This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

POZIV NA ISKAZ INTERESA ADMINISTRATORI/ADMINISTRATORICE U PODRUČJU SIGURNOSTI IKT-A (AD6/AD8)

Kraj publikacije na vanjskoj internetskoj stranici : 22/04/2024 17:00
Služba : 12-Glavna uprava za inovacije i tehnološku podršku
Ref. : AMI ITEC 2023
Vodič za kandidate :

 

USPOSTAVLJANJE BAZE PODATAKA

Administratori/administratorice u području sigurnosti IKT-a (AD6) i stručnjaci/stručnjakinje u području sigurnosti IKT-a (AD8) u Bruxellesu i Luxembourgu

Privremeno osoblje

 

1. Opće napomene

Tajništvo Europskog parlamenta objavljuje ovaj poziv na iskaz interesa radi uspostavljanja baze podataka kandidata koji su zainteresirani za slobodno radno mjesto administratora/administratorice u području sigurnosti IKT-a ili stručnjaka/stručnjakinje u području IKT-a.

Baza podataka služit će kao popis kandidata za moguće buduće zapošljavanje administratora/administratorica ili stručnjaka/stručnjakinja u području sigurnosti IKT-a u Europskom parlamentu. Ti se stručnjaci/stručnjakinje zapošljavaju prvenstveno u Glavnoj upravi za inovacije i tehnološku podršku (DG ITEC).

Nakon uspostavljanja baze podataka, osobe čije se ime nalazi u toj bazi podataka mogu biti odabrane u svojstvu privremenog službenika / privremene službenice kako bi popunile slobodna radna mjesta administratora/administratorice u području sigurnosti IKT-a ili stručnjaka/stručnjakinje u području sigurnosti IKT-a u Glavnoj upravi za inovacije i tehnološku podršku (DG ITEC), u skladu s odredbama članka 2.b Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije. Odabir se provodi u skladu s odredbama članka 4. („Zajednički odbor (COPAR)”) „Općih provedbenih odredbi kojima se uređuju postupci natječaja i odabira, zapošljavanje i platni razredi dužnosnika i ostalih službenika Europskog parlamenta”.

Europski parlament provodi politiku jednakih mogućnosti i prijave prihvaća bez diskriminacije na temelju roda, boje kože, etničkog ili društvenog podrijetla, genetskih karakteristika, jezika, vjere ili uvjerenja, političkih ili drugih stajališta, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invaliditeta, dobi, seksualne orijentacije, bračnog stanja ili obiteljske situacije.

Osobe koje žele da se njihova imena uvrste u bazu podataka moraju podnijeti životopis i ispuniti obrazac za prijavu putem platforme APPLY4EP, pri čemu najprije trebaju otvoriti račun. Da bi se prijavili, kandidati moraju pažljivo pročitati ovu obavijest, kliknuti na opciju „Prijaviti se preko interneta” i slijediti upute. Također bi trebali pažljivo pročitati vodič priložen ovoj obavijesti. Na platformi APPLY4EP može se otvoriti samo jedan račun. Osobni podaci zabilježeni na računu obrađuju se u punom skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća te se mogu mijenjati radi njihova ažuriranja. Izjava o zaštiti osobnih podataka za APPLY4EP dostupna je na početnoj stranici platforme.

2. Opis posla

Administratori/administratorice ili stručnjaci/stručnjakinje u području sigurnosti IKT-a trebali bi imati relevantne kompetencije u barem jednom od područja navedenih u nastavku:

 • zaštita krajnjih točaka;
 • osmišljavanje i primjena sigurnosnih smjernica za djelotvornu zaštitu;
 • praćenje sigurnosnih događaja;
 • upravljanje incidentima u području sigurnosti IKT-a i jamčenje sigurnosti;
 • upravljanje slabim točkama;
 • infrastruktura javnog ključa i kriptografija;
 • procjena sigurnosnog rizika (tj. pružanje alata i podrške za različite IT projekte te pomoć pri evaluaciji novog softvera u kontekstu kibersigurnosti);
 • informiranje korisnika o kibersigurnosti (tj. podizanje razine osviještenosti korisnika osmišljavanjem ad hoc kampanja o kibersigurnosti za krajnje korisnike te izrada i održavanje prezentacija o kibersigurnosti; pružanje podrške u kontekstu osjetljivih misija);
 • životni ciklus sigurnog razvoja softvera i razvoj politika u području upravljanja sigurnošću IT-a, rizika i usklađenosti;
 • upravljanje rizicima poduzeća (pružanje podrške službenicima za upravljanje rizikom, među ostalim u pogledu vođenja registra rizika);
 • prikupljanje informacija o kiberprijetnjama i izvješćivanje o njima;
 • provedba sigurnosnih mjera u okruženjima u oblaku;
 • provedba sigurnosnih mjera u okruženjima softvera za uredsku produktivnost;
 • utvrđivanje i automatizacija sigurnosnih kontrola;
 • upravljanje identitetima i pristupom (IAM), upravljanje povlaštenim pristupom (PAM);
 • jačanje otpornosti operativnih sustava i baza podataka;
 • računalna forenzika;
 • mrežna sigurnost;
 • sigurnost perimetra;
 • sigurnost interneta stvari.

3. Dužnosti

U skladu s programima i prioritetima koje su utvrdila tijela i/ili uprava Parlamenta te pod nadzorom odgovornih službenika:

 • utvrđivanje, analiza i evaluacija kibersigurnosnih rizika, izvješćivanje i komuniciranje o njima te njihovo rješavanje;
 • istraživanje anomalija i kvarova koji utječu na sigurnost IKT-a, povezivanje otkrivenih događaja;
 • integracija sigurnosti IKT-a u cijelom životnom ciklusu svih vrsta IT sustava, uključujući one u oblaku;
 • kontinuirana procjena sigurnosnih zahtjeva Europskog parlamenta, kao i nadziranje tehnologije na relevantnim tržištima kako bi se predložila odgovarajuća rješenja;
 • procjena potreba, izrada studija izvedivosti te provođenje analiza sustava u relevantnom području aktivnosti;
 • predstavljanje odjela u projektnim timovima, internim i međuinstitucijskim radnim skupinama i stručnim tijelima i/ili na stručnim sastancima;
 • vođenje i koordinacija određenih projekata.

Konkretne kompetencije koje se traže:

 • kontinuirano usavršavanje
 • fleksibilnost
 • timski duh i suradnja
 • usmjerenost na rezultate
 • pouzdanost
 • sposobnost samokontrole i procjene u kriznim situacijama
 • preciznost
 • usmjerenost na rješavanje problema
 • otpornost

Radno okruženje:

 • dostupnost i izvan radnog mjesta
 • promjenjiv i/ili fleksibilan ritam i radno vrijeme
 • česte hitne intervencije
 • čest kontakt s osobama unutar i izvan Parlamenta

4. Uvjeti za prijavu

Da bi bili prihvatljivi za moguće buduće zapošljavanje na slobodnom radnome mjestu, kandidati moraju zadovoljavati opće i posebne kriterije u nastavku:

a. Opći kriteriji

 • imati državljanstvo jedne od država članice Europske unije;
 • ispunjavati sve zakonske obaveze svoje države povezane sa služenjem vojnog roka;
 • dostaviti odgovarajuće potvrde kojima se dokazuje prikladnost za obavljanje dužnosti.

b. Posebni kriteriji

i. Potrebne kvalifikacije i vještine

Za platni razred AD 6 barem:

 • razina obrazovanja koja odgovara završenom sveučilišnom studiju u trajanju od najmanje tri godine potvrđena diplomom,

ili

 • ako je opravdano interesom službe, profesionalno osposobljavanje istovrijedne razine.

Za platni razred AD 8 barem:

 • razina obrazovanja koja odgovara završenom sveučilišnom studiju potvrđena diplomom ako je redovito trajanje sveučilišnog studija četiri godine ili više,

ili

 • razina obrazovanja koja odgovara završenom sveučilišnom studiju potvrđena diplomom i odgovarajuće radno iskustvo od najmanje jedne godine ako je redovno trajanje sveučilišnog studija najmanje tri godine

ili

 • ako je opravdano interesom službe, profesionalno osposobljavanje istovrijedne razine.

Prije zapošljavanja od odabranih kandidata čija su imena uvrštena u bazu podataka tražit će se da dostave dokumente kojima se potkrepljuju informacije sadržane u obrascu za prijavu (diplome, potvrde i drugi popratni dokumenti).

Bez obzira na to jesu li dodijeljene u državi članici ili zemlji koja nije članica EU-a, diplome moraju biti priznate od strane službenog tijela države članice Unije, kao što je ministarstvo obrazovanja države članice Unije.

Kandidati čije su diplome izdane u zemlji koja nije članica EU-a moraju dostaviti dokaz o jednakovrijednosti svoje diplome od strane nadležnog tijela države članice EU-a. Dodatne informacije o priznavanju kvalifikacija iz trećih zemalja možete pronaći preko mreže ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

U obzir će se uzeti razlike među obrazovnim sustavima. Primjeri minimalnih traženih kvalifikacija navedeni su u tablici priloženoj vodiču.

ii. Znanje jezika

Kandidati moraju izvrsno poznavati (najmanje na razini C1) jedan od službenih jezika Europske unije (jezik 1): bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, malteški, mađarski, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski ili talijanski. Preporučuje se da kandidati ovdje kao jezik 1 odaberu svoj materinski jezik

ili

na zadovoljavajućoj razini (najmanje na razini B2) poznavati engleski ili francuski (jezik 2). Jezik 2 mora biti različit od jezika 1. Ako je jezik 1 engleski ili francuski, potrebno je zadovoljavajuće poznavanje (razina B2) jednog od ostala 23 službena jezika Europske unije.

Navedena najniža tražena razina odnosi se na svaku od jezičnih kompetencija navedenih u prijavnici (usmeno i pismeno izražavanje, čitanje, slušanje). Riječ je o kompetencijama navedenim u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (https://europa.eu/europass/hr/common-european-framework-reference-language-skills).

 

Kandidati se obavještavaju da se odabir engleskog ili francuskog kao jezika 2 u svrhu ovog postupka uspostave baze podataka temelji na interesu službe i, posebno, radnih mjesta administratora/administratorica u području sigurnosti IKT-a i stručnjaka/stručnjakinja u području IKT-a.

Dužnosti navedene pod točkom 3. poziva na iskaz interesa najčešće se obavljaju na engleskom ili francuskom jeziku.

Stoga, kako bi odmah bili operativni, zaposleni kandidati moraju biti u stanju učinkovito raditi i komunicirati na engleskom ili francuskom jeziku.

iii. Potrebno radno iskustvo

Nakon stjecanja kvalifikacija navedenih u prethodnoj točki (4.b.i) kandidati moraju imati

 • za platni razred AD 6: najmanje dvije godine radnog iskustva relevantnog za dužnosti navedene pod točkom 3.;
 • za platni razred AD 8: najmanje osam godina radnog iskustva relevantnog za dužnosti navedene pod točkom 3.a ili 3.b.

5. Baza podataka

Ako kandidati

 • ispunjavaju opće uvjete za prijavu
 • te ako su ispunili obrazac za prijavu na platformi APPLY4EP (vidi „Podnošenje prijava” u nastavku) u skladu s pravilima i unutar zadanog roka,

njihovo će ime biti uključeno u bazu podataka.

Uključivanje imena kandidata temelji se isključivo na informacijama navedenima u obrascu i priloženim dokumentima. U slučaju zapošljavanja te će informacije i dokumenti biti naknadno provjereni.

6. Prijave – kako iskazati interes?

Zainteresirane osobe moraju ispuniti obrazac za prijavu putem platforme APPLY4EP. Prijava je moguća isključivo putem navedene platforme.

Nakon otvaranja računa kandidati moraju učitati detaljan životopis. Potrebno je koristiti format Europass (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1).

Kandidati nakon toga moraju do kraja ispuniti obrazac za prijavu.      

Informacije moraju biti potkrijepljene popratnom dokumentacijom.

Kandidati trebaju odabrati platni razred za koji se prijavljuju: AD 6 ili AD 8.

Dodatne informacije o iskazivanju interesa možete pronaći u vodiču priloženom ovom pozivu na iskaz interesa.

Rok za iskazivanje interesa je 22. travnja 2024. u 17:00 (po lokalnom vremenu u Bruxellesu i Luxembourgu). Obavezna je prijava putem platforme APPLY4EP. Iskazi interesa zaprimljeni nakon tog datuma neće biti prihvaćeni.

Uvrštavanje imena kandidata u bazu podataka ili ostvarivanje prolaznog uspjeha na razgovoru i/ili selekcijskom testu ne jamči zapošljavanje. Ako se otvori mogućnost zapošljavanja, službe za zapošljavanje pregledavaju bazu podataka i pozivaju kandidate čiji profil najbolje odgovara zahtjevima radnog mjesta. Ako se utvrdi da su navedeni podaci netočni, kandidate se isključuje iz daljnjeg postupka te se njihovo ime briše iz baze podataka.

Europski parlament u svojim postupcima odabira primjenjuje strogu politiku jednakih mogućnosti kako bi se zajamčilo jednako postupanje prema svim kandidatima.

Uvjeti rada u institucijama EU-a navedeni su u Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije. Pojedinosti o uvjetima rada možete pronaći na sljedećoj adresi: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN (glava II.) „Privremeno osoblje”.

Radno mjesto odgovara platnom razredu AD 6, prvom stupnju, ili platnom razredu AD 8, prvom stupnju. Osnovna mjesečna plaća iznosi 6 066,59 EUR za platni razred AD 6 i 7 766,14 EUR za platni razred AD 8. Od te se plaće oduzima porez Unije i ostali odbici utvrđeni u Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije, no oslobođena je plaćanja nacionalnog poreza. Stupanj unutar platnog razreda uspješnih kandidata može se prilagoditi ovisno o njihovu radnom iskustvu. Osim toga, uz osnovnu se plaću pod određenim uvjetima isplaćuju i dodaci.

Valjanost baze podataka istječe 31. prosinca 2025., no tijelo za imenovanje može je produžiti, o čemu će uspješni kandidati s popisa biti pravodobno obaviješteni.