This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/258/S - TILLFÄLLIG ANSTÄLLNING, ASSISTENT I KONTAKTERNA MED NATIONELLA MYNDIGHETER (AST 5)

Ort : Bryssel
Publication end on external website : 30/09/2021 12:00
Enhet : 01-Generalsekreterarens kansli, Direktoratet för innovation och centrala tjänster
Referens : PE/258/S - TEMPORARY STAFF (Assistant)
Handledningen för sökande :

Innan du ansöker ska du noggrant läsa den handledning för sökande som bifogas detta meddelande om rekrytering.

Denna integrerade handledning hjälper dig att sätta dig in i reglerna för de uttagningsförfaranden som Europaparlamentet anordnar och hur du ansöker.


INNEHÅLL

A. BEFATTNINGSBESKRIVNING OCH BEHÖRIGHETSKRAV

B. FÖRFARANDE

C. INLÄMNING AV ANSÖKAN

BILAGA: HANDLEDNING FÖR SÖKANDE I EUROPAPARLAMENTETS UTTAGNINGSFÖRFARANDEN

 

 

A. BEFATTNINGSBESKRIVNING OCH BEHÖRIGHETSKRAV

1. Allmänna kommentarer

Europaparlamentet har beslutat att inleda förfarandet för tillsättning av en tillfällig tjänst för en assistent (AST 5) i kontakterna med nationella myndigheter vid generalsekreterarens kansli.

Anställningsavtalet kommer att ingås utan angivet slutdatum. Rekryteringen sker till lönegrad AST 5, löneklass 1, och grundlönen är 4 917,29 euro i månaden. Lönen beskattas av gemenskaperna och omfattas av andra avdrag enligt vad som föreskrivs i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (EGT L 56, 4.3.1968, s. 1) ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 (EUT L 124, 27.4.2004, s. 1), och senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (EUT L 287, 29.10.2013, s. 15). Lönen är befriad från nationella skatter. Löneklassen kan komma att ändras i enlighet med den sökandes arbetslivserfarenhet. Utöver denna grundlön kan, enligt särskilda villkor, vissa ersättningar tillkomma.

Rekryteringen av tillfällig personal är inriktad på att de som tjänstgör vid institutionen har högsta kompetens, prestationsförmåga och integritet samt är rekryterade över största möjliga geografiska område bland medborgarna i unionens medlemsstater.

Europaparlamentet tillämpar en politik för lika möjligheter och välkomnar sökande oberoende av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politiska eller andra åsikter, minoritetstillhörighet, ekonomiska tillgångar, börd, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, civilstånd eller familjesituation.

2. Arbetsbeskrivning

Du kommer att arbeta vid generalsekreterarens kansli och ansvara för kontakterna med nationella och regionala myndigheter, huvudsakligen i de tre länder där Europaparlamentets arbetsorter ligger: Frankrike, Luxemburg och Belgien. Assistenten kommer att förbereda samt ge stöd och uppföljning åt arbetsgrupper med nationella och regionala myndigheter på administrativ och politisk nivå inom flera av parlamentets verksamhetsområden. Assistenten kommer dessutom att:

 • utarbeta korrespondens, huvudsakligen på franska, med regionala och nationella myndigheter, även på högsta nivå,
 • hantera partnerskapsavtal och besökare,
 • hantera sammanslutningar som är inblandade i europeiska frågor, i synnerhet från Frankrike, Belgien, Luxemburg och tyska gränsregioner.

I detta sammanhang krävs gedigna organisatoriska färdigheter. Tidigare erfarenhet av arbete i internationella miljöer, särskilt parlamentariskt arbete, är meriterande. Eftersom tjänsten omfattar ett stort antal interna och externa kontakter kräver den utmärkt skriftlig förmåga, en väl utvecklad diplomatisk förmåga, god kommunikationsförmåga och mycket god social kompetens.

Tjänsten är förlagd till Bryssel, men kan komma att flyttas till någon av Europaparlamentets andra arbetsorter. Den inbegriper regelbundna tjänsteresor mellan parlamentets tre arbetsorter (Bryssel, Luxemburg och Strasbourg) samt andra platser.

Dina huvuduppgifter är bland annat följande:

 • Förbereda, ge stöd åt och följa upp arbetsgruppernas verksamhet med nationella och regionala myndigheter, särskilt de i Frankrike, Luxemburg och Belgien, samt vidarebefordra information uppåt och nedåt i hierarkin;
 • Ta kontakt och samarbeta med nationella och regionala myndigheter, särskilt i Frankrike, Luxemburg och Belgien;
 • Bistå arbetsgrupperna med nationella och regionala myndigheter med olika administrativa uppgifter, särskilt utarbetandet av protokoll;
 • Förbereda, stödja genomförandet av och slutföra förhandlingar om administrativa avtal med nationella eller regionala myndigheter samt sammanslutningar som är inblandade i europeiska frågor, särskilt i Frankrike, Luxemburg, Belgien och tyska gränsregioner;
 • Sammanställa dokumentation enligt fastställda förfaranden, i pappersform eller elektronisk form, och vid behov förse de beslutsfattande myndigheterna med färdigställda akter med relevant bakgrundsinformation;
 • Följa upp beslut, tillhandahålla information som svar på förfrågningar om hur ärenden fortskrider, utarbeta sammanfattningar, ofta med korta tidsfrister;
 • Organisera besök, ta emot besökare och utföra särskilda uppgifter inom avdelningens verksamhetsområde.

Dessa arbetsuppgifter kräver följande kompetens:

 • Organisations- och planeringsförmåga
 • Analytisk förmåga och förmåga att sätta sig in i frågor
 • Noggrannhet
 • Social kompetens och förmåga till nätverkande
 • Konfidentialitet/diskretion
 • Förmåga att prestera under tidspress
 • Taktfullhet och diplomatisk förmåga

3. Behörighetskrav

Du ska på den sista ansökningsdagen uppfylla följande villkor:

(a) Allmänna villkor

Du måste i enlighet med artikel 12.2 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna

 • vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater,
 • åtnjuta fullständiga medborgerliga rättigheter,
 • ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning,
 • uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

(b) Särskilda villkor

(i) Kvalifikationer och kompetens

De sökande ska ha

 • intyg om högre utbildning,

eller

 • intyg om gymnasieutbildning som ger tillträde till högre utbildning samt minst tre års relevant yrkeserfarenhet. Dessa tre år räknas inte in i den yrkeserfarenhet som krävs nedan.

Uttagningskommittén kommer att ta hänsyn till skillnaderna mellan medlemsstaternas utbildningssystem. Exempel på vilka minimikvalifikationer som krävs återfinns i tabellen i Handledningen för sökande i Europaparlamentets uttagningsförfaranden.

(ii) Yrkeserfarenhet

Efter att ha erhållit ovannämnda kvalifikationer måste du ha skaffat dig minst fem års yrkeserfarenhet som är relevant för de arbetsuppgifter som anges i avsnitt A.2. Tidigare erfarenhet av arbete i en internationell miljö, särskilt parlamentariskt arbete, är meriterande.

(iii) Språkkunskaper

Du måste ha fördjupade kunskaper (minst nivå C1) i ett av Europeiska unionens officiella språk (språk 1): bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska eller ungerska,

och

fördjupade kunskaper (nivå C1) i franska (språk 2). Språk 2 måste vara ett annat än språk 1. Om språk 1 är franska måste du ha tillfredsställande kunskaper (minst nivå B2) i ett annat av Europeiska unionens 23 officiella språk.

Kunskaper i tyska och/eller nederländska är meriterande.

Observera att ovannämnda miniminivåer omfattar alla de områden (tal, skrift, läsförmåga, hörförståelse) för språkliga kvalifikationer som anges i ansökan. Kvalifikationerna motsvarar de som anges i den Gemensamma europeiska referensramen för språk (https://europa.eu/europass/sv/common-european-framework-reference).

De sökande informeras om att de särskilda språkkraven, dvs. fördjupade kunskaper i franska, har fastställts i tjänstens intresse med hänsyn till specifika krav för tjänsten.

Franska är huvudspråk för kommunikationen med nationella och regionala myndigheter i de tre länder där Europaparlamentets arbetsorter ligger, Frankrike, Belgien och Luxemburg, och ett av de mest använda språken i Europaparlamentets interna kommunikation. För att den tillfälligt anställda ska kunna utföra sina arbetsuppgifter, enligt vad som anges i avsnitt A.2 i detta meddelande om rekrytering, och bidra till att avdelningen fungerar smidigt måste han eller hon kunna arbeta och kommunicera effektivt på franska.

Kunskaper i tyska och/eller nederländska är meriterande, eftersom nederländska kan behövas för kommunikationen med belgiska myndigheter och tyska för kommunikationen med luxemburgiska myndigheter samt sammanslutningar som är inblandade i europeiska frågor från tyska gränsregioner.

För att alla ska behandlas lika ska dessutom alla sökande, även de som har franska som första officiella språk, ha tillfredsställande kunskaper i ett andra språk, som måste vara ett av Europeiska unionens andra officiella språk.

B. FÖRFARANDE

1. Tillträde till uttagningsförfarandet

Förfarandet bygger på kvalifikationer och prov.

Om du

 • uppfyller de allmänna behörighetskraven, och
 • senast på sista ansökningsdagen har lämnat in din ansökan på det sätt som anges,

kommer uttagningskommittén att bedöma din ansökan mot bakgrund av de särskilda behörighetskraven.

Om du uppfyller de särskilda behörighetskraven kommer uttagningskommittén att ge dig tillträde till uttagningsförfarandet.

Uttagningskommittén grundar sin bedömning uteslutande på de uppgifter som du lämnat i din ansökan och som styrkts genom intyg och liknande handlingar (för mer information, se Handledningen för sökande i Europaparlamentets uttagningsförfaranden).

2. Utvärdering av kvalifikationer

Uttagningskommittén bedömer de sökandes kvalifikationer enligt en poängskala som fastställts i förväg och upprättar en förteckning över de tolv bästa sökande, som får delta i det skriftliga provet.

Vid bedömningen av kvalifikationerna tar uttagningskommittén särskild hänsyn till följande aspekter (som ska styrkas med intyg och liknande handlingar som bifogas ansökningshandlingarna):

 • Ytterligare kvalifikationer och examensbevis som är relevanta för arbetsuppgifterna.
 • Erfarenhet av att sammanställa dokumentation.
 • Erfarenhet av att utarbeta skrivelser, meddelanden, sammanfattningar och protokoll på franska.
 • Erfarenhet av kontakter med nationella och regionala myndigheter.
 • Yrkeslivserfarenhet i en mångkulturell och multinationell miljö.

Poängsättning: 0–20 poäng.

3. Prov

Skriftligt prov

a) Skriftligt prov på franska, baserat på en uppsättning dokument, för att testa din förmåga att utföra de arbetsuppgifter som beskrivs i avsnitt A.2 och förstå verksamhetskraven, komma fram till lösningar och stödja slutanvändarna.

Provtid: 90 minuter
Poängsättning: 0–20 poäng (minst 10 poäng krävs).

Provet kan anordnas på distans och online (datorbaserat).

De sex sökande som får det högsta antalet poäng kommer att få delta i de muntliga proven, under förutsättning att de uppnått det antal poäng som krävs för godkänt.

Muntliga prov

b) Intervju med uttagningskommittén på franska, i syfte att mot bakgrund av uppgifterna i ansökan bedöma din förmåga att utföra de arbetsuppgifter som anges i avsnitt A.2. Uttagningskommittén kan besluta om att testa språkkunskaper som du uppgett i ansökan.

Provtid: 45 minuter
Poängsättning: 0–40 poäng (minst 20 poäng krävs).
Provet kan anordnas på distans och online (datorbaserat).

c) Rollspel eller gruppövning på franska för att uttagningskommittén ska kunna bedöma din anpassnings- och förhandlingsförmåga samt din sociala kompetens.

Provtid: 25 minuter
Poängsättning: 0–20 poäng (minst 10 poäng krävs).
Provet kan anordnas på distans och online (datorbaserat).

Du kommer att få information om de skriftliga och muntliga proven i god tid. Proven kommer att hållas vid en specifik tidpunkt och på ett specifikt datum. Om du inte svarar på inbjudan kommer du ej att kontaktas via mejl och om du inte dyker upp på provet kommer du att diskvalificeras. Du måste följa instruktionerna i brevet. Om du inte följer instruktionerna eller agerar på ett sätt som inte överensstämmer med instruktionerna kommer du att omedelbart diskvalificeras.

4. Förteckning över godkända sökande

I förteckningen över godkända sökande upptas i rangordning namnen på de tre sökande som fått det högsta sammanlagda antalet poäng i förfarandet (bedömning av kvalifikationer och prov) och som uppnått det antal poäng som krävs för godkänt i vart och ett av proven.

De sökande kommer skriftligen att informeras enskilt om sina resultat.

Förteckningen över godkända sökande kommer att offentliggöras på Europaparlamentets intranät.

Förteckningen över godkända sökande kommer att vara giltig till och med den 31 december 2024. Giltighetstiden kan dock förlängas. I så fall underrättas de sökande som finns upptagna på förteckningen i god tid om detta.

Om du erbjuds en anställning måste du visa upp alla handlingar i original, inbegripet examensbevis och arbetsintyg, för att styrka deras äkthet.

Att finnas med på en förteckning över godkända sökande utgör inte någon rättighet till eller garanti för anställning.

C. INLÄMNING AV ANSÖKAN

För att kunna ansöka måste du ha ett konto på APPLY4EP-plattformen. https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sv_SV. Du får bara skapa ett konto. För att skapa ett konto klicka på knappen ”Apply online” längst ner på sidan.

Du måste läsa igenom handledningen för sökande i Europaparlamentets uttagningsförfaranden noggrant innan du fyller i ansökan och tillhandahålla relevanta styrkande handlingar.

Sista ansökningsdag är

12.00, lokal tid i Bryssel, den 30 september 2021.

Mottagningsbevis skickas ut till dig automatiskt så fort ansökan har godkänts.

Vi ber dig att INTE RINGA och ställa frågor om tidsplanen.