This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

VÝZVA K VYJÁDŘENÍ ZÁJMU SPRÁVCI ZABEZPEČENÍ IKT (AD6/AD8)

Nabídka zveřejněna na externích internetových stránkách do : 22/04/2024 17:00
Útvar : 12-Generální ředitelství pro inovaci a technickou podporu
Značka : AMI ITEC 2023
Pokyny pro uchazeče :

 

VYTVOŘENÍ DATABÁZE

Správci zabezpečení IKT (AD6) a odborníci na zabezpečení IKT (AD8) v Bruselu a Lucemburku

Dočasní zaměstnanci

 

1. Obecné poznámky

Sekretariát Evropského parlamentu vydává tuto výzvu k vyjádření zájmu s cílem vytvořit databázi uchazečů se zájmem o volná pracovní místa správců zabezpečení IKT nebo odborníků na zabezpečení IKT.

Tato databáze bude sloužit jako rezervní seznam uchazečů pro případný budoucí nábor správců zabezpečení IKT nebo odborníků na zabezpečení IKT do Evropského parlamentu. Tyto specialisty přijímá obzvláště generální ředitelství pro inovace a technickou podporu (GŘ ITEC).

Po vytvoření databáze mohou být osoby, jejichž jméno je uvedeno v databázi, vybrány v souladu s článkem 2b pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie jako dočasní zaměstnanci na volná pracovní místa správců zabezpečení IKT nebo odborníků na zabezpečení IKT v rámci generálního ředitelství pro inovace a technickou podporu (GŘ ITEC). Výběr se provádí v souladu s ustanoveními článku 4 obecných prováděcích ustanovení týkajících se konkurzů a výběrových řízení, přijímání a zařazování úředníků a ostatních zaměstnanců Evropského parlamentu do platových tříd (smíšený výbor („COPAR“)).

Evropský parlament uplatňuje politiku rovných příležitostí a přijímá přihlášky bez jakékoli diskriminace na základě genderu, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických či jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, rodinného stavu nebo rodinné situace.

Zájemci o zařazení do databáze by si měli nejprve vytvořit účet na platformě APPLY4EP a poté prostřednictvím této platformy zaslat svůj životopis a vyplnit přihlášku. Za tímto účelem by si měli pečlivě přečíst toto oznámení, kliknout na „Zaslat přihlášku on-line“ a řídit se postupem pro přihlašování on-line. Rovněž by si měli pozorně přečíst příručku pro uchazeče, která je přiložena k tomuto oznámení. Na platformě APPLY4EP si zájemce může zřídit jen jeden účet. Osobní údaje zaznamenané v rámci tohoto účtu budou zpracovány v plném souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 a bude možné je nadále měnit, a tedy aktualizovat. Prohlášení o ochraně osobních údajů na platformě APPLY4EP je k dispozici na její domovské stránce.

2. Pracovní náplň

Správce zabezpečení IKT a odborník na zabezpečení IKT by měl mít příslušné kompetence alespoň v jedné z těchto oblastí:

 • ochrana koncového bodu;
 • navrhování a implementace bezpečnostních základen pro účinnou ochranu;
 • sledování bezpečnostních událostí;
 • řízení bezpečnostních incidentů a bezpečnostní záruky v rámci IKT;
 • řízení zranitelností;
 • klíčová veřejná infrastruktura a kryptografie;
 • posuzování bezpečnostních rizik (tj. poskytování nástrojů a podpory pro různé IT projekty a pomoc při hodnocení nového softwaru v souvislosti s kybernetickou bezpečností);
 • informovanost uživatelů o kybernetické bezpečnosti (tj. zvyšování informovanosti uživatelů prostřednictvím osvětových kampaní o kybernetické bezpečnosti pořádaných ad hoc pro koncové uživatele a příprava a provádění prezentací na téma kybernetické bezpečnosti; poskytování podpory v souvislosti s citlivými úkoly);
 • bezpečný životní cyklus vývoje softwaru a příprava postupů v oblasti řízení bezpečnosti IT, rizik IT a zajišťování bezpečnosti IT;
 • řízení podnikových rizik (podpora rizikových manažerů včetně vedení rejstříku rizik)
 • shromažďování informací o kybernetických hrozbách a podávání zpráv o těchto hrozbách;
 • provádění bezpečnostních opatření v cloudovém prostředí;
 • provádění bezpečnostních opatření v softwarovém prostředí pro zvýšení produktivity práce v kanceláři;
 • definování a automatizace bezpečnostních kontrol;
 • správa identity a přístupu (IAM), řízení privilegovaného přístupu (PAM);
 • bezpečnostní konfigurace operačních systémů a databází;
 • počítačová forenzní věda;
 • bezpečnost sítě;
 • vnější zabezpečení;
 • bezpečnost internetu věcí.

3. Povinnosti

V souladu s programy a prioritami stanovenými orgány nebo vedením Parlamentu a pod dohledem odpovědných úředníků:

 • identifikace, analýza, posuzování, nahlašování, oznamování a řešení kybernetických bezpečnostních rizik;
 • zkoumání anomálií a chybného fungování s dopadem na bezpečnost IKT, hledání souvislostí mezi zjištěnými událostmi;
 • integrace aspektu bezpečnosti IT do všech druhů IT systémů, včetně systémů založených na cloudu, v průběhu celého životního cyklu;
 • neustálé posuzování bezpečnostních nároků Evropského parlamentu a sledování nabídky technologií na příslušných trzích s cílem předkládat vhodná řešení;
 • posuzování potřeb, vypracovávání studií proveditelnosti a funkčních a systémových analýz v dané oblasti činnosti;
 • zastupování útvaru v projektových týmech, v interních i interinstitucionálních pracovních skupinách, v profesních subjektech nebo na schůzích subjektů působících v daném oboru;
 • vedení a koordinace konkrétních projektů.

Konkrétní požadované schopnosti:

 • soustavné zdokonalování
 • flexibilita
 • týmový duch a spolupráce
 • zaměření na výsledky
 • spolehlivost
 • schopnost sebekontroly a sebehodnocení v krizových situacích
 • precizní přístup
 • přístup orientovaný na řešení problémů
 • odolnost

Pracovní prostředí:

 • nutnost být k dispozici mimo pracovní místo
 • proměnlivé nebo flexibilní pracovní tempo a pracovní doba
 • častá mimořádná pracovní doba
 • časté kontakty s lidmi v Parlamentu i mimo Parlament

4. Požadavky na přijetí

K zahrnutí mezi případné budoucí uchazeče o volné pracovní místo je třeba splnit tato obecná a specifická kritéria:

a. Obecná kritéria

 • být státním příslušníkem jednoho z členských států Evropské unie;
 • mít splněny veškeré zákonné povinnosti týkající se vojenské služby;
 • prokázat morální způsobilost vyžadovanou pro výkon předpokládaných funkcí.

b. Specifická kritéria

i. Požadované vzdělání a dovednosti

Na platovou třídu AD 6 přinejmenším:

 • vzdělání na úrovni, která odpovídá dokončenému vysokoškolskému vzdělání v délce nejméně tří let, doložené diplomem,

nebo,

 • pokud je to odůvodněno služebním zájmem, odborná příprava odpovídající úrovně.

Na platovou třídu AD 8 přinejmenším:

 • vzdělání na úrovni, která odpovídá dokončenému vysokoškolskému studiu doloženému diplomem, pokud je běžná délka tohoto vysokoškolského vzdělávání nejméně čtyři roky,

nebo

 • vzdělání na úrovni, která odpovídá dokončenému vysokoškolskému studiu doloženému diplomem, a odpovídající nejméně roční odborná praxe, pokud je běžná délka tohoto vysokoškolského vzdělávání nejméně tři roky,

nebo,

 • pokud je to odůvodněno služebním zájmem, odborná příprava odpovídající úrovně.

Před přijetím do pracovního poměru budou vybraní uchazeči, jejichž jména jsou uvedena v databázi, požádáni, aby předložili dokumenty dokládající informace uvedené v přihlášce (diplomy, osvědčení a další doklady).

Diplomy, ať už vydané v členském státě nebo v zemi mimo EU, musí být uznány oficiálním orgánem členského státu EU, jako je ministerstvo školství.

Uchazeči, kteří jsou držiteli diplomů vydaných v zemích mimo EU, musí předložit doklad o rovnocennosti diplomu s diplomem vydaným v EU. Další informace o uznávání kvalifikací ze zemí mimo EU jsou uvedeny v sítích ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net).

Odlišnosti mezi vzdělávacími systémy budou zohledněny. Příklady minimální požadované kvalifikace jsou uvedeny v tabulce v příručce pro uchazeče.

ii. Jazykové znalosti

Uchazeči musejí mít důkladnou znalost (alespoň na úrovni C1) jednoho úředního jazyka Evropské unie (jazyk 1): angličtiny, bulharštiny, češtiny, dánštiny, estonštiny, finštiny, francouzštiny, chorvatštiny, irštiny, italštiny, litevštiny, lotyštiny, maďarštiny, maltštiny, němčiny, nizozemštiny, polštiny, portugalštiny, rumunštiny, řečtiny, slovenštiny, slovinštiny, španělštiny nebo švédštiny. Zde je vhodné zvolit jako jazyk 1 Váš rodný jazyk.

Mimoto musí mít uchazeči uspokojivou znalost (alespoň na úrovni B2) angličtiny nebo francouzštiny (jazyk 2). Jazyk 2 musí být odlišný od jazyka 1. V případě, že je jazykem 1 angličtina nebo francouzština, vyžaduje se dostatečná znalost (úroveň B2) jednoho z ostatních 23 úředních jazyků Evropské unie.

Upozorňujeme na to, že minimální úroveň požadovaných znalostí se vztahuje na všechny oblasti jazykových dovedností (mluvení, psaní, čtení, poslech) uvedené v přihlášce. Tyto dovednosti odpovídají dovednostem uvedeným ve společném evropském referenčním rámci pro jazyky (https://europa.eu/europass/cs/common-european-framework-reference).

 

Upozorňujeme uchazeče, že uvedené dvě možnosti týkající se druhého jazyka, tedy angličtina nebo francouzština, byly u tohoto řízení, jehož účelem je vytvoření databáze, stanoveny ve služebním zájmu, a to konkrétně v souvislosti s pracovními místy správců zabezpečení IKT a odborníků na zabezpečení IKT.

Angličtina nebo francouzština jsou totiž jazyky, které jsou nejčastěji používány při plnění povinností uvedených v bodu 3 této výzvy k vyjádření zájmu.

Přijatí uchazeči musí být tedy schopni účinně pracovat a komunikovat v angličtině nebo ve francouzštině, aby mohli okamžitě začít pracovat.

iii. Požadovaná odborná praxe

Po dosažení výše specifikované kvalifikace (v bodu 4.b.i) musí mít

 • uchazeči o platovou třídu AD 6: alespoň dvouletou odbornou praxi související s pracovní náplní, jež je specifikována výše v bodu 3;
 • uchazeči o platovou třídu AD 8: alespoň osmiletou odbornou praxi související s pracovní náplní, jež je specifikována výše v bodech 3 nebo 3.b.

5. Databáze

Pokud

 • splňujete obecná kritéria pro přijetí a
 • vyplnil/a jste formulář přihlášky na platformě APPLY4EP (viz níže „Přihlášky“) stanoveným postupem a do stanoveného termínu,

Vaše jméno bude zařazeno do databáze.

Zařazení do databáze bude provedeno výhradně na základě informací uvedených v přihlášce a v přiložených dokumentech. Tyto informace a dokumenty budou ověřeny později, pokud vám bude nabídnuto přijetí do zaměstnání.

6. Přihlášky – jak vyjádřit zájem?

Zájemci musí vyplnit přihlášku prostřednictvím internetové platformy APPLY4EP. Zájem o pracovní místo lze vyjádřit pouze prostřednictvím této platformy.

Po vytvoření účtu musíte nahrát podrobný životopis, a to ve formátu Europass (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1).

Poté musíte vyplnit zbývající části přihlášky.           

Uváděné informace je třeba doložit odpovídajícími doklady.

Musíte zvolit platovou třídu, o kterou se ucházíte: AD 6 nebo AD 8.

Veškeré další pokyny k tomu, jak vyjádřit zájem o pracovní místo, naleznete v příručce pro uchazeče, která tvoří přílohu této výzvy k vyjádření zájmu.

Lhůta stanovená pro vyjádření zájmu končí dne 22. dubna 2024 17:00 (bruselského/lucemburského času). Přihlášku podejte, prosím, prostřednictvím platformy APPLY4EP. Přihlášky, které obdržíme po tomto termínu, nebudou přijaty.

Zařazení Vašeho jména do databáze nebo úspěšné absolvování pohovoru nebo výběrového testu nezaručuje, že Vám bude nabídnuto pracovní místo. Pokud bude k dispozici pracovní místo, přijímající útvary nahlédnou do databáze a pozvou uchazeče, jejichž profil nejlépe odpovídá požadavkům daného pracovního místa. Ukáže-li se, že informace, které uchazeči poskytli, jsou nesprávné, budou z výběrového řízení vyloučeni a jejich jména budou z databáze odstraněna.

Evropský parlament ve svých výběrových řízeních důsledně uplatňuje politiku rovných příležitostí s cílem zaručit všem uchazečům rovné zacházení.

Pracovní podmínky zaměstnanců orgánů a institucí EU jsou stanoveny v pracovním řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie. Úplné informace o pracovních ujednáních naleznete zde:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 (hlava II) „Dočasní zaměstnanci“.

Vybraný kandidát bude zařazen do platové třídy AD 6 prvního platového stupně nebo do platové třídy AD 8 prvního platového stupně. Základní plat platové třídy AD 6 činí 6 066,59 EUR a platové třídy AD 8 7 766,14 EUR. Tento plat podléhá zdanění ze strany Unie a dalším odvodům stanoveným v pracovním řádu ostatních zaměstnanců Evropské Unie (CEOS). Z platu se neplatí daň v členských státech. Platový stupeň, do něhož budou úspěšní uchazeči přijati, může být nicméně upraven v závislosti na jejich odborné praxi. Kromě toho je základní plat za určitých podmínek navýšen o příspěvky.

Databáze bude platná do 31. prosince 2025. Její platnost může být prodloužena rozhodnutím orgánu oprávněného ke jmenování. V tomto případě o tom budou úspěšní uchazeči zařazení na seznam včas informováni.