This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

NATJEČAJ PE/AD/299/2023/TRAD - INTERKULTURNI JEZIČNI STRUČNJAK / INTERKULTURNA JEZIČNA STRUČNJAKINJA (AD 5)

Mjesto : Luksemburg
Kraj publikacije na vanjskoj internetskoj stranici : 12/01/2024 17:00
Služba : 09-Glavna uprava za pismeno prevođenje
Ref. : PE/AD/299/2023/TRAD
Vodič za kandidate :
Probir talenata :

Kandidati se mole da prije slanja prijave pažljivo pročitaju Vodič za kandidate priložen ovom natječaju. Vodič je sastavni dio natječaja i u njemu se objašnjavaju pravila postupka i način prijave. 

 

SADRŽAJ

 A.               OPIS RADNOG MJESTA I UVJETI ZA PRIJAVU

 B.               POSTUPAK

 C.               PODNOŠENJE PRIJAVA

 PRILOZI:     VODIČ ZA KANDIDATE U NATJEČAJIMA KOJE ORGANIZIRA EUROPSKI PARLAMENT

                      OBRAZAC ZA PROBIR TALENATA

 

A. OPIS RADNOG MJESTA I UVJETI ZA PRIJAVU 

1.      Opće napomene

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije, Europski parlament odlučio je pokrenuti opći natječaj (AD 5) radi zapošljavanja dužnosnika u Glavnoj upravi za pismeno prevođenje (DG TRAD).

Traženi profil je interkulturni jezični stručnjak za sljedeće jezike:

 

1. njemački                 (12 osoba)

2. hrvatski                   (12 osoba)

3. litavski                    (12 osoba)

4. madžarski                (12 osoba)

5. slovenski                 (12 osoba)

 

Ovaj se natječaj dakle odnosi na pet jezika. Kandidati se mogu prijaviti za samo jedan od njih. Jezik za koji se prijavljuju moraju odabrati u trenutku internetske prijave. Nakon potvrđivanja elektroničke prijave odabrani jezik više nije moguće promijeniti. 

Radno mjesto odgovara platnom razredu AD 5, prvom stupnju, s osnovnom mjesečnom plaćom od 5 453,02 EUR. Plaća podliježe porezu Unije i ostalim odbicima predviđenima Pravilnikom o osoblju za dužnosnike Europske unije. Na plaću se ne obračunava nacionalni porez. Stupanj platnog razreda uspješnih kandidata može se prilagoditi ovisno o njihovu radnom iskustvu. Osim toga, uz osnovnu plaću pod određenim se uvjetima isplaćuju i dodaci.

Europski parlament provodi politiku jednakih mogućnosti i pozdravlja prijave bez diskriminacije na temelju roda, etničke pripadnosti, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi, seksualne orijentacije, bračnog stanja ili obiteljske situacije.

 

2.      Opis radnog mjesta

Glavna uprava za pismeno prevođenje (DG TRAD) pruža usluge pismenog prevođenja u Europskom parlamentu kako bi se na svim službenim jezicima Europske unije omogućili svi oblici komunikacije (papirnati i elektronički).

Zadaće DG TRAD-a sljedeće su:

·        zajamčiti dostupnost svih dokumenata koji se odnose na ulogu Parlamenta kao suzakonodavca i kao jednog od dvaju ogranaka proračunskog tijela na svim službenim ili radnim jezicima kako bi se osigurala legitimnost i transparentnost zakonodavnog i proračunskog postupka Unije;

·        omogućiti Parlamentu da ispunjava svoje obveze koje proizlaze iz politike višejezičnosti, čiji je cilj zajamčiti jednako postupanje sa svim jezicima te omogućiti svim građanima Unije da na vlastitom jeziku komuniciraju s institucijama i pristupaju njihovim dokumentima;

·        pojednostavniti tekstove i poboljšati njihovu čitljivost zahvaljujući jasnom jeziku te time omogućiti Parlamentu da postane pristupačniji građanima, između ostalog upotrebom novih formata, prilagođenih načinima čitanja u budućnosti;

·        jamčiti najveću razinu učinkovitosti pri pružanju svih navedenih usluga.

Cilj DG TRAD-a izgraditi je mostove između različitih jezika i kultura te promicati održivu višejezičnost, ključnu sastavnicu europskog ideala demokracije.

Interkulturni jezični stručnjaci zaposleni su u Luxembourgu te na svojem materinjem jeziku olakšavaju komunikaciju između Europskog parlamenta i šire javnosti. U svim aspektima svojeg rada koriste se jasnim jezikom i pritom vode računa o kulturnom kontekstu predmetne zemlje ili zemalja. Isto tako, prevode i lokaliziraju sadržaje namijenjene čitanju, slušanju i gledanju, redigiraju rad svojih kolega, a autorima nezakonodavnih dokumenata pružaju pomoć pri sastavljanju tekstova kao i usluge njihove redakture. U opis njihova posla ubraja se i adaptacija sadržaja na njihovu materinjem jeziku. S obzirom na to da interkulturni jezični stručnjaci blisko surađuju s kolegama iz drugih odjela u DG TRAD-u i da su u povremenom kontaktu s naručiteljskim službama, iznimno je važno da imaju snažan timski duh i izražene međuljudske vještine.

Zadaće interkulturnih jezičnih stručnjaka sljedeće su:

·        olakšavanje komunikacije s građanima na njihovu materinjem jeziku korištenjem jasnog jezika;

·        prevođenje, adaptacija, transkreacija i redaktura svih vrsta sadržaja na njihovu materinjem jeziku;

·        prevođenje s najmanje dva druga službena jezika Unije u vidu jezičnog i međukulturalnog posredovanja (npr. podslovljavanje, jezična adaptacija audiovizualnog sadržaja, podcasta ili internetskih stranica);

·        pomoć pri sastavljanju nezakonodavnih dokumenata;

·        doprinos u području osposobljavanja, sudjelovanje u terminološkom radu i u razvoju informatičkih i komunikacijskih alata;

·        održavanje redovitih kontakta s naručiteljskim službama;

·        sudjelovanje u postupcima osiguravanja i kontrole kvalitete te pridržavanje dobrih praksi kako bi se zajamčila visoka kvaliteta sadržaja proizvedenog u DG TRAD-u.

Teme o kojima je riječ u tekstovima često su složene i uglavnom se odnose na politička, pravna, gospodarska, financijska, znanstvena ili tehnička pitanja iz svih područja djelovanja Europske unije. 

Provedba tih zadaća podrazumijeva intenzivno korištenje posebnim informatičkim i drugim povezanim alatima. U dužnosti se ubraja i jezično i međukulturno posredovanje u vidu prevođenja audiovizualnih sadržaja i podslovljavanja.

Radno mjesto interkulturnog jezičnog stručnjaka zahtijeva istančan osjećaj za prilagodbu, sposobnost razumijevanja često složenih problema različite naravi, brzog reagiranja na promjene u okolnostima i uspješnog komuniciranja. Kandidati moraju biti u stanju redovito raditi velikim intenzitetom, samostalno i unutar tima te u multikulturnom radnom okruženju. Naposljetku, od kandidata se očekuje da se tijekom cijele karijere kontinuirano stručno usavršavaju.

 

3.      Uvjeti za prijavu 

Kandidati na dan određen kao rok za podnošenje prijava moraju ispunjavati sljedeće opće i posebne uvjete:

a)      Opći uvjeti

U skladu s člankom 28. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije kandidati moraju:

–          biti državljani jedne od država članica Europske unije,

–          uživati sva građanska prava,

–          ispunjavati sve zakonske obveze povezane sa služenjem vojnog roka,

–          ispunjavati moralne standarde potrebne za obavljanje predviđenih dužnosti.

 

b)      Posebni uvjeti

i.       Potrebne kvalifikacije i diplome

Stupanj obrazovanja koji odgovara cjelokupnom sveučilišnom studiju u trajanju od najmanje tri godine, po završetku kojega se stječe diploma koja je službeno priznata u jednoj od država članica Europske unije.

Bez obzira na to jesu li dodijeljene u nekoj od država članica ili u nekoj drugoj zemlji, diplome moraju biti priznate od strane službenog tijela države članice Unije, kao što je ministarstvo obrazovanja.

Kandidati čije su diplome izdane u zemlji koja nije članica EU-a prijavi moraju priložiti dokaz o jednakovrijednosti svoje diplome. Dodatne informacije o priznavanju kvalifikacija iz trećih zemalja možete pronaći preko mreže ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/). Povjerenstvo za odabir uzet će u obzir razlike među obrazovnim sustavima. Primjeri najniže razine traženih diploma navedeni su u tablici u Vodiču za kandidate.

Dodatne informacije navedene su u Prilogu I. Vodiču za kandidate u natječajima koje organizira Europski parlament.

 

ii.      Znanje jezika

  Kandidati moraju znati najmanje tri službena jezika Europske unije. U ovom natječaju koristi se sljedeća podjela jezika:

          jezik 1: glavni jezik koji je jedan od pet jezika iz ovog natječaja (njemački, hrvatski, litavski, mađarski i slovenski), za koji se traži savršeno znanje na razini materinjeg jezika;

          jezik 2: engleski ili francuski za koji se traži izvrsno poznavanje (najmanje razina C1);

          jezik 3: jedan od 24 službena jezika Europske unije za koji se traži izvrsno poznavanje (najmanje razina B2). Jezik 3 mora biti različit od jezikâ 1 i 2.

Izbor jezikâ u ovom natječaju utvrđen je u skladu s interesima službe. Naime, za radno mjesto interkulturnog jezičnog stručnjaka potrebne su posebne kvalifikacije zbog opisa radnog mjesta, kako je navedeno u dijelu A točki 2. ovog natječaja. 

Stoga, u cilju obavljanja svojih dužnosti i neometanog rada službe DG TRAD-a, osobe koje će se zaposliti moraju biti u stanju raditi i učinkovito komunicirati na tri jezika. 

Konkretnije, u internoj komunikaciji DG TRAD-a te u komunikaciji s drugim glavnim upravama i političkim tijelima Europskog parlamenta najčešće se upotrebljavaju francuski i engleski jezik. Osobe koje će se zaposliti stoga moraju biti u stanju raditi i učinkovito komunicirati na barem jednome od tih dvaju jezika kako bi mogle obavljati svoje dužnosti i jamčiti neometan rad službe.

Pored toga, engleski i francuski glavni su izvorni jezici dokumenata koji se prevode: oko 80 % dokumenata prevodi se s engleskog, 10 % s francuskog i 10 % s ostalih jezika.

 

iii.     Potrebno radno iskustvo

Prethodno radno iskustvo nije potrebno. Međutim, svako radno iskustvo koje je kandidat stekao isključivo na jeziku 1 u području obuhvaćenom ovim natječajem (vidi popis zadaća interkulturnih jezičnih stručnjaka opisanih u dijelu „Opis radnog mjesta”) smatrat će se prednošću. 

 

B. POSTUPAK 

Natječaj je podijeljen u dva dijela

1. predselekcija:

a)      upitnik s višestrukim izborom odgovora,

b)     obrazac za probir talenata.

2. testiranja.

 

1.      Predselekcija

a) Upitnik s višestrukim izborom odgovora

Kandidati će biti pozvani na predselekcijski test (upitnik s višestrukim izborom odgovora) ako su prijavu podnijeli:

– u skladu s uvjetima opisanima u dijelu C i

– u roku navedenom u dijelu C.

Upitnik s višestrukim izborom odgovora sastavljen je na jeziku 2 (engleski ili francuski). 

Upitnik s višestrukim izborom odgovora sadržavat će maksimalno 40 pitanja kojima će se ocjenjivati sposobnost kandidata da identificiraju informacije povezane s vrijednostima Europske unije i ulogom Europskog parlamenta. Kandidatima će se pravodobno prije datuma testiranja poslati primjeri pitanja.

Maksimalno trajanje testa je 80 minuta, a organizirat će se internetski i rješavati na računalu.

Ako broj prijavljenih kandidata po jeziku natječaja ne premašuje maksimalan broj kandidata koji se pozivaju na fazu probira talenata (vidi odjeljak B.1.b) u nastavku), upitnik s višestrukim izborom odgovora neće se organizirati za odgovarajući jezik ili jezike natječaja. Povjerenstvo za odabir izravno će ocijeniti odgovore svih dotičnih kandidata u fazi probira talenata.

 

b) Probir talenata

Kandidati moraju ispuniti obrazac za probir talenata koji se nalazi u prilogu obavijesti o natječaju, te ga priložiti svojoj elektroničkoj prijavi. Taj se obrazac prijavi mora priložiti najkasnije na datum i u vrijeme koji su određeni kao rok za prijavu (dio C). Moguće je da kandidat ispuni obrazac na svome jeziku 2 (engleski ili francuski), što će olakšati rad povjerenstva za odabir.

Provjerite jesu li jezici navedeni u obrascu za probir talenata jednaki onima navedenima u obrascu za prijavu. Ako jezici 1, 2 i 3 navedeni u obrascu za probir talenata ne odgovaraju jezicima navedenima u obrascu za prijavu, povjerenstvo za odabir uzima u obzir isključivo jezike navedene u obrascu za prijavu. 

Ako kandidat bude među najboljima na upitniku s višestrukim izborom odgovora, povjerenstvo za odabir ocijenit će njegove odgovore u obrascu za probir talenata. U tu svrhu povjerenstvo za odabir uzet će u obzir 150 kandidata za svaki od jezika natječaja koji su na tome testu dobili najbolje ocjene. Prema potrebi, za posljednje mjesto za svaki jezik povjerenstvo za odabir uzima u obzir sve kandidate s istim rezultatom bez ograničenja broja. 

Kako bi provelo selekciju na temelju kvalifikacija, povjerenstvo za odabir pregledat će odgovore kandidatâ iz obrasca za probir talenata. Za svaki od odgovora dodijelit će između 0 i 4 boda. Povjerenstvo za odabir može odlučiti svakom kriteriju odabira dodijeliti ponderirani faktor od 1 do 3 koji odražava njegovu relativnu važnost. U tom će se slučaju bodovi dodijeljeni svakom odgovoru pomnožiti s tim ponderiranim faktorom. Bodovi svakog kandidata zbrajaju se kako bi se utvrdile osobe čiji profil najbolje odgovara dužnostima koje će se obavljati.

Za svaki od jezika povjerenstvo za odabir bira 60 najboljih kandidata koji će biti pozvani na pismene testove i pritom svoju ocjenu temelji isključivo na odgovorima navedenima u obrascu za probir talenata. Na kraju ocjenjivanja povjerenstvo za odabir provjerava ispunjavaju li kandidati opće i posebne uvjete za sudjelovanje u natječaju (dio A točka 3.) kao i to jesu li odgovori kandidatâ popraćeni popratnom dokumentacijom priloženom obrascu za prijavu.

Ako broj prijavljenih kandidata po jeziku natječaja ne premašuje maksimalan broj kandidata koji se pozivaju na pismene testove, povjerenstvo za odabir izravno će pozvati sve kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uvjete da pristupe pismenim testovima (odjeljak A.3.).

 

2.         Testiranja

Test prevođenja i sastavljanja teksta na jasnome jeziku

a)      Prijevod teksta iz područja zakonodavnih aktivnosti Europskog parlamenta s jezika 2 na jezik 1. 

Maksimalno trajanje testa: 90 minuta, za tekst od oko 450 do 500 riječi

Bodovanje: od 0 do 40 bodova – minimalan broj bodova za prolaz: 20/40

Testovi b) i c) kandidata koji nisu postigli minimalan broj bodova na ovom testu neće se ispravljati.

 

b)      Prijevod govora ili obavijesti namijenjene građanima s jezika 3 na jezik 1.

Maksimalno trajanje testa: 90 minuta, za tekst od oko 450 do 500 riječi

Bodovanje: od 0 do 40 bodova – minimalan broj bodova za prolaz: 20/40

Test c) kandidata koji nisu postigli minimalan broj bodova na ovom testu neće se ispravljati.

 

c)      test sastavljanja teksta: sastavljanje teksta na jeziku 1 namijenjenog građanima, uz korištenje jasnog jezika, na temelju složenog dokumenta na jeziku 2. Cilj je ovog testa ocijeniti znanje jezika 2 kao i sposobnost prepoznavanja ključnih ideja i njihova izražavanja jasnim jezikom na jeziku 1.

Maksimalno trajanje testa: 60 minuta

Bodovanje: od 0 do 40 bodova – minimalan broj bodova za prolaz: 20/40

 

Ovi će se testovi organizirati internetski i rješavati na računalu. 

Na usmeno testiranje za svaki jezik natječaja bit će pozvana 24 kandidata s najvećim brojem bodova na pismenim testovima, pod uvjetom da su na svakom testu ostvarili minimalan broj bodova potreban za prolaz. Ako je potrebno, za posljednje mjesto za svaki jezik povjerenstvo za odabir kandidate odabire ex aequo.

 

Usmeno testiranje

d)      Razgovor s povjerenstvom za odabir na jeziku 2 na temelju kojega se, uz vođenje računa o svim informacijama iz prijave, ocjenjuje sposobnost kandidata da u europskoj instituciji obavljaju zadaće opisane u dijelu „Opis radnog mjesta”, kao i njihova sposobnost za poboljšanje te pouzdanost. Povjerenstvo za odabir može odlučiti provjeriti znanje drugih službenih jezika koje su kandidati naveli u prijavi.

Maksimalno trajanje testa: 45 minuta.

Bodovanje: od 0 do 40 bodova – minimalan broj bodova za prolaz: 20/40

Test e) kandidata koji nisu postigli minimalan broj bodova na testu d) neće se ispravljati.

 

e)      Grupna rasprava ili vježba (igra uloga) na jeziku 2 na temelju koje povjerenstvo za odabir ocjenjuje sposobnost prilagođavanja, pregovaranja i donošenja odluka te ponašanje kandidata u grupi u kontekstu dijela A.2. „Opis radnog mjesta”.

Trajanje grupne rasprave odredit će povjerenstvo za odabir ovisno o konačnom sastavu grupa.

Maksimalno trajanje grupne vježbe (igre uloga) je 25 minuta.

Bodovanje: od 0 do 20 bodova – minimalan broj bodova za prolaz: 10/20

 

Ova testiranja mogu se organizirati na daljinu.

Upute u vezi s pismenim i usmenim testiranjima bit će poslane na vrijeme. Testiranja će se održati na točno određeni dan i u točno određeno vrijeme. Ako se kandidati ne odazovu na poziv, nije ih moguće kontaktirati elektroničkom poštom ili ne pristupe jednom od testiranja, mogu biti diskvalificirani. Potrebno je točno slijediti poslane upute. U slučaju nepoštovanja uputa ili ponašanja koje nije u skladu s njima, kandidati će odmah biti diskvalificirani. 

 

3.      Uvrštavanje na listu uspješnih kandidata

Povjerenstvo za odabir za svaki jezik natječaja sastavlja listu uspješnih kandidata s imenima prihvatljivih kandidata koji su ostvarili najviše ukupne ocjene na testiranjima, kako je navedeno u dijelu A točki 1. „Opće napomene”. Te ukupne ocjene predstavljaju zbroj bodova postignut na svim pismenim testovima a), b) i c) i usmenim testovima d) i e), pod uvjetom da su kandidati na svakom od tih testova ostvarili minimalan broj bodova potreban za prolaz. Na listi za svaki jezik na posljednjem mjestu može se ravnopravno nalaziti više kandidata (ex aequo). Imena uspješnih kandidata bit će navedena abecednim redom.

Valjanost popisa uspješnih kandidata istječe 31. prosinca 2026., no tijelo za imenovanja može je produžiti, o čemu će uspješni kandidati s popisa biti pravodobno obaviješteni.

Uspješni kandidati o svojim će rezultatima biti obaviješteni pojedinačno, a lista uspješnih kandidata bit će objavljena na službenim internetskim stranicama Europskog parlamenta.

Od uspješnih kandidata kojima se ponudi zaposlenje radi provjere će se zahtijevati da predoče izvorne primjerke svih traženih dokumenata, posebice diploma i potvrda o radu.

Uvrštavanje na listu uspješnih kandidata nije jamstvo da će se kandidatima radno mjesto zaista i ponuditi.

 

C. PODNOŠENJE PRIJAVA

Način prijave:

Kandidati se mogu prijaviti na platformi Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/hr_HR.

Kandidati prije ispunjavanja obrasca za prijavu trebaju pažljivo pročitati Vodič za kandidate u natječajima koje organizira Europski parlament te priložiti sve relevantne popratne dokumente.

 

Rok za prijavu

Rok za podnošenje prijava je 

12. siječnja 2024. u 17:00 po luksemburškom vremenu.

 

Nakon što potvrde svoju prijavu, kandidati će dobiti automatsku potvrdu o primitku.

Kandidati se mole da Europski parlament NE ZOVU TELEFONOM da bi se raspitali o ovom natječaju.