This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

КОНКУРС PE/AD/299/2023/TRAD - СПЕЦИАЛИСТ ПО ЕЗИЦИ И МЕЖДУКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ (AD 5)

Място : Люксембург
Край на публикуването на външен уебсайт : 12/01/2024 17:00
Отдел : 09-Генерална дирекция за писмени преводи
Ref. : PE/AD/299/2023/TRAD
Ръководство на вниманието на кандидатите :
Оценка на талантите :

Преди да кандидатствате, трябва да прочетете внимателно Ръководството на вниманието на кандидатите, приложено към настоящото обявление за конкурс. Ръководството, което e неразделна част от обявлението за конкурса, ще Ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за кандидатстване.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

А.               ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ 

Б.                ПРОТИЧАНЕ НА КОНКУРСА

В.               ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ:         РЪКОВОДСТВО НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ В   КОНКУРСИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

                                      ОЦЕНКА НА ТАЛАНТИТЕ

 

А. ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ 

1.      Общи положения

Европейският парламент взе решение да открие, въз основа на член 29, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, общ конкурс (AD 5) за назначаването на длъжностни лица в Генералната дирекция за писмени преводи (ГД TRAD).

Търсеният профил е на специалисти по езици и междукултурна комуникация със следните езици:

1. Немски                   (12 издържали успешно конкурса кандидати)

2. Хърватски              (12 издържали успешно конкурса кандидати)           

3. Литовски                (12 издържали успешно конкурса кандидати)

4. Унгарски                (12 издържали успешно конкурса кандидати)

5. Словенски              (12 издържали успешно конкурса кандидати)

 

Настоящото обявление за конкурс обхваща пет езика. Можете да се регистрирате само за един от тях. Трябва да направите избор в момента на регистрирането онлайн. Няма да можете да промените избора си, след като валидирате електронната си кандидатура. 

Назначението ще се извършва на степен AD 5, първа стъпка, с основна месечна заплата от 5 453,02 EUR. Заплатата се облага с данък в полза на Съюза и други удръжки съгласно Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз. Тя се освобождава от национално облагане. Стъпката, на която ще бъдат назначени издържалите успешно конкурса кандидати, може обаче да бъде съобразена с техния професионален опит. Освен това към основната заплата може да се прибавят, при определени условия, надбавки.

Европейският парламент прилага политика на равни възможности и приветства кандидатурите без дискриминация на основата на пол, етническа принадлежност, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или убеждения, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, гражданско състояние или семейно положение.

 

2.      Естество на служебните задължения

Генералната дирекция за писмени преводи (ГД TRAD) предоставя услуги за писмен превод на Европейския парламент за целите на неговата комуникация във всякакъв формат, както на хартия, така и в електронен вид, на всички официални езици на Европейския съюз.

Мисията на ГД TRAD се състои в следното:

·        да осигурява наличие на всички документи, свързани с ролята на Парламента като съзаконодател и едно от двете направления на бюджетния орган, на всички официални и работни езици, за да се гарантират законността и прозрачността на законодателната и на бюджетната процедура на Съюза;

·        да позволява на Парламента да спазва ангажиментите, свързани с политиката на езиково многообразие, която цели да се гарантира равно третиране на езиците и да се позволи на всички граждани на Съюза да общуват с институциите и да разполагат с документите на тези институции на собствения си език;

·        да прави текстовете по-ясни и по-четивни чрез ясен език и така да прави Парламента по-разбираем и по-достъпен за гражданите, включително посредством нови формати, ориентирани към бъдещите начини на четене;

·        да следи за това тези услуги да се предоставят максимално ефикасно и ефективно.

Призванието на ГД TRAD е да създава мостове между различните езици и култури и да насърчава устойчиво езиково многообразие – съществен градивен елемент на европейския демократичен идеал.

С място на работа в Люксембург, специалистите по езици и междукултурна комуникация улесняват комуникацията, на майчиния си език, между Европейския парламент и широката общественост. Те трябва да използват ясен език във всички аспекти на работата си, като имат предвид културния контекст на съответната държава или държави. Те превеждат и локализират съдържание, предназначено за четене, слушане и гледане, редактират работата на своите колеги и предоставят на авторите на незаконодателни документи помощ при съставяне на текстове и услуги за редакторска проверка. От тях се изисква също да адаптират съдържание на майчиния си език. Съществено е те да притежават добър екипен дух и солидни междуличностни умения, тъй като специалистите по езици и междукултурна комуникация работят в тясно сътрудничество с колеги от други отдели на ГД TRAD и понякога влизат в контакт със службите заявители.

Задачите на специалист по езици и междукултурна комуникация са следните:

·        да улеснява комуникацията на ясен език с гражданите – на майчиния си език;

·        да превежда, адаптира, пресъздава и редактира всякакви видове съдържание на майчиния си език;

·        да ползва като езици източници поне два други официални езика на Съюза в езиковата и междукултурна медиация (например субтитриране, езиково адаптиране на аудио-визуално съдържание, подкастове или уебсайтове);

·        да помага за съставянето на незаконодателни документи;

·        да допринася за обучения, за терминологични задачи и за разработването на информационни и комуникационни инструменти;

·        да поддържа редовни контакти със службите заявители;

·        да допринася за процесите на осигуряване и контрол на качеството и да следи за спазването на добрите практики, така че да се осигури отличното качество на съдържанието, създавано от ГД TRAD.

Въпросната материя често е сложна и в общия случай засяга политически, правни, икономически, финансови, научни или технически теми, отнасящи се до всички сфери на дейност на Европейския съюз. 

За изпълнение на тези задачи се изисква интензивно използване на специфични инструменти на информационните технологии и свързани с тях инструменти. Работата включва и езикова и междукултурна медиация чрез превод на аудио-визуално съдържание и субтитриране.

За изпълнението на задачите на специалист по езици и междукултурна комуникация се изисква висока адаптивност и способност да се разбират често сложни проблеми от различно естество, да се реагира бързо на променящи се обстоятелства и да се комуникира ефективно. Кандидатите трябва да могат редовно да работят интензивно, както самостоятелно, така и в екип, в мултикултурна работна среда. От тях ще се очаква да се развиват професионално през цялата си кариера.

 

3.      Условия за допускане 

Към крайния срок за подаване на кандидатурите трябва да отговаряте на следните общи и специални условия:

а)      Общи условия

В съответствие с член 28 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз е необходимо:

–          да бъдете гражданин(-ка) на една от държавите – членки на Европейския съюз;

–          да се ползвате от своите граждански права,

–          да сте изпълнили задълженията, наложени Ви от законите по отношение на военната служба,

–          да притежава необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

 

б)      Специални условия

i)       Необходими документи, удостоверяващи образователно-квалификационна степен, и дипломи

Трябва да притежавате образователна степен, съответстваща на завършен пълен курс на университетско образование, удостоверена с диплома, призната официално в една от държавите – членки на ЕС, когато нормалната продължителност на съответното образование е най-малко три години.

Дипломите, независимо дали са издадени от държава членка или от трета държава, трябва да бъдат признати от официален орган на държава – членка на ЕС, например министерството на образованието на държава членка.

Кандидатите, които притежават дипломи, издадени в държава извън ЕС, трябва да приложат към кандидатурата си декларация за еквивалентност на своите дипломи с издаваните в ЕС дипломи. Допълнителна информация относно признаването на придобитите в държава извън ЕС квалификации в рамките на мрежите ENIC-NARIC можете да намерите на сайта https://www.enic-naric.net/. Конкурсната комисия ще отчете в тази връзка различните образователни структури. Примери за минималните изисквани дипломи са включени в таблицата, представена в Ръководството на вниманието на кандидатите.

За повече информация вижте по-специално приложение І към Ръководството на вниманието на кандидатите в конкурси, организирани от Европейския парламент.

 

ii)      Езикови познания

  Трябва да владеете най-малко три официални езика на Европейския съюз. В настоящото обявление за конкурс имаме предвид езиците в следния ред:

          език 1: основен език, избран измежду петте езика на настоящия конкурс (немски, хърватски, литовски, унгарски, словенски), перфектно владеене на ниво майчин език;

          език 2: английски или френски, задълбочени познания (минимално ниво C1);

          език 3: един от 24-те официални езика на Европейския съюз, задълбочени познания (минимално ниво B2); език 3 трябва да бъде различен от език 1 и език 2.

Езиците, избрани за целите на настоящия конкурс, са определени в съответствие с интереса на службата. На практика за длъжността специалист по езици и междукултурна комуникация е необходима специална квалификация поради естеството на служебните задължения, определени в дял А, точка 2 от настоящото обявление за конкурс. 

Следователно, за да изпълняват своите служебни задължения и да осигуряват доброто функциониране на службата в ГД TRAD, наетите лица трябва да бъдат способни да работят и да общуват ефикасно на три езика. 

По-точно, френският и английският език са двата езика, които са най-често използвани при вътрешното общуване в ГД TRAD, както и в общуването с другите генерални дирекции и политическите органи на Европейския парламент. Следователно, за да изпълняват своите служебни задължения и да осигуряват доброто функциониране на службата, наетите лица трябва да бъдат способни да работят и да общуват ефикасно поне на един от тези два езика.

Освен това английският и френският език са основните изходни езици на документите за превод: около 80 % от оригиналните документи за превод са на английски език, 10 % са на френски език, а 10 % са на останалите езици.

 

iii)     Необходим професионален опит

Не се изисква професионален опит. При все това всякакъв професионален опит, придобит изключително при работа към Вашия език 1, в областта, посочена в настоящия конкурс (вж. списъка на задачите на специалист по езици и междукултурна комуникация в точка „Естество на служебните задължения“), е предимство. 

 

Б. ПРОТИЧАНЕ НА КОНКУРСА

Конкурсът се състои от два етапа:

1. Предварителен подбор:

а.   въпроси с избор между няколко отговора,

б.   оценка на талантите.

2. Етап на изпити

 

1.      Предварителен подбор

а) Въпроси с избор между няколко отговора

Ако сте подали досие за кандидатстване, ще бъдете поканени да се явите на тест за предварителен подбор (тест с въпроси с избор между няколко отговора):

– в съответствие с условията, посочени в дял В и

– в срока, посочен в дял В.

Тестът с въпроси ще се проведе на език 2 (английски или френски език).

Тестът с въпроси ще съдържа максимално 40 въпроса с избор между няколко отговора за оценка на способността Ви да разпознавате информация, свързана с ценностите на Европейския съюз и ролята на Европейския парламент. Ще получите примери за видовете въпроси своевременно преди датата на теста.

Тестът ще бъде с максимална продължителност 80 минути и ще бъде организиран онлайн, на компютър.

В случай че броят на кандидатите за някой от езиците в конкурса не превишава максималния брой на кандидатите, които ще бъдат допуснати до етапа на оценката на талантите (вж. дял Б, точка 1, буква б) по-долу), за този език / тези езици в конкурса няма да се организират въпроси с избор между няколко отговора. Конкурсната комисия ще пристъпи директно към оценката на отговорите на съответните кандидати, дадени в рамките на оценката на талантите.

 

б) Оценка на талантите

Трябва да попълните формуляра за оценка на талантите, приложен към обявлението за конкурса, и да го добавите към електронната си кандидатура. Оценката на талантите трябва да бъде прибавена към формуляра Ви за кандидатстване най-късно в деня на изтичане на крайните дата и час за подаване на кандидатурите (дял В); възможно е да попълните оценката на талантите на Вашия втори език (английски или френски), което ще улесни работата на конкурсната комисия.

Моля, уверете се, че езиците, посочени във формуляра Ви за оценка на талантите, са същите като посочените във формуляра Ви за кандидатстване. Ако езиците 1, 2, 3, посочени във формуляра Ви за оценка на талантите, не съответстват на посочените във формуляра Ви за кандидатстване, конкурсната комисия ще вземе предвид единствено езиците, посочени във формуляра Ви за кандидатстване. 

Ако сте сред най-добрите кандидати, издържали теста с въпроси с избор между няколко отговора, конкурсната комисия ще оцени Вашите отговори на оценката на талантите. За тази цел конкурсната комисия ще разгледа за всеки от езиците в конкурса кандидатурите на 150-имата кандидати, получили най-високи оценки на този тест. В случай че няколко кандидати имат равни резултати за последното място на кандидат, чиято кандидатура ще бъде разгледана, конкурсната комисия ще разгледа кандидатурите на всички кандидати с такъв резултат, без ограничение на броя.

За да направи подбор въз основа на квалификациите, конкурсната комисия ще разгледа отговорите, дадени от кандидатите във формуляра за оценка на талантите. За всеки отговор се присъждат между 0 и 4 точки. Конкурсната комисия може да реши да даде на всеки критерий за подбор тежест, която отразява относителното му значение, от 1 до 3. В този случай точките, присъдени за всеки отговор, ще бъдат умножени с този тегловен коефициент. Точките на всеки кандидат ще бъдат сумирани, за да се определят лицата, чийто профил съответства най-добре на длъжността.

Оценката на конкурсната комисия ще се основава изключително на отговорите, дадени във формуляра за оценка на талантите, за да бъдат допуснати 60-имата най-добри кандидати за всеки от езиците в конкурса до писмените изпити. След като приключи оценката, конкурсната комисия ще провери дали кандидатите отговарят на специалните условия за допускане (дял А, точка 3) и дали отговорите на кандидатите се потвърждават от съответните удостоверителни документи, представени с формуляра им за кандидатстване.

В случай че броят на кандидатите за някой от езиците в конкурса не превишава максималния брой на кандидатите, които да бъдат поканени да се явят на писмените изпити, конкурсната комисия ще отправи пряко покана до всички кандидати, които отговарят на общите и специалните условия за допускане (дял А, точка 3), да се явят на писмените изпити.

 

2.         Изпити

Изпити по превод и съставяне на текст на ясен език

а)      Превод на текст, свързан със законодателната дейност на Европейския парламент, от език 2 към език 1.

Максимална продължителност на изпита: 90 минути за текст от около 450 — 500 думи

Оценяване: от 0 до 40 точки; необходим минимум: 20/40

Работите от изпитите б) и в) на кандидатите, които не са достигнали минималната оценка за този изпит, няма да бъдат проверявани.

 

б)      Превод на реч или на съобщение за гражданите от език 3 към език 1.

Максимална продължителност на изпита: 90 минути за текст от около 450 — 500 думи

Оценяване: от 0 до 40 точки; необходим минимум: 20/40

Работата от изпит в) на кандидатите, които не са достигнали минималната оценка за този изпит, няма да бъде проверявана.

 

в)      Съставяне на текст: съставяне на ясен за разбиране език на текст, предназначен за гражданите, на език 1 въз основа на сложен документ, написан на език 2. Целта на изпита е да се оценят познанията Ви по език 2 и способността Ви да набележите основните идеи и да ги изразите на ясен за разбиране език на език 1.

Максимална продължителност на изпита: 60 минути

Оценяване: от 0 до 40 точки; необходим минимум: 20/40

 

Тези изпити ще бъдат организирани онлайн, на компютър. 

24-имата кандидати за всеки от езиците в конкурса, които са получили най-висок брой точки на писмените изпити, ще бъдат поканени да се явят на устните изпити, при условие че са получили изискваната минимална оценка на всеки изпит. В случай на равен резултат конкурсната комисия ще одобри за последното място всички кандидати с такъв резултат за всеки от езиците.

 

Устни изпити

г)      Събеседване с конкурсната комисия на език 2, за да се оцени, като се вземат предвид всички елементи от досието за кандидатстване, способността Ви да изпълнявате задачите, описани в точка „Естество на служебните задължения“, в европейска институция, както и способността Ви да се усъвършенствате и Вашата надеждност. Конкурсната комисия може да реши да провери познанията Ви по другите официални езици, които сте заявили във формуляра за кандидатстване.

Максимална продължителност на изпита: 45 минути

Оценяване: от 0 до 40 точки; необходим минимум: 20/40

Изпит д) на кандидатите, които не са достигнали минималната оценка за изпит г), няма да бъде оценяван.

 

д)      Изпит, състоящ се в разискване в група или ролева игра на език 2, за да се даде възможност на конкурсната комисия да оцени способностите Ви за адаптиране и гъвкавост, Вашата ориентираност към резултати и екипния Ви дух в контекста на служебните задължения, описани в дял А, точка 2 „Естество на служебните задължения“.

Продължителността на изпита, състоящ се в разискване в група, ще бъде определена от конкурсната комисия в зависимост от окончателния състав на групите.

Максималната продължителност на ролевата игра е 25 минути.

Оценяване: от 0 до 20 точки; необходим минимум: 10/20

 

Тези изпити може да бъдат организирани дистанционно.

Ще получите своевременно инструкции за писмените и устните изпити. Провеждането на изпитите е предвидено за определени дата и час. Ако не отговорите на покана, ако с Вас не може да бъде установена връзка по електронна поща или ако не се явите на даден изпит, рискувате да бъдете дисквалифициран(-а). Трябва стриктно да следвате инструкциите. Всеки случай на неспазване на инструкциите или на поведение, което не е в съответствие с инструкциите, води до незабавно дисквалифициране.

 

3.      Включване в списъка с подходящите кандидати

Конкурсната комисия ще изготви за всеки от езиците в конкурса списък с подходящите допустими кандидати, получили най-високите общи оценки от изпитите, както е посочен в дял А, точка 1 „Общи положения“. Общите оценки се получават, като се сумират точките, получени на всеки от писмените изпити а), б) и в) и устните изпити г) и д), при условие че кандидатите са получили необходимия минимум на всеки от изпитите. В случай на равен резултат за последното място в списъка се включват всички кандидати с такъв резултат за всеки от езиците. Имената на издържалите успешно конкурса кандидати ще бъдат подредени по азбучен ред.

Списъкът с подходящите кандидати ще бъде валиден до 31 декември 2026 г. Валидността му може да бъде удължена с решение на органа по назначаване. В този случай издържалите успешно конкурса кандидати, които са включени в списъка, ще бъдат уведомени своевременно.

Издържалите успешно конкурса кандидати ще бъдат уведомени поотделно за резултатите си, а списъкът с подходящите кандидати ще бъде публикуван на официалния уебсайт на Европейския парламент.

Ако Ви бъде предложена работа, трябва да представите, с цел удостоверяване на автентичността, оригиналите на всички изисквани документи, а именно Вашите дипломи и удостоверения за работа.

Фактът, че дадено име фигурира в списък с подходящи кандидати, не представлява нито право, нито гаранция за наемане на работа.

 

В. ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

Условия за регистрация:

Кандидатства се чрез платформата Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/bg_BG

Трябва да прочетете внимателно Ръководството на вниманието на кандидатите в конкурси, организирани от Европейския парламент, преди да попълните формуляра за кандидатстване и да предоставите съответните удостоверителни документи.

 

Краен срок за подаване на кандидатурите

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 

12 януари 2024 г., 17.00 ч. люксембургско време

 

Автоматично ще Ви бъде изпратено потвърждение за получаване веднага след като Вашият формуляр за кандидатстване бъде валидиран.

Кандидатите се умоляват да НЕ СЕ ОБАЖДАТ ПО ТЕЛЕФОНА на службите на Европейския парламент във връзка с настоящия конкурс.