This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

USPOSTAVLJANJE BAZE PODATAKA UGOVORNO OSOBLJE (FUNKCIJSKA SKUPINA IV.) U PODRUČJU KOMUNIKACIJE SLUŽBENIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I STRUČNJAK ZA KOMUNIKACIJU NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Služba : 06-Glavna uprava za komunikaciju
Ref. : COMM IV 2022
Vodič za kandidate :

POZIV NA ISKAZ INTERESA

USPOSTAVLJANJE BAZE PODATAKA

Ugovorno osoblje (funkcijska skupina IV.) u području komunikacije

Službenik za odnose s javnošću i stručnjak za komunikaciju na društvenim mrežama

 

 1. Opće napomene

Tajništvo Europskog parlamenta izdaje ovu obavijest u cilju uspostave baze podataka kandidatâ (ugovorno osoblje u funkcijskoj skupini IV.) u području komunikacija u Glavnoj upravi za komunikaciju (DG COMM).

Baza podataka služit će kao popis kandidata za moguće buduće zapošljavanje u državama članicama EU-a (uredi za vezu Europskog parlamenta).

Nakon uspostavljanja baze podataka osobe koje su iskazale interes mogu biti odabrane kako bi popunile slobodna radna mjesta pomoćnog ugovornog osoblja u Glavnoj upravi za komunikaciju (DG COMM), u skladu s odredbama članka 3.b Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije. Odabir se provodi u skladu s odredbama članka 7. („Zajednički odbor za odabir pomoćnog ugovornog osoblja (COSCON)”) i članka 8. („Postupak odabira ugovornog osoblja”) „Općih provedbenih odredbi kojima se uređuju postupci natječaja i odabira, zapošljavanje i platni razredi dužnosnika i ostalih službenika Europskog parlamenta”.

Europski parlament provodi politiku jednakih mogućnosti i prihvaća prijave bez diskriminacije na temelju roda, boje kože, etničkog ili društvenog podrijetla, genetskih karakteristika, jezika, vjere ili uvjerenja, političkih ili drugih stajališta, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi, seksualne orijentacije, bračnog stanja ili obiteljske situacije.

Osobe koje žele da se njihova imena uvrste u bazu podataka moraju podnijeti životopis i ispuniti obrazac za prijavu putem platforme APPLY4EP, pri čemu najprije trebaju otvoriti račun. Da bi se prijavili, kandidati moraju pažljivo pročitati ovu obavijest, kliknuti na opciju „Prijaviti se preko interneta” i slijediti upute. Također bi trebali pažljivo pročitati vodič priložen ovoj obavijesti. Na platformi APPLY4EP može se otvoriti samo jedan račun. Osobni podaci zabilježeni na računu obrađuju se u punom skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća te se mogu mijenjati radi njihova ažuriranja. Izjava o zaštiti osobnih podataka za APPLY4EP dostupna je na početnoj stranici platforme.

 

 1. Opis posla

Misija je DG COMM-a „pomoći u stvaranju ugleda Europske unije isticanjem njezina demokratskog legitimiteta kojega je Europski parlament utjelovljenje”, s obzirom na to da demokratska moć i utjecaj Parlamenta počivaju na mandatu njegovih glasača u svim državama članicama. Sve odluke EU-a snažno utječu na građane. Glavni je cilj DG COMM-a građanima i medijima pružiti potpune i nepristrane informacije o radu Parlamenta te osnažiti građane kako bi se uključili u europski demokratski proces. Da bi postigao te ciljeve, DG COMM ima nekoliko ključnih kanala preko kojih može komunicirati o tome što Parlament čini i za što se zalaže, uključujući odnose s medijima, urede za vezu u državama članicama, službe za posjetitelje, tradicionalne i internetske medije, u vlasništvu ili plaćene, javne i privatne mreže s multiplikacijskim učinkom, zajednicu angažiranih građana i utjecajnih osoba. 

Nadalje, DG COMM pomaže zastupnicima u njihovim komunikacijskim aktivnostima te političkim tijelima Parlamenta pruža stručnu potporu i savjete u području komunikacije.

DG COMM traži:

a) službenike za odnose s javnošću

b) stručnjake za komunikaciju na društvenim mrežama

Od službenika za odnose s javnošću i stručnjaka za komunikaciju na društvenim mrežama koji rade u uredima za vezu u državama članicama može se zatražiti da obavljaju jednu ili više sljedećih zadaća:

 

 1. Dužnosti

U skladu s programima i prioritetima koje su utvrdila tijela i/ili uprava Parlamenta te pod nadzorom odgovornih službenika:

a) Službenici za odnose s javnošću

 • Pripremanje, uređivanje, objavljivanje i distribucija informacija o aktivnostima Parlamenta medijima i/ili široj javnosti.
 • Prilagođavanje i sastavljanje tekstova na svojem nacionalnom jeziku te distribucija tih tekstova relevantnim medijima.
 • Razvoj novih odnosa s medijima, posjet medijskim kućama, redovita suradnja s novim novinarima i kreatorima sadržaja.
 • Pomaganje zastupnicima u Europskom parlamentu u kontaktu s medijima: organiziranje informativnih sastanaka na internetu i uživo, osiguravanje prisutnosti novinara i organiziranje intervjua.
 • Doprinos kampanjama ili medijskim aktivnostima povezanima s uredničkim prioritetima, projektima uredâ za vezu EP-a i glavnim temama zakonodavne aktivnosti Parlamenta.
 • Ciljano utvrđivanje interesa, kompetencija i stila novinara i medija kako bi im se ponudio adekvatan sadržaj. Obavještavanje novinara o razvoju događaja u stvarnom vremenu putem aplikacija za trenutačnu razmjenu poruka.
 • Pozivanje novinara na plenarne sjednice Parlamenta ili druge komunikacijske aktivnosti i pomaganje novinarima u njihovim novinarskim putovanjima.
 • Organiziranje seminara i brifinga za medije (na internetu, uživo i u hibridnom obliku) u Bruxellesu, Strasbourgu ili u državama članicama.
 • Upozoravanje na moguće dezinformacije/pogrešne informacije o Parlamentu i pomoć pri sastavljanju odgovora ako i kada je to potrebno.
 • Praćenje nacionalnih i lokalnih medija, izrada medijske analize, upozoravanje na politička zbivanja i drugo korisno izvješćivanje.
 • Promoviranje dostupnih multimedijskih proizvoda, usluga i objekata te pomoć novinarima u njihovu korištenju.
 • Doprinošenje dobrom administrativnom i financijskom upravljanju odjelom, u skladu s važećim propisima.

Konkretno znanje koje se traži

 • Vještina pisanog izražavanja (priopćenja za medije, tekstovi za širu javnost itd.).
 • Poznavanje sektora novinarstva, odnosa s medijima i komunikacijskih strategija, uključujući pripremu medijskih strategija i medijskih planova.
 • Poznavanje medijskog okruženja u državama članicama.
 • Poznavanje komunikacijskih trendova.
 • Poznavanje područja multimedije, digitalne komunikacije, korištenja društvenim medijima u novinarstvu i odnosima s medijima.
 • Opće znanje o europskim poslovima.
 • Poznavanje administrativnih, proračunskih i upravljačkih postupaka u relevantnom području.

b) Stručnjaci za komunikaciju na društvenim mrežama

 • Upravljanje prisutnošću Parlamenta na svim internetskim platformama i održavanje te prisutnosti, uključujući pripremu i objavu izvornog sadržaja, kao i praćenje te moderiranje materijala trećih strana.
 • Praćenje i moderiranje razgovora na društvenim mrežama u stvarnom vremenu s ciljem utvrđivanja aktualnih tema koje uzrokuju zabrinutost javnosti.
 • Organiziranje aktivnosti digitalne komunikacije u uredima za vezu Europskog parlamenta (EPLO), posebno praćenje, održavanje i aktiviranje baze podataka za upravljanje odnosima s klijentom (CRM).
 • Osiguravanje provedbe procjene učinka komunikacijskih aktivnosti ureda za vezu EP-a i/ili medijskih usluga.
 • Osmišljavanje i razvoj svih dostupnih komunikacijskih i informacijskih instrumenata: internetske stranice i društvene mreže, audiovizualne koprodukcije, publikacije namijenjene široj javnosti itd.
 • Osmišljavanje, organizacija i provedba komunikacijskih aktivnosti s građanima, dionicima, osobama s utjecajem na javno mnijenje, mladima, civilnim društvom, školama, sveučilištima itd.
 • Upravljanje prisutnošću odjela na društvenim mrežama i održavanje te prisutnosti.

Konkretno znanje koje se traži

 • Poznavanje korištenja društvenim mrežama.
 • Poznavanje tehnika komunikacije s medijima na internetu.
 • Poznavanje analitičkih alata i upravljanja na temelju podataka relevantnih za područje aktivnosti kako bi se utvrdili, analizirali i protumačili trendovi ili obrasci u složenim skupovima podataka.
 • Razumijevanje unutarnjih, nacionalnih i međunarodnih političkih pitanja.
 • Poznavanje alata za grafičku i multimedijsku produkciju (tipa Adobe).
 • Poznavanje korištenja društvenim mrežama u novinarstvu.
 • Poznavanje multimedijskih tehnika novinarstva, metoda objavljivanja na internetu, uredničkih strategija za nove medije, postupaka elektroničke distribucije i tehnika internetske komunikacije.
 • Poznavanje medija jednog ili više geografskih sektora u zemlji zaposlenja.
 • Poznavanje administrativnih, proračunskih i upravljačkih postupaka u relevantnom području.

 

 1. Prihvatljivost

a. Opći kriteriji

Kandidati moraju:

 • biti državljani jedne od država članice Europske unije;
 • ispunjavati sve zakonske obaveze svoje države povezane s odsluženjem vojnog roka;
 • dostaviti odgovarajuće potvrde koje dokazuju prikladnost za obavljanje poslova.

b. Posebni kriteriji

i. Potrebne kvalifikacije, diplome i znanja

 • razina obrazovanja koje odgovara završenom sveučilišnom studiju u trajanju od najmanje tri godine potvrđena diplomom,

 ili

 • ako je opravdano interesom službe, profesionalno osposobljavanje istovrijedne razine.

Prije zapošljavanja od odabranih kandidata čija su imena uvrštena u bazu podataka tražit će se da dostave dokumente kojima se potkrepljuju informacije sadržane u obrascu za prijavu (diplome, potvrde i drugi popratni dokumenti).

Bez obzira na to jesu li dodijeljene u državi članici ili zemlji koja nije članica EU-a, diplome moraju biti priznate od strane službenog tijela države članice Unije, kao što je ministarstvo obrazovanja države članice Unije. 

Kandidati čije su diplome izdane u zemlji koja nije članica EU-a moraju dostaviti dokaz o jednakovrijednosti svoje diplome od strane nadležnog tijela države članice EU-a. Dodatne informacije o priznavanju kvalifikacija iz trećih zemalja možete pronaći preko mreže ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

ii. Poznavanje jezika

Kandidati moraju izvrsno poznavati (najmanje na razini C1) jedan od službenih jezika Europske unije (jezik 1): bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, malteški, mađarski, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski ili talijanski

i

vrlo dobro poznavati (najmanje razina B2) engleski (jezik 2). Jezik 2 mora biti različit od jezika 1. Ako je jezik 1 engleski, potrebno je zadovoljavajuće poznavanje (razina B2) jednog od 23 službena jezika Europske unije.

Navedena najniža tražena razina odnosi se na svaku od jezičnih sposobnosti navedenih u prijavnici (usmeno i pismeno izražavanje, čitanje, slušanje). Te sposobnosti odgovaraju Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (https://europa.eu/europass/hr/common-european-framework-reference-language-skills).

Kandidati se obavještavaju da se odabir engleskog kao jezika 2 u svrhu ovog postupka izrade baze podataka temelji na interesu službe Glavne uprave za komunikaciju. Osobe čija su imena uvrštena u bazu podataka moraju moći učinkovito komunicirati sa sjedištem u Bruxellesu.

Engleski je zapravo jezik koji se najčešće upotrebljava za komunikaciju unutar odjela glavne uprave i među njima. To je i jezik koji se najčešće koristi u komunikaciji s drugim upravama u okviru Glavne uprave za komunikaciju, s drugim glavnim upravama te s političkim i administrativnim tijelima Parlamenta.

Osim toga, postojeće aplikacije i okviri za upravljanje komunikacijom na društvenim mrežama – većina sustava za upravljanje odnosima s klijentom (CRM) i softveri za internetski angažman upotrebljavaju engleski kao pozadinski jezik, a glavne aplikacije koje svakodnevno koriste stručnjaci za osmišljavanje i provedbu digitalnih kampanja (engl. „engagement specialists”) su na engleskom jeziku.

Službenici za odnose s javnošću u okviru svojih svakodnevnih dužnosti kontaktiraju sa zastupnicima u Parlamentu, novinarima iz drugih zemalja, kao i s organizacijama konferencija za medije, seminara i brifinga s transnacionalnom ili paneuropskom dimenzijom.

Stoga, kako bi mogli obavljati svoje dužnosti, zaposleni kandidati moraju biti u stanju učinkovito raditi i komunicirati na engleskom jeziku.

Kako bi se osiguralo jednako postupanje prema svim kandidatima, svi kandidati moraju imati zadovoljavajuću razinu znanja drugog službenog jezika Europske unije, čak i ako im je engleski prvi službeni jezik.

iii. Traženo radno iskustvo

Nakon stjecanja kvalifikacija navedenih u prethodnoj točki (4.b.i) kandidati moraju imati najmanje godinu dana radnog iskustva povezanog s poslovima iz odjeljaka 3.a ili 3.b.

 

 1. Baza podataka

Ako

 • ispunjavate opće uvjete za prijavu
 • te ako ste ispunili obrazac za prijavu na platformi APPLY4EP i pravilno naznačili kodove (vidi „Podnošenje prijava” u nastavku) u skladu s pravilima i unutar zadanog roka,

vaše će ime biti uključeno u bazu podataka.

Uključivanje vašeg imena temelji se isključivo na informacijama navedenima u obrascu i priloženim dokumentima. U slučaju zapošljavanja te će informacije i dokumenti biti naknadno provjereni.

Nakon što se vaše ime uvrsti u bazu podataka, možete biti pozvani na polaganje selekcijskog testa. Ako budete pozvani na selekcijski test, tom ćete prilikom dobiti više informacija o samoj prirodi tog testa.

 

 1. Prijave – kako podnijeti prijavu?

Zainteresirane osobe moraju ispuniti obrazac za prijavu putem platforme APPLY4EP. Prijava je moguća isključivo putem navedene platforme.

Nakon otvaranja računa trebate učitati detaljan životopis. To morate učiniti koristeći se formatom Europass (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1).

Nakon toga morate do kraja ispuniti obrazac za prijavu. 

Od kandidata se traži da u svojoj prijavi u polju Stručno iskustvo upotrebljavaju posebne kodove. Za svako iskustvo, ako je relevantno, kandidati se pozivaju da u odjeljak Opis radnog mjesta dodaju jedan ili više kodova kako bi istaknuli određene vještine pri opisivanju tog radnog iskustva. Kandidati se mogu koristiti različitim kodovima ovisno o svojem profesionalnom iskustvu. Na kraju okvira za unos teksta u opisu radnog mjesta, kandidati mogu staviti jedan ili više kodova za svako iskustvo. Primjer (snimka zaslona) načina na koji se kod može dodati prijavi može se pronaći u vodiču za kandidate. Kodovima (npr. [MJ], isto za sve jezike) koriste se kandidati sa specifičnim, tehničkim vještinama. Svaki kod podudara se s određenom vještinom.

Kandidati mogu koristiti sljedeće kodove:

Službenici za odnose s javnošću – Mediji – Posebni kodovi za korištenje, ako je primjenjivo:

 • [MJ] novinarstvo
 • [MN] nacionalni mediji
 • [MD] digitalni mediji
 • [MPSO] organizacija seminara za medije
 • [MRM] upravljanje odnosima s medijima
 • [MEU] europski poslovi

Stručnjaci za komunikaciju na društvenim mrežama – Društveni mediji – Posebni kodovi za korištenje, ako je primjenjivo:

 • [SMCM] upravljanje komunikacijom na društvenim mrežama
 • [SMDOLC] digitalna/internetska komunikacija
 • [SMSMP] platforme društvenih medija/upravljanje društvenim medijima
 • [SMCRM] upravljanje odnosima s klijentom
 • [SMNEU] nacionalni i europski poslovi

Te informacije moraju biti potkrijepljene popratnom dokumentacijom.

Rok za iskaz interesa je 15. ožujka 2023. Prijave primljene nakon tog datuma neće biti prihvaćene.

Uvrštavanje vašeg imena u bazu podataka ili uspješno polaganje selekcijskog testa ne jamči zapošljavanje. Ako se otvori mogućnost zapošljavanja, službe za zapošljavanje pregledavaju bazu podataka i pozivaju kandidate čiji profil najbolje odgovara zahtjevima radnog mjesta. Ako se utvrdi da su navedeni podaci netočni, kandidate se isključuje iz daljnjeg postupka te se njihovo ime briše iz baze podataka.

Europski parlament u svojim postupcima odabira primjenjuje strogu politiku jednakih mogućnosti kako bi se zajamčilo jednako postupanje prema svim kandidatima.

Uvjeti rada u institucijama EU-a navedeni su u Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije (CEOS). Pojedinosti o uvjetima rada možete pronaći na sljedećoj adresi:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN (glava IV., str. 209 „Ugovorno osoblje”).

Dana 1. srpnja 2022. osnovna mjesečna plaća iznosila je između 3 877,47 EUR i 7 189,80 EUR (funkcijska skupina IV.), ovisno o osposobljenosti i stručnom iskustvu kandidata.

Baza podataka vrijedi do 31. prosinca 2025. Njezina valjanost može se produljiti odlukom tijela za imenovanje. U tom slučaju uspješni kandidati s popisa bit će pravodobno obaviješteni.