This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

CERERE DE MANIFESTARE A INTERESULUI ADMINISTRATORI/ADMINISTRATOARE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII TIC (AD6/AD8)

Publication end on external website : 22/04/2024 17:00
Serviciu : 12-Direction générale de l'innovation et du support technologique
Ref. : AMI ITEC 2023
Ghid pentru candidați :

 

CREAREA UNEI BAZE DE DATE

Administratori/Administratoare în domeniul securității TIC (AD 6) și Experți/Experte în domeniul securității TIC (AD 8) în Bruxelles și Luxemburg

Agenți și agente temporari

 

1. Observații generale

Secretariatul Parlamentului European lansează prezenta cerere de manifestare a interesului în vederea creării unei baze de date cu candidați și candidate interesați de un post vacant de administrator/administratoare în domeniul securității TIC sau de expert(ă) în domeniul securității TIC.

Baza de date va servi drept rezervă pentru o posibilă recrutare în viitor în Parlamentul European a administratorilor/administratoarelor în domeniul securității TIC sau a experților/expertelor în domeniul securității TIC. Acești specialiști și specialiste sunt recrutați în principal (dar nu exclusiv) de către Direcția pentru securitate cibernetică (CISO) din cadrul Direcției Generale Inovare și Asistență Tehnică (DG ITEC).

După crearea bazei de date, persoanele al căror nume este inclus în baza de date pot fi selectate ca agenți și agente temporare pentru ocuparea posturilor vacante de administratori/administratoare în domeniul securității TIC sau de experți/experte în domeniul securității TIC din cadrul Direcției Generale Inovare și Sprijin Tehnologic (DG ITEC), în conformitate cu dispozițiile articolului 2b din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene. Selecția se efectuează în conformitate cu dispozițiile articolului 4 („Comisia paritară” - COPAR) din „Dispozițiile generale de punere în aplicare privind concursurile și procedurile de selecție, recrutarea și încadrarea în grad a funcționarilor și a celorlalți agenți ai Parlamentului European”.

Parlamentul European aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidaturi fără nicio discriminare pe criterii de gen, culoarea pielii, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală, stare civilă sau situație familială.

Persoanele care doresc ca numele lor să fie incluse în baza de date trebuie să trimită un CV și să completeze formularul de cerere prin intermediul platformei APPLY4EP, începând cu crearea unui cont. În acest scop, ar trebui să citească cu atenție acest anunț, să facă clic pe „Candidați online” și să urmeze etapele procedurii de înscriere online. De asemenea, trebuie să citească cu atenție ghidul anexat la prezentul anunț. În APPLY4EP poate fi creat un singur cont. Datele cu caracter personal înregistrate în cont vor fi prelucrate în deplină conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului și vor rămâne modificabile, astfel încât să poată fi actualizate. Declarația de confidențialitate pentru APPLY4EP este disponibilă pe pagina principală a site-ului.

2. Natura atribuțiilor

Administratorul/administratoarea în domeniul securității TIC sau expertul/experta în domeniul securității TIC ar trebui să aibă competențe relevante în cel puțin unul din următoarele domenii:

 • Protecția terminalelor finale;
 • Conceperea și implementarea unor valori de referință în materie de securitate pentru o protecție eficace;
 • Monitorizarea evenimentelor care ar putea compromite securitatea informațiilor;
 • Gestionarea incidentelor de securitate TIC și asigurarea securității;
 • Gestionarea vulnerabilităților;
 • Infrastructură de chei publice și criptografie;
 • Evaluarea riscurilor în materie de securitate (furnizarea de instrumente și suport pentru diverse proiecte IT și de sprijin în evaluarea unor noi software-uri în contextul securității cibernetice);
 • Sensibilizarea utilizatorilor în domeniul securității cibernetice (creșterea gradului de conștientizare prin derularea de campanii ad-hoc de securitate cibernetică pentru utilizatorii finali și crearea și furnizarea de prezentări despre securitatea cibernetică; acordarea de asistență în cadrul misiunilor sensibile);
 • Ciclul de viață securizat al dezvoltării unui software și dezvoltarea politicilor în domenii precum guvernanța securității IT, gestionarea riscurilor și asigurarea conformității;
 • Managementul riscurilor pentru întreprinderi (suport acordat managerilor de risc, inclusiv legat de ținerea registrului de riscuri);
 • Colectarea și raportarea informațiilor privind amenințările cibernetice;
 • Implementarea măsurilor de securitate în mediile cloud;
 • Implementarea măsurilor de securitate în mediile office care folosesc software-uri de productivitate;
 • Definirea și automatizarea controalelor de securitate;
 • Managementul identității și accesului (IAM), managementul accesului privilegiat (PAM)
 • Întărirea sistemelor de operare și a bazelor de date;
 • Criminalistică informatică;
 • Securitatea rețelelor;
 • Securitatea perimetrului;
 • Securitatea internetului obiectelor.

3. Atribuții

 În conformitate cu programele și prioritățile definite de organele și/sau conducerea Parlamentului și sub autoritatea funcționarilor responsabili:

 • Identificarea, analizarea, evaluarea, raportarea, comunicarea și tratarea riscurilor de securitate cibernetică;
 • Investigarea anomaliilor și defecțiunilor cu impact asupra securității TIC, corelând evenimentele detectate;
 • Integrarea securității IT de-a lungul întregului ciclu de viață al tuturor tipurilor de sisteme IT, inclusiv al celor bazate pe cloud;
 • Evaluarea continuă a cerințelor de securitate ale Parlamentului European, precum și monitorizarea tehnologiilor de pe piețele importante pentru a propune soluții adecvate;
 • Efectuarea de evaluări ale nevoilor, studii de fezabilitate și analize funcționale și de sistem în domeniul de activitate;
 • Reprezentarea departamentului în echipe de proiect, în grupuri de lucru interne și interinstituționale, în organisme profesionale și/sau la reuniuni profesionale;
 • Conducerea și coordonarea proiectelor specifice.

Competențe specifice necesare:

 • Motivație de a se dezvolta permanent
 • Flexibilitate
 • Spirit de echipă și de cooperare
 • Orientare către rezultate
 • Simț al răspunderii
 • Capacitate de autocontrol și evaluare în situații de criză
 • Rigurozitate
 • Abordare centrată pe soluționarea problemelor
 • Reziliență

Mediul de lucru:

 • Se cere disponibilitatea de a lucra în afara locului de muncă.
 • Ritm și program de lucru variabil și/sau flexibil
 • Desfășurarea activității în situații de urgență frecvente
 • Contacte frecvente cu persoane din interiorul și din afara Parlamentului

4. Condiții de admitere

Pentru a fi admiși/admise la o eventuală recrutare viitoare într-un post vacant, va trebui să îndepliniți următoarele condiții generale și specifice:

a. Condiții generale

 • Să fiți cetățeni sau cetățene ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene.
 • Să fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației naționale privind serviciul militar
 • Să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor dvs.

b. Condiții specifice

i. Calificări și cunoștințe necesare

Pentru gradul AD 6, cel puțin:

 • un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin trei ani absolvit cu diplomă;

sau

 • atunci când interesul serviciului justifică acest lucru, o formare profesională de nivel echivalent.

Pentru gradul AD 8, cel puțin:

 • un nivel de studii care corespunde unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă, în cazul în care durata normală a studiilor respective este de patru ani sau mai mult;

sau

 • un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă și experiență profesională corespunzătoare de cel puțin un an, în cazul în care durata normală a studiilor universitare este de cel puțin trei ani;

sau

 • atunci când interesul serviciului justifică acest lucru, o formare profesională de nivel echivalent.

Înainte de a fi recrutați, candidaților și candidatelor selectați ale căror nume sunt incluse în baza de date li se va cere să furnizeze documente care să dovedească informațiile incluse în formularul de candidatură (diplome, certificate și alte documente justificative).

Diplomele, indiferent dacă sunt emise într-un stat membru sau într-o țară din afara UE, trebuie să fie recunoscute de un organism oficial al unui stat membru al UE, cum ar fi Ministerul Educației.

Candidații și candidatele care dețin diplome eliberate într-o țară din afara UE trebuie să furnizeze o echivalență a diplomelor lor la nivelul UE. Puteți găsi informații suplimentare despre recunoașterea titlurilor și diplomelor obținute în afara UE în rețelele ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

Se va ține cont de diferențele existente între sistemele de învățământ. În ghid poate fi consultat un tabel cu exemple de cerințe minime referitoare la diplome.

ii. Cunoștințe lingvistice

Candidații și candidatele trebuie să cunoască în mod aprofundat (cel puțin la nivelul C1) una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (limba 1): bulgară, spaniolă, cehă, daneză, germană, estonă, greacă, engleză, franceză, irlandeză, croată, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, finlandeză sau suedeză, Este de preferat să selectați aici limba maternă ca limbă 1.

precum și

să cunoașteți la un nivel satisfăcător (cel puțin la nivelul B2) limba engleză sau franceză (limba 2). Limba 2 trebuie să fie diferită de limba 1. În cazul în care limba 1 este engleza sau franceza, candidații și candidatele trebuie să cunoască în mod satisfăcător (nivelul B2) una dintre celelalte 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene.

Vă atragem atenția că nivelurile minime cerute mai sus se aplică fiecărei zone de aptitudini lingvistice (vorbit, scris, citit, comprehensiune orală) menționate în formularul de candidatură. Aceste aptitudini corespund celor indicate în Cadrul european comun de referință pentru limbi (https://europa.eu/europass/ro/common-european-framework-reference-language-skills).

 

Candidații și candidatele sunt informați că cele două limbi 2 pentru această procedură de creare a unei baze de date, și anume engleza și franceza, au fost stabilite în interesul serviciului și, în special, având în vedere posturile de administrator/administratoare în domeniul securității TIC și de expert(ă) în domeniul securității TIC.

 Într-adevăr, engleza sau franceza sunt limbile cel mai frecvent utilizate pentru îndeplinirea atribuțiilor enumerate la punctul 3 din cererea de manifestare a interesului.

 În consecință, pentru a fi imediat operaționali, candidații și candidatele recrutați trebuie să fie în măsură să lucreze și să comunice eficient în limba engleză sau franceză.

iii. Experiența profesională necesară

După obținerea calificărilor menționate în secțiunea (4.b.i) de mai sus, candidații și candidatele trebuie să fi dobândit:

 • pentru gradul AD 6: cel puțin doi ani de experiență profesională relevantă pentru atribuțiile menționate în secțiunea 3 de mai sus;
 • pentru gradul AD 8: cel puțin opt ani de experiență profesională relevantă pentru atribuțiile menționate în secțiunea 3.a sau 3.b de mai sus.

5. Baza de date

Dacă

 • îndepliniți condițiile generale de admisibilitate și
 • ați completat formularul de candidatură prin intermediul platformei APPLY4EP (a se vedea mai jos, „Candidaturile”), în conformitate cu procedura și până la data-limită,

numele dumneavoastră va fi inclus în baza de date.

Includerea numelui dumneavoastră în baza de date se va baza exclusiv pe informațiile furnizate în formularul de candidatură și în documentele anexate. Aceste informații și documente vor fi verificate la o dată ulterioară, în cazul în care vi se va face o ofertă de recrutare.

6. Candidaturile - cum vă puteți manifesta interesul?

Persoanele interesate trebuie să completeze formularul de candidatură prin intermediul platformei online APPLY4EP. Manifestările interesului pot fi depuse numai prin intermediul platformei respective.

După ce v-ați creat contul, trebuie să încărcați un curriculum vitae detaliat. Trebuie să folosiți formatul Europass (https://europa.eu/europass/ro).

Apoi trebuie să completați restul formularului de candidatură.   

Informațiile trebuie să fie susținute de documente justificative.

Trebuie să selectați gradul pentru care candidați: AD 6 sau AD 8.

Puteți găsi instrucțiuni suplimentare despre modul în care vă puteți manifesta interesul în ghidul anexat la prezenta cerere de manifestare a interesului.

Data-limită pentru manifestarea interesului este 22 aprilie 2023, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului/Luxemburgului). Vă rugăm să vă depuneți candidatura prin intermediul platformei APPLY4EP. Cererile de manifestare a interesului primite după această dată nu vor fi admise.

Includerea numelui dumneavoastră în baza de date sau promovarea unui interviu și/sau a testului de selecție nu reprezintă o garanție că vi se va oferi un loc de muncă. În eventualitatea în care un contract devine disponibil, serviciile de recrutare vor consulta baza de date și vor adresa invitații candidaților și candidatelor ale căror profiluri corespund cel mai bine cerințelor postului în cauză. Dacă se constată că informațiile pe care le-au furnizat sunt incorecte, candidații și candidatele vor fi excluși din procedură, iar numele lor vor fi eliminate din baza de date.

Parlamentul European aplică o politică strictă privind egalitatea de șanse în procedurile sale de selecție, pentru a garanta egalitatea de tratament a tuturor candidaților.

Condițiile de muncă în cadrul instituțiilor europene sunt definite în Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene. Detalii complete privind condițiile de lucru pot fi găsite aici: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20140501 (Titlul II) „Agenți temporari”.

Recrutarea se va face la gradul AD 6, prima treaptă, sau la gradul AD 8, prima treaptă. Salariul de bază este de 6 066,59 EUR pentru gradul AD 6 și de 7 766,14 EUR pentru gradul AD 8. Acest salariu este supus impozitului Uniunii și celorlalte rețineri prevăzute de Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, Salariul nu este supus impozitului național. Treapta la care vor fi recrutați laureații și laureatele va putea fi însă adaptată în funcție de experiența lor profesională. În plus, la salariul de bază se adaugă, în anumite condiții, indemnizații.

Baza de date va fi valabilă până la 31 decembrie 2025. Valabilitatea ei va putea fi prelungită prin hotărârea autorității împuternicite să facă numiri. În acest caz, laureații și laureatele al căror nume a fost inclus în baza de date vor fi informați în timp util.