This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

RÉSZVÉTELI SZÁNDÉK KIFEJEZÉSÉRE IRÁNYULÓ FELHÍVÁS IKT-BIZTONSÁGI TANÁCSOSOK (AD6/AD8)

Publication end on external website : 22/04/2024 17:00
Szervezeti egység : 12-Innovációs és Technológiai Támogatási Főigazgatóság
Ref. : AMI ITEC 2023
Útmutató a pályázóknak :

 

ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSA

IKT-biztonsági tanácsosok (AD6) és IKT-biztonsági szakértők (AD8) Brüsszelben és Luxembourgban

Ideiglenes alkalmazottak

 

1. Általános tájékoztatás

Az Európai Parlament Főtitkársága meghirdeti a részvételi szándék kifejezésére irányuló jelen felhívást, amelynek célja, hogy létrehozza azon pályázók adatbázisát, akik érdeklődnek IKT-biztonsági tanácsosi vagy IKT-biztonsági szakértői álláshelyek betöltése iránt.

Az adatbázis az esetlegesen a jövőben az Európai Parlamenthez IKT-biztonsági tanácsosként vagy IKT-biztonsági szakértőként felveendő pályázók nevének összegyűjtésére szolgál. Ezeket a szakembereket elsősorban az Innovációs és Technológiai Támogatási Főigazgatóság (DG ITEC) veszi fel.

Az adatbázis létrehozását követően az adatbázisban szereplő személyeket ki lehet választani ideiglenes alkalmazottként IKT-biztonsági tanácsosi és IKT-biztonsági szakértői álláshelyek betöltésére az Innovációs és Technológiai Támogatási Főigazgatóságnál (DG ITEC), az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikke b) pontjának előírásaival összhangban. A kiválasztásra a versenyvizsgákat és a kiválasztási eljárásokat, valamint az Európai Parlament tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak felvételét és besorolását szabályozó általános végrehajtási rendelkezések 4. cikkének (Vegyes bizottság („COPAR”)) előírásaival összhangban kerül sor.

Az Európai Parlament az esélyegyenlőség politikáját alkalmazza, és a pályázatok elfogadásakor nem tesz semmilyen – nemen, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai tulajdonságokon, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más nézeteken, nemzeti kisebbséghez tartozáson, vagyoni helyzeten, születésen, fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon, családi állapoton vagy helyzeten alapuló – hátrányos megkülönböztetést.

Azon pályázóknak, akik szeretnék, hogy nevük szerepeljen az adatbázisban, be kell nyújtaniuk egy önéletrajzot és ki kell tölteniük a jelentkezési lapot az APPLY4EP platformon keresztül, kezdve egy fiók létrehozásával. Ehhez figyelmesen végig kell olvasniuk ezt az álláshirdetést, az „Online jelentkezés” gombra kell kattintaniuk és követniük kell az online jelentkezési eljárás lépéseit. Figyelmesen el kell olvasniuk az ezen álláshirdetés mellékletében található útmutatót is. Az APPLY4EP-n csak egy fiókot lehet létrehozni. A fiókban rögzített személyes adatok kezelésére az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet maradéktalan betartásával kerül sor, és az adatok módosíthatók maradnak, hogy frissíteni lehessen azokat. Az APPLY4EP adatvédelmi nyilatkozata elérhető a weboldalán.

2. A feladatkör leírása

Az IKT-biztonsági tanácsos vagy az IKT-biztonsági szakértő megfelelő képességekkel rendelkezik legalább a következő területek egyikén:

 • végpontvédelem;
 • biztonsági alapkövetelmények tervezése és megvalósítása hatékony védelem céljából;
 • biztonsági események nyomon követése;
 • IKT-biztonsági incidenskezelés és biztonsági garancia;
 • sebezhetőségek kezelése;
 • nyilvános kulcsú infrastruktúra és kriptográfia;
 • biztonsági kockázatok értékelése (azaz eszközök és segítség biztosítása különböző informatikai projektekhez, és segítségnyújtás új szoftverek értékeléséhez a kiberbiztonsággal összefüggésben);
 • kiberbiztonsági felhasználói tudatosság (azaz a felhasználók tudatosságának növelése a végfelhasználóknak szóló eseti kiberbiztonsági kampányok kidolgozása, valamint kiberbiztonsági bemutatók létrehozása és lebonyolítása révén; segítségnyújtás érzékeny feladatokkal összefüggésben);
 • biztonságos szoftverfejlesztési életciklus, és szabályzat kidolgozása az informatikai biztonsági kormányzás, kockázat és megfelelés területén;
 • vállalati kockázatkezelés (kockázatkezelők támogatása, többek között a kockázati nyilvántartás karbantartásában);
 • kiberfenyegetettséggel kapcsolatos információgyűjtés és jelentéstétel;
 • biztonsági intézkedések megvalósítása felhőkörnyezetben;
 • biztonsági intézkedések megvalósítása irodai szoftverkörnyezetben;
 • biztonsági ellenőrzések meghatározása és automatizálása;
 • felhasználóazonosítás és hozzáférés-kezelés (IAM), kiemelt hozzáférési jogok kezelése (PAM);
 • operációsrendszer- és adatbázis-megerősítés;
 • kiberkriminalisztika;
 • hálózatbiztonság;
 • perimétervédelem;
 • a dolgok internetének biztonsága;

3. Feladatok

 A Parlament szervei és/vagy igazgatása által meghatározott programokkal és elsődleges célokkal összhangban, és az illetékes tisztviselők felügyeletével:

 • kiberbiztonsági kockázatok azonosítása, elemzése, értékelése, az azokról való jelentéstétel, közlésük és kezelésük;
 • az IKT-biztonságra hatással lévő rendellenességek és hibás működés kivizsgálása, a feltárt események összefüggésbe hozása;
 • az informatikai biztonság beépítése az informatikai rendszerek minden típusának teljes életciklusába, beleértve a felhőalapú rendszereket is;
 • az Európai Parlament biztonsági követelményeinek folyamatos értékelése, valamint a technológia figyelése a jelentős piacokon megfelelő megoldások előterjesztése érdekében;
 • igényfelmérések, megvalósíthatósági tanulmányok és funkcionális és rendszerelemzések készítése a tevékenységi területen;
 • a szervezeti egység képviselete projektcsapatokban, belső és intézményközi munkacsoportokban, szakmai szervezetekben és/vagy szakértői üléseken;
 • konkrét projektek irányítása és koordinálása.

Keresett különleges képességek:

 • folyamatos fejlődés
 • rugalmasság
 • csapatszellem és együttműködés
 • eredményorientáltság
 • megbízhatóság
 • önellenőrzési és értékelési képesség válsághelyzetekben
 • precizitás,
 • problémamegoldó megközelítés
 • stressztűrő képesség

Munkakörnyezet:

 • rendelkezésre kell állni a munkahelyen kívül is
 • változó és/vagy rugalmas munkatempó és munkaórák
 • gyakori sürgős munkavégzés
 • sűrű belső és külső kapcsolattartás

4. Pályázati feltételek

Egy üres álláshelyre való esetleges felvételhez teljesítenie kell a következő általános és különleges feltételeket:

a. Általános feltételek

 • az Európai Unió valamelyik tagállamának állampolgára,
 • eleget tett kötelezettségeinek a katonai szolgálat teljesítésével kapcsolatos nemzeti jogszabályok tekintetében,
 • rendelkezik a meghirdetett munkakör ellátásához szükséges erkölcsi garanciákkal.

b. Különleges feltételek

i. Szükséges képzettségek és ismeretek

Az AD 6 besorolási fokozatnál alapkövetelmény:

 • legalább hároméves, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő, oklevéllel igazolt végzettség,

vagy

 • amennyiben szolgálati érdekből indokolt, ezzel egyenértékű szakmai képzés.

Az AD 8 besorolási fokozatnál legalább:

 • oklevéllel igazolt, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettség, ha az adott képzés szokásos ideje négy év vagy annál hosszabb,

vagy

 • oklevéllel igazolt, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettség és legalább egyéves megfelelő szakmai tapasztalat, ha az adott képzés szokásos ideje legalább három év.

vagy

 • amennyiben szolgálati érdekből indokolt, ezzel egyenértékű szakmai képzés.

Felvételük előtt az adatbázisban szereplő kiválasztott pályázóknak dokumentumokat kell bemutatniuk a jelentkezési lapon szereplő információk igazolására (oklevelek, bizonyítványok és egyéb igazoló dokumentumok).

Az okleveleket – függetlenül attól, hogy azokat valamely tagállamban vagy harmadik országban állították-e ki – valamely uniós tagállam hivatalos szervének, például oktatási minisztériumának el kell ismernie.

Azoknak a pályázóknak, akik nem uniós országban kiállított oklevéllel rendelkeznek, igazolniuk kell oklevelük uniós szintű egyenértékűségét. A nem uniós képesítések elismeréséről további információk találhatók az ENIC-NARIC hálózatokban (https://www.enic-naric.net).

Figyelembe vesszük az oktatási rendszerek közötti különbségeket. A szükséges minimumkövetelményekre vonatkozó példák a pályázóknak szóló útmutatóban szereplő táblázatban olvashatók.

ii. Nyelvismeret

A pályázóknak alaposan (legalább C1-es szinten) kell ismerniük az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét (1. nyelv): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén. Ajánlatos itt anyanyelvét kiválasztania 1. nyelvként.

és

kielégítően ismerniük kell (legalább B2-es szinten) az angol vagy a francia nyelvet (2. nyelv) A 2. nyelv nem lehet azonos az 1. nyelvvel. Amennyiben az 1. nyelv az angol vagy a francia, a pályázóknak kielégítően (B2-es szinten) kell ismerniük az Európai Unió többi 23 hivatalos nyelve közül egy másik nyelvet is.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fentiekben előírt minimális szintek a jelentkezési lapon szereplő valamennyi nyelvi készségre (beszéd, írás, olvasás, hallás utáni értés) vonatkoznak. Ezek a készségek megfelelnek a Közös Európai Nyelvi Referenciakeretben (https://europa.eu/europass/hu/common-european-framework-reference) meghatározottaknak.

 

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatbázis létrehozására irányuló eljárás során választható két második nyelv, azaz az angol vagy a francia meghatározása szolgálati érdekből, különösen az IKT-biztonsági tanácsosi és IKT-biztonsági szakértői álláshelyek betöltése céljából történt.

Valójában az angol vagy a francia a felhívás 3. pontjában felsorolt feladatok elvégzése során leggyakrabban használt nyelv.

Ennek megfelelően ahhoz, hogy a felvett pályázók haladéktalanul el tudják látni feladataikat, képesnek kell lenniük dolgozni és hatékonyan kommunikálni angolul vagy franciául. 

iii. Előírt szakmai tapasztalat

A pályázóknak a 4. szakasz b. pontjának i. alpontjában előírt végzettség megszerzését követően

 • az AD 6 besorolási fokozatnál: legalább kétéves, a fenti 3. szakaszban ismertetett feladatok jellegével összefüggő szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük;
 • az AD 8 besorolási fokozatnál: legalább nyolcéves, a fenti 3a. vagy 3b. szakaszban ismertetett feladatok jellegével összefüggő szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük;

5. Adatbázis

Amennyiben a pályázó

 • megfelel az általános pályázati feltételeknek, és
 • az eljárásnak megfelelően és határidőn belül az APPLY4EP platformon keresztül (lásd lejjebb a „Pályázatok” pontban) kitöltötte a jelentkezési lapot,

neve bekerül az adatbázisba.

A kiválasztás kizárólag a jelentkezési lapon és a csatolt dokumentumokban megadott információk alapján történik. Ezeket az információkat és dokumentumokat egy későbbi időpontban ellenőrizzük, amennyiben felvételi ajánlatot kap.

6. Pályázatok – hogyan kell kifejezni a részvételi szándékot?

Az érdeklődőknek ki kell tölteniük jelentkezési lapjukat az APPLY4EP online platformon keresztül. Jelentkezés kizárólag ezen a platformon keresztül nyújtható be.

Miután létrehozta fiókját, fel kell töltenie egy részletes önéletrajzot. Az Europass formátumot kell használnia (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1).

Ezután ki kell töltenie a jelentkezési lap többi részét.            

Az információkat igazoló dokumentumokkal kell alátámasztania.

Ki kell választania, hogy melyik besorolási fokozatra pályázik: AD 6-ra vagy AD 8-ra.

Részvételi szándékának kifejezésével kapcsolatban további információkat talál a részvételi szándék kifejezésére irányuló felhíváshoz mellékelt útmutatóban.

A részvételi szándék 2024. április 22., 17:00-ig fejezhető ki (brüsszeli/luxembourgi idő szerint). Kérjük, hogy jelentkezését az APPLY4EP platformon keresztül nyújtsa be. A fent említett időpont után beérkezett jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni.

Az, hogy az Ön neve szerepel az adatbázisban, vagy hogy elbeszélgetésen és/vagy felvételi teszten vett részt, nem jelent garanciát arra, hogy állást fogunk Önnek ajánlani. Amennyiben egy szerződéses hely megüresedik, a munkatársat kereső szervezeti egységek megtekintik az adatbázist, és behívják azokat a pályázókat, akiknek a profilja a legjobban megfelel az adott álláshely betöltéséhez szükséges követelményeknek. Amennyiben kiderül, hogy a pályázók által megadott információk nem helytállók, kizárjuk őket az eljárásból és nevüket töröljük az adatbázisból.

Az Európai Parlament szigorú esélyegyenlőségi politikát alkalmaz kiválasztási eljárásaiban, hogy garantálja az egyenlő bánásmódot valamennyi pályázó számára.

Az uniós intézményeknél való alkalmazás feltételeit az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek határozzák meg. A részletes munkafeltételek megtalálhatók az alábbi címen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 (II. cím) „Ideiglenes alkalmazottak”.

A felvétel az AD 6 besorolási fokozat első fizetési fokozatába vagy az AD 8 besorolási fokozat első fizetési fokozatába történik. Az alapilletmény az AD 6 besorolási fokozatnál 6066,59 EUR, míg az AD 8 besorolási fokozatnál 7766,14 EUR. Ezt az illetményt uniós adó és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben meghatározott más levonások terhelik. Az illetmény mentes a nemzeti adózás alól. A sikeres pályázók felvétele – szakmai tapasztalatuktól függően – történhet magasabb fizetési fokozatba is. Az alapilletményhez ezenkívül bizonyos feltételek mellett pótlékok járulnak.

Az adatbázis 2025. december 31-ig érvényes. Az adatbázis érvényessége a kinevezésre jogosult hatóság határozata alapján meghosszabbítható. Az utóbbi esetben az adatbázisban szereplők megfelelő időben értesítést kapnak.