This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/258/S - AGENT TEMPORAR, ASISTENT ÎN RELAȚIILE CU AUTORITĂȚILE NAȚIONALE (AST 5)

Locul : Bruxelles
Publication end on external website : 30/09/2021 12:00
Serviciu : 01-Cabinet du Secrétaire général, direction de l’innovation et des services centraux
Ref. : PE/258/S - TEMPORARY STAFF (Assistant)
Ghid pentru candidați :

Înainte de a candida, vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul candidaților anexat la prezentul anunț de recrutare.

Ghidul, care face parte integrantă din anunțul de recrutare, vă ajută să înțelegeți regulile aferente procedurilor și modalitățile de înscriere.


CUPRINS

A. NATURA ATRIBUȚIILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE

B. DESFĂȘURAREA PROCEDURII

C. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

ANEXĂ: GHIDUL CANDIDAȚILOR LA PROCEDURILE DE SELECȚIE ORGANIZATE DE PARLAMENTUL EUROPEAN

 

 

A. NATURA ATRIBUȚIILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE

1. Generalități

Parlamentul European a decis să deschidă procedura de ocupare a unui post temporar de asistent (AST 5) în relațiile cu autoritățile naționale, pe lângă Cabinetul Secretarului General.

Contractul se va încheia pe o perioadă nedeterminată. Recrutarea se va face la gradul AST 5, prima treaptă, salariul de bază fiind de 4 917,29 EUR pe lună. Acest salariu este supus impozitului comunitar și celorlalte rețineri prevăzute de Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene [Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (JO L 56, 4.3.1968, p. 1), modificat de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 723/2004 al Consiliului din 22 martie 2004 (JO L 124, 27.4.2004, p. 1) și, ultima dată, de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1023/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (JO L 287, 29.10.2013, p. 15)] și este scutit de impozitul național. Treapta la care va fi recrutat laureatul poate fi adaptată în funcție de experiența sa profesională. În plus, la salariul de bază se adaugă, în anumite condiții, indemnizații.

Angajarea de personal temporar are ca scop asigurarea pentru instituție a serviciilor unor persoane care îndeplinesc cele mai înalte standarde de capacitate, eficiență și integritate, recrutate pe o bază geografică cât mai largă dintre cetățenii statelor membre ale Uniunii.

Parlamentul European aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidaturile fără discriminare, fiind interzisă discriminarea bazată gen, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală, stare civilă sau situație familială.

2. Natura atribuțiilor

Lucrând în Cabinetul Secretarului General, asistentul în relațiile cu autoritățile naționale va fi responsabil de contactele cu autoritățile naționale și regionale, în special din cele trei state care găzduiesc locurile de desfășurare a activității Parlamentului European - Franța, Luxemburg și Belgia. În special, asistentul va pregăti, sprijini și urmări grupurile de lucru cu autoritățile naționale și regionale la nivel administrativ și politic în numeroase domenii de activitate ale Parlamentului. Asistentul va trebui, de asemenea:

 • să redacteze corespondența, în special în limba franceză, cu autoritățile regionale și naționale, inclusiv la cel mai înalt nivel,
 • să se ocupe de acordurile de parteneriat și de vizitatori,
 • să se ocupe de asociațiile implicate în afacerile europene, în special cele din Franța, Belgia, Luxemburg și regiunile frontaliere din Germania.

În acest context, sunt necesare competențe organizatorice solide. Experiența anterioară într-un mediu internațional și, în special, în cadrul unui parlament este un avantaj. Întrucât implică numeroase contacte interne și externe, postul necesită competențe excelente de redactare, un simț foarte dezvoltat al diplomației, o mare ușurință a comunicării și aptitudini interpersonale foarte bune.

Acest post se află la Bruxelles, dar poate fi transferat în unul dintre celelalte locuri de desfășurare a activității Parlamentului. El implică efectuarea de deplasări periodice între cele trei locuri de desfășurare a activității Parlamentului (Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg), precum și în alte locuri.

Printre sarcinile principale se vor număra:

 • pregătirea, sprijinirea și urmărirea activităților grupurilor de lucru cu autoritățile naționale și regionale, în special cele din Franța, Luxemburg și Belgia, transmiterea informațiilor întregii linii ierarhice;
 • stabilirea de contacte și asigurarea legăturii cu autoritățile naționale și regionale, în special cu cele din Franța, Luxemburg și Belgia;
 • acordarea de asistență grupurilor de lucru cu autoritățile naționale și regionale pentru îndeplinirea a diverse sarcini administrative, în special pentru redactarea proceselor-verbale;
 • pregătirea, sprijinirea desfășurării și finalizarea negocierilor acordurilor administrative cu autoritățile naționale sau regionale, precum și cu asociațiile implicate în afacerile europene, în special din Franța, Luxemburg, Belgia și regiunile frontaliere din Germania;
 • întocmirea de dosare în conformitate cu procedurile stabilite, pe suport de hârtie sau în format electronic, și punerea la dispoziția autorităților de decizie a unor dosare finalizate cu informații generale pertinente, dacă este necesar;
 • monitorizarea deciziilor, furnizarea de informații ca răspuns la solicitările de informații cu privire la evoluția cazurilor, întocmirea de sinteze, adesea în termene scurte;
 • organizarea de vizite, primirea vizitatorilor și îndeplinirea altor sarcini specifice care țin de domeniile de activitate ale departamentului.

Aceste atribuții necesită următoarele aptitudini:

 • competențe organizatorice și de planificare
 • capacitate analitică și de înțelegere
 • rigurozitate
 • aptitudini interpersonale și de colaborare în rețea
 • confidențialitate/discreție
 • capacitatea de a lucra sub presiunea timpului
 • tact și diplomație

3. Condiții de admitere

Până la data-limită de depunere a candidaturilor, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(a) Condiții generale

În conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din RACA, candidații trebuie:

 • să fie resortisanți ai unui stat membru al Uniunii Europene,
 • să beneficieze de drepturile cetățenești,
 • să își fi îndeplinit toate obligațiile care le revin în temeiul legislației privind serviciul militar,
 • să prezinte garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor lor.

(b) Condiții specifice

(i) Calificările și competențele necesare

Candidații trebuie să aibă:

 • un nivel de studii post-secundare atestat printr-o diplomă,

sau

 • un nivel de studii secundare, atestat de o diplomă care asigură accesul la învățământul superior, urmat de cel puțin trei ani de experiență profesională pertinentă pentru atribuțiile postului. Acești trei ani de experiență profesională nu vor fi luați în considerare la evaluarea experienței profesionale necesare menționate în continuare.

Comitetul de selecție va ține seama de diferențele existente între sistemele de învățământ ale statelor membre. În tabelul cuprins în Ghidul candidaților la procedurile de selecție organizate de Parlamentul European sunt incluse exemple de calificări minime necesare.

(ii) Experiența profesională necesară

După obținerea calificărilor menționate mai sus, trebuie să fi dobândit o experiență profesională de cel puțin cinci ani care să corespundă descrierii postului menționate în secțiunea A.2. Experiența anterioară într-un mediu internațional și, în special, în cadrul unui parlament este un avantaj.

(iii) Cunoștințe lingvistice

Candidații trebuie să cunoască în mod aprofundat (nivelul C1) una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (limba 1): bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă sau suedeză,

precum și

să cunoască în mod aprofundat (nivelul C1) limba franceză (limba 2). Limba 2 trebuie să fie diferită de limba 1. În cazul în care limba 1 este franceza, candidații trebuie să cunoască în mod satisfăcător (nivelul B2) una dintre celelalte 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene.

Cunoașterea limbii germane și/sau neerlandeze este un avantaj.

Vă rugăm să rețineți că nivelurile minime solicitate mai sus se aplică fiecărei aptitudini lingvistice (vorbire, scriere, citire, ascultare) menționate în formularul de candidatură. Aceste aptitudini corespund celor menționate în Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine (https://europa.eu/europass/ro/common-european-framework-reference).

Candidații sunt informați că cerința lingvistică specifică, și anume cunoașterea aprofundată a limbii franceze, a fost stabilită în funcție de interesul serviciului, fiind legată de exigențele specifice postului.

Limba franceză este principala limbă utilizată în comunicarea cu autoritățile naționale și regionale din cele trei state care găzduiesc locurile de desfășurare a activității Parlamentului European - Franța, Belgia și Luxemburg - și una dintre limbile cel mai des utilizate în comunicarea internă a Parlamentului European. Prin urmare, pentru a-și îndeplini atribuțiile menționate la secțiunea A.2 din prezentul anunț de recrutare și pentru a asigura buna funcționare a serviciului, agentul temporar recrutat trebui să fie capabil să lucreze și să comunice eficient în limba franceză.

Cunoașterea limbii germane și/sau neerlandeze este un avantaj, deoarece neerlandeza poate fi necesară în comunicarea cu autoritățile belgiene, iar germana în comunicarea cu autoritățile luxemburgheze și cu asociațiile implicate în afacerile europene din regiunile frontaliere din Germania.

În plus, pentru a asigura egalitatea de tratament, toți candidații, chiar dacă prima lor limbă oficială este franceza, au obligația să cunoască în mod satisfăcător o a doua limbă, care trebuie să fie una dintre celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene.

B. DESFĂȘURAREA PROCEDURII

1. Admiterea la procedura de selecție

Procedura constă în evaluarea calificărilor și probe specifice.

Dacă

 • îndepliniți condițiile generale de admitere și
 • v-ați depus candidatura potrivit modalităților și până la data-limită prevăzută,

comitetul de selecție va examina candidatura dumneavoastră în raport cu condițiile specifice de admitere.

Dacă îndepliniți condițiile specifice de admitere, comitetul de selecție vă va accepta participarea la procedura de selecție.

Comitetul de selecție se bazează exclusiv pe informațiile furnizate în formularul de candidatură care sunt dovedite prin documente justificative (pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Ghidul candidaților la procedurile de selecție organizate de Parlamentul European).

2. Evaluarea calificărilor

Comitetul de selecție evaluează, pe baza unei grile de evaluare prestabilite, calificările candidaților admiși la procedura de selecție și stabilește o listă a celor mai buni doisprezece candidați care vor fi invitați la testul scris.

În evaluarea calificărilor candidaților, comitetul de selecție va ține seama, în special, de următoarele elemente (dovedite prin documente justificative anexate la dosarul de candidatură):

 • calificări și diplome suplimentare pertinente pentru atribuții;
 • experiență în întocmirea de dosare;
 • experiență în redactarea de scrisori, note, rezumate și procese-verbale în limba franceză;
 • experiență în asigurarea legăturii cu autoritățile naționale și regionale;
 • experiență în acordarea de asistență în sarcinile administrative și monitorizarea deciziilor;
 • experiență profesională într-un mediu multicultural și multinațional.

Punctaj: de la 0 la 20 de puncte

3. Probele

Proba scrisă

a) Probă de redactare în limba franceză, pe baza unei serii de documente, pentru a testa capacitatea dumneavoastră de a vă îndeplini atribuțiile descrise la secțiunea A.2 și a înțelege necesitățile operaționale, de a oferi soluții și a îi sprijini pe utilizatorii finali.

Durata probei: 90 de minute
Punctaj: 0-20 de puncte (punctaj minim necesar: 10 puncte).

Proba poate fi organizată de la distanță și online (pe calculator).

Primii șase candidați care obțin cel mai mare număr de puncte vor fi invitați la probele orale, cu condiția să fi obținut punctajul minim necesar.

Probele orale

b) Interviu cu comitetul de selecție susținut în limba franceză pentru a vă evalua, ținând seama de toate informațiile din dosarul dumneavoastră de candidatură, capacitatea de a îndeplini atribuțiile prevăzute în secțiunea A.2. Comitetul de selecție poate decide să vă verifice cunoștințele lingvistice pe care le-ați menționat în formularul de candidatură.

Durata probei: 45 de minute
Punctaj: de la 0 la 40 de puncte (punctaj minim necesar: 20 de puncte).
Această probă poate fi organizată de la distanță și online (pe calculator).

c) Joc de roluri sau probă de discuție în grup în limba franceză, pentru a permite comitetului de selecție să vă evalueze capacitatea de adaptare și competențele de negociere și interpersonale.

Durata probei: 25 de minute
Punctaj: 0-20 de puncte (punctaj minim necesar: 10 puncte).
Această probă poate fi organizată de la distanță și online (pe calculator).

Veți primi în timp util instrucțiunile pentru probele scrise și orale. Probele vor avea loc la o dată și o oră precise. Dacă nu răspundeți invitației, dacă nu puteți fi contactat prin email sau dacă nu vă prezentați la o probă, veți fi descalificat. Va trebui să urmați strict instrucțiunile date. Dacă nu respectați instrucțiunile sau aveți un comportament contrar acestora veți fi descalificat imediat.

4. Lista candidaților eligibili

Lista candidaților eligibili va cuprinde, în ordinea meritului, numele celor trei candidați care au obținut cel mai mare punctaj total în cursul procedurii (evaluarea calificărilor și probe) și au obținut punctajul minim necesar la fiecare probă.

Candidaților li se vor transmite individual și în scris rezultatele obținute. și

Lista candidaților eligibili va fi publicată pe intranetul Parlamentului European.

Perioada de valabilitate a listei candidaților eligibili va expira la 31 decembrie 2024; totuși, valabilitatea listei poate fi prelungită. În acest caz, candidații de pe listă vor fi informați în timp util.

Dacă vi se oferă un loc de muncă, trebuie să prezentați originalele tuturor documentelor solicitate, în special ale diplomelor și adeverințelor de muncă, pentru a fi autentificate.

Faptul că vă aflați pe o listă de candidați eligibili nu reprezintă un drept sau o garanție a recrutării.

C. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Pentru a candida, trebuie să aveți un cont pe platforma Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/ro_RO. Puteți crea numai UN SINGUR cont. Pentru a crea un cont, trebuie să faceți clic pe „Candidați online”, în partea de jos a paginii.

Vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul candidaților la procedurile de selecție organizate de Parlamentul European înainte de a completa formularul de candidatură și să furnizați documentele justificative relevante.

Data-limită pentru depunerea candidaturilor este

30 septembrie 2021, ora 12.00 (la prânz), ora Bruxelles-ului.

După validarea formularului de candidatură, vi se va trimite automat confirmarea de primire.

Vă rugăm SĂ NU TELEFONAȚI pentru a cere informații despre calendarul procedurii.