This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA ADMINISTRATORZY/ADMINISTRATORKI DS. BEZPIECZEŃSTWA ICT (AD6/AD8)

Koniec publikacji na zewnętrznej stronie internetowej : 22/04/2024 17:00
Dział : 12-Direction générale de l'innovation et du support technologique
Ref. : AMI ITEC 2023
Przewodnik dla kandydatów :

 

UTWORZENIE BAZY DANYCH

Administratorzy/administratorki ds. bezpieczeństwa ICT (AD6) i eksperci/ekspertki ds. bezpieczeństwa ICT (AD8) w Brukseli i Luksemburgu

Personel tymczasowy

 

1. Uwagi ogólne

Sekretariat Parlamentu Europejskiego publikuje niniejsze zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w celu utworzenia bazy danych kandydatów/kandydatek zainteresowanych objęciem wolnego stanowiska administratora/administratorki ds. bezpieczeństwa ICT lub eksperta/ekspertki ds. bezpieczeństwa ICT.

Baza danych posłuży jako pula kandydatów/kandydatek do ewentualnej przyszłej rekrutacji w Parlamencie Europejskim administratorów/administratorek ds. bezpieczeństwa ICT lub ekspertów/ekspertek ds. bezpieczeństwa ICT. Ci specjaliści są zatrudniani przede wszystkim w Dyrekcji Generalnej ds. Innowacji i Wsparcia Technologicznego (DG ITEC).

Po utworzeniu bazy danych osoby, których nazwisko znajduje się w bazie danych, mogą zostać wybrane do tego, by otrzymać ofertę pracy w charakterze pracowników zatrudnionych na czas określony w celu obsadzenia wolnych stanowisk administratorów/administratorek ds. bezpieczeństwa ICT lub ekspertów/ekspertek ds. bezpieczeństwa ICT w Dyrekcji Generalnej ds. Innowacji i Wsparcia Technologicznego (DG ITEC), zgodnie z przepisami art. 2b warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Naboru dokonuje się zgodnie z postanowieniami art. 4 (wspólny komitet COPAR) obowiązujących w Parlamencie Ogólnych przepisów wykonawczych dotyczących konkursów i procedur naboru, zatrudniania i zaszeregowania urzędników i innych pracowników Parlamentu Europejskiego.

Parlament Europejski stosuje politykę równości szans i przyjmuje kandydatury bez dyskryminacji ze względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne i inne, przynależność do mniejszości narodowej, status majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny lub sytuację rodzinną.

Osoby zainteresowane umieszczeniem ich nazwisk w bazie danych powinny złożyć CV i wypełnić formularz zgłoszenia za pośrednictwem platformy APPLY4EP, zaczynając od utworzenia konta. W tym celu należy uważnie przeczytać niniejsze ogłoszenie, kliknąć na zakładkę „Złóż zgłoszenie online” i postępować zgodnie z instrukcjami procedury składania wniosków online. Należy też uważnie przeczytać przewodnik załączony do niniejszego komunikatu. W APPLY4EP można utworzyć tylko jedno konto. Dane osobowe zapisane na koncie będą przetwarzane w pełnej zgodności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 i będzie można je aktualizować. Oświadczenie o ochronie prywatności dla platformy APPLY4EP jest dostępne na jej stronie głównej.

2. Opis obowiązków

Administrator/administratorka ds. bezpieczeństwa ICT lub ekspert/ekspertka ds. bezpieczeństwa ICT powinien/powinna posiadać odpowiednie kompetencje w co najmniej jednym z następujących obszarów:

 • ochrona punktów końcowych;
 • projektowanie i wdrażanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w celu zapewnienia skutecznej ochrony;
 • monitorowanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem;
 • zarządzanie incydentami w zakresie bezpieczeństwa ICT i zapewnianie bezpieczeństwa;
 • zarządzanie podatnością na zagrożenia;
 • infrastruktura klucza publicznego i kryptografia;
 • ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa (tj. zapewnianie narzędzi i pomocy w różnych projektach informatycznych oraz wspomaganie oceny nowego oprogramowania w kontekście cyberbezpieczeństwa);
 • świadomość użytkowników w zakresie cyberbezpieczeństwa (tj. zwiększanie świadomości użytkowników poprzez opracowywanie doraźnych kampanii cyberbezpieczeństwa dla użytkowników końcowych oraz tworzenie i dostarczanie prezentacji w zakresie cyberbezpieczeństwa; udzielanie pomocy w kontekście newralgicznych misji);
 • bezpieczny cykl życia rozwoju oprogramowania oraz rozwój polityki w obszarach zarządzania bezpieczeństwem IT, ryzyka, zgodności;
 • zarządzanie ryzykiem korporacyjnym (wspieranie zarządzających ryzykiem, w tym prowadzenie rejestru ryzyka);
 • gromadzenie informacji o zagrożeniach cybernetycznych i sprawozdawczość na ten temat;
 • wdrażanie środków bezpieczeństwa w środowiskach chmur obliczeniowych;
 • wdrażanie środków bezpieczeństwa w środowiskach oprogramowania biurowego służących poprawie wydajności;
 • definiowanie i automatyzacja kontroli bezpieczeństwa;
 • zarządzanie tożsamością i uprawnieniami, zarządzanie uprzywilejowanym dostępem;
 • wzmacnianie systemu operacyjnego i bazy danych;
 • informatyka śledcza;
 • bezpieczeństwo sieci;
 • ochrona obwodowa;
 • bezpieczeństwo internetu rzeczy.

3. Zadania

Zgodnie z programami i priorytetami określonymi przez organy lub kierownictwo Parlamentu oraz pod zwierzchnictwem właściwych urzędników:

 • identyfikowanie, analizowanie i ocena zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa, sprawozdawczość i informowanie na ten temat oraz przeciwdziałanie tym zagrożeniom;
 • prowadzenie dochodzeń w sprawie anomalii i usterek mających wpływ na bezpieczeństwo ICT, poszukiwanie korelacji między wykrytymi zdarzeniami;
 • integracja bezpieczeństwa informatycznego w całym cyklu życia wszystkich rodzajów systemów informatycznych, w tym systemów opartych na chmurze;
 • ciągła ocena wymogów Parlamentu Europejskiego w zakresie bezpieczeństwa, a także monitorowanie technologii na odnośnych rynkach w celu przedstawienia propozycji odpowiednich rozwiązań;
 • przeprowadzanie ocen potrzeb, studiów wykonalności oraz analiz funkcjonalnych i systemowych w obszarze działalności;
 • reprezentowanie departamentu w zespołach projektowych, wewnętrznych i międzyinstytucjonalnych grupach roboczych, w organizacjach zawodowych lub na spotkaniach specjalistów;
 • kierowanie konkretnymi projektami i koordynowanie ich.

Wymagane szczególne kompetencje:

 • ciągłe doskonalenie się
 • elastyczność
 • umiejętność pracy w zespole i współpracy
 • ukierunkowanie na wyniki
 • niezawodność
 • zdolność samokontroli i oceny w sytuacjach kryzysowych
 • skrupulatność
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • odporność

Środowisko pracy:

 • elastyczność niezbędna do tego, by wykonywać zadania poza miejscem zatrudnienia
 • zmienne lub elastyczne tempo i godziny pracy
 • częste pilne zadania
 • częste kontakty z osobami w Parlamencie i poza nim

4. Warunki dopuszczalności

Aby kwalifikować się do ewentualnej przyszłej rekrutacji na wolne stanowisko, kandydat/kandydatka musi spełniać następujące kryteria ogólne i szczegółowe:

a. Kryteria ogólne

 • obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej przewidzianej prawem krajowym,
 • odpowiednie referencje potwierdzające zdatność kandydata do wykonywania obowiązków.

b. Kryteria szczegółowe

i. Wymagane kwalifikacje i umiejętności

W grupie zaszeregowania AD 6 co najmniej:

 • wykształcenie na poziomie odpowiadającym ukończonym co najmniej trzyletnim studiom uniwersyteckim, potwierdzone dyplomem

lub,

 • jeżeli jest to uzasadnione interesem służby, równorzędne wykształcenie zawodowe.

W grupie zaszeregowania AD 8 co najmniej:

 • poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim, potwierdzony dyplomem, gdy zwykły okres studiów uniwersyteckich wynosi co najmniej cztery lata

lub

 • wykształcenie na poziomie odpowiadającym pełnemu cyklowi studiów uniwersyteckich, potwierdzone dyplomem, i odpowiednie doświadczenie zawodowe o długości co najmniej jednego roku, w przypadku gdy normalny czas trwania studiów uniwersyteckich wynosi co najmniej trzy lata,

lub,

 • jeżeli jest to uzasadnione interesem służby, równorzędne wykształcenie zawodowe.

Przed zatrudnieniem wybrani kandydaci / wybrane kandydatki, których nazwiska znajdują się w bazie danych, zostaną poproszeni/poproszone o dostarczenie dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu zgłoszenia (dyplomy, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające).

Dyplomy, zarówno wydane w państwie członkowskim UE, jak i w państwie trzecim, muszą być uznane przez oficjalny organ państwa członkowskiego UE, np. ministerstwo edukacji.

Osoby kandydujące mające dyplom wydany w państwie trzecim muszą przedstawić dokument potwierdzający równoważność tego dyplomu z dyplomami UE. Więcej informacji o uznawaniu kwalifikacji spoza UE można znaleźć w sieciach ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net).

Różnice między systemami edukacji zostaną wzięte pod uwagę. W tabeli umieszczonej w przewodniku przedstawiono przykłady minimalnego wymaganego poziomu wykształcenia.

ii. Znajomość języków

Od kandydatów/kandydatek wymagana jest gruntowna znajomość (co najmniej na poziomie C1) jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej (język 1): angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, estońskiego, fińskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, irlandzkiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, polskiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, szwedzkiego, węgierskiego lub włoskiego, Najlepiej jest wybrać w tym przypadku jako język 1 swój język ojczysty.

oraz

zadowalającą znajomość (co najmniej na poziomie B2) języka angielskiego lub francuskiego (język 2). Język 2 musi być językiem innym niż język 1. Jeżeli językiem 1 jest angielski lub francuski, wymagana jest zadowalająca znajomość (poziom B2) jednego z pozostałych 23 języków urzędowych Unii Europejskiej.

Uwaga: określone powyżej minimalne poziomy znajomości języków dotyczą wszystkich umiejętności językowych (mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie), o których mowa w formularzu zgłoszenia. Umiejętności te odpowiadają umiejętnościom określonym we wspólnym europejskim systemie opisu kształcenia językowego (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

 

Informujemy kandydatów/kandydatki, że dwie opcje języka 2 na potrzeby procedury tworzenia bazy danych, tj. język angielski i francuski, przyjęto w interesie służby, a w szczególności dla stanowisk administratora/administratorki ds. bezpieczeństwa ICT lub eksperta/ekspertki ds. bezpieczeństwa ICT.

Języki angielski lub francuski są językami najczęściej używanymi do wykonywania obowiązków wymienionych w punkcie 3 zaproszenia.

Dlatego też, aby zapewnić natychmiastową zdolność do wykonywania obowiązków, zatrudnione osoby kandydujące muszą być w stanie pracować i skutecznie porozumiewać się w języku angielskim lub francuskim.

iii. Wymagane doświadczenie zawodowe

Oprócz kwalifikacji, o których mowa w sekcji (4.b.i) powyżej, kandydaci/kandydatki muszą posiadać

 • w grupie zaszeregowania AD 6: co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe związane z obowiązkami określonymi w sekcji 3 powyżej;
 • w grupie zaszeregowania AD 8: co najmniej ośmioletnie doświadczenie zawodowe związane z obowiązkami określonymi w pkt 3.a lub 3.b powyżej.

5. Baza danych

Jeżeli

 • spełniasz ogólne warunki kwalifikowalności oraz
 • wypełniłeś/wypełniłaś formularz zgłoszenia na platformie APPLY4EP (zob. poniżej, „Zgłoszenia”) zgodnie z procedurą i w terminie,

twoje nazwisko zostanie umieszczone w bazie danych.

Decyzja o umieszczeniu twojego nazwiska będzie oparta wyłącznie na informacjach podanych w formularzu zgłoszenia i w załączonych dokumentach. Te informacje i dokumenty zostaną zweryfikowane w późniejszym terminie, jeżeli otrzymasz ofertę zatrudnienia.

6. Zgłoszenia – jak wyrazić zainteresowanie?

Zainteresowane osoby muszą wypełnić formularz zgłoszenia za pośrednictwem platformy internetowej APPLY4EP. Platforma ta jest jedyną drogą wyrażenia zainteresowania.

Po utworzeniu konta należy załączyć szczegółowy życiorys. Należy użyć formatu Europass (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1).

Następnie należy wypełnić resztę formularza zgłoszenia.     

Informacje te muszą być poparte dokumentami.

Należy wybrać grupę zaszeregowania, o którą się ubiegasz: AD 6 lub AD 8.

Wszelkie dodatkowe instrukcje dotyczące sposobu wyrażenia zainteresowania znajdują się w przewodniku załączonym do niniejszego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania.

Termin wyrażenia zainteresowania upływa 22 kwietnia 2024 r., godz. 17.00 (czasu brukselskiego / luksemburskiego). Należy przedstawić zgłoszenie za pośrednictwem platformy APPLY4EP. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, zostaną uznane za niedopuszczalne.

Umieszczenie nazwiska w bazie danych lub odbycie rozmowy lub testu selekcyjnego nie stanowi gwarancji otrzymania oferty pracy. Jeżeli zaistnieje możliwość zawarcia umowy, służby rekrutacyjne przeszukają bazę danych i wystosują zaproszenia dla kandydatów/kandydatek, których profil najlepiej odpowiada wymogom danego stanowiska. Jeżeli okaże się, że informacje podane przez osoby kandydujące są nieprawidłowe, zostaną one wykluczone z procedury, a ich nazwiska zostaną usunięte z bazy danych.

Parlament Europejski stosuje w swoich procedurach naboru rygorystyczną politykę równych szans, aby zagwarantować równe traktowanie wszystkich kandydatów.

Warunki pracy w instytucjach europejskich są określone w Warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje na temat organizacji pracy można znaleźć pod adresem: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20140501 (tytuł II) „Personel tymczasowy”.

Nabór nastąpi do grupy zaszeregowania AD 6 (pierwszy stopień) lub do grupy zaszeregowania AD 8 (pierwszy stopień). Wynagrodzenie podstawowe wynosi 6066,59 EUR dla grupy zaszeregowania AD 6 i 7766,14 EUR dla grupy zaszeregowania AD 8. Wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu podatkiem unijnym oraz innym odliczeniom przewidzianym w Regulaminie pracowniczym urzędników Unii Europejskiej. Jest zwolnione z podatków krajowych. Stopień zaszeregowania wybranych kandydatów/kandydatek może zależeć od ich doświadczenia zawodowego. Ponadto wynagrodzenie podstawowe jest – pod pewnymi warunkami – powiększane o dodatki.

Baza danych będzie ważna do 31 grudnia 2025 r. Jej ważność może zostać przedłużona decyzją organu powołującego. W przypadku przedłużenia ważności listy osoby kandydujące wpisane na nią zostaną powiadomione w stosownym czasie.