This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

TIETOKANNAN PERUSTAMINEN SOPIMUSSUHTEISET TOIMIHENKILÖT (TEHTÄVÄRYHMÄ IV) VIESTINNÄN ALALLA: TIEDOTTAJA JA YHTEISÖVASTAAVA

Yksikkö : 06-Viestinnän pääosasto
Ref. : COMM IV 2022
Opas hakijoille :

KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ

TIETOKANNAN PERUSTAMINEN

Sopimussuhteiset toimihenkilöt (tehtäväryhmä IV) viestinnän alalla:

tiedottaja ja yhteisövastaava

 

 1. Yleistä

Euroopan parlamentin pääsihteeristö ilmoittaa tällä tiedotteella perustavansa tietokannan ehdokkaista (sopimussuhteiset toimihenkilöt, tehtäväryhmä IV), jotka hakevat viestintäalan toimea viestinnän pääosastossa (DG COMM).

Tietokannasta voidaan tulevaisuudessa ottaa palvelukseen henkilöitä EU:n jäsenvaltioissa sijaitseviin Euroopan parlamentin yhteystoimistoihin (EPLO).

Kun tietokanta on perustettu, kiinnostuksensa ilmaisseita henkilöitä voidaan valita viestinnän pääosastossa (DG COMM) vapautuviin ylimääräisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden toimiin unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 b artiklan määräysten mukaisesti. Valinta suoritetaan Euroopan parlamentin virkamiesten ja muun henkilöstön kilpailuja ja valintamenettelyjä, palvelukseen ottamista ja palkkaluokan määrittämistä koskevien yleisten täytäntöönpanosäännösten 7 artiklan (Ylimääräisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden yhteinen valintakomitea (COSCON)) ja 8 artiklan (Sopimussuhteisten toimihenkilöiden valintamenettely) mukaisesti.

Euroopan parlamentti noudattaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja hyväksyy hakemukset syrjimättä ketään sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, perhetilanteen tai muun sellaisen seikan perusteella.

Tietokantaan haluavan henkilön on ensin luotava tili APPLY4EP-alustalla, ladattava sen jälkeen ansioluettelonsa järjestelmään ja täytettävä hakemus. Tilin luomiseksi on luettava tämä ilmoitus huolellisesti, napsautettava painiketta ”Hae verkossa” ja seurattava sähköisen hakumenettelyn vaiheita. Hakijan olisi myös luettava huolellisesti tämän ilmoituksen liitteenä oleva opas. APPLY4EP-tili luodaan vain kerran. Tiliin liittyviä henkilötietoja käsitellään noudattaen täysin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725, ja niitä on mahdollista muuttaa niiden pitämiseksi ajan tasalla. APPLY4EP:n tietosuojaseloste on saatavilla sen etusivulla.

 

 1. Toimenkuva

Viestinnän pääosaston tehtävänä on rakentaa Euroopan unionin mainetta tuomalla esiin sen demokraattista legitiimiyttä, jota Euroopan parlamentti ilmentää, sillä parlamentin demokraattinen valta ja vaikutusvalta perustuvat sen äänestäjien kaikissa jäsenvaltioissa antamiin valtuuksiin. Kaikilla EU:n tekemillä päätöksillä on suuri vaikutus kansalaisiin. Viestinnän pääosaston päätavoitteena on antaa kansalaisille ja tiedotusvälineille kattavaa ja puolueetonta tietoa parlamentin toiminnasta ja antaa kansalaisille mahdollisuus osallistua EU:n demokraattiseen prosessiin. Näiden päämäärien saavuttamiseksi viestinnän pääosastolla on useita keskeisiä kanavia, joiden kautta se tiedottaa siitä, mitä parlamentti tekee ja mitä se edustaa. Näitä kanavia ovat lehdistösuhteet, yhteystoimistot jäsenvaltioissa, vierailupalvelut, perinteiset ja verkossa toimivat omat ja maksulliset tiedotusvälineet, julkiset ja yksityiset mielipidevaikuttajaverkostot, sitoutuneiden kansalaisten yhteisö ja mielipidevaikuttajat.

Lisäksi viestinnän pääosasto avustaa jäseniä heidän viestintätoimissaan ja tarjoaa parlamentin poliittisille päättäjille asiantuntijatukea ja -neuvontaa viestinnän alalla.

Viestinnän pääosasto hakee

a) tiedottajia

b) yhteisövastaavia

jotka toimivat jäsenvaltioiden yhteystoimistoissa, ja heidän tehtäviinsä voi kuulua yksi tai useampi seuraavista:

 

 1. Tehtävät

Parlamentin elinten ja/tai johdon määrittelemien ohjelmien ja painopisteiden mukaisesti ja asiasta vastaavien virkamiesten alaisuudessa:

a) Tiedottajat

 • Euroopan parlamentin toimintaa koskevien tietojen laatiminen, toimittaminen, julkaisu ja levitys tiedotusvälineille ja/tai suurelle yleisölle
 • tekstien muokkaaminen ja laatiminen maan kielellä ja niiden levitys asiaankuuluville tiedotusvälineille
 • uusien suhteiden luominen tiedotusvälineisiin, käynnit mediataloissa, säännölliset yhteydenotot uusiin toimittajiin ja sisällöntuottajiin
 • Euroopan parlamentin jäsenten avustaminen yhteydenpidossa lehdistöön: tiedotustilaisuuksien järjestäminen verkossa ja sen ulkopuolella, toimittajien läsnäolon varmistaminen ja haastattelujen järjestäminen
 • osallistuminen toimituksellisiin painopisteisiin, yhteystoimistojen hankkeisiin ja parlamentin lainsäädäntötoiminnan tärkeimpiin aiheisiin liittyviin kampanjoihin tai mediatoimiin
 • toimittajien ja tiedotusvälineiden tunnistaminen ja viestin kohdentaminen näille mielenkiinnon, osaamisen ja tyylin perusteella osuvan sisällön tarjoamiseksi toimittajien pitäminen ajan tasalla tilanteiden reaaliaikaisesta kehityksestä pikaviestisovellusten avulla
 • toimittajien kutsuminen parlamentin täysistuntoihin tai muihin viestintätilaisuuksiin ja heidän avustamisensa matkan aikana
 • lehdistöseminaarien ja tiedotustilaisuuksien järjestäminen (verkossa, sen ulkopuolella ja hybridimuodossa) Brysselissä, Strasbourgissa tai jäsenvaltioissa
 • ilmoittaminen mahdollisesta parlamenttia koskevasta disinformaatiosta tai vääristä tiedoista ja tarvittaessa auttaminen vastineiden muotoilussa
 • kansallisen ja paikallisen lehdistön seuraaminen, media-analyysin tuottaminen, poliittisesta kehityksestä raportointi ja muu hyödyllinen raportointi
 • saatavilla olevien multimediatuotteiden, palvelujen ja välineiden tunnetuksi tekeminen ja niitä käyttävien toimittajien auttaminen
 • osallistuminen osaston moitteettomaan hallintoon ja varainhoitoon voimassa olevien sääntöjen mukaisesti

Erityisosaaminen

 • kirjoitustaito (lehdistötiedotteet, suurelle yleisölle tarkoitetut tekstit jne.)
 • lehdistöalan, mediasuhteiden ja viestintästrategioiden tuntemus, mukaan lukien mediastrategioiden ja mediasuunnitelmien laatiminen
 • jäsenvaltioiden mediaympäristön tuntemus
 • viestintäsuuntausten tuntemus
 • multimediaa, digitaalista viestintää sekä sosiaalisen median käyttöä journalismissa ja mediasuhteissa koskeva tuntemus
 • yleistiedot Euroopan unionista
 • hallinnollisten, talousarvio- ja hallintamenettelyjen tuntemus asiaankuuluvalla alalla

b) Yhteisövastaavat

 • parlamentin läsnäolon hallinta ja ylläpitäminen verkkoalustoilla, mukaan lukien alkuperäisen sisällön valmistelu ja julkaiseminen sekä kolmansien osapuolten aineiston seuranta ja moderointi
 • sosiaalisen median keskustelujen seuranta ja moderointi reaaliajassa senhetkisten yleisten huolenaiheiden havaitsemiseksi
 • digitaalisten viestintätoimien toteuttaminen Euroopan parlamentin yhteystoimistoissa, etenkin asiakassuhteiden hoitoa (CRM) koskevan tietokannan seuranta, ylläpito ja aktivointi
 • sen varmistaminen, että yhteystoimistojen ja/tai mediapalvelujen viestintätoimista tehdään vaikutustenarviointi
 • kaikkien käytettävissä olevien viestintä- ja tiedotusvälineiden suunnittelu ja kehittäminen: verkkosivustot ja sosiaalinen media, audiovisuaaliset yhteistuotannot, suurelle yleisölle tarkoitetut julkaisut jne.
 • viestintätoimien suunnittelu, järjestäminen ja toteuttaminen kansalaisten, sidosryhmien, mielipidevaikuttajien, nuorten, kansalaisyhteiskunnan, koulujen, yliopistojen ym. kanssa
 • osaston läsnäolon hallinta ja ylläpitäminen sosiaalisessa mediassa

Erityisosaaminen

 • sosiaalisen median käytön tuntemus
 • internetin mediaviestintätekniikoiden tuntemus
 • toiminnan alaan liittyvien analyyttisten työkalujen ja tietoon perustuvan hallinnoinnin tuntemus suuntausten tai mallien tunnistamiseksi, analysoimiseksi ja tulkitsemiseksi monimutkaisissa tietokokonaisuuksissa
 • sisäisen, kansallisen ja kansainvälisen politiikan tuntemus
 • graafisten ja multimedian (Adobe-tyyppisten) tuotantovälineiden tuntemus
 • sosiaalisen median käyttöä journalismissa koskeva tuntemus
 • multimediajournalismin tekniikkojen, verkkojulkaisumenetelmien, uuden median toimitusstrategioiden, sähköisten jakeluprosessien ja verkkoviestintätekniikoiden tuntemus
 • työskentelymaan yhden tai useamman maantieteellisen alueen tiedotusvälineiden tuntemus
 • hallinnollisten, talousarvio- ja hallintamenettelyjen tuntemus asiaankuuluvalla alalla

 

 1. Osallistumisedellytykset

a) Yleiset edellytykset

 • Hakijan on oltava Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion kansalainen.
 • Hakijan on oltava täyttänyt kyseisen maan asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa.
 • Hakijan on täytettävä tehtäviensä hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

b) Erityiset edellytykset

i. Vaadittavat tutkinnot ja pätevyys:

 • vähintään kolmevuotisia yliopisto-opintoja vastaavan koulutustason suorittamisesta annettu tutkintotodistus

 tai

 • yksikön edun mukaisissa perustelluissa tapauksissa vastaavantasoinen ammatillinen koulutus.

Tietokantaan kirjattuja ehdokkaita pyydetään ennen mahdollista palvelukseen ottamista toimittamaan asiakirjat, jotka todistavat hakemuksessa esitetyt tiedot oikeiksi (tutkintotodistukset, todistukset ja muut asiakirjatodisteet).

Sekä EU:n jäsenvaltiossa että EU:n ulkopuolisissa maissa myönnettyjen tutkintotodistusten on oltava EU:n jäsenvaltion virallisen elimen, kuten opetusministeriön, hyväksymä.

Hakijoiden, joilla on jossakin EU:n ulkopuolisessa maassa myönnetty tutkintotodistus, on esitettävä tutkintotodistustensa vastaavuus EU:n vaatimusten kanssa. Lisätietoja EU:n ulkopuolisten tutkintojen tunnustamisesta löytyy ENIC-NARIC-verkostoista (https://www.enic-naric.net/).

ii. Kielitaito

Hakijalla on oltava yhden Euroopan unionin virallisen kielen (kieli 1) perusteellinen taito (vähintään taso C1): bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari tai viro

sekä

englannin kielen (kieli 2) erittäin hyvä taito (vähintään taso B2). Kielen 2 on oltava muu kuin kieli 1. Jos kieli 1 on englanti, hakijalla on oltava yhdestä Euroopan unionin 23 muusta virallisesta kielestä tyydyttävä taito (taso B2).

Edellä mainittuja vähimmäisvaatimuksia sovelletaan hakemuksessa mainitun kielitaidon kaikkiin osa-alueisiin (puhuminen, kirjoittaminen, lukeminen ja kuuntelu). Nämä taidot vastaavat kieliä koskevaa yhteistä eurooppalaista viitekehystä https://europa.eu/europass/en/common-european-framework-reference.

Tämän tietokannan perustamista koskevan menettelyn kieli 2 (englanti) on valittu toimielimen ja erityisesti viestinnän pääosaston edun mukaisesti. Tietokantaan otettujen henkilöiden on pystyttävä viestimään tehokkaasti Brysselin päätoimipaikan kanssa.

Pääosaston yksiköissä ja yksikköjen välisessä viestinnässä käytetään eniten englannin kieltä. Englantia käytetään eniten myös hoidettaessa asioita muiden viestinnän pääosaston osastojen, muiden pääosastojen sekä parlamentin poliittisten ja hallinnollisten elinten kanssa.

Lisäksi yhteisöhallinnoinnin nykyiset sovellukset ja kehykset on laadittu englanniksi. Useimmat asiakassuhteiden hoitoa (CRM) koskevat järjestelmät ja yhteyksien luomiseen verkossa liittyvät ohjelmistot käyttävät englantia taustakielenä, ja tärkeimmät yhteyksien luomisen asiantuntijoiden päivittäisten tehtävien suorittamiseksi tarkoitetut sovellukset ovat englanninkielisiä.

Lehdistöavustajan päivittäisiin tehtäviin kuuluvat yhteydet parlamentin jäseniin ja muiden maiden toimittajiin sekä sellaisten lehdistötilaisuuksien, seminaarien ja tiedotustilaisuuksien järjestäminen, joilla on kansainvälinen tai yleiseurooppalainen ulottuvuus.

Tämän vuoksi palvelukseen otettujen hakijoiden on tehtäviensä suorittamiseksi voitava työskennellä ja viestiä tehokkaasti englanniksi.

Tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi kaikkien hakijoiden, myös heidän, joiden ensimmäinen kieli on englanti, on silti osattava tyydyttävästi toista kieltä, jonka on oltava jokin muu Euroopan unionin virallinen kieli.

iii. Vaadittava työkokemus

Hakijalla on oltava edellä 4 kohdan b alakohdan 1 alakohdassa mainitun vaaditun tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu, 3 kohdan a tai b alakohdassa määriteltyyn toimenkuvaan liittyvä vähintään yhden vuoden työkokemus.

 

 1. Tietokanta

Jos

 • täytät valintamenettelyyn osallistumisen yleiset edellytykset
 • olet täyttänyt hakemuksen APPLY4EP-alustalla ja antanut koodit oikein (ks. jäljempänä ”Hakeminen”), vaaditun mukaisesti ja määräaikaan mennessä,

nimesi kirjataan tietokantaan.

Päätös kirjata nimesi tietokantaan perustuu ainoastaan hakemuksessa antamiisi tietoihin ja siihen liitettyihin asiakirjoihin. Nämä tiedot ja asiakirjat tarkistetaan myöhemmin, jos sinulle tarjotaan tointa.

Sen jälkeen kun sinut on merkitty tietokantaan, sinut voidaan kutsua osallistumaan valintakokeeseen. Jos sinut kutsutaan valintakokeeseen, sinulle annetaan lisätietoja kokeen luonteesta.

 

 1. Hakeminen – kuinka kiinnostuksenilmaisu tehdään?

Jos olet kiinnostunut avoinna olevasta toimesta, sinun on täytettävä ja jätettävä hakemus APPLY4EP-verkkoalustalla. Kiinnostuksenilmaisupyynnön voi jättää ainoastaan verkkoalustalla.

Luotuasi tilin lataa järjestelmään yksityiskohtainen ansioluettelo. Sinun on käytettävä Europass-mallia (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1).

Täytä sen jälkeen hakulomakkeen loppuosa.

Hakijoita pyydetään käyttämään hakemuksensa Työkokemus-osassa erityisiä koodeja. Hakijoita pyydetään tarvittaessa lisäämään kunkin työkokemuksen osalta yksi tai useampia koodeja kohtaan ”Tehtävän kuvaus”, jotta he voivat tuoda esiin tiettyjä taitoja työkokemuksensa kuvauksessa. Hakijat voivat käyttää useita koodeja taustastaan riippuen. Hakijat voivat merkitä kunkin työkokemuksen koodin/koodit tehtävän kuvausta koskevan tekstikentän loppuun. Hakijoille tarkoitetussa oppaassa on esimerkki (kuvakaappaus) siitä, kuinka koodi lisätään. Koodien (esim. [MJ], joka on sama kaikilla kielillä) tarkoituksena on mahdollistaa sellaisten hakijoiden tunnistaminen, joilla on teknisiä erityistaitoja. Kukin koodi vastaa tiettyä taitoa.

Hakijat voivat käyttää seuraavia koodeja:

Tiedottajat – Media – Erityiskoodit, käytetään tarvittaessa:

 • [MJ] journalismi
 • [MN] kansalliset tiedotusvälineet
 • [MD] digitaalinen media
 • [MPSO] lehdistöseminaarien järjestäminen
 • [MRM] mediasuhteiden hoitaminen
 • [MEU] EU-asiat

Yhteisövastaavat – Sosiaalinen media – Erityiskoodit, käytetään tarvittaessa:

 • [SMCM] verkkoyhteisöjen hallinnointi
 • [SMDOLC] digitaalinen viestintä / verkkoviestintä
 • [SMSMP] sosiaalisen median alustat / hallinnointi
 • [SMCRM] asiakassuhteiden hoito
 • [SMNEU] kansalliset ja EU-asiat

Tietojen tueksi on toimitettava asiakirjatodisteet.

Kiinnostuksenilmaisujen määräaika on 15. maaliskuuta 2023. Tämän jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.

Nimen merkitseminen tietokantaan tai valintakokeen läpäiseminen ei ole tae siitä, että sinulle tarjotaan työpaikkaa. Jos toimen täyttäminen tulee ajankohtaiseksi, rekrytointiyksiköt etsivät tietokannasta täytettävään toimeen parhaiten soveltuvat ehdokkaat ja ottavat heihin yhteyttä. Jos käy ilmi, että hakijan ilmoittamat tiedot eivät pidä paikkaansa, hänen hakemustaan ei oteta huomioon ja hänen nimensä poistetaan tietokannasta.

Euroopan parlamentti noudattaa valintamenettelyissään ehdottomasti yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja varmistaa kaikkien hakijoiden tasapuolisen kohtelun.

Työehdot Euroopan unionin toimielimissä määritetään Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa. Nämä ehdot ovat luettavissa seuraavan linkin kautta: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=FI (IV osasto, ”Sopimussuhteiset toimihenkilöt”)

Heinäkuun 1. päivänä 2022 peruskuukausipalkka oli 3 877,47–7 189,80 euroa (tehtäväryhmä IV) hakijan koulutuksen ja työkokemuksen mukaan.

Tämä tietokanta on voimassa 31. joulukuuta 2025 saakka. Sen voimassaoloa voidaan jatkaa nimittävän viranomaisen päätöksellä. Tässä tapauksessa luetteloon kirjatuille hakijoille ilmoitetaan asiasta aikanaan.