This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KONKURSS PE/AD/299/2023/TRAD - KULTUURI- JA KEELESPETSIALIST (AD 5)

Koht : Luxembourg
Publication end on external website : 12/01/2024 17:00
Teenistus : 09-Kirjaliku tõlke peadirektoraat
Ref. : PE/AD/299/2023/TRAD
Juhend kandidaatidele :
Kvalifikatsiooni hindamise küsimustik :

Enne kandideerimist lugege tähelepanelikult läbi konkursiteate lisas esitatud juhend kandidaatidele. See on konkursiteate lahutamatu osa ning aitab mõista valikumenetluste reegleid ja kandideerimiskorda. 

 

SISUKORD

 A.               TÖÖÜLESANDED JA KANDIDEERIMISE TINGIMUSED

 B.               KONKURSI ETAPID

 C.               KANDIDEERIMINE

 LISAD:             JUHEND EUROOPA PARLAMENDI KORRALDATUD KONKURSSIDEL OSALEVATELE KANDIDAATIDELE

                          KVALIFIKATSIOONI HINDAMISE KÜSIMUSTIK

 

A. TÖÖÜLESANDED JA KANDIDEERIMISE TINGIMUSED

1.      Üldine teave

Euroopa Parlament on otsustanud vastavalt Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikli 29 lõikele 1 korraldada avaliku konkursi ametnike (AD 5) töölevõtmiseks kirjaliku tõlke peadirektoraadis (DG TRAD).

Kandidaate otsitakse järgmiste keelte kultuuri- ja keelespetsialisti ametikohale:

 

1. saksa keel                (12 edukat kandidaati)

2. horvaadi keel          (12 edukat kandidaati)                       

3. leedu keel                (12 edukat kandidaati)

4. ungari keel              (12 edukat kandidaati)

5. sloveeni keel           (12 edukat kandidaati)

 

Konkursiteade hõlmab seega viit keelt. Kandideerimisel tuleb valida ainult üks neist keeltest. Valik tuleb teha veebis kandideerimisavalduse esitamise käigus. Pärast elektroonilise kandideerimisavalduse kinnitamist seda enam muuta ei saa. 

Töölevõtmine toimub palgaastme AD 5 esimesele järgule, mille puhul on põhipalk 5 453,02 eurot kuus. Töötasult tuleb tasuda liidu maks ja muud Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjades ette nähtud maksud. Töötasu on vabastatud riiklikest maksudest. Edukad kandidaadid võidakse võtta tööle ka muule palgajärgule olenevalt nende töökogemusest. Põhipalgale lisanduvad teatud tingimustel hüvitised.

Euroopa Parlament rakendab võrdsete võimaluste poliitikat ja ootab kandideerimisavaldusi, diskrimineerimata kandidaate soo, rahvuse, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või pereolude alusel.

 

2.      Tööülesanded

Kirjaliku tõlke peadirektoraat (DG TRAD) osutab Euroopa Parlamendile tõlketeenuseid, et võimaldada teabevahetust nii paberil kui ka elektrooniliselt kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

DG TRADi ülesanded on järgmised:

·        teha kõigis ametlikes ja töökeeltes kättesaadavaks dokumendid, mis on seotud parlamendi kui kaasseadusandja ja eelarvepädeva institutsiooni rolliga, et tagada Euroopa Liidu õigusloome- ja eelarveprotsessi seaduslikkus ja läbipaistvus;

·        võimaldada Euroopa Parlamendil täita mitmekeelsuse poliitikast tulenevaid kohustusi, mille eesmärk on tagada keelte võrdne kohtlemine ning võimaldada kõigil kodanikel suhelda liidu institutsioonidega ja lugeda liidu dokumente oma emakeeles;

·        muuta tekste lihtsamaks ja kergemini loetavaks, pakkudes neid ka vormiliselt uuel kujul, võttes arvesse muutuvaid lugemisharjumusi ja kasutades selget keelt, et tuua parlamenti sellega kodanikele lähemale;

·        tagada kõikide nende teenuste osutamine võimalikult tõhusalt.

DG TRADi eesmärk on ehitada sildu eri keelte ja kultuuride vahel ning edendada kestvat mitmekeelsust, mis kuulub lahutamatult Euroopa demokraatiaideaali juurde.

Luxembourgis töötavad kultuuri- ja keelespetsialistid toetavad oma emakeeles suhtlust Euroopa Parlamendi ja üldsuse vahel. Nad peavad oma töö kõigis aspektides kasutama selget keelt ja võtma arvesse asjaomase riigi või asjaomaste riikide kultuurilist konteksti. Nad tõlgivad ja kohandavad sisu nii lugemiseks, kuulamiseks kui ka vaatamiseks, kontrollivad kolleegide tööd ning abistavad mitteseadusandlike dokumentide koostajaid tekstide koostamisel ja toimetamisel. Samuti kohandavad nad sisu oma emakeeles. Väga vajalikud on meeskonnatöö- ja suhtlusoskus, sest kultuuri- ja keelespetsialistid teevad tihedat koostööd kolleegidega teistest DG TRADi üksustest ning peavad aeg-ajalt suhtlema ka tööde tellijatega.

Kultuuri- ja keelespetsialisti ülesanded on järgmised:

·        hõlbustada kodanikega suhtlemist selges keeles, oma emakeeles;

·        tõlkida igat liiki sisu oma emakeelde, seda kohandada, ümber kirjutada ja toimetada;

·        vahendada keelt ja kultuuri vähemalt kahest muust liidu ametlikust keelest (nt subtitreerimine, audiovisuaalse sisu, netisaadete või veebisaitide keeleline kohandamine);

·        aidata koostada mitteseadusandlikke dokumente;

·        anda oma panus koolituste korraldamisse, terminoloogiatöösse ning IT- ja sidevahendite väljatöötamisse;

·        hoida regulaarseid kontakte tööde tellijatega;

·        aidata tagada ja kontrollida kvaliteeti ning kanda hoolt heade tavade järgimise eest, et kindlustada DG TRADi toodetud sisu väga hea kvaliteet.

Käsitletavad teemad, mis on sageli keerukad, puudutavad peamiselt poliitilisi, õigus-, majandus-, rahandus-, teadus- ja tehnilisi küsimusi ning hõlmavad kõiki Euroopa Liidu tegevusvaldkondi. 

Tööülesannete täitmiseks on vaja intensiivselt kasutada spetsiaalseid IT-vahendeid ja nendega seotud vahendeid. Töö näeb ette ka keelelist ja kultuurilist vahendamist audiovisuaalse sisu tõlkimise ja subtitreerimise teel.

Kultuuri- ja keelespetsialisti töö nõuab head kohanemisvõimet ja suhtlemisoskust ning oskust lahendada mitmesuguseid, sageli keerukaid probleeme ja reageerida kiiresti muutuvatele oludele. Kandidaadid peavad suutma töötada mitmekultuurilises töökeskkonnas nii iseseisvalt kui ka meeskonnas, sageli pingelises tempos. Lisaks sellele peab kandidaatidel olema soov end karjääri vältel pidevalt erialaselt täiendada.

 

3.      Kandideerimistingimused 

Kandidaat peab kandideerimisavalduse esitamise tähtajal vastama järgmistele üld- ja eritingimustele.

a)      Üldtingimused

Vastavalt Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artiklile 28 peab kandidaat

–          olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik;

–          omama kõiki kodanikuõigusi,

–          olema täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud kohustused

–          ning tal peavad olema eelnimetatud tööülesannete täitmiseks vajalikud isikuomadused.

 

b)      Eritingimused

i)       Nõutav kvalifikatsioon ja diplomid

Kandidaadil peab olema ühes liidu liikmesriikidest ametlikult tunnustatud diplomiga tõendatud haridus, mille tase vastab täies mahus omandatud ja vähemalt kolmeaastase nominaalõppeajaga ülikooliharidusele.

Diplomid, olgu need välja antud liikmesriigis või kolmandas riigis, peavad olema ametlikult tunnustatud ELi liikmesriigi ametiasutuse, näiteks liikmesriigi haridusministeeriumi poolt.

Kui diplom on välja antud kolmandas riigis, peab kandidaat lisama kandideerimisavaldusele tõendi diplomi samaväärsuse kohta ELis välja antud diplomitega. Lisateavet kolmandas riigis omandatud kvalifikatsiooni tunnustamise kohta leiate ENIC-NARIC keskuste võrgustikust https://www.enic-naric.net/. Komisjon võtab arvesse haridussüsteemide erinevusi. Näited nõutava miinimumkvalifikatsiooni kohta on esitatud kandidaatidele koostatud juhendi tabelis.

Vt Euroopa Parlamendi korraldatud konkurssidel osalevatele kandidaatidele mõeldud juhendi I lisa.

 

ii)      Keelteoskus

  Kandidaat peab valdama vähemalt kolme Euroopa Liidu ametlikku keelt. Käesolevas konkursiteates viidatakse keeltele järgmiselt:

          1. keel: põhikeel, mis tuleb valida viie konkursikeele seast (saksa, horvaadi, leedu, ungari, sloveeni keel) ning mille puhul on nõutav keele täielik valdamine emakeele tasemel;

          2. keel: inglise või prantsuse keel kõrgtasemel (vähemalt C1-tase);

          3. keel: üks Euroopa Liidu 24 ametlikust keelest kõrgtasemel (vähemalt B2-tase). 3. keel peab olema 1. ja 2. keelest erinev.

Selle konkursi puhul valiti sobivad keeled lähtuvalt teenistusüksuse huvidest. Kultuuri- ja keelespetsialisti ametikohal on tööülesannete tõttu nõutav erikvalifikatsioon, nagu on osutatud konkursiteate A osa punktis 2. 

Seepärast peavad tulevased töötajad oma ülesannete täitmiseks ja DG TRADi teenistuse laitmatuks toimimiseks olema suutelised töötama ja tõhusalt suhtlema kolmes keeles. 

DG TRADi sisesuhtluses ning suhtluses Euroopa Parlamendi teiste peadirektoraatide ja poliitiliste organitega kasutatakse kõige sagedamini prantsuse ja inglise keelt. Seepärast peavad tulevased töötajad oma ametiülesannete täitmiseks ja teenistuse tõrgeteta toimimiseks olema suutelised töötama ja tõhusalt suhtlema vähemalt ühes neist kahest keelest.

Samuti on tõlgitavate dokumentide peamised lähtekeeled inglise ja prantsuse keel – ligikaudu 80% tõlgitavatest originaaldokumentidest on inglise keeles, 10% prantsuse keeles ja 10% muudes keeltes.

 

iii)     Nõutav töökogemus

Eelnevat töökogemust ei nõuta. Sellegipoolest tuleb kandidaadile kasuks varasem töökogemus, mis on omandatud üksnes 1. keeles käesolevat konkurssi puudutavas valdkonnas (vt kultuuri- ja keelespetsialisti tööülesannete loetelu, mis on esitatud punktis „Tööülesanded“). 

 

B. KONKURSI ETAPID 

Konkurss koosneb kahest etapist

1. Eelvaliku etapp:

a.      valikvastustega küsimustik

b.      kvalifikatsiooni hindamise küsimustik

2. Katsete etapp

 

1.      Eelvaliku etapp

a) Valikvastustega küsimustik

Kandidaat kutsutakse tegema eelvaliku testi (valikvastustega küsimustik), kui ta on esitanud kandideerimisdokumendid

– punktis C sätestatud korras ja

– punktis C osutatud tähtajaks.

Eelvaliku test toimub 2. keeles (inglise või prantsuse keel). 

Valikvastustega küsimustikus on kuni 40 küsimust, mille eesmärk on hinnata kandidaadi võimet teha kindlaks teave, mis on seotud Euroopa Liidu väärtuste ja Euroopa Parlamendi rolliga. Küsimuste näited saadetakse kandidaatidele aegsasti enne testi toimumise kuupäeva.

Test kestab kuni 80 minutit ja tehakse veebi vahendusel arvutis.

Kui mõne konkursikeele puhul ei ületa registreeritud kandidaatide arv kvalifikatsiooni hindamise küsimustiku etappi (vt B osa punkti 1 alapunkt b) lubatavate kandidaatide maksimaalset arvu, ei korraldata asjaomas(t)e konkursikeel(t)e puhul valikvastustega küsimustiku katset. Komisjon hindab kohe kõigi asjaomaste kandidaatide vastuseid kvalifikatsiooni hindamise küsimustikule.

 

b) Kvalifikatsiooni hindamine

Kandidaat peab täitma konkursiteatele lisatud kvalifikatsiooni hindamise küsimustiku ja lisama selle oma elektroonilisele kandideerimisavaldusele. Kvalifikatsiooni hindamise küsimustik peab olema kandideerimisavaldusele lisatud hiljemalt avalduste esitamise lõppkuupäeval ja -kellaajal (punkt C). Seda küsimustikku on võimalik täita kandidaadi 2. keeles (inglise või prantsuse keeles), mis hõlbustab komisjoni tööd.

Palun veenduge, et kvalifikatsiooni hindamise küsimustikus märgitud keeled on samad mis teie kandideerimisavalduses. Kui kvalifikatsiooni hindamise küsimustikus märgitud 1., 2. ja 3. keel ei vasta kandideerimisavalduses märgitud keeltele, võtab komisjon arvesse ainult kandideerimisavalduses märgitud keeli. 

Kui olete valikvastustega katse põhjal parimate kandidaatide hulgas, hindab komisjon teie vastuseid kvalifikatsiooni hindamise küsimustikule. Selleks võtab komisjon iga konkursikeele puhul arvesse 150 kandidaati, kes said selle katse eest kõige rohkem punkte. Kui nimekirja viimasele kohale kvalifitseerub võrdse punktiarvuga mitu kandidaati, lisab komisjon nimekirja kõik need kandidaadid, sõltumata nende arvust. 

Selleks et teha valik kvalifikatsiooni alusel, vaatab komisjon läbi kandidaatide vastused kvalifikatsiooni hindamise küsimustikule. Iga vastuse eest antakse 0–4 punkti. Komisjon võib otsustada anda igale valikukriteeriumile selle suhtelist tähtsust kajastava kaalu 1–3. Sellisel juhul korrutatakse iga vastuse eest antud punktid selle kaaluteguriga. Iga kandidaadi punktid liidetakse kokku, et selgitada välja isikud, kelle profiil vastab kõige paremini täidetavatele tööülesannetele.

Komisjon lähtub iga konkursikeele puhul kirjalikele katsetele kutsutava 60 parima kandidaadi hindamisel üksnes kvalifikatsiooni hindamise küsimustikule antud vastustest. Hindamise lõpus kontrollib komisjon seda, kas kandidaadid vastavad kandideerimise eritingimustele (A osa punkt 3) ja kas kandideerimisavalduses on nende kohta esitatud tõendavad dokumendid.

Kui mõne konkursikeele puhul ei ületa registreeritud kandidaatide arv kirjalikele katsetele kutsutavate kandidaatide maksimaalset arvu, kutsub komisjon otse kirjalikele katsetele kõik kandidaadid, kes vastavad kirjalikele katsetele lubamise üld- ja eritingimustele (A osa punkt 3).

 

2.         Katsed

Tõlkimise ja selges keeles teksti koostamise katsed

a)      Euroopa Parlamendi õigusloometegevust käsitleva teksti tõlkimine 2. keelest 1. keelde. 

Katse kestab maksimaalselt 90 minutit ja teksti pikkus on ligikaudu 450–500 sõna.

Punktiskaala: 0–40 punkti. Nõutav minimaalne punktisumma: 20/40.

Kandidaatide puhul, kes selles katses minimaalset nõutavat punktisummat ei saa, katseid b ja c ei hinnata.

 

b)      Kodanikele mõeldud sõnavõtu või teadaande tõlkimine 3. keelest 1. keelde.

Katse kestab maksimaalselt 90 minutit ja teksti pikkus on ligikaudu 450–500 sõna.

Punktiskaala: 0–40 punkti. Nõutav minimaalne punktisumma: 20/40.

Kandidaatide puhul, kes selles katses minimaalset nõutavat punktisummat ei saa, katset c ei hinnata.

 

c)      Teksti koostamise katse: kirjutada 2. keeles koostatud keerulise dokumendi põhjal 1. keeles kodanikele mõeldud tekst selges keeles. Katse eesmärk on hinnata kandidaadi 2. keele oskust ning võimet tuua välja olulised mõtted ja need selget keelt kasutades 1. keeles edasi anda.

Katse kestab maksimaalselt 60 minutit.

Punktiskaala: 0–40 punkti. Nõutav minimaalne punktisumma: 20/40.

 

Need katsed korraldatakse veebi vahendusel arvutis. 

Suulistele katsetele kutsutakse iga konkursikeele puhul 24 kandidaati, kes said kirjalikel katsetel kõige rohkem punkte, tingimusel et nad kogusid igal katsel vähemalt minimaalse nõutava punktisumma. Vajaduse korral arvestab komisjon iga keele puhul kõiki võrdse punktiarvuga viimast kohta jagavaid kandidaate.

 

Suulised katsed

d)      Vestlus komisjoni liikmetega 2. keeles võimaldab komisjonil kõiki kandideerimisavalduses esitatud andmeid arvesse võttes hinnata, kas kandidaat suudab ELi institutsioonis töötades täita punktis „Tööülesanded“ kirjeldatud ülesandeid, ning veenduda kandidaadi usaldusväärsuses ja enesearendusvõimes. Komisjon võib otsustada kontrollida kandideerimisavalduses märgitud muude ametlike keelte oskust.

Katse kestab maksimaalselt 45 minutit.

Punktiskaala: 0–40 punkti. Nõutav minimaalne punktisumma: 20/40.

Kandidaatide puhul, kes selles katses minimaalset nõutavat punktisummat ei saa, katset e ei hinnata.

 

e)      Rühmavestluse või rollimängu vormis toimuv katse 2. keeles. Katse käigus hindab komisjon kandidaatide kohanemis- ja koostöövõimet, tulemusele suunatust ja rühmavaimu A osa punktis 2 „Tööülesanded“ kirjeldatud tööülesannete kontekstis.

Komisjon määrab rühmavestluse katse kestuse kindlaks olenevalt rühmade lõplikust koosseisust.

Rollimängu katse kestab maksimaalselt 25 minutit.

Punktiskaala: 0–20 punkti. Nõutav minimaalne punktisumma: 10/20.

 

Need katsed võidakse korraldada kaugosaluse teel.

Kirjalike ja suuliste katsete juhised saadetakse kandidaatidele aegsasti enne katsete toimumist. Katsed toimuvad kindlaksmääratud kuupäeval ja kellaajal. Katsele kutsutud kandidaat, kes kutsele või meilidele ei vasta või ei võta katsest osa, võidakse konkursilt välja jätta. Saadud juhiseid tuleb täpselt järgida. Kui kandidaat juhiseid ei järgi või ei käitu nende kohaselt, jäetakse ta kohe konkursilt välja.

 

3.      Sobivate kandidaatide nimekirja koostamine

Komisjon koostab iga konkursikeele kohta nimekirja sobivatest kandidaatidest, kes on katsetel saanud kokku kõige rohkem punkte. Nimekirja kantavate kandidaatide maksimaalne arv on nimetatud A osa punktis 1 „Üldine teave“. Punktide kogusummaks on kirjalikel katsetel a, b ja c ning suulistel katsetel d ja e saadud punktide koguarv, tingimusel et kandidaadid kogusid igal katsel vähemalt minimaalse nõutava punktisumma. Nimekirja võib iga keele puhul kanda kõik võrdse punktiarvuga viimast kohta jagavad kandidaadid. Kandidaatide nimed kantakse nimekirja tähestiku järjekorras.

Sobivate kandidaatide nimekiri kehtib 31. detsembrini 2026. Seda tähtaega võib ametisse nimetava asutuse või ametiisiku otsusega pikendada. Sellisel juhul antakse sellest nimekirja kantud kandidaatidele aegsasti teada.

Edukaid kandidaate teavitatakse tulemustest individuaalselt ja sobivate kandidaatide nimekiri avaldatakse Euroopa Parlamendi ametlikul veebisaidil.

Kui kandidaadile tehakse tööpakkumine, tuleb tal kontrollimiseks esitada kõigi nõutavate dokumentide, sealhulgas diplomite ja töökohatõendite originaalid.

Sobivate kandidaatide nimekirja kandmine ei anna ei õigust ega tagatist töökoha saamiseks.

 

C. KANDIDEERIMINE

Kandideerimise kord

Kandideerida tuleb platvormi Apply4EP kaudu: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/et_ET

Kandidaadil tuleb enne kandideerimisavalduse täitmist ja asjakohaste tõendavate dokumentide esitamist lugeda tähelepanelikult läbi Euroopa Parlamendi korraldatud konkurssidel osalemise juhend.

 

Kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg

Kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg on 

12. jaanuar 2024 kell 17.00 Luksemburgi aja järgi.

 

Kui kandidaat on kandideerimisavalduse kinnitanud, saadetakse talle automaatselt vastuvõtuteatis.

Palume kandidaatidel konkursi asjus Euroopa Parlamendi teenistustele MITTE HELISTADA.