This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

UZAICINĀJUMS PAUST IEINTERESĒTĪBU IKT DROŠĪBAS ADMINISTRATORI (AD6/AD8)

Publikācijas beigas ārējā tīmekļa vietnē : 22/04/2024 17:00
Dienests : 12-Jauninājumu un tehnoloģiskā atbalsta ģenerāldirektorāts
Ref. : AMI ITEC 2023
Rokasgrāmata kandidātiem :

 

DATUBĀZES IZVEIDE

IKT drošības administratori (AD6) un IKT drošības eksperti (AD8) Briselē un Luksemburgā

Pagaidu darbinieki

 

1. Vispārīga informācija

Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariāts izsludina šo uzaicinājumu paust ieinteresētību, lai izveidotu datubāzi ar kandidātiem, kuri būtu ieinteresēti aizpildīt IKT drošības administratora vai IKT drošības eksperta vakanci.

Datubāze būs rezerves kandidātu saraksts iespējamai turpmākai IKT drošības administratoru vai IKT drošības ekspertu pieņemšanai darbā Eiropas Parlamentā. Izvēlētos kandidātus darbā pieņems galvenokārt Jauninājumu un tehnoloģiskā atbalsta ģenerāldirektorāts (DG ITEC).

Tiklīdz datubāze tiks izveidota, personas, kuras būs iekļautas datubāzē, saskaņā ar Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (PDNK) 2.b pantu varēs tikt izraudzītas par pagaidu darbiniekiem IKT drošības administratoru vai IKT drošības ekspertu amatā Inovāciju un tehnoloģiskā atbalsta ģenerāldirektorātā (DG ITEC). Atlasi veic saskaņā ar Parlamenta “Vispārīgo īstenošanas noteikumu, kas reglamentē Eiropas Parlamenta ierēdņu un pārējo darbinieku konkursus un atlases procedūras, pieņemšanu darbā un klasifikāciju”, 4. pantu (“Apvienotā komiteja” (COPAR)).

Eiropas Parlaments īsteno vienlīdzīgu iespēju politiku un pieņem kandidātu pieteikumus, nepieļaujot nekādu diskrimināciju, piemēram, diskrimināciju dzimuma, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpašību, valodas, ticības vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu, piederības nacionālai minoritātei, mantiskā stāvokļa, dzimšanas, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas, civilstāvokļa vai ģimenes stāvokļa dēļ.

Personām, kuras vēlas, lai viņu vārdi tiktu iekļauti datubāzē, ir jāiesniedz CV, platformā APPLY4EP jāizveido konts un jāaizpilda pieteikuma veidlapa. Lai to izdarītu, viņiem rūpīgi jāizlasa šis paziņojums, jānoklikšķina uz cilnes “Pieteikties tiešsaistē” un jāveic visi tiešsaistes pieteikšanās procedūras posmi. Tāpat ir rūpīgi jāizlasa rokasgrāmata, kas pievienota šim paziņojumam. Platformā APPLY4EP var izveidot tikai vienu kontu. Kontā reģistrētie persondati tiks apstrādāti, pilnībā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725, un tie arī turpmāk būs vajadzības gadījumā atjaunināmi. APPLY4EP platformā paziņojums par privātumu ir pieejams sākumlapā.

2. Amata apraksts

IKT drošības administratoram un IKT drošības ekspertam vajadzētu būt attiecīgai kompetencei vismaz vienā no šādām jomām:

 • galapunkta aizsardzība;
 • efektīvas aizsardzības nolūkā drošības pamatscenārija izstrāde un īstenošana;
 • drošības notikumu monitorings;
 • IKT drošības incidentu pārvaldība un drošības nodrošināšana;
 • ievainojamības pārvaldība;
 • publiskā pamatinfrastruktūra un kriptogrāfija;
 • drošības risku novērtēšana (t. i., rīku un palīdzības nodrošināšana dažādiem IT projektiem un palīdzība jaunas programmatūras novērtēšanā kiberdrošības kontekstā);
 • lietotāju informēšana par kiberdrošību (t. i., lietotāju informētības uzlabošana, izstrādājot ad hoc kiberdrošības kampaņas galalietotājiem un kiberdrošības prezentāciju izstrāde un sniegšana); palīdzības sniegšana saistībā ar sensitīvām misijām);
 • drošas programmatūras izstrādes cikls un rīcībpolitikas izstrāde IT drošības pārvaldības, riska un atbilstības jomā;
 • iestādes riska pārvaldība (atbalsts riska pārvaldītājiem, tostarp attiecībā uz riska reģistra uzturēšanu);
 • kiberdraudu informācijas vākšana un ziņošana;
 • drošības pasākumu īstenošana mākoņdatošanas vidēs;
 • drošības pasākumu īstenošana biroja produktivitātes programmatūras vidēs;
 • drošības kontroļu sagatavošana un automatizācija;
 • identitātes un piekļuves pārvaldība (IAM), priviliģētas piekļuves pārvaldība (PAM);
 • operētājsistēmas un datubāzes nostiprināšana;
 • datorkriminālistika;
 • tīkla drošība;
 • perimetra drošība;
 • lietu interneta drošība.

3. Pienākumi

 Saskaņā ar Parlamenta struktūrvienību un/vai vadības noteiktajām programmām un prioritātēm un atbildīgo amatpersonu vadībā:

 • apzināt, analizēt, izvērtēt, ziņot un novērst kiberdrošības riskus;
 • izmeklēt novirzes un darbības traucējumus, kas ietekmē IKT drošību, korelējot konstatētos notikumus;
 • integrēt IT drošību visu veidu IT sistēmu, tostarp mākoņdatošanas sistēmu, visā darbības ciklā;
 • pastāvīgi izvērtēt Eiropas Parlamenta drošības prasības, kā arī sekot tehnoloģiju uzraudzībai attiecīgajos tirgos, lai ierosinātu piemērotus risinājumus;
 • veikt vajadzību novērtējumus, priekšizpēti un funkcionālo un sistēmu analīzi darbības jomā;
 • pārstāvēt struktūrvienību projektu grupās, iekšējās un starpiestāžu darba grupās, profesionālajās struktūrās un/vai profesionālajās sanāksmēs;
 • vadīt un koordinēt konkrētus projektus.

Specifiskas vēlamās īpašības:

 • pastāvīga mācīšanās;
 • elastība;
 • komandas gars un vēlme sadarboties;
 • orientētība uz rezultātu;
 • uzticamība;
 • paškontroles un novērtēšanas spēja krīzes situācijās;
 • pedantiska pieeja;
 • uz problēmu atrisināšanu tendēta pieeja;
 • izturība.

Darba vide:

 • jābūt pieejamam ārpus darba vietas;
 • mainīgs un/vai elastīgs darba temps un laiks;
 • biežs darbs ārkārtas situācijās;
 • bieža saskare ar cilvēkiem Parlamentā un ārpus tā.

4. Atbilstība

Lai nākotnē jūs varētu pieņemt darbā uz kādu no vakantajiem amatiem, jums būs jāatbilst šādiem vispārīgajiem un specifiskajiem kritērijiem:

a. Vispārīgie kritēriji

 • jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts valstspiederīgajam;
 • jābūt izpildījušam valsts tiesību aktos noteiktās prasības attiecībā uz militāro dienestu;
 • jāuzrāda atbilstošas rekomendācijas par piemērotību attiecīgo pienākumu veikšanai.

b. Specifiskie kritēriji

i. Vajadzīgā kvalifikācija un prasmes

Attiecībā uz AD 6 pakāpi vismaz:

 • izglītības līmenis, kas atbilst pabeigtam vismaz trīs gadu universitātes studiju ciklam, ko apliecina attiecīgs diploms

vai

 • gadījumos, kad tas nepieciešams dienesta interesēs, — līdzvērtīgā līmeņa profesionālā sagatavotība.

Attiecībā uz AD 8 pakāpi vismaz:

 • izglītības līmenis, kas atbilst pabeigtam universitātes studiju ciklam, ko apliecina diploms, ja šo studiju parastais ilgums ir četri gadi vai vairāk,

vai

 • izglītības līmenis, kas atbilst pabeigtam universitātes studiju ciklam, ko apliecina diploms, un vismaz vienu gadu ilga attiecīga profesionālā pieredze, ja šo universitātes studiju parastais ilgums ir vismaz trīs gadi,

vai

 • gadījumos, kad tas nepieciešams dienesta interesēs, — līdzvērtīga līmeņa profesionālā sagatavotība.

Pirms pieņemšanas darbā atlasītos kandidātus, kuru vārdi tiks iekļauti datubāzē, lūgs iesniegt dokumentus, kas pamato pieteikuma veidlapā iekļauto informāciju (diplomus, sertifikātus un citus apliecinošus dokumentus).

Diplomi neatkarīgi no tā, vai tie ir izsniegti dalībvalstī vai valstī, kas nav ES dalībvalsts, ir jāatzīst Savienības dalībvalsts oficiālai iestādei, piemēram, Izglītības ministrijai.

Kandidātiem, kuru diplomi ir izsniegti valstī, kas nav ES dalībvalsts, jāiesniedz apliecinājums par to, kādiem ES diplomiem tie ir līdzvērtīgi. Sīkāku informāciju par trešo valstu kvalifikāciju atzīšanu varat atrast ENIC-NARIC tīklos (https://www.enic-naric.net/).

Tiks ņemtas vērā atšķirības starp izglītības sistēmām. Vajadzīgo pietiekamo diplomu piemēri ir norādīti rokasgrāmatā iekļautajā tabulā.

ii. Valodu zināšanas

Kandidātiem padziļināti jāpārvalda (vismaz C1 līmenī) viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām (1. valoda): angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru valoda. Šeit kā 1. valodu vēlams izvēlēties savu dzimto valodu;

un

apmierinoši (vismaz B2 līmenī) jāpārvalda angļu vai franču valoda (2. valoda). Pirmā valoda nedrīkst būt tā pati, kas prasītā otrā valoda. Ja 1. valoda ir angļu vai franču valoda, ir vajadzīgas apmierinošas zināšanas (B2 līmenis) vienā no citām 23 Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

Ņemiet vērā, ka iepriekš prasītie minimālie līmeņi attiecas uz katru valodas prasmes aspektu (runāšana, rakstīšana, klausīšanās, lasīšana), kas norādīts pieteikuma veidlapā. Šīs prasmes atbilst Eiropas vienotā valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmai (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

 

Kandidāti tiek informēti, ka šajā procedūrā datubāzes izveides vajadzībām konkrētās divas otrās valodas, t. i., angļu un franču valoda, ir izvēlētas dienesta interesēs, proti, tās ir svarīgas IKT drošības administratoru un IKT drošības ekspertu amatos strādājošajiem.

Faktiski angļu vai franču valoda ir tās valodas, ko visbiežāk izmanto uzaicinājuma 3. punktā uzskaitīto pienākumu pildīšanā.

Tādējādi, lai varētu nekavējoties sākt darbu, darbā pieņemtajiem kandidātiem ir jāspēj efektīvi strādāt un sazināties angļu vai franču valodā.

iii. Nepieciešamā profesionālā pieredze

Pēc 4. punkta b) apakšpunkta i) daļā minētās kvalifikācijas iegūšanas kandidātiem jābūt ieguvušiem

 • attiecībā uz AD 6 pakāpi: vismaz divu gadu profesionālo pieredzi, kas saistīta ar iepriekš 3. iedaļā minētajiem pienākumiem;
 • attiecībā uz AD 8 pakāpi: vismaz astoņu gadu profesionālo pieredzi, kas saistīta ar 3.a vai 3.b iedaļā minētajiem pienākumiem.

5. Datubāze

Ja jūs

 • atbilstat vispārīgajiem pieņemamības kritērijiem un
 • esat aizpildījuši pieteikuma veidlapu platformā APPLY4EP (sk. turpmāk “Pieteikums”) saskaņā ar procedūru un termiņā,

jūsu vārds tiks iekļauts datubāzē.

Iekļaušanas pamatā būs tikai informācija, kas sniegta pieteikuma veidlapā un pievienotajos dokumentos. Šī informācija un šie dokumenti tiks pārbaudīti vēlāk, ja jums tiks izteikts darbā pieņemšanas piedāvājums.

6. Pieteikumi — kā paust ieinteresētību?

Ieinteresētajām personām pieteikuma veidlapa jāaizpilda tiešsaistes platformā APPLY4EP. Ieinteresētību var paust tikai minētajā platformā.

Pēc konta izveides jums ir jāaugšupielādē detalizēts CV. Tam ir jāizmanto Europass formāts (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1).

Pēc tam jums jāaizpilda pieteikuma veidlapas atlikusī daļa.   

Informācijai jābūt pamatotai ar apliecinošiem dokumentiem.

Jums jāizvēlas pakāpe, kurai piesakāties: AD 6 vai AD 8.

Papildu norādījumus par to, kā izteikt interesi, varat atrast šim uzaicinājumam pievienotajā rokasgrāmatā.

Pieteikšanās termiņš ir 2024. gada 22. aprīlī, plkst. 17.00 (Briseles/Luksemburgas laiks). Lūdzu, piesakieties platformā APPLY4EP! Pēc minētā datuma saņemtie pieteikumi netiks pieņemti.

Jūsu vārda iekļaušana datubāzē vai intervijas un/vai atlases testa nokārtošana negarantē, ka tiks piedāvāts darbs. Ja atbrīvosies amata vieta, darbā pieņemšanas dienesti sameklēs informāciju datubāzē un nosūtīs uzaicinājumus kandidātiem, kuru profili vislabāk atbildīs attiecīgā amata prasībām. Ja izrādīsies, ka kandidātu sniegtā informācija ir nepareiza, viņi tiks izslēgti no procedūras un viņu vārdi tiks dzēsti no datubāzes.

Eiropas Parlaments savās atlases procedūrās piemēro stingru vienlīdzīgu iespēju politiku, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem.

Nodarbinātības ES iestādēs nosacījumi ir noteikti Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā (PDNK). Sīkāka informācija par darba noteikumiem ir pieejama šeit: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 (II sadaļa) “Pagaidu darbinieki”.

Darbā pieņemšana notiks AD 6 kategorijas pirmajā pakāpē vai AD 8 pirmajā pakāpē. Pamatalga ir 6066,59 EUR AD 6 pakāpē un 7766,14 EUR AD 8 pakāpē. Algai piemēro Savienības nodokli un citus ieturējumus, kas paredzēti Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā (PDNK). Algu ar valsts nodokļiem neapliek. Līmenis, kurā atlasītie kandidāti tiks pieņemti darbā, var tikt pielāgots atkarībā no profesionālās pieredzes. Turklāt pamatalgu ar atsevišķiem nosacījumiem papildina piemaksas.

Datubāze būs derīga līdz 2025. gada 31. decembrim. Tās derīgumu var pagarināt ar iecēlējinstitūcijas lēmumu. Šādā gadījumā sarakstā iekļautie atlasītie kandidāti tiks laikus par to informēti.