijske osobne iskaznice.

(b)     Posebni uvjeti

i.       Potrebne kvalifikacije

Kandidati moraju imati stupanj obrazovanja koji odgovara cjelokupnom sveučilišnom studiju u trajanju od najmanje tri godine, po završetku kojega se stječe diploma koja je službeno priznata u jednoj od država članica Europske unije.

Bez obzira na to jesu li dodijeljene u državi članici ili zemlji koja nije članica EU-a, diplome moraju biti priznate od strane službenog tijela države članice Unije, kao što je ministarstvo obrazovanja.

Kandidati čije su diplome izdane u zemlji koja nije članica EU-a prijavi moraju priložiti dokaz o jednakovrijednosti svoje diplome. Dodatne informacije o priznavanju kvalifikacija iz trećih zemalja kandidati mogu pronaći preko mreže ENIC-NARIC i poveznice https://www.enic-naric.net. Povjerenstvo za odabir uzet će u obzir razlike među obrazovnim sustavima. Primjeri minimalnih traženih kvalifikacija navedeni su u tablici priloženoj Vodiču za kandidate. Kandidati koji ne prilože dokaz o jednakovrijednosti svoje diplome i/ili kandidati čije diplome nisu priznate od strane službenog tijela države članice Unije neće moći sudjelovati u postupku odabira.

ii.      Potrebno radno iskustvo

Uz kvalifikacije kojima se stječe pristup natječaju (vidjeti točku i. gore), kandidati moraju imati najmanje dvije godine radnog iskustva povezanog s aktivnostima navedenima u opisu posla (tj. u područjima pružanja savjeta i potpore zastupnicima u parlamentu i parlamentarnim tijelima, upravljanja resursima, prava, politike informiranja i komunikacije, informacijske tehnologije, sigurnosti informacijske tehnologije i sigurnosti općenito, upravljanja projektima). Iako se u opisu posla u dijelu A.2. navode opće zadaće koje su specifične za rad administratora u Tajništvu Europskoga parlamenta, povjerenstvo za odabir uzet će u obzir i relevantnost radnog iskustva stečenog izvan Europskoga parlamenta i institucija EU-a.

iii.     Poznavanje jezika

Kandidati moraju izvrsno poznavati (najmanje na razini C1) njemački jezik (jezik 1

i

u zadovoljavajućoj mjeri (najmanje na razini B2) jedan od ostalih službenih jezika Europske unije (jezik 2): bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, malteški, mađarski, nizozemski, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski ili talijanski. 

Napominjemo da se najmanje potrebne razine odnose na sve jezične sposobnosti (govor, pisanje, čitanje i slušanje) navedene u prijavnici. Te sposobnosti odgovaraju Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (https://europa.eu/europass/hr/common-european-framework-reference-language-skillshttps://europa.eu/europass/hr/common-european-framework-reference-language-skills).

Napominjemo da je razina C2 najviša razina u tom okviru, dok je razina A1 najniža razina.

 

B. POSTUPAK

Tijelo za imenovanje sastavlja popis kandidata koji su izjavili da zadovoljavaju uvjete iz dijela A.3. točke (a) Obavijesti i koji su podnijeli svoju prijavnicu u skladu s odredbama i rokom u dijelu C Obavijesti. Taj popis šalje se predsjedniku povjerenstva za odabir. 

Natječaj se temelji na testiranju. Sastoji se od dvije faze:

1.     Predselekcijski test s više ponuđenih odgovora i provjera ispunjenosti uvjeta

a)     Predselekcijski test s više ponuđenih odgovora

b)     Provjera ispunjenosti posebnih uvjeta

2.     Testiranje

a)     Testiranje sastavljanja teksta

b)     Razgovor

 

1.                 Predselekcijski test s više ponuđenih odgovora i provjera ispunjenosti uvjeta

a)         Predselekcijski test s više ponuđenih odgovora

Kandidati čija imena budu uvrštena na popis Tijela za imenovanje bit će pozvani na sudjelovanje u predselekcijskom testu u obliku niza računalnih pitanja s više ponuđenih odgovora.

Test s više ponuđenih odgovora bit će na njemačkom (jeziku 1) 

i sastojat će se od najviše 40 pitanja kojima će se ocjenjivati znanje kandidata u sljedeća četiri područja: znanje o Europskoj uniji, znanje o Europskom parlamentu, verbalno zaključivanje i numeričko zaključivanje. Kandidatima će pravodobno prije dana testiranja biti poslani primjeri zadataka s pitanjima.

Test traje maksimalno 60 minuta i održava se preko interneta. Kandidati će pravodobno primiti upute o testiranju. Testiranje će se održati na točno određeni dan i u točno određeno vrijeme. Kandidati će biti obaviješteni o točnom trajanju testa kad im se pošalju poziv i upute. 

b)        Provjera ispunjenosti posebnih uvjeta

Povjerenstvo za odabir provjerit će ispunjenost posebnih uvjeta kandidata koji steknu najviše bodova na testu s više ponuđenih odgovora. Ta provjera provodi se silaznim redoslijedom počevši od prijavnica kandidata koji su ostvarili najbolje rezultate. Povjerenstvo za odabir prestat će provoditi provjere ispunjenosti uvjeta kada broj kandidata za koje se utvrdi da ispunjavaju uvjete dosegne četiri puta veći broj od traženoga broja prikladnih kandidata. Ako se na posljednjem mjestu nalazi više kandidata koji ispunjavaju uvjete s istim brojem bodova na testu s više ponuđenih odgovora, povjerenstvo za odabir sve ih poziva u sljedeću fazu.

Povjerenstvo za odabir sastavlja popis kandidata koji ispunjavaju posebne uvjete iz dijela A.3. točke (b) ove Obavijesti. Kandidati s tog popisa moći će sudjelovati u postupku odabira. Povjerenstvo za odabir donijet će odluku o tome ispunjava li određeni kandidat uvjete uspoređivanjem (a) izjava iz prijavnice i (b) dokumenata učitanih uz prijavnicu na platformi Apply4EP kao dokaz za te izjave. 

Povjerenstvo za odabir donosi odluke isključivo na temelju informacija iz prijavnice koje su potvrđene popratnim dokumentima priloženima uz nju. (Za ostale pojedinosti vidjeti Vodič za kandidate.)

 

2.         Testiranje

Svi kandidati koji steknu pravo na sudjelovanje u postupku odabira pozivaju se na testiranje sastavljanja teksta. Povjerenstvo za odabir u toj fazi poziva kandidate da pruže dokumentirani dokaz o austrijskom državljanstvu. Kandidati koji ne pruže traženi dokaz bit će isključeni iz postupka odabira.

a)        Testiranje sastavljanja teksta na njemačkom (jezik 1) na temelju niza dokumenata, radi testiranja sposobnosti kandidata da analiziraju i sažmu informacije te njihovih vještina sastavljanja teksta. Neće biti izbora teme pismenog testiranja. 

Maksimalno trajanje testa: 120 minuta

Bodovanje: od 0 do 50 bodova

Minimalan broj bodova za prolaz: 25 bodova

Testiranje se održava preko interneta.

Kandidati s najvećim brojem bodova na testu sastavljanja teksta bit će pozvani na razgovor, pod uvjetom da su ostvarili minimalan broj bodova za prolaz na testu sastavljanja teksta. Maksimalan broj kandidata pozvanih na razgovor bit će dva puta veći od traženoga broja prikladnih kandidata. Ako se na posljednjem mjestu nalazi više kandidata s istim brojem bodova, povjerenstvo za odabir sve ih poziva na testiranje. 

b)        Razgovor s povjerenstvom za odabir na njemačkom (jezik 1) radi testiranja usklađenosti kandidata s glavnim kompetencijama Parlamenta: trajno unapređivanje, pokazivanje prilagodljivosti, timski duh i suradnja, usmjerenost na rezultate i pokazivanje pouzdanosti. Povjerenstvo za odabir testirat će i poznavanje jezika 2 koji su kandidati naveli u prijavnici. 

Maksimalno trajanje: 60 minuta

Bodovanje: od 0 do 50 bodova

Minimalan broj bodova za prolaz: 25 bodova

           Testiranje se može održati u fizičkoj prisutnosti. 

Kandidati će pravodobno primiti upute o testiranju. Testiranje će se održati na točno određeni dan i u točno određeno vrijeme. Ako se kandidati ne odazovu na poziv, s njima nije moguće kontaktirati elektroničkom poštom ili ako ne pristupe jednom od testiranja, bit će diskvalificirani, osim u slučaju više sile. Kandidati moraju točno slijediti upute. U slučaju nepoštovanja uputa ili ponašanja koje nije u skladu s njima, kandidati će odmah biti diskvalificirani.

  

3.       Popis prikladnih kandidata

Povjerenstvo za odabir sastavlja popis prikladnih kandidata, na kojem se nalaze imena 30 kandidata koji ispunjavaju uvjete s najvećim ukupnim brojem bodova prikupljenih na testiranju, kako je navedeno u dijelu A.1. „Opće napomene”. Ukupan broj bodova predstavlja zbroj bodova postignutih na testiranju sastavljanja teksta i razgovoru s povjerenstvom za odabir iz dijela B.2. točke (a) odnosno B.2. točke (b), pod uvjetom da su kandidati na svakom od tih testova ostvarili minimalan broj bodova za prolaz. Na posljednjem mjestu popisa može se nalaziti više kandidata s istim brojem bodova. Imena prikladnih kandidata navode se abecednim redoslijedom.

Valjanost popisa prikladnih kandidata istječe 31. prosinca 2027., no Tijelo za imenovanja može je produžiti, o čemu će kandidati čija se imena nalaze na popisu biti pravodobno obaviješteni.

Uspješni kandidati o svojim će rezultatima biti obaviješteni pojedinačno, a popis prikladnih kandidata bit će objavljen na službenim internetskim stranicama Europskog parlamenta.

Kandidati kojima se ponudi zaposlenje morat će radi provjere dati na uvid izvorne primjerke svih zatraženih dokumenata, uključujući diplome i potvrde o radu.

Uvrštavanje na popis prikladnih kandidata ne podrazumijeva pravo na zaposlenje niti jamstvo zaposlenja.

Važno je napomenuti da, kako je utvrđeno u članku 3. („Zapošljavanje”) Odluke Predsjedništva, „Kako bi se ispunila obveza da nijedno radno mjesto ne bude rezervirano za državljane određene države članice, kako je predviđeno člankom 27. Pravilnika o osoblju, i ne dovodeći u pitanje natječaje koji se organiziraju u skladu s člankom 29. stavkom 3. Pravilnika o osoblju, uspješni kandidati na natječajima organiziranima na temelju članka 2. ovih odredbi ravnopravni su s uspješnim kandidatima iz drugih natječaja koje organiziraju Europski parlament ili EPSO”.

 

C. PRIJAVE

Upute za prijavu:

Obavezna je prijava putem platforme APPLY4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search 

Prije ispunjavanja prijavnice i dostavljanja relevantnih popratnih dokumenata, kandidati su obvezni pažljivo pročitati priloženi Vodič za kandidate u natječajima koje organizira Europski parlament.

Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava je

 

12. travnja 2024. u 12:00 (podne) (po briselskom vremenu).

 

Nakon što potvrde svoju prijavu, kandidati će dobiti automatsku potvrdu o primitku.

Kandidati bi o ovom natječaju trebali komunicirati samo koristeći se svojim računom na platformi Apply4EP. Kandidati se mole da NE ZOVU TELEFONOM da bi se raspitali o ovom natječaju. 

Odgovornost je kandidata da redovito provjeravaju pretinac s adresom elektroničke pošte koju su naveli na računu platforme Apply4EP.