This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

OPRETTELSE AF EN DATABASE KONTRAKTANSATTE (ANSÆTTELSESGRUPPE IV) PÅ KOMMUNIKATIONSOMRÅDET PRESSEMEDARBEJDER OG COMMUNITY MANAGER

Enhed : 06-Generaldirektoratet for Kommunikation
Ref. : COMM IV 2022
Vejledning til ansøgere :

INDKALDELSE AF INTERESSETILKENDEGIVELSER

OPRETTELSE AF EN DATABASE

Kontraktansatte (ansættelsesgruppe IV) på kommunikationsområdet

Pressemedarbejder og community manager

 

 1. Generelle bemærkninger

Europa-Parlamentets Generalsekretariat udsender denne meddelelse med henblik på at oprette en database over kandidater (kontraktansatte i ansættelsesgruppe IV) på kommunikationsområdet i Generaldirektoratet for Kommunikation (GD COMM).

Databasen vil fungere som en pulje af kandidater til eventuel fremtidig ansættelse i EU's medlemsstater (Europa-Parlamentets forbindelseskontorer (EPLO'er)).

Når databasen er oprettet, kan personer, der har udtrykt interesse, udvælges til ledige stillinger som hjælpeansatte i Generaldirektoratet for Kommunikation (GD COMM) i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 3b i Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Udvælgelsen sker i henhold til bestemmelserne i artikel 7 ("Joint committee for the selection of auxiliary contract staff (COSCON)") og artikel 8 ("Selection procedure for contract staff") i Parlamentets "General Implementing Provisions governing competitions and selection procedures, recruitment and the grading of officials and other servants of the European Parliament".

Europa-Parlamentet har en ligestillingspolitik og tager imod ansøgninger uden forskelsbehandling på grund af køn, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske egenskaber, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering, civilstand eller familiesituation.

Personer, som ønsker at få deres navn i databasen, skal indsende deres CV og udfylde ansøgningsskemaet via platformen APPLY4EP efter først at have oprettet en konto. For at gøre det bør de læse denne meddelelse omhyggeligt, klikke på fanen "Søg online" og følge trinnene i onlineansøgningsproceduren. De bør også omhyggeligt læse den vejledning, der er vedlagt denne meddelelse. Der kan kun oprettes én konto i APPLY4EP. De personoplysninger, som registreres på kontoen, vil blive behandlet i fuld overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 og kan til enhver tid ændres og opdateres. Databeskyttelseserklæringen for APPLY4EP findes på hjemmesiden.

 

 1. Jobbeskrivelse

GD COMM's opgave er at "opbygge Den Europæiske Unions omdømme ved at demonstrere dens demokratiske legitimitet, som kommer til udtryk i Europa-Parlamentet", da Parlamentets demokratiske magt og indflydelse afhænger af dets vælgeres mandat i alle medlemsstater. Alle EU's beslutninger har stor indvirkning på borgerne. GD COMM's vigtigste mål er at levere fuldstændige og upartiske oplysninger til borgere og medier om det arbejde, der udføres af Parlamentet, og at sætte borgerne i stand til at engagere sig i den europæiske demokratiske proces. For at nå disse mål har GD COMM flere centrale kanaler til at kommunikere om, hvad Parlamentet laver og står for, herunder presserelationer, forbindelseskontorer i medlemsstaterne, besøgstjenester, traditionelle og online ejede og betalte medier, offentlige og private multiplikatornetværk, et fællesskab af engagerede borgere og influencere. 

Desuden bistår GD COMM medlemmerne i deres kommunikationsaktiviteter og yder ekspertbistand og rådgivning på kommunikationsområdet til Parlamentets politiske myndigheder.

GD COMM søger efter:

a) Pressemedarbejdere

b) Community managers

Ansatte i forbindelseskontorerne i medlemsstaterne (EPLO'er), pressemedarbejdere og community managers kan anmodes om at udføre en eller flere af følgende aktiviteter:

 

 1. Opgaver

I overensstemmelse med de programmer og prioriteter, der er fastlagt af Parlamentets organer og/eller ledelse, og under de ansvarlige tjenestemænds myndighed:

a) Pressemedarbejdere

 • Forberedelse, redigering, offentliggørelse og formidling af oplysninger om Parlamentets aktiviteter til medierne og/eller offentligheden.
 • Tilpasning og udarbejdelse af tekster på deres nationale sprog og distribution af dem til de relevante medier.
 • Udvikling af nye forbindelser med medierne, besøg i mediehuse, regelmæssig inddragelse af nye journalister og indholdsskabere.
 • Bistand til medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP'er) i kontakterne med pressen: tilrettelæggelse af briefinger offline og online, sikring af journalisters tilstedeværelse og tilrettelæggelse af interviews.
 • Bidrage til kampagner eller medieaktiviteter i forbindelse med redaktionelle prioriteter, EPLO-projekter og vigtige punkter blandt Parlamentets lovgivningsmæssige aktiviteter.
 • Identifikation og målretning af journalister og medier på grundlag af deres interesser, kompetencer og stil med henblik på at forberede et ad hoc-tilbud. Opdatering af journalister om tidstro udvikling via instant-messaging applikationer.
 • Indbydelse af journalister til Parlamentets plenarforsamlinger eller andre kommunikationsarrangementer og hjælp til dem i deres presserejser.
 • Tilrettelæggelse af presseseminarer og pressebriefinger (online, offline og i hybridform) i Bruxelles, Strasbourg eller i medlemsstaterne.
 • At advare om mulig desinformation/misinformation om Parlamentet og hjælpe med at udforme reaktioner, hvis/når det er nødvendigt.
 • Overvågning af den nationale og lokale presse, udarbejdelse af medieanalyser, varsling om den politiske udvikling og anden nyttig rapportering.
 • Fremme af tilgængelige multimedieprodukter, -tjenester og -faciliteter og hjælp til journalister, der anvender dem.
 • Bidrage til en forsvarlig administrativ og finansiel forvaltning af departementet i overensstemmelse med de gældende forordninger.

Specifik viden, der ønskes

 • Skrivefærdigheder (pressemeddelelser, tekster til offentligheden osv.).
 • Kendskab til journalistiksektoren, medierelationer og kommunikationsstrategier, herunder udarbejdelse af mediestrategier og medieplaner.
 • Kendskab til medielandskabet i medlemsstaterne.
 • Kendskab til kommunikationstendenser.
 • Kendskab til multimedier, digital kommunikation, brug af sociale medier i journalistik og medierelationer.
 • Generelt kendskab til europæiske anliggender.
 • Kendskab til administrative, budgetmæssige og forvaltningsmæssige procedurer på det relevante område.

b) Community managers

 • Forvaltning og opretholdelse af Parlamentets tilstedeværelse på alle onlineplatforme, herunder udarbejdelse og offentliggørelse af originalt indhold samt overvågning og moderation af tredjepartsmateriale.
 • Overvågning og moderation af samtaler på de sociale medier i realtid for at indkredse aktuelle bekymringer i offentligheden.
 • Drift af digitale kommunikationsaktiviteter i Europa-Parlamentets forbindelseskontorer (EPLO'er), navnlig overvågning, vedligeholdelse og aktivering af databasen for forvaltning af kundeforbindelser (CRM).
 • Sikring af, at der foretages en konsekvensanalyse af EPLO'ernes og/eller medietjenesternes kommunikationsaktiviteter.
 • Udformning og udvikling af alle tilgængelige kommunikations- og informationsinstrumenter: websted og sociale medier, audiovisuelle samproduktioner, publikationer til den brede offentlighed osv.
 • Udformning, tilrettelæggelse og gennemførelse af kommunikationsaktiviteter med borgere, interessenter, opinionsdannere, unge, civilsamfundet, skoler, universiteter osv.
 • Forvaltning og opretholdelse af afdelingens tilstedeværelse på sociale netværk.

Specifik viden, der ønskes

 • Viden om brugen af sociale netværk.
 • Kendskab til mediekommunikationsteknikker på internettet.
 • Viden om analytiske værktøjer og databaseret forvaltning, der er relevant for aktivitetsområdet, med henblik på at kortlægge, analysere og fortolke tendenser eller mønstre i komplekse datasæt.
 • Forståelse af de politiske udfordringer på internt, nationalt og internationalt plan
 • Kendskab til grafiske og multimedieproduktionsværktøjer (Adobe-typen).
 • Kendskab til brugen af sociale medier i journalistik.
 • Viden om teknikker for multimediejournalistik, metoder til offentliggørelse på internettet, redaktionelle strategier for de nye medier, elektroniske distributionsprocesser og webkommunikationsteknikker.
 • Kendskab til medierne i en eller flere geografiske sektorer i beskæftigelseslandet.
 • Kendskab til administrative, budgetmæssige og forvaltningsmæssige procedurer på det relevante område.

 

 1. Kriterier

a. Generelle kriterier

 • Være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater
 • Have opfyldt sine forpligtelser efter de gældende nationale love om værnepligt
 • Opfylde de vandelskrav, der stilles for at udføre de pågældende opgaver

b. Specifikke kriterier

i. De påkrævede kvalifikationer og færdigheder

 • et uddannelsesniveau svarende til afsluttede universitetsstudier af mindst tre års varighed med bevis for afsluttet uddannelse

 eller

 • erhvervsuddannelse på tilsvarende niveau, hvis det er påkrævet i tjenestens interesse.

Før en eventuel ansættelse vil de kandidater, der er opført i databasen, blive anmodet om at fremlægge dokumentation for oplysningerne i ansøgningsskemaet (eksamensbeviser, attester m.v.)

Eksamensbeviser, uanset om de er udstedt i en medlemsstat eller i et tredjeland, skal være anerkendt af et officielt organ i en EU-medlemsstat, f.eks. undervisningsministeriet.

Ansøgere med eksamensbeviser, der er udstedt i et land uden for EU, skal fremlægge en EU-ækvivalent for deres eksamensbeviser. Du kan finde yderligere oplysninger om anerkendelse af kvalifikationer fra lande uden for EU i ENIC-NARIC-netværkene (https://www.enic-naric.net/).

ii. Sprogkundskaber

Kandidaterne skal have indgående kendskab (mindst niveau C1) til et af Den Europæiske Unions officielle sprog (sprog 1): bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, irsk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.

og

et særdeles godt kendskab (mindst niveau B2) til engelsk (sprog 2). Sprog 2 må ikke være det samme som sprog 1. Hvis sprog 1 er engelsk, kræves et tilfredsstillende kendskab (niveau B2) til et af de andre 23 officielle EU-sprog.

Bemærk venligst, at ovennævnte minimumsniveauer gælder for hvert sprogområde (tale, skrive, læse, lytte), som der henvises til i ansøgningsskemaet. Disse færdigheder svarer til dem, der er angivet i den fælles europæiske referenceramme for sprog (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Ansøgerne oplyses om, at engelsk som sprog 2 i forbindelse med denne procedure til oprettelse af en database er blevet specificeret i tjenestens og navnlig Generaldirektoratet for Kommunikations interesse. De personer, hvis navne er registreret i databasen, skal kunne kommunikere effektivt med hovedkvarteret i Bruxelles.

Engelsk er det sprog, der hyppigst anvendes til at kommunikere i og mellem enhederne i generaldirektoratet. Det er også det sprog, der hyppigst anvendes i forhold til de andre direktorater i Generaldirektoratet for Kommunikation, de øvrige generaldirektorater og Parlamentets politiske og administrative myndigheder.

Desuden er de eksisterende applikationer og rammer for community management— de fleste systemer og software til styring af kunderelationer (CRM) og software til at være aktiv online — baseret på engelsk som deres slutsprog og de vigtigste applikationer, der anvendes til at udføre en specialists daglige opgaver — er på engelsk.

For pressemedarbejdere er kontakterne med parlamentsmedlemmer (MEP'er) og journalister fra andre lande samt tilrettelæggelsen af pressekonferencer, seminarer og briefinger med en tværnational eller paneuropæisk dimension en del af deres daglige opgaver.

For at kunne udføre deres opgaver skal de ansatte ansøgere derfor være i stand til at arbejde og kommunikere effektivt på engelsk.

Af hensyn til ligebehandlingen skal alle ansøgere, herunder dem der har engelsk som deres første officielle sprog, også have et tilstrækkeligt kendskab til et sprog nr. 2, som skal være et andet af Den Europæiske Unions officielle sprog.

iii. Nødvendig erhvervserfaring

Efter at have opnået de kvalifikationer, der er nævnt i punkt 4.b.i ovenfor, skal ansøgerne have opnået mindst et års erhvervserfaring med relevans for de opgaver, der er anført i punkt 3.a eller 3.b ovenfor.

 

 1. Database

Hvis du

 • opfylder de almindelige adgangsbetingelser
 • og har udfyldt ansøgningsskemaet via platformen APPLY4EP og korrekt angivet koderne (se "Ansøgninger" nedenfor) i overensstemmelse med proceduren og inden for den fastsatte tidsfrist,

vil dit navn blive opført i databasen.

Beslutningen om opførelse i databasen vil udelukkende være baseret på oplysningerne i ansøgningsskemaet og den vedlagte dokumentation. Disse oplysninger og disse dokumenter vil blive kontrolleret på et senere tidspunkt, hvis du får et tilbud om ansættelse.

Når du er optaget i databasen, kan du blive indkaldt til at deltage i en udvælgelsesprøve. Hvis du indkaldes til en udvælgelsesprøve, vil du få flere oplysninger om dens karakter på det pågældende tidspunkt.

 

 1. Ansøgninger — sådan tilkendegiver du din interesse

Interesserede skal udfylde ansøgningsskemaet via online-platformen APPLY4EP. Interessetilkendegivelser kan kun indsendes via denne platform.

Når du har oprettet din konto, skal du uploade et detaljeret CV. Du skal bruge Europass-formatet (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1).

Du skal derefter udfylde resten af ansøgningsskemaet.

Ansøgerne anmodes om at anvende særlige koder i deres ansøgning til delen om erhvervserfaring. For hver erfaring opfordres ansøgerne, hvis det er relevant, til at tilføje en eller flere koder i afsnittet Jobindhold for at fremhæve visse færdigheder, når de beskriver denne erhvervserfaring. Ansøgerne kan anvende flere koder afhængigt af deres baggrund. Ansøgerne kan angive koden/koderne for hver erfaring i slutningen af tekstboksen for jobindholdet. Et eksempel (screenshot) på, hvordan en kode kan føjes til ansøgningen, findes i vejledningen for ansøgere. Koderne nedenfor (f.eks. [MJ], idem på alle sprog) har til formål at gøre det muligt at finde frem til ansøgere med specifikke tekniske færdigheder. Hver kode matcher en bestemt færdighed.

Følgende koder kan anvendes af ansøgerne:

Pressemedarbejdere - Medier - Særlige koder, der skal anvendes, hvis det er relevant:

 • [MJ] Journalistik
 • [MN] Nationale medier
 • [MD] Digitale medier
 • [MPSO] Presseseminar Tilrettelæggelse
 • [MRM] Forvaltning af medierelationer
 • [MEU] EU-anliggender

Community managers — Sociale medier (SM) — Særlige koder, der skal anvendes, hvis det er relevant:

 • [SMCM] Community forvaltning
 • [SMDOLC] Digital kommunikation/onlinekommunikation
 • [SMSMP] Sociale medieplatforme/Forvaltning
 • [SMCRM] Forvaltning af kunderelationer
 • [SMNEU] Nationale anliggender og EU-anliggender

Oplysningerne skal godtgøres ved hjælp af dokumentation.

Fristen for indgivelse af interessetilkendegivelser er den 15. marts 2023. Ansøgninger modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.

Selv om dit navn står i databasen, eller hvis du består udvælgelsesprøven, er det ingen garanti for, at du vil få tilbudt et job. Hvis en stilling bliver ledig, vil ansættelsestjenesterne søge i databasen og indkalde de kandidater, hvis profil svarer bedst til den stilling, der skal besættes. Hvis det konstateres, at de kvalifikationer, de pågældende har oplyst, ikke er korrekte, vil de blive udelukket fra proceduren og deres navn fjernet fra databasen.

Europa-Parlamentet fører en streng ligestillingspolitik i sine udvælgelsesprocedurer for at sikre, at alle ansøgere behandles lige.

Ansættelsesvilkårene i EU-institutioner fremgår af ordningen for kontraktansatte ("ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne"). Nærmere oplysninger om arbejdsvilkårene kan findes på:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN (Afsnit IV, "Kontraktansatte")

Siden den 1. juli 2022 har månedslønnen været mellem 3 877,47 og 7 189,80 EUR (ansættelsesgruppe IV), alt efter den enkelte kandidats uddannelse og specifikke erhvervserfaring.

Databasen vil være gældende indtil den 31. december 2025. Dens gyldighed kan forlænges ved afgørelse truffet af ansættelsesmyndigheden. Hvis den forlænges, vil ansøgerne på listen rettidigt blive underrettet herom.