This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

INDKALDELSE AF INTERESSETILKENDEGIVELSER IKT-SIKKERHEDSADMINISTRATOR (AD6/AD8)

Publication end on external website : 22/04/2024 17:00
Enhed : 12-Direction générale de l'innovation et du support technologique
Ref. : AMI ITEC 2023
Vejledning til ansøgere :

 

OPRETTELSE AF EN DATABASE

IKT-sikkerhedsadministrator (AD 6) og IKT-sikkerhedseksperter (AD 8) i Bruxelles og Luxembourg

Midlertidigt ansatte

 

1. Generelt

 Europa-Parlamentets Generalsekretariat offentliggør denne indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på oprettelse af en database over kandidater, der er interesserede i en ledig stilling som IKT-sikkerhedsadministrator eller IKT-sikkerhedsekspert.

Databasen vil fungere som en pulje af kandidater i forbindelse med eventuelle fremtidige ansættelser af IKT-sikkerhedsadministratorer og IKT-sikkerhedseksperter i Europa-Parlamentet. De pågældende specialister ansættes primært af Generaldirektoratet for Innovation og Teknologisk Støtte (GD ITEC).

Efter oprettelsen af databasen kan personer, som står opført heri, blive udvalgt som midlertidigt ansat ved besættelsen af ledige stillinger som IKT-sikkerhedsadministrator eller IKT-sikkerhedsekspert i Generaldirektoratet for Innovation og Teknologisk Støtte (GD ITEC) i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 2b i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (AØA). Udvælgelsen sker i henhold til bestemmelserne i artikel 4 (om Det Paritetiske Samarbejdsudvalg ("COPAR")) i Parlamentets "generelle gennemførelsesbestemmelser for udvælgelsesprøver og -procedurer, ansættelse og indplacering af Europa-Parlamentets tjenestemænd og øvrige ansatte".

Europa-Parlamentet har en ligestillingspolitik og tager imod ansøgninger uden forskelsbehandling på grund af køn, etnicitet, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske egenskaber, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering, civilstand eller familiesituation.

Personer, som ønsker at få deres navn i databasen, skal indsende deres CV og udfylde ansøgningsskemaet via platformen APPLY4EP efter først at have oprettet en konto. De bør forinden læse denne meddelelse nøje igennem, klikke på knappen "Søg online" og følge trinnene i onlineansøgningsproceduren. De bør også omhyggeligt læse den vejledning, der er vedføjet denne meddelelse. Der må kun oprettes én konto i APPLY4EP. De personoplysninger, som registreres på kontoen, vil blive behandlet i fuld overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 og kan til enhver tid ændres og ajourføres. Databeskyttelseserklæringen for APPLY4EP findes på hjemmesiden.

2. Jobbeskrivelse

IKT-sikkerhedsadministratoren eller IKT-sikkerhedseksperten skal være i besiddelse af relevante kompetencer på mindst ét af følgende områder:

 • Endpointbeskyttelse
 • Udformning og implementering af sikkerhedsbaselines til effektiv beskyttelse
 • Overvågning af sikkerhedshændelser
 • Håndtering af IKT-sikkerhedsincidenter og sikring af sikkerhed
 • Sårbarhedshåndtering
 • Offentlig nøgleinfrastruktur og kryptografi
 • Vurdering af sikkerhedsrisici (dvs. levere værktøjer og assistance til forskellige IT-projekter og bistå ved vurderingen af ny software med hensyn til cybersikkerhed)
 • Bevidsthed om cybersikkerhed hos brugere (dvs. øge brugernes bevidsthed gennem udvikling af ad hoc-cybersikkerhedskampagner for slutbrugere og udarbejde og holde oplæg om cybersikkerhed; bistå i forbindelse med følsomme opgaver)
 • Sikker softwareudviklingslivscyklus og politikudvikling inden for IT-sikkerhedsstyring, -risiko og -compliance (GRC)
 • Virksomhedsrisikostyring (support af de risikoansvarlige, herunder med vedligeholdelse af risikoregistret)
 • Indsamling og indrapportering af oplysninger om cybertrusler
 • Implementering af sikkerhedstiltag i cloudmiljøer
 • Implementering af sikkerhedstiltag i produktivitetssoftwaremiljøer
 • Definition og automatisering af sikkerhedskontroller
 • Identitets- og adgangsstyring (IAM), privilegeret adgangsstyring (PAM)
 • Hærdning af operativsystemer og databaser
 • Computerkriminalteknik
 • Netværkssikkerhed
 • Perimetersikkerhed
 • Sikkerhed i forbindelse med tingenes internet.

3. Arbejdsopgaver

I overensstemmelse med de programmer og prioriteter, der er fastlagt af Parlamentets organer og/eller ledelse, og under de ansvarlige tjenestemænds myndighed:

 • identificere, analysere, evaluere, indrapportere, kommunikere og håndtere cybersikkerhedsrisici
 • foretage undersøgelser af uregelmæssigheder og funktionelle fejl med konsekvenser for IKT-sikkerheden og fastslå årsagerne til fejlene
 • integrere IT-sikkerhed gennem livscyklussen for alle slags IT-systemer, herunder cloudbaserede
 • løbende vurdere Europa-Parlamentets sikkerhedskrav samt teknologiovervåge de relevante markeder med henblik på at foreslå passende løsninger
 • udføre behovsvurderinger, gennemførlighedsstudier og funktions- og systemanalyser inden for aktivitetsområdet
 • repræsentere enheden i projektteams, interne og interinstitutionelle arbejdsgrupper, i faglige organisationer og/eller på fagrelaterede møder
 • styre og koordinere specifikke projekter.

Specifikke kompetencer, som efterspørges:

 • Vilje til vedvarende at blive bedre
 • Fleksibilitet
 • Holdånd og samarbejdsvilje
 • Resultatorienterethed
 • Pålidelighed
 • Evne til selvkontrol og analyse i krisesituationer
 • Omhu
 • Evne til problemløsning
 • Robusthed.

Arbejdsmiljø:

 • Behov for at stå til rådighed uden for arbejdsstedet
 • Arbejdstempo og arbejdstid varierer og/eller er fleksible
 • Løsning af arbejdsopgaver under tidspres forekommer hyppigt
 • Hyppig kontakt med folk i og uden for Europa-Parlamentet.

4. Adgangsbetingelser

For at komme i betragtning ved besættelsen af en fremtidig ledig stilling, skal du opfylde følgende generelle og specifikke krav:

a. Generelle kriterier

 • være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater
 • have opfyldt dine forpligtelser efter de gældende nationale love om værnepligt
 • opfylde de vandelskrav, der stilles for at varetage de beskrevne opgaver.

b. Specifikke krav

i. Nødvendige kvalifikationer og færdigheder

For lønklasse AD 6 som minimum:

 • et uddannelsesniveau svarende til afsluttede universitetsstudier af mindst tre års varighed med bevis for afsluttet uddannelse

eller

 • erhvervsuddannelse på et tilsvarende niveau, hvis det er berettiget i tjenestens interesse.

For lønklasse AD 8 som minimum:

 • et uddannelsesniveau svarende til afsluttede universitetsstudier med bevis for afsluttet uddannelse, når den normale varighed af universitetsuddannelsen er fire år eller derover

eller

 • et uddannelsesniveau svarende til afsluttede universitetsstudier med bevis for afsluttet uddannelse og relevant erhvervserfaring af mindst ét års varighed, når den normale varighed af universitetsuddannelsen er mindst tre år

eller

 • erhvervsuddannelse på et tilsvarende niveau, hvis det er berettiget i tjenestens interesse.

Før en eventuel ansættelse vil de kandidater, der er opført i databasen, blive anmodet om at fremlægge dokumentation for oplysningerne i ansøgningsskemaet (eksamensbeviser, attester m.v.).

Eksamensbeviser skal, uanset om de er udstedt i en medlemsstat eller i et tredjeland, være anerkendt af et officielt organ i en EU-medlemsstat, f.eks. undervisningsministeriet.

Ansøgere med eksamensbeviser fra lande uden for EU skal vedlægge deres ansøgning en EU-ækvivalent for deres eksamensbeviser. Du kan finde yderligere oplysninger om anerkendelse af kvalifikationer fra lande uden for EU i ENIC-NARIC-netværkene (https://www.enic-naric.net/).

Der vil blive taget hensyn til forskellene mellem uddannelsessystemer. Tabellen i vejledningen indeholder eksempler på de kvalifikationer, der som minimum kræves.

ii. Sprogkundskaber

Kandidaterne skal have indgående kendskab (mindst niveau C1) til et af Den Europæiske Unions officielle sprog (sprog 1): bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, irsk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk eller ungarsk. Det er hensigtsmæssigt, at du vælger dit modersmål som sprog 1.

og

et tilfredsstillende kendskab (mindst niveau B2) til engelsk eller fransk (sprog 2). Sprog 2 skal være forskelligt fra sprog 1. Hvis sprog 1 er engelsk eller fransk, kræves der et tilfredsstillende kendskab (niveau B2) til et af Den Europæiske Unions 23 øvrige officielle sprog.

Bemærk, at de minimumsniveauer, der kræves ovenfor, gælder for hver af de sproglige færdigheder (tale, skrive, læse, lytte), som nævnes i ansøgningsskemaet. Disse færdigheder svarer til dem, der er angivet i den fælles europæiske referenceramme for sprog (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

 

Kandidaterne oplyses om, at de to sprog, der er anført som mulige sprog 2 i forbindelse med denne procedure for oprettelse af en database, nemlig engelsk og fransk, er blevet fastlagt i tjenestens interesse og navnlig med henblik på stillingerne som IKT-sikkerhedsadministratorer og IKT-sikkerhedseksperter.

Engelsk og fransk er de sprog, som almindeligvis benyttes til de arbejdsopgaver, der er omtalt under indkaldelsens punkt 3.

For at kunne varetage deres arbejdsopgaver fra dag ét skal de rekrutterede kandidater derfor være i stand til at arbejde og kommunikere effektivt på engelsk eller fransk.

iii. Nødvendig erhvervsfaring

Efter at have erhvervet de kvalifikationer, der er nævnt i punkt 4.b.i ovenfor, skal ansøgerne have

 • for lønklasse AD 6: mindst to års erhvervserfaring med relevans for de arbejdsopgaver, der fremgår af afsnit 3 ovenfor
 • for lønklasse AD 8: mindst otte års erhvervserfaring med relevans for de arbejdsopgaver, der fremgår af afsnit 3.a eller 3.b ovenfor.

5. Database

Hvis du

 • opfylder de generelle adgangskriterier
 • har udfyldt ansøgningsformularen via APPLY4EP-platformen (se nedenfor under ("Ansøgninger"), fulgt proceduren og overholdt fristen

vil dit navn komme med i databasen.

Opførelsen af dit navn i databasen vil udelukkende være baseret på oplysningerne i ansøgningsskemaet og den vedføjede dokumentation. Oplysningerne og dokumenterne vil blive kontrolleret på et senere tidspunkt, hvis du bliver tilbudt ansættelse.

6. Ansøgninger – sådan tilkendegiver du din interesse

Interesserede skal udfylde ansøgningsskemaet via onlineplatformen APPLY4EP. Interessetilkendegivelser kan kun indgives via denne platform.

Når du har oprettet din konto, skal du uploade et detaljeret CV. Hertil skal du anvende Europass-formatet (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1).

Derefter udfylder du resten af ansøgningsskemaet.  

Oplysningerne skal godtgøres ved hjælp af dokumentation.

Du skal nu vælge, hvilken lønklasse du vil søge om ansættelse i: AD 6 eller AD 8.

I vejledningen, som er vedføjet denne indkaldelse af interessetilkendegivelser, er der yderligere anvisninger på, hvordan du tilkendegiver din interesse.

Fristen for indgivelse af interessetilkendegivelser er den 22. april 2024, kl. 17.00 (lokal tid i Bruxelles/Luxembourg). Ansøg venligst ved hjælp af APPLY4EP-platformen. Interessetilkendegivelser, som modtages efter den nævnte dato, tages ikke i betragtning.

At dit navn står i databasen, eller at du består en samtale og/eller en udvælgelsesprøve, er ingen garanti for, at du vil få tilbudt et job. Hvis en stilling bliver ledig, vil ansættelsestjenesterne søge i databasen og indkalde de kandidater, hvis profil svarer bedst til den stilling, der skal besættes. Hvis det konstateres, at de kvalifikationer, de pågældende har oplyst, ikke er korrekte, vil de blive udelukket fra proceduren og deres navn fjernet fra databasen.

Europa-Parlamentet fører en streng ligestillingspolitik i sine udvælgelsesprocedurer for at sikre, at alle ansøgere behandles lige.

Ansættelsesvilkårene i EU-institutioner er fastlagt i "ansættelsesvilkår for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union" (AØA). De fuldstændige oplysninger om arbejdsvilkårene kan findes på:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 (Afsnit II) "Midlertidigt ansatte".

Ansættelse sker i lønklasse AD 6, første trin, eller i lønklasse AD 8, første trin. Grundlønnen er i lønklasse AD 6 på 6 066,59 EUR og i lønklasse AD 8 7 766,14 EUR. Herfra trækkes der EU-skat og andre tilbageholdelser i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (AØA). Lønnen er fritaget for national beskatning. Løntrinnet, hvorpå de udvalgte ansøgere ansættes, kan dog tilpasses alt efter deres erhvervserfaring. Grundlønnen vil i visse tilfælde endvidere blive forhøjet med tillæg.

Databasen gælder til den 31. december 2025. Gyldigheden kan forlænges ved afgørelse truffet af ansættelsesmyndigheden. Hvis den bliver forlænget, vil ansøgerne på listen få meddelelse herom i god tid.