This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

UPPRÄTTANDE AV EN DATABAS KONTRAKTSANSTÄLLDA (TJÄNSTEGRUPP IV) PÅ KOMMUNIKATIONSOMRÅDET: PRESSEKRETERARE OCH COMMUNITY MANAGER

Enhet : 06-Generaldirektoratet för kommunikation
Ref. : COMM IV 2022
Handledningen för sökande :

INBJUDAN ATT ANMÄLA INTRESSE

UPPRÄTTANDE AV EN DATABAS

Kontraktsanställda (tjänstegrupp IV) på kommunikationsområdet:

Pressekreterare och community manager

 

 1. Allmänna anmärkningar

Europaparlamentets generalsekretariat utfärdar detta meddelande i syfte att upprätta en databas över sökande (kontraktsanställda i tjänstegrupp IV) på kommunikationsområdet vid generaldirektoratet för kommunikation (GD COMM).

Databasen kommer att fungera som en pool av sökande för eventuell framtida rekrytering i EU:s medlemsstater (Europaparlamentets förbindelsekontor).

När databasen väl har upprättats kan personer som har anmält intresse väljas ut till lediga tjänster för kontraktsanställda för övriga uppgifter vid GD COMM, i enlighet med bestämmelserna i artikel 3b i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Urvalet sker i enlighet med bestämmelserna i artikel 7 (om en gemensam kommitté för urval av kontraktsanställda för övriga uppgifter) och artikel 8 (om urvalsförfarandet för kontraktsanställda) i parlamentets allmänna genomförandebestämmelser för uttagningsprov och urvalsförfaranden för rekrytering och klassificering av tjänstemän och övriga anställda vid Europaparlamentet.

Europaparlamentet tillämpar en politik för lika möjligheter och välkomnar sökande oberoende av kön, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politiska eller andra åsikter, tillhörighet till en nationell minoritet, ekonomiska tillgångar, börd, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, civilstånd eller familjesituation.

Personer som är intresserade av att få sina namn upptagna i databasen uppmanas att lämna in cv och fylla i ansökningsformuläret via plattformen APPLY4EP, genom att först skapa ett konto. För att göra det bör de läsa igenom detta meddelande noggrant, klicka på fliken ”Ansök online” och följa stegen i det webbaserade ansökningsförfarandet. De bör också noggrant ta del av den handledning som bifogas detta meddelande. Endast ett konto får skapas i APPLY4EP. De personuppgifter som registreras i kontot kommer att behandlas i full överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 och kommer att kunna ändras framöver, så att de kan hållas uppdaterade. Meddelandet om skydd av personuppgifter för APPLY4EP hittar du på plattformens webbsida.

 

 1. Arbetsuppgifter

GD COMM:s uppdrag är att stärka EU:s anseende genom att visa upp dess demokratiska legitimitet, som kommer till uttryck i Europaparlamentet, eftersom parlamentets demokratiska makt och inflytande vilar på mandatet från väljarna i samtliga medlemsstater. Alla beslut som fattas av EU har stor inverkan på medborgarna. GD COMM har som främsta mål att tillhandahålla fullständig och opartisk information till medborgare och medier om parlamentets arbete och att ge medborgarna möjlighet att engagera sig i den europeiska demokratiska processen. För att uppnå dessa mål har GD COMM ett antal viktiga kanaler för att sprida information om vad parlamentet gör och står för, bland annat presskontakter, förbindelsekontor i medlemsstaterna, besökstjänster, traditionella och internetbaserade betalmedier, offentliga och privata nätverk för informationsförmedlare och en community av engagerade medborgare och influerare.

Dessutom bistår GD COMM ledamöterna i deras kommunikationsverksamhet och tillhandahåller parlamentets politiska myndigheter expertstöd och rådgivning på kommunikationsområdet.

GD COMM söker

a) Pressekreterare

b) Community manager

På medlemsstaternas förbindelsekontor kan pressekreterare och community manager få i uppdrag att utföra en eller flera av följande uppgifter:

 

 1. Arbetsuppgifter

I enlighet med de program och prioriteringar som fastställts av parlamentets organ och/eller ledning och under överinseende av ansvariga tjänstemän:

a) Pressekreterare

 • Förbereda, redigera, publicera och sprida information om parlamentets verksamhet till medierna och/eller allmänheten.
 • Anpassa och författa texter på sitt nationella språk och sprida dem till relevanta medier.
 • Utveckla nya förbindelser med medierna, besöka mediehus och regelbundet involvera nya journalister och skapare av innehåll.
 • Bistå Europaparlamentets ledamöter i kontakterna med pressen: anordna presskonferenser både offline och online, säkerställa journalisters närvaro och anordna intervjuer.
 • Bidra till kampanjer eller medieinsatser med koppling till redaktionella prioriteringar, projekt med anknytning till förbindelsekontoren samt viktiga delar av parlamentets lagstiftningsverksamhet.
 • Identifiera och inrikta sig på journalister och medier på grundval av deras intressen, kompetens och stil för att ge dem ad hoc-erbjudanden. I realtid uppdatera journalister om utvecklingen via applikationer för snabbmeddelandetjänster.
 • Bjuda in journalister till parlamentets plenarsammanträden eller andra kommunikationsevenemang och bistå dem i deras pressresor.
 • Anordna presseminarier och presskonferenser (online, offline och i hybridform) i Bryssel, Strasbourg eller medlemsstaterna.
 • Varna för eventuell desinformation/felaktig information om parlamentet och hjälpa till att utforma svar vid behov.
 • Övervaka den nationella och lokala pressen, utarbeta medieanalyser, varna för den politiska utvecklingen och ansvara för annan relevant rapportering.
 • Främja tillgängliga multimediala produkter och tillhörande tjänster och faciliteter, och bistå journalister som använder sig av dessa.
 • Bidra till en sund administrativ och ekonomisk förvaltning av avdelningen i enlighet med gällande bestämmelser.

Särskilda kunskaper som söks

 • Skrivfärdigheter (pressmeddelanden, texter riktade till allmänheten osv.).
 • Kunskaper om journalistik, mediekontakter och kommunikationsstrategier, inbegripet utarbetande av mediestrategier och medieplaner.
 • Kunskaper om medielandskapet i medlemsstaterna.
 • Kunskaper om kommunikationstrender.
 • Kunskaper om multimedier, digital kommunikation, användning av sociala medier inom journalistik och mediekontakter.
 • Allmänna kunskaper om EU-frågor.
 • Kunskaper om administrativa förfaranden, budgetförfaranden och förvaltningsförfaranden inom det berörda området.

b) Community manager

 • Hantera och upprätthålla parlamentets närvaro på samtliga onlineplattformar, inbegripet utarbetande och publicering av originalinnehåll, liksom övervakning och moderering av tredjepartsmaterial.
 • I realtid övervaka och moderera samtal på sociala medier för att identifiera aktuella frågor som allmänheten tar upp.
 • Sköta den digitala kommunikationen vid Europaparlamentets förbindelsekontor, särskilt övervaka, underhålla och aktivera databasen för kundrelationshantering.
 • Se till att det görs en konsekvensbedömning av förbindelsekontorens och/eller medietjänsternas kommunikationsverksamhet.
 • Utforma och utveckla alla tillgängliga kommunikations- och informationsverktyg: webbplatsen och de sociala medierna, audiovisuella samproduktioner, publikationer avsedda för allmänheten osv.
 • Utforma, anordna och genomföra kommunikationsaktiviteter med medborgare, intressenter, opinionsbildare, ungdomar, det civila samhället, skolor, universitet osv.
 • Hantera och upprätthålla avdelningens närvaro på sociala nätverk.

Särskilda kunskaper som söks

 • Kunskaper om användning av sociala nätverk.
 • Kunskaper om kommunikationstekniker för internetbaserade medier.
 • Kunskaper om analysverktyg och databaserad hantering som är relevant för verksamhetsområdet, i syfte att identifiera, analysera och tolka trender eller mönster i komplexa dataset.
 • Förståelse av interna, nationella och internationella politiska frågor.
 • Kunskaper om verktyg för grafisk och multimedial produktion (av typen Adobe).
 • Kunskaper om användning av sociala medier inom journalistik.
 • Kunskaper om tekniker inom multimedial journalistik, metoder för utgivning online, redaktionella strategier för de nya medierna, elektroniska distributionsprocesser och tekniker för webbkommunikation.
 • Kunskaper om medierna i en eller flera geografiska sektorer i anställningslandet.
 • Kunskaper om administrativa förfaranden, budgetförfaranden och förvaltningsförfaranden inom det berörda området.

 

 1. Behörighetskrav

a. Allmänna kriterier

 • Vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater.
 • Ha fullgjort eventuella skyldigheter enligt gällande nationella värnpliktslagstiftning.
 • Uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

b. Särskilda kriterier

i. Kvalifikationer och kompetens

 • intyg om en utbildningsnivå som motsvarar minst tre års avslutade universitetsstudier,

 eller

 • om det ligger i tjänstens intresse, yrkesutbildning på motsvarande nivå.

Innan du anställs kommer utvalda sökande vars namn finns upptagna i databasen att uppmanas att lämna in handlingar som styrker uppgifterna i ansökningsformuläret (examensbevis, intyg och andra styrkande handlingar).

Examensbevis måste erkännas av ett officiellt organ i en EU-medlemsstat, till exempel utbildningsministeriet, oavsett om de utfärdats i en medlemsstat eller i ett land utanför EU.

Sökande som har examensbevis som utfärdats i ett land utanför EU måste visa att deras examensbevis är likvärdiga i EU. Mer information om erkännande av kvalifikationer från länder utanför EU hittar du i nätverket Enic-Naric (https://www.enic-naric.net/).

ii. Språkkunskaper

De sökande måste ha fördjupade kunskaper (minst nivå C1) i ett av Europeiska unionens officiella språk (språk 1): bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska eller ungerska.

och

mycket goda kunskaper (minst nivå B2) i engelska (språk 2). Språk 2 måste vara ett annat språk än språk 1. Om språk 1 är engelska krävs tillfredsställande kunskaper (nivå B2) i ett av Europeiska unionens 23 övriga officiella språk.

Observera att de miniminivåer som krävs enligt ovan gäller för var och en av de olika språkliga färdigheter (muntlig produktion, skriftlig produktion, läsförståelse, hörförståelse) som avses i ansökningsformuläret. Dessa färdigheter motsvarar de som anges i den gemensamma europeiska referensramen för språk (https://europa.eu/europass/sv/common-european-framework-reference-language-skills).

De sökande informeras om att engelska som språk 2 för detta förfarande, som syftar till att upprätta en databas, har specificerats i tjänstens – i synnerhet GD COMM:s – intresse. De personer vars namn finns upptagna i databasen måste kunna kommunicera effektivt med huvudkontoret i Bryssel.

Engelska är det språk som oftast används för kommunikation inom och mellan generaldirektoratets olika enheter. Det är också det språk som oftast används i kontakterna med andra direktorat inom GD COMM, övriga generaldirektorat och parlamentets politiska och administrativa myndigheter.

De befintliga applikationerna och ramarna för community management och de centrala applikationer som specialister på onlineaktiviteter använder för att sköta den dagliga driften är dessutom utformade på engelska, och de flesta systemen för kundrelationshantering och programmen för att vara aktiv online har engelska som backend-språk.

För pressekreterare utgör kontakterna med parlamentsledamöter och journalister från andra länder, liksom anordnande av presskonferenser, seminarier och briefingar med en transnationell eller alleuropeisk dimension, en del av deras dagliga uppgifter.

För att de rekryterade sökande ska kunna utföra sina arbetsuppgifter måste de följaktligen kunna arbeta och kommunicera effektivt på engelska.

För att likabehandling ska uppnås måste alla sökande, även om de har engelska som sitt första officiella språk, ha tillfredsställande kunskaper i ett andra språk, som måste vara ett av Europeiska unionens övriga officiella språk.

iii. Krav på yrkeserfarenhet

Efter att ha erhållit de kvalifikationer som anges i avsnitt 4 b i ovan måste de sökande ha minst ett års yrkeserfarenhet av relevans för de arbetsuppgifter som anges i avsnitt 3 a eller 3 b ovan.

 

 1. Databas

Om du

 • uppfyller de allmänna behörighetskraven
 • och har fyllt i ansökningsformuläret via plattformen APPLY4EP och korrekt angett koderna (se nedan, ”Ansökningar”) i enlighet med förfarandet och inom tidsfristen

kommer ditt namn att upptas i databasen.

Upptagandet av ditt namn kommer att baseras uteslutande på de uppgifter som lämnas i ansökningsformuläret och i de bifogade handlingarna. Denna information och dessa handlingar kommer att kontrolleras vid ett senare tillfälle, om du erbjuds anställning.

När ditt namn har upptagits i databasen kan du komma att kallas till ett urvalsprov. Om du kallas till ett urvalsprov kommer du i samband med det att få mer information om typen av prov.

 

 1. Ansökan – Hur anmäler du intresse?

Intresserade personer fyller i ansökningsformuläret via onlineplattformen APPLY4EP. Intresseanmälningar kan endast lämnas in via den plattformen.

När du har skapat ditt konto laddar du upp ett utförligt cv. Du måste i samband med detta använda dig av Europass-formatet (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1).

Därefter fyller du i resten av ansökningsformuläret.

De sökande uppmanas att använda specifika koder i sin ansökan för den del som rör yrkeserfarenhet. För varje yrkeserfarenhet uppmanas de sökande att ange en eller flera koder i avsnittet Arbetsuppgifter för att lyfta fram vissa färdigheter när de beskriver yrkeserfarenheten i fråga. De sökande kan ange flera koder beroende på sin bakgrund. De sökande kan ange koden eller koderna för varje yrkeserfarenhet i slutet av textrutan för arbetsuppgifterna. Ett exempel (skärmdump) på hur en kod kan läggas till i ansökan hittar du i handledningen för sökande. Koderna (till exempel [MJ], samma på alla språk) syftar till att identifiera sökande med specifik teknisk kompetens. Varje kod motsvarar en viss färdighet.

Följande koder kan användas av de sökande:

Pressekreterare – medier – specifika koder att använda, om tillämpliga:

 • [MJ] Journalistik
 • [MN] Nationella medier
 • [MD] Digitala medier
 • [MPSO] Anordnande av presseminarier
 • [MRM] Hantering av mediekontakter
 • [MEU] EU-frågor

Community manager – sociala medier (SM) – specifika koder att använda, om tillämpliga:

 • [SMCM] Community management
 • [SMDOLC] Digital kommunikation/onlinekommunikation
 • [SMSMP] Sociala medieplattformar/förvaltning av sociala medier
 • [SMCRM] Hantering av kundrelationer
 • [SMNEU] Nationella frågor och EU-frågor

Dessa uppgifter måste styrkas med bifogade handlingar.

Sista dag för intresseanmälan är den 15 mars 2023. Intresseanmälningar som mottas efter detta datum kommer inte att godtas.

Upptagande av ditt namn i databasen eller ett godkänt urvalsprov är ingen garanti för anställning. Om ett kontrakt blir tillgängligt kommer de rekryterande avdelningarna att konsultera databasen och skicka ut inbjudningar till de sökande vars profiler bäst motsvarar kraven för tjänsten i fråga. Om det visar sig att de uppgifter som de har lämnat är felaktiga kommer sökandena i fråga att uteslutas från förfarandet och deras namn att strykas i databasen.

Europaparlamentet tillämpar en strikt politik för lika möjligheter i sina urvalsförfaranden, för att garantera likabehandling av alla sökande.

EU-institutionernas anställningsvillkor fastställs i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Fullständiga uppgifter om arbetsformerna hittar du här: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=sv (avdelning IV, ”Kontraktsanställda”).

Sedan den 1 juli 2022 har den månatliga grundlönen legat på mellan 3 877,47 och 7 189,80 EUR (tjänstegrupp IV) beroende på den sökandes utbildning och specifika yrkeserfarenhet.

Databasen kommer att vara giltig till och med den 31 december 2025. Dess giltighet kan förlängas genom beslut av tillsättningsmyndigheten. Om den förlängs kommer de sökande som finns upptagna på förteckningen att underrättas i god tid.